Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 25195/2022
CPV Kód: 33191000-5
Ajánlatkérő: Országos Kórházi Főigazgatóság
Teljesítés helye: Kelet-Magyarország területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények;Nyugat-Magyarország területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények;Magyarország területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Kórházi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15845883243
Postai cím: Diós árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Borsó-Mórocz Nikolett
Telefon: +36 300800453
E-mail: morocz.nikolett@okfo.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.okfo.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001690312022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001690312022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló
Hivatkozási szám: EKR001690312022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi keretszerződés keretében az „Alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezések beszerzése tárgyú” - EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 azonosítószámú projekt keretében az alábbi részajánlatok szerint:
1. rész: Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése-Kelet
2. rész: : Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése-Nyugat
3.. rész: Kis kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzés. Ajánlatkérő a támogatási szerződés módosítását kezdeményezi a tekintetben, hogy ajánlattevő számára legalább 90 nap álljon rendelkezésre a szállítás teljesítésére. Az ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőt, hogy amennyiben a szerződés aláírásának időpontjában megállapítható, hogy a hatályos támogatási szerződésben meghatározott projekt fizikai befejezési határidejéig nem áll rendelkezésre legalább 90 nap a szállítás teljesítésére, és a támogató nem járult hozzá a támogatási szerződésben meghatározott projekt fizikai befejezési határidejének fentiek szerinti meghosszabbításához, úgy azt Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt a szerződés nem lép hatályba. Amennyiben a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül az előbbiekben meghatározott felfüggesztő feltétel nem teljesül, felek szabadulnak a szerződéses kötelemből, és ezen okból egymás felé igényt semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Gazdasági Szereplőket, hogy tárgyi eljárás megelőzően Előzetes Piaci konzultáció került lefolytatásra. Az EPK száma: EKREKR001345652022
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 3
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén per
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Kelet-Magyarország területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett 14 db keretmennyiségű Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése közvetlen megrendelés útján Magyarország Keleti területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények részére.
A kis és nagy kapacitású asztali autoklávokra vonatkozó részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az orvostechnikai eszköz tartozéka fogalom az MDR rendelet 2. cikk 2. pontja szerint:
„olyan árucikk, amely önmagában nem orvostechnikai eszköz, de amelyet gyártója arra szánt, hogy egy vagy több adott orvostechnikai eszközzel együtt használva lehetővé tegye az adott orvostechnikai eszköz(ök) rendeltetésszerű használatát, vagy meghatározott és közvetlen módon segítse az orvostechnikai eszköz(ök) gyógyászati alkalmazhatóságát annak/ azok rendeltetését illetően”.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a CE tanúsítványt vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a szervizpartnerre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott eszköz konkrét típusát, gyártóját és származási helyét is meg kell adni az ajánlatban.
A teljesítési határidő magába foglalja az érintett eszközök hiány- és hibamentes átadás-átvételét az adott teljesítési helyszínen, valamint a Műszaki leírásban részletezettek szerint a készülék beszerelésének, üzembe-helyezésének, betanításának és a próbaüzem lefolytatásának teljesítését.
Ajánlattevő a megajánlott termékekre köteles minimum 24 hónap jótállást vállalni.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a termék gyártói katalógust/prospektust vagy a gyártói termékismertetőt/műszaki adatlapot angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő kéri. Amennyiben a termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói termékismertető/műszaki adatlap nem részletes, úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. A termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói termékismertető/műszaki adatlap alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.
Nem minősül gyártói prospektusnak az Ajánlattevő által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.

A szerződés keretmennyisége: 14 db Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 7 db-ban határozza meg, azaz Ajánlatkérő a keretmennyiségből a 7 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
Részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott technológia endoszkópok sterilizálására való alkalmasság igazolásával rendelkezik, legalább 2 endoszkóp gyártótól származó igazolás. (Igen/nem) (az eredeti, endoszkóp gyártója által kiállított nyilatkozat és a fordítás csatolása szükséges).  10
2 3. A berendezés legalább 2 féle, eltérő méretű (különböző ciklusszámra elegendő) kiszereléssel rendelkezik a hatóanyagpatronok vonatkozásában, a felhasználói igényekhez illeszkedő használat biztosítására. (Igen/Nem)  5
3 4.A 40 percnél rövidebb nem lumenes fém eszközök, optikák sterilizálására alkalmas ciklus kapacitása: Előny a több! min. 4- max.10 kg (arányosítással)  5
4 5. Többletjótállás (0-max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretmennyisége: 14 db Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 7 db-ban határozza meg, azaz Ajánlatkérő a keretmennyiségből a 7 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Értékelési szempontok:
Az értékelés során adható pontszám értékelési részszempontonként: 0 –10.
1. részszempont: fordított arányosítás
2. részszempont: abszolút értékelés (Az endoszkóp gyártó cég által kiállított nyilatkozat, használati útmutató, termékleírás vagy műszaki ismertető és a fordítás csatolása szükséges.)
3. részszempont: abszolút értékelés
4. részszempont: arányosítás
5. részszempont: egyenes arányosítás
Részletek a közbeszerzési dokumentumban találhatók
II.2.7) Jelen Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől számított 12 (tizenkét) hónapig, vagy a keretmennyiség lehívásáig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezésének Támogatási Szerződésben rögzített dátumáig, amelyik feltétel időben előbb bekövetkezik, tart. Amennyiben a Projekt fizikai befejezésének dátuma a hatálybalépéstől számított 12 (tizenkét) hónapon túlra esik, a Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépéstől számított 12 (tizenkét) hónapig tart.
Az Eseti Megrendelés teljesítési határideje: az Eseti Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 90. nap. Vevő előteljesítést elfogad. Az Eseti Megrendelések szerződésszerű teljesítésére a Szerződés hatálya alatt van lehetőség
További részletek a szerződéstervezetben.

II.2.1)
Elnevezés: Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén per
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Nyugat-Magyarország területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett 21 db keretmennyiségű Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése közvetlen megrendelés útján Magyarország Nyugati területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények részére.
A kis és nagy kapacitású asztali autoklávokra vonatkozó részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az orvostechnikai eszköz tartozéka fogalom az MDR rendelet 2. cikk 2. pontja szerint:
„olyan árucikk, amely önmagában nem orvostechnikai eszköz, de amelyet gyártója arra szánt, hogy egy vagy több adott orvostechnikai eszközzel együtt használva lehetővé tegye az adott orvostechnikai eszköz(ök) rendeltetésszerű használatát, vagy meghatározott és közvetlen módon segítse az orvostechnikai eszköz(ök) gyógyászati alkalmazhatóságát annak/ azok rendeltetését illetően”.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a CE tanúsítványt vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a szervizpartnerre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott eszköz konkrét típusát, gyártóját és származási helyét is meg kell adni az ajánlatban.
A teljesítési határidő magába foglalja az érintett eszközök hiány- és hibamentes átadás-átvételét az adott teljesítési helyszínen, valamint a Műszaki leírásban részletezettek szerint a készülék beszerelésének, üzembe-helyezésének, betanításának és a próbaüzem lefolytatásának teljesítését.
Ajánlattevő a megajánlott termékekre köteles minimum 24 hónap jótállást vállalni.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a termék gyártói katalógust/prospektust vagy a gyártói termékismertetőt/műszaki adatlapot angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő kéri. Amennyiben a termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói termékismertető/műszaki adatlap nem részletes, úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. A termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói termékismertető/műszaki adatlap alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.
Nem minősül gyártói prospektusnak az Ajánlattevő által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.

A szerződés keretmennyisége: 21 db Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 11 db-ban határozza meg, azaz Ajánlatkérő a keretmennyiségből a 11 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
Részletek a műszaki leírásban és szerződéstervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott technológia endoszkópok sterilizálására való alkalmasság igazolásával rendelkezik, legalább 2 endoszkóp gyártótól származó igazolás. (Igen/nem) (az eredeti, endoszkóp gyártója által kiállított nyilatkozat és a fordítás csatolása szükséges). 10
2 3. A berendezés legalább 2 féle, eltérő méretű (különböző ciklusszámra elegendő) kiszereléssel rendelkezik a hatóanyagpatronok vonatkozásában, a felhasználói igényekhez illeszkedő használat biztosítására. (Igen/Nem)  5
3 4.A 40 percnél rövidebb nem lumenes fém eszközök, optikák sterilizálására alkalmas ciklus kapacitása: Előny a több! min. 4- max.10 kg (arányosítással)  5
4 5. Többletjótállás (0-max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretmennyisége: 21 db Nagy kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 11 db-ban határozza meg, azaz Ajánlatkérő a keretmennyiségből a 11 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Értékelési szempontok:
Az értékelés során adható pontszám értékelési részszempontonként: 0 –10.
1. részszempont: fordított arányosítás
2. részszempont: abszolút értékelés (Az endoszkóp gyártó cég által kiállított nyilatkozat, használati útmutató, termékleírás vagy műszaki ismertető és a fordítás csatolása szükséges.)
3. részszempont: abszolút értékelés
4. részszempont: arányosítás
5. részszempont: egyenes arányosítás
Részletek a közbeszerzési dokumentumban találhatók
II.2.7) Jelen Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől számított 12 (tizenkét) hónapig, vagy a keretmennyiség lehívásáig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezésének Támogatási Szerződésben rögzített dátumáig, amelyik feltétel időben előbb bekövetkezik, tart. Amennyiben a Projekt fizikai befejezésének dátuma a hatálybalépéstől számított 12 (tizenkét) hónapon túlra esik, a Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépéstől számított 12 (tizenkét) hónapig tart.
Az Eseti Megrendelés teljesítési határideje: az Eseti Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 90. nap. Vevő előteljesítést elfogad. Az Eseti Megrendelések szerződésszerű teljesítésére a Szerződés hatálya alatt van lehetőség
További részletek a szerződéstervezetben.

II.2.1)
Elnevezés: Kis kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén pero
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33191000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi keretszerződés keretében az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezett 15 db Kis kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezés beszerzése közvetlen megrendelés útján Magyarország területén található Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartása alatt lévő fekvőbeteg ellátó intézmények részére.
A kis és nagy kapacitású asztali autoklávokra vonatkozó részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás 1. számú melléklete tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján ahol a műszaki leírás meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra hivatkozik, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ez kizárólag a termék egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő elfogadja az azzal műszakilag egyenértékű termékmegajánlást is. Az ajánlattevő ajánlatában megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel köteles bizonyítani, hogy a szabványnak megfelelő termék megfelel az ajánlatkérő által meghatározott teljesítmény-, illetve funkcionális követelményeknek.
Az orvostechnikai eszköz tartozéka fogalom az MDR rendelet 2. cikk 2. pontja szerint:
„olyan árucikk, amely önmagában nem orvostechnikai eszköz, de amelyet gyártója arra szánt, hogy egy vagy több adott orvostechnikai eszközzel együtt használva lehetővé tegye az adott orvostechnikai eszköz(ök) rendeltetésszerű használatát, vagy meghatározott és közvetlen módon segítse az orvostechnikai eszköz(ök) gyógyászati alkalmazhatóságát annak/ azok rendeltetését illetően”.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a CE tanúsítványt vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a keretszerződés megkötésének időpontjára a nyertes ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a szervizpartnerre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a megajánlott eszköz konkrét típusát, gyártóját és származási helyét is meg kell adni az ajánlatban.
A teljesítési határidő magába foglalja az érintett eszközök hiány- és hibamentes átadás-átvételét az adott teljesítési helyszínen, valamint a Műszaki leírásban részletezettek szerint a készülék beszerelésének, üzembe-helyezésének, betanításának és a próbaüzem lefolytatásának teljesítését.
Ajánlattevő a megajánlott termékekre köteles minimum 24 hónap jótállást vállalni.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a termék gyártói katalógust/prospektust vagy a gyártói termékismertetőt/műszaki adatlapot angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő kéri. Amennyiben a termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói termékismertető/műszaki adatlap nem részletes, úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. A termék gyártói katalógus/prospektus vagy a gyártói termékismertető/műszaki adatlap alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.
Nem minősül gyártói prospektusnak az Ajánlattevő által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.

A keretszerződés keretmennyisége: 15 db Kis kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 8 db-ban határozza meg, azaz Ajánlatkérő a keretmennyiségből a 8 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
Részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A megajánlott technológia endoszkópok sterilizálására való alkalmasság igazolásával rendelkezik, legalább 2 endoszkóp gyártótól származó igazolás. (Igen/nem) (az eredeti, endoszkóp gyártója által kiállított nyilatkozat és a fordítás csatolása szükséges). 10
2 3. A megajánlott berendezés rendelkezik valamennyi EGT tagállamban vagy nemzetközileg is elismert hatóságának ajánlásával vagy tanúsító szervezet (Notified Body) vagy független, a vizsgálat/alkalmazott technika és a vizsgált/mért jellemző területre akkreditált laboratórium által kiállított tanúsítvánnyal a prion kórokozók inaktiválási képességére vonatkozóan. (Az eredeti ajánlás vagy dokumentum és fordításuk csatolás szükséges) (Igen/Nem) 10
3 4. A berendezés legalább 2 féle, eltérő méretű (különböző ciklusszámra elegendő) kiszereléssel rendelkezik a hatóanyagpatronok vonatkozásában, a felhasználói igényekhez illeszkedő használat biztosítására (Igen/Nem) 5
4 5.A 40 percnél rövidebb nem lumenes fém eszközök, optikák sterilizálására alkalmas ciklus kapacitása: Előny a több! min. 4- max.10 kg (arányosítással) 5
5 6.Többletjótállás (0-max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A szerződés keretmennyisége: 15 db Kis kapacitású alacsony hőmérsékletű hidrogén peroxid sterilizáló berendezések. Ajánlatkérő az alapmennyiséget 8 db-ban határozza meg, azaz Ajánlatkérő a keretmennyiségből a 8 db alapmennyiségre vállal lehívási kötelezettséget.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001
II.2.14) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) ponthoz:
Értékelési szempontok:
Az értékelés során adható pontszám értékelési részszempontonként: 0 –10.
1. részszempont: fordított arányosítás
2. részszempont: abszolút értékelés (Az endoszkóp gyártó cég által kiállított nyilatkozat, használati útmutató, termékleírás vagy műszaki ismertető és a fordítás csatolása szükséges.)
3. részszempont: abszolút értékelés
4. részszempont: abszolút értékelés
5. részszempont: arányosítás
6. részszempont: egyenes arányosítás
Részletek a közbeszerzési dokumentumban találhatók
II.2.7) Jelen Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől számított 12 (tizenkét) hónapig, vagy a keretmennyiség lehívásáig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezésének Támogatási Szerződésben rögzített dátumáig, amelyik feltétel időben előbb bekövetkezik, tart. Amennyiben a Projekt fizikai befejezésének dátuma a hatálybalépéstől számított 12 (tizenkét) hónapon túlra esik, a Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépéstől számított 12 (tizenkét) hónapig tart.
Az Eseti Megrendelés teljesítési határideje: az Eseti Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 90. nap. Vevő előteljesítést elfogad. Az Eseti Megrendelések szerződésszerű teljesítésére a Szerződés hatálya alatt van lehetőség
További részletek a szerződéstervezetben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok mind a 3 rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD-t ajánlattevő nyújtja be (Korm. rend. 3. § (3) bekezdés). Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Korm. rend. 3. § (5) bekezdés). A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8.§, 10.§, és12-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elekt-ronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §)
A 62. § (1) bekezdés b) és f ) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő részéről gazdasági és pénzügyi alkalmassági kritérium nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód mind a 3 rész tekintetében:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése referenciaigazolással vagy referencia nyilatkozattal megjelölve a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül – az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdések).
A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával (kizárólag IV. rész α szakasz kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő elfogadja azon referenciák ismertetését is, amelyeknek teljesítése a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésének pillanatáig megtörténik és a teljesítés megfelel az alkalmassági követelményekben rögzítetteknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet, amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és (1a) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
az 1. részben: legalább 4 db sterilizáló berendezések szállítására vonatkozó referenciával
a 2. részben: legalább 7 db sterilizáló berendezések szállítására vonatkozó referenciával.
a 3. részben: legalább 5 db sterilizáló berendezések szállítására vonatkozó referenciával
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelhet egy, vagy több referenciával is.
Amennyiben ajánlattevő több részajánlatra tesz ajánlatot, elegendő a fent felsorolt szállítások közül a legmagasabb számúnak megfelelnie.
Egy szerződés mind a három részben is bemutatható.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M1. pontja szerinti előírása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek és elegendő az is, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.
A 321/2015. Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minden részben:
Késedelmi kötbér: Ha a nyertes ajánlattevő a kötbérterhes határidőre nem teljesít, akkor ajánlatkérő késedelmi kötbér fizetésére kötelezheti nyertes ajánlattevőt. A késedelmi kötbér mértéke: az Eseti megrendelés nettó vételárának 1%-a naptári naponként. A késedelmi kötbér maximális összege a nettó vételár 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: a szerződés X.1.7. pontja szerint. Mértéke az Eseti megrendelés nettó vételárának, 20 %-ának megfelelő összeg.
Teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér: Amennyiben a szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért Eladó felelős - meghiúsul, úgy Eladó teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbért köteles fizetni Vevőnek. A teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér alapja az Eseti megrendelés nettó vételárának, 30%-a. Részletesen a szerződés X.2. pontja tartalmazza
Jótállás: Eladó a készülék üzembe helyezési jegyzőkönyv kiállításától számított minimum 24 hónap, maximum 60 hónap időtartam teljes körű jótállást vállal (megajánlása szerint). A jótállás időtartam alatt az Eladó köteles a hibás teljesítéséből adódó hibaelhárítást elvégezni, szervizszolgáltatásával Vevő rendelkezésére állni, továbbá a gyártó által előírt karbantartást elvégezni. A gyártó által előírt karbantartás alatt Vevő azt a megelőző szerviztevékenységet érti, mely a készülék üzemszerű, üzembiztos működését biztosítja és tartalmazza a kiszállás díját, a munkadíjat és a felhasznált anyagok költségét.
A szerviz és gyártói előírt karbantartás tartalmazza az üzemszerű működés során szükségessé váló kopó alkatrészek javítását, cseréjét, pótlását és a karbantartási jegyzőkönyv elkészítését.
Minden rész tekintetében a jótállási idő alatt Eladónak garanciát kell vállalnia, hogy a rendszerhez tartozó frissítések ingyenesen biztosítja, amennyiben az releváns, és amennyiben történik frissítés.
Teljesítési biztosíték:
Vevő a Kbt. 134. § (2) bekezdése alapján a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Szerződés szerinti alapmennyiség nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő biztosítékot (a továbbiakban: Teljesítési Biztosíték) köt ki. Eladó a Teljesítési Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti bármely formában köteles rendelkezésre bocsátani legkésőbb a Szerződés hatálybalépésének időpontját követő 15. napig, azzal, hogy Eladó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a Teljesítési Biztosítéknak azonban a jelen Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia. A Teljesítési Biztosítéknak a Szerződés hatálybalépését követő 15. naptól az utolsó Eseti Megrendelésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig kell rendelkezésre állnia.
További részletek a szerződés tervezetben.
Jótállási biztosíték:
Eladó a Kbt. 134. § (3) bekezdés alapján köteles a Szerződés alapján megküldött Eseti Megrendelés hibás teljesítésével kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot (a továbbiakban: Jótállási Biztosíték) a Vevő rendelkezésére bocsátani az adott Eseti Megrendelésben rögzített jótállási kötelezettségének kezdetének időpontjában, az adott Eseti Megrendelésben rögzített, Eladó által vállalt jótállási idő leteltének időpontjáig fennálló hatállyal. A Jótállási Biztosíték mértéke az adott Eseti Megrendelés teljes nettó ellenértéke 5%-ának megfelelő összeg.
Eladó a Jótállási Biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont szerinti bármely formában köteles rendelkezésre bocsátani legkésőbb az adott Eseti Megrendelés jótállási kötelezettsége kezdetének időpontjára, azzal, hogy Eladó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet.A Jótállási Biztosítéknak a jelen pontban előírt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia [Kbt. 134. § (8) bek.] azzal, hogy amennyiben a biztosíték a Vevő követelésének kielégítésével csökken, vagy kimerül, az Eladónak nincs feltöltési, vagy pótlási kötelezettsége
További részletek a szerződés tervezetben.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től sem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.
1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást EKR-en keresztül folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
2. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 naptári napként értelmezendő.
3.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
4.Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) es 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. (Közös) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2), (6), Kbt. 65. § (7) szerint, a Kbt. 66. § (6), Kbt. 65. § (7) eseteben nemlegesen is, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat eseten is).
5.Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § es 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatok az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papírlapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
6.Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1)).
7.Ajánlatkerő a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. Ajánlatkerő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő vonatkozásában a közép-európai idő az irányadó.
8.A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a bekezdése az irányadó.
9.Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
10.Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.
11.Ajánlatkerő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
12.Üzleti titok: Kbt.44. §(1)-(4); 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4).
13.A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. az irányadóak.
14.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.
15.Teljesítési határidő: mind a 3 rész tekintetében Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől számított 12 (tizenkét) hónapig, vagy a keretmennyiség lehívásáig, de legfeljebb a Projekt fizikai befejezésének Támogatási Szerződésben rögzített dátumáig, amelyik feltétel időben előbb bekövetkezik, tart.
Az Eseti Megrendelés teljesítési határideje: az Eseti Megrendelés Eladó általi visszaigazolásától számított 90. nap. Vevő előteljesítést elfogad. Az Eseti Megrendelések szerződésszerű teljesítésére a Szerződés hatálya alatt van lehetőség.
16.Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
17.Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek).
18.FAKSZ: Borsó-Mórocz Nikolett, lajstromszam: 00470
19. Amennyiben a legkedvezőbb érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
20. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
21. Ha az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést tartalmazó összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
23. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
24. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, továbbá a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. A 321/2015. Korm. r. 13. § alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.
25. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
26. Ajánlatkérő részszámlázást nem biztosít.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.3. folytatása:
29.Amennyiben ajánlattevő nyújtott be olyan dokumentumot, mely nem magyar nyelven került benyújtásra, és csatolta a fordítást is, nyilatkoznia szükséges arról,hogy a benyújtott fordítás(ok) a benyújtott idegen nyelvű dokumentum(ok) fordítását tartalmazzá(k), annak tartalmáért felelősséget vállal.
30. Az ajánlatban be kell nyújtani valamennyi rész vonatkozásában a termék gyártói katalógusát/prospektusát vagy a gyártói termékismertetőt/műszaki adatlapot, amely alátámasztja a szakmai ajánlatban ajánlattevő által megadott műszaki jellemzőket. Nem minősül gyártói prospektusnak az Ajánlattevő által szerkesztett, a műszaki követelmények átmásolásával előállított termékismertető.
Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.
31. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára az 1-2 -3 részek vonatkozásában nyertes ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a CE tanúsítványt vagy gyártói megfelelőségi nyilatkozatot. Ajánlatkérő a műszaki paramétereknek történő megfelelőség igazolására elfogadja pl. a forgalmazótól vagy a gyártóval egyenértékű egyéb szereplőtől származó dokumentumot is.
32.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára a
nyertes ajánlattevőknek rendelkezésre kell bocsátaniuk a szervizpartnerre vonatkozó ajánlattevői nyilatkozatot.
33.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ha az xls és pdf formátumú dokumentumok közül az egyik hiányzik az hinypótlás során pótolható.
34.Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes árajánlat vonatkozásban Ajánlatkérő a nulla Ft-os megajánlás(oka)t nem fogadja el, melyre tekintettel a részletes árajánlatban feltüntetett nulla 0 Ft-os megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
35. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű, ajánlattevő általi cégszerűen aláírt fordítást.
36. A Kbt. 2. § (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve magyar. Ajánlattevő általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47. § (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.
Fizetési feltételek:A Szerződés ellenértéke az EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 számú, „Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” megnevezésű projekt keretében kerül elszámolásra, a finanszírozásának jellege: utófinanszírozás (Európai Unió fizeti meg az ellenszolgáltatás. 100,0000 %-át). Az európai uniós támogatás 100,000000%-os támogatási intenzitású. A kifizetés során irányadóak a 2014–2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet, valamint a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet előírásai.
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint.
Előleg: A Felek rögzítik, hogy Eladó Eseti Megrendelésként az Eseti Megrendelés nettó végösszeg legfeljebb 30%-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet az Eseti Megrendelés visszaigazolásával egyidejűleg.
Az előleg elszámolása az Eseti Megrendelés teljesítésekor történik.
Amennyiben a szerződés aláírásától számított 6 hónapon belül a meghatározott felfüggesztő feltétel nem teljesül, felek szabadulnak a szerződéses kötelemből, és ezen okból egymás felé igényt semmilyen jogcímen nem támaszthatnak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák