Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24950/2022
CPV Kód: 90910000-9
Ajánlatkérő: Állami Számvevőszék
Teljesítés helye: 1052 Budapest, V. Apáczai Cs. J. u. 10., 1093 Budapest Lónyay u. 44., 1052 Budapest Bécsi u. 5. III. em., 1054 Budapest Garibaldi u. 6. garázs
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Számvevőszék
Nemzeti azonosítószám: 15324762241
Postai cím: Apáczai Csere János Utca 10.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Kitti
Telefon: +36 13989356
E-mail: kozbeszerzes@asz.hu
Fax: +00 00000000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.asz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001646102022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001646102022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: ÁSZ budapesti irodaházainak teljeskörű takarítása
Hivatkozási szám: EKR001646102022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90910000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az Állami Számvevőszék budapesti irodáinak teljes körű takarítása mindösszesen 9267 négyzetméteren, szőnyegek és egyéb textilneműk tisztítása, továbbá személyes higiéniához kapcsolódó termékek biztosítása, valamint évenkénti tavaszi-őszi nagytakarítás az Ajánlattevő saját eszközeivel és anyagaival.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: ÁSZ budapesti irodaházainak teljeskörű takarítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90911200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: 1052 Budapest, V. Apáczai Cs. J. u. 10., 1093 Budapest Lónyay u. 44., 1052 Budapest Bécsi u.
5. III. em., 1054 Budapest Garibaldi u. 6. garázs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az Állami Számvevőszék budapesti irodáinak teljes körű takarítása, szőnyegek és egyéb textilneműk tisztítása, továbbá személyes higiéniához kapcsolódó termékek biztosítása, valamint évenkénti tavaszi-őszi nagytakarítás az Ajánlattevő saját eszközeivel és anyagaival.
A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy vis maiornak nem minősülő, de a működését közvetlenül érintő okból, amennyiben különös gazdasági érdeke megköveteli - így különösen, de nem kizárólagosan abban az esetben, ha veszélyhelyzet, rendkívüli helyzet vagy járványveszély fokozódása okán saját működésének korlátozása mellett határoz - jogosult a Szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat csökkentett mértékben igénybe venni és a szolgáltatási díjat ennek megfelelően, arányos mértékben csökkenteni, ami a műszaki leírás II. pontban elszámolt állandó jellegű szolgáltatást érinti. A csökkentés mértéke - 30 % lehet.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Nyertesség esetén szakmai felelősségbiztosítás vállalása (legkedvezőtlenebb vállalás/érvényességi küszöb: 10 millió forint/káresemény, legkedvezőbb vállalás: 20 millió forint/káresemény) 5
2 Nyertesség esetén szakmai felelősségbiztosítás vállalása (legkedvezőtlenebb vállalás/érvényességi küszöb: 100 millió forint/év fedezeti összeg, legkedvezőbb vállalás: 120 millió forint/év fedezeti összeg) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés időtartamát a Felek opcionálisan legfeljebb 12 hónappal meghosszabbíthatják.
Megrendelő a szerződés hosszabbítási szándékáról a szerződés lejárta előtt legkésőbb 60 naptári nappal írásban köteles Vállalkozót értesíteni. Ennek elmaradása esetén úgy tekintendő, hogy Megrendelő nem kíván élni a szerződés hosszabbítás lehetőségével.
Vállalkozó a szerződéshosszabbítás elfogadásáról a szerződés lejárta előtt legkésőbb 45 naptári nappal írásban köteles Megrendelőnek írásbeli visszaigazolást küldeni. Ennek elmaradása esetén úgy tekintendő, hogy Vállalkozó nem kíván élni a szerződés hosszabbítás lehetőségével.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5 ponthoz kiegészítő információk:
Minőségi kritériumok:
a) legkedvezőtlenebb vállalás/érvényességi küszöb: 10 millió forint/káresemény (azaz 0 Ft többletvállalás az érvényességi küszöbhöz képest)
legkedvezőbb vállalás: 20 millió forint/káresemény (azaz 10 millió Ft többletvállalás az érvényességi küszöbhöz képest)
b) legkedvezőtlenebb vállalás/érvényességi küszöb: 100 millió forint/év fedezeti összeg (azaz 0 Ft többletvállalás az érvényességi küszöbhöz képest)
legkedvezőbb vállalás: 120 millió forint/év fedezeti összeg (azaz 20 millió Ft többletvállalás az érvényességi küszöbhöz képest)
Ajánlatkérő az érvényességi küszöb feletti többlet vállalásokat értékeli. A felolvasólapon a megajánlott többletértéket kell feltüntetni. Példák: Ha Ajánlattevő 10 millió Ft/káreseményt ajánl meg, akkor 0 Ft többletmegajánlást kell feltüntetni a Felolvasólapon. Ha Ajánlattevő 15 millió Ft/káreseményt ajánl meg, akkor 5 millió Ft többletmegajánlást kell a Felolvasólapon megjelölni. Ugyanez a szabály vonatkozik a fedezeti összeg megajánlására is.
Amennyiben az ajánlattevő a minimális összegnél (tehát 10 millió Ft/káresemény és 100 millió Ft/év fedezeti összeg) kevesebbet ajánl meg ajánlatában, az az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.
Árkritérium: Az alábbi részszempontokból tevődik össze a mindösszesen ár:
"I" pont: rendszeres takarítási tevékenység mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 35
"II" pont: nagytakarítási tevékenység mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 22
"III" pont: üveg tisztítási tevékenység kerettel és párkánnyal mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 10
"IV" pont: portálüveg + díszrács tisztítása mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 8
"V" pont: egyéb takarítási feladatok mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 3
"VI" pont: textil tisztítási tevékenység mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 2
"VII" pont: személyes higiéniához szükséges anyagok biztosítása mindösszesen nettó ajánlati ár, súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.i szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. Igazolási mód: A 321/2015. (X.30.) Kr. (továbbiakban: ”Kr.”) 1.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. II. Része szerinti jelen eljárásban az ajánlat benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya
alá. Ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(6) szerint jár el a bírálat során. A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek (ajánlattevőnek) a 321/2015. Kr. 8-14.§ és 16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. A Kr. 15. §-a alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani az előírt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. Irányadó továbbá a Kr. 1. § (7)-(8) bekezdése, valamint a Kbt. 69. § (11a) bekezdése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 1-16. §-aira is. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére tekintettel az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja- az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
megkövetelt igazolási mód 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. § alapján: Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) pontjainak hatálya alá. AK az EEKD-t elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsátja. AK elfogadja, ha a gazdasági szereplő a Kr. 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért a gazdasági szereplő felel. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis Ajánlattevő csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását, vagyis az ajánlat részeként Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, miszerint ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatminta elektronikus űrlapként rendelkezésre áll) A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adattartalma valós.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani. A kizáró okokra vonatkozó további igazolásokat ajánlattevő az AK felhívására köteles benyújtani, a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak szerint: a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 8. §-ban meghatározottak szerint kell benyújtania, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezet 10. §-ban foglaltak szerint kell benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás lehetőségére a Kbt. 64. § alapján. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ilyen eljárás nincs folyamatban, az arról szóló nyilatkozatot szükséges benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő által az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 36 hónapban befejezett és a jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) – (2) bekezdésének megfelelő módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél neve, székhelye, kapcsolattartó neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail),
- a szolgáltatás tárgya, mennyisége (takarítandó felület nm-ben), továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Teljesítettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amely esetében a megrendelés
teljesítés befejezése a jelen felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban megtörtént, a teljesítés megkezdése pedig a jelen felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban megtörtént.
M/2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírásával, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése is irányadó.
M/3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk (év/hó) ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, szakember által aláírt önéletrajz és rendelkezésre állási nyilatkozat
valamint bizonyítvány másolat benyújtásával. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 67. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő:
M/1) Amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 (egy) vagy több szerződés alapján teljesített összesen legalább 6900 m2 alapterületű épület rendszeres takarítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amely(ek) legalább 9 hónapon keresztül nyújtott szolgáltatást tartalmaz.
M/2) Ha nem rendelkezik az alábbi- „takarítási” érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő - tanúsítványokkal vagy a 321/2015. (X.30) Kr. 24. § (3) bek. szerinti egyenértékű minőségbiztosítási dokumentummal és a Kr. 24. § (4) bek. szerinti dokumentumokkal:
a) MSZ EN ISO 9001:2015,
b) MSZ EN ISO 14001:2015,
c) MSZ EN ISO 45001:2018.
M/3) Amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
a) legalább 2 fő OKJ 31 853 07 tisztítás-technológiai szolgálatvezető vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 12 hónap épület takarításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
b) legalább 3 fő OKJ 31 853 05 Intézménytakarítói vagy azzal egyenértékű végzettséggel, és legalább 12 hónap épület takarításában szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Az M/3) a) és az M/3) b) pontok szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására bemutatott szakembereknél az átfedés megengedett.
Ajánlatkérő a kért szakemberek esetében a meghatározott végzettség/képzettség esetében az azzal egyenértékű végzettségű/képzettségű szakembert elfogad. Az egyenértékűség igazolása Ajánlattevő feladata.
Ajánlatkérő által beszerezni kívánt szolgáltatás megfelelő, kockázatmentes és biztonságos szerződés teljesítéséhez szüksége van 5 db szakemberre.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Rendszeres takarítási tevékenység esetén a teljesítés alapját a Szakmai specifikációban meghatározott feladatok képezik, az ott meghatározott módon és gyakorisággal.
Felek megállapodnak abban, hogy nem rendszeres takarítási feladatokra a Megrendelő jogosult eseti megrendelést kiadni (a továbbiakban: eseti megrendelés). Ebben az esetben az eseti megrendelést a Megrendelő kapcsolattartója a teljesítés megkezdésének időpontja előtt 48 órával írásban megküldi a Vállalkozó 16.3. pontban megjelölt kapcsolattartójának e-mail címére. Vállalkozó köteles a megrendelés kézhezvételét 1 munkanapon belül írásban, e-mail útján Megrendelő kapcsolattartójának visszaigazolni helyszínenként, a teljesítésben részt vevő takarítók nevének megjelölésével. Ezen szolgáltatások teljesítését a Megrendelő kijelölt képviselőjével a havi teljesítésigazolások részeként kell igazoltatni. Vállalkozó kötelezettséget vállal, hogy szakmai ajánlatának megfelelően a rendkívüli helyzeteket (pl.: csőtörés, tetőbeázás, egyéb havaria helyzet, egyes helyiségek festése, rendezvények stb.) követő eseti takarítást a megrendelés Vállalkozó általi kézhezvételétől számított 4 órán belül megkezdi. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó jelen pontban rögzített feladatok ellátása kapcsán semmilyen jogcímen nem jogosult Megrendelőtől díj- vagy költségtérítésre.
Amennyiben Megrendelő a megrendelt szolgáltatásra a továbbiakban nem tart igényt, jogosult a Megrendelést lemondani, ebben az esetben azonban köteles 15 nappal a lemondás időpontját megelőzően a Vállalkozót írásban, e-mail útján vagy postai úton értesíteni. Ennek elmaradása esetén a Vállalkozónak emiatt felmerülő többletköltséget – annak hitelt érdemlő igazolása alapján – a Megrendelő köteles a Vállalkozónak megtéríteni.
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Szakmai specifikáció II. és III. pontjában megjelölt nagytakarítást és üveg tisztítási tevékenységet – évente 2 (kettő) alkalommal a Megrendelő kapcsolattartójával előre egyeztetett időpontban köteles elvégezni. A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a rendszeres szolgáltatások esetén az adott épületre irányadó éves késedelmi díj késedelemmel érintett hónapra eső nettó szerződéses ellenértékének az 1%-a, eseti jellegű szolgáltatások esetén a késedelemmel érintett minden nap után az adott eseti megrendelésre vonatkozó nettó szerződéses ellenérték 10 %-a.Vállalkozó 15 napot meghaladó késedelme estén Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől elállni, illetve jelen szerződést felmondani. A hibás teljesítési kötbérként érvényesített összeg nem haladhatja meg a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott nettó ellenértékének 5 %-át. Amennyiben a Megrendelő által hibás teljesítési kötbérként követelt összeg eléri a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott nettó ellenértékének 5 %-át Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A szerződés Vállalkozó súlyos szerződésszegésére hivatkozással történő azonnali hatályú felmondása esetén Megrendelő jogosult a szerződés szerinti meghiúsulási kötbér követelésére, melynek mértéke a jelen szerződés 2.1. pontjában meghatározott nettó vállalkozói díj 5 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68.§-át és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1)AK kizárja a nyertes AT számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet létrehozását.
2) Közös ajánlattétel esetén a közös AT-knek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint és csatolni kell a Kbt.35.§ (2)bek.szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot is.
3) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a 68.§(4)bek.szerinti információkkal.
4) AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt.66.§(2)bek.foglaltak szerint.
5) AK előírja a Kbt.66.§(6)bek.szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
6) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7) Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja.
8) A III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
9) AK a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja.
10) AK a Kbt. 75.§ (2) bek.e) pontját alkalmazza.
11) AK élni kíván a Kbt. 81.§ (4) és (5) bekezdéseivel.
12) FAKSZ: dr. Darázs Ferenc lajstromszáma: 00362
13) AK a Kbt. 71. § (6) bek.második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást!
14) Az alk. köv-nek való megfelelés (az EEKD IV. része), előzetes igazolására elegendő a gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozata, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján. Az alkalmassági feltételek tekintetében kizárólag EEKD IV. rész alfa szakasz "Az összes kiválasztási szempont általános jelzése" pontot szíveskedjenek kitölteni.
15) A részekre történő ajánlattétel sem szakmailag, sem gazdaságilag nem indokolt tekintettel arra, hogy az aránytalan többlet terhet róna Ajánlatkérőre, mind a közbeszerzés költségeit, mind a beszerzés tárgyának az egységét tekintve. Ajánlatkérő a beszerzés tárgyát egységként kívánja beszerezni.
16) A felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog szabályai az irányadóak.
17) Ajánlattevőnek az ajánlat részeként szakmai ajánlatot kell benyújtani. Részletek a "Takarítás szakmai specifikáció"-ban.
18) Ajánlattevőnek tételes árlistát kell benyújtani a dokumentációban meghatározottak szerint szerkeszthető Excel formátumban, továbbá cégszerűen aláírva nem szerkeszthető (pdf)formátumban is mellékelnie kell az ajánlathoz.
19) Az értékelés során az adható pontszámok legkedvezőbb és legkedvezőtlenebb szintje: 1-100. Az értékelés módszere: Minőségi kritérium: Arányosítás módszere: A minőségi kritérium esetében (nyertesség esetén szakmai felelősségbiztosítás vállalása) az érvényességi küszöbhöz képest a legmagasabb többletvállalás a legkedvezőbb. Legkedvezőtlenebb vállalás/érvényességi küszöb: 10 millió forint/káresemény (azaz 0 Ft többletvállalás az érvényességi küszöbhöz képest). Legkedvezőtlenebb vállalás/érvényességi küszöb: 100 millió forint/év fedezeti összeg (azaz 0 Ft többletvállalás az érvényességi küszöbhöz képest).
Legkedvezőbb vállalás: 120 millió forint/év fedezeti összeg (azaz 20 millió Ft többletvállalás az érvényességi küszöbhöz képest).
Legkedvezőbb vállalás: 20 millió forint/káresemény (azaz 10 millió Ft többletvállalás az érvényességi küszöbhöz képest). A felolvasólapon a megajánlott többletértéket kell feltüntetni. Példák: Ha Ajánlattevő 10 millió Ft/káreseményt ajánl meg, akkor 0 Ft többletmegajánlást kell feltüntetni a Felolvasólapon. Ha Ajánlattevő 15 millió Ft/káreseményt ajánl meg, akkor 5 millió Ft többletmegajánlást kell a Felolvasólapon megjelölni. Ugyanez a szabály vonatkozik a fedezeti összeg megajánlására is.
Árkritérium: Nettó ajánlati ár (Ft): Ajánlattevőknek a műszaki leírásban és a részletes költségvetésben részletezett feladatok elvégzésére kalkulált teljes - általános forgalmi adó nélkül számított díjakat kell megadniuk a táblázatban részletezettek szerint. Ajánlatkérő az Ár kritériumok alatt megadott összes értékelési szempont (ár szempont) esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb nettó ajánlati ár összesen) 100 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet (fordított arányosítás).
20) Ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni, mely szerint nyertessége esetén felelősségbiztosítást köt vagy a meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti, hogy eleget tegyen az alábbi követelményeknek: legalább 10 millió forint/káresemény és 100 millió forint/év fedezeti összegű szakmai felelősségbiztosítás. Amennyiben Ajánlattevő a szerződéskötéskor a biztosítás meglétét nem tudja megfelelően igazolni, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján. Ajánlatkérő ez esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
21) AK 2 helyszíni megtekintést tart, arra való tekintettel, hogy a helyszíni megtekintéseken - az ÁSZ munkatársával együtt - max. 10 fő lehet jelen. A helyszíni megtekintések helyei: a) ÁSZ, 1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10. Ideje: 2022.12.06. 09:00 óra és 2022.12.08. 09:00 óra b) Helye: ÁSZ, 1093 Budapest, Lónyay u. 44. Ideje: 2022.12.06. 11:00 óra és 2022.12.08. 11:00 óra. AK felhívja a figyelmet, hogy a helyszíni megtekintésen való részvételhez előzetes jelentkezés szükséges AK biztonsági előírási alapján a helyszíni megtekintésen való részvételt, KIZÁRÓLAG azon gazdasági szereplők részére tudjuk biztosítani, akik részvételi szándékukat 2022.12.02. 10:00-ig az EKR rendszeren keresztül az "AETK - Egyéb kommunikáció (AT) eljárási cselekmény" indításával jelezték, megjelölve dátum szerint, hogy pontosan melyik napon szándékoznak részt venni a megtekintésen. A belépéshez a következő adatok megadása szükséges: Név, (születési név is), anyja neve, születési hely, év, értesítési e-mail cím. Egy AT részéről kizárólag összesen 1 fő és összesen 1 alkalommal vehet részt a megtekintésen!
22) Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról. Ha AK a nyilatkozat alapján a megállapítja, hogy AT a tilalom hatálya alá tartozik, akkor a Kbt. 73 § (1) bek. e) pontja szerint köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák