Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24908/2022
CPV Kód: 38433000-9
Ajánlatkérő: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Teljesítés helye: MATE Georgikon Campus; 8360 Keszthely, Festetics u. 7. Bioinnovációs Központ
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 19294784213
Postai cím: Páter Károly Utca 1.
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sarkadi Anita
Telefon: +36 28522000
E-mail: kozeszerzes@uni-mate.hu
Fax: +36 28522035
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.uni-mate.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001786512022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001786512022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Közeli infravörös spektroszkóp (NIRS) készülék
Hivatkozási szám: EKR001786512022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1 db Közeli infravörös spektroszkóp (NIRS) készülék
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Közeli infravörös spektroszkóp (NIRS) készülék
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38433000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: MATE Georgikon Campus; 8360 Keszthely, Festetics u. 7. Bioinnovációs Központ
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1 db Közeli infravörös spektroszkóp (NIRS) készülék leszállítása, üzembehelyezése, az ajánlatkérő által kijelölt személyek felhasználói szintű magyar nyelvű betanítása 1 alkalommal legalább 2 fő részére a telepítés/beüzemelés helyszínén.
Közeli infravörös spektroszkóp (NIRS), amely asztali műszerként laboratóriumban használható takarmánykeverékek, gabonafélék, növényi fehérjehordozók, növényi- és állati melléktermékek, tápok vizsgálatára.
A beszerzendő eszköz pontos műszaki leírását, a felszereltségi és egyéb követelményeket a közbeszerzési dokumentum részeként a műszaki leírás tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő az eszköz ajánlatkérő részére történő átadásának időpontjában köteles külön ellenszolgáltatás nélkül az ajánlatkérő számára az alábbi dokumentumokat rendelkezésre bocsátani:
– műbizonylat (gyártóműi CE / megfelelőségi nyilatkozat)
– magyar nyelvű használati kézikönyv
– szervizeléssel kapcsolatos előírások, a magyarországi szerviz(ek) megnevezésével.
A megajánlott eszköz csak új, a szállítást megelőzően sehol nem használt lehet.
A megajánlott eszköznek meg kell felelnie a közbeszerzési dokumentumok részét képező
műszaki leírásban meghatározott műszaki paramétereknek, előírásoknak.
Egyenértékűség: A közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és egyéb dokumentumaiban
meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott
gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre,
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra történő utalás esetén az ilyen jellegű megnevezés mellé a „vagy azzal egyenértékű”
kifejezést is oda kell érteni. A meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét
eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat
jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott
származásra vagy gyártási folyamatra való utalás ugyancsak a tárgy egyértelmű beazonosítását
szolgálja, az ajánlatkérő ezekkel egyenértékű minőség biztosítása érdekében tett
intézkedéseket is elfogad. Egyenértékű típus megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevő ajánlatában
megfelelő módon, bármely megfelelő eszközzel kell bizonyítsa, hogy az általa javasolt
megoldások egyenértékű módon megfelelnek a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott
követelményeknek. [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3)-(6) bekezdés].
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A spektrométerre vállalt jótállás (hónap) (12-36 hónap)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján értékel:
1.Nettó ajánlati ár (HUF) - fordított arányosítás
2. Jótállás - legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Ajánlatkérő továbbá kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevő), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont)
Igazolási mód:
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.§., 10.§ és 13-16. §-okra.
Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1 § (1) bekezdésében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani az ajánlatában, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Öntisztázás esetén a Kbt. 64. § (1)–(2) bekezdés alapján, a jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt.
Amennyiben igen, úgy a R. 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A változásbejegyzési eljárásról szóló nyilatkozat nemleges tartalom esetén is benyújtandó.
Kizáró okok igazolása: Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a R. III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a R. 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók. Nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében ajánlatkérő alkalmazza a R. VI. Fejezetének 45. §-át. A Kbt. 65.§ (12) bekezdésére figyelemmel az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell – a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell – az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő rögzíti a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak alapján, hogy
nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4) vagy (6)-(7) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M/1. Előzetes igazolás: Az ajánlattevőnek, illetve a Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a
kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 1.§ (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia a műszaki alkalmassági követelményeknek való megfelelését. Ajánlatkérő R. 2.§ (5) bekezdése alapján elfogadja ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát is az egységes európai közbeszerzési dokumentumban.
Alkalmasság igazolása: A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek R. IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint: A R. 21. § (1) bekezdés a) pontja
alapján az ajánlattevő nyilatkozata, illetve a szerződést kötő másik fél igazolása a R. 22. § (1)-(2) bekezdésének megfelelő módon, az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb a beszerzés tárgya szerinti szállításairól.
A R. 22.§ (2) bekezdés szerint az igazolás, vagy nyilatkozat minimális tartalma:
- a teljesítés ideje (év, hó, nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely, képviselő neve, elérhetősége);
- a referencia tárgya, mennyisége
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően az ajánlatkérő a vizsgált
időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni. A csatolt dokumentumokat olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, hogy egyértelműen megállapítható legyen az előírt alkalmassági feltételnek való megfelelés. Közös ajánlattevők az M/1) pontban foglalt követelménynek a Kbt. 65.§ (6) bek. figyelembe vételével együttesen is megfelelhetnek. Az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdésében meghatározottak szerint. Ajánlatkérő hivatkozik a R. 21/A. §-ra, valamint 24. § (1) bekezdésére. A R. 1. § (5) bek alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (11) bekezdései. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (12) bekezdésében foglaltakra és a 69. § (11a) bekezdésében foglalt előírásokra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik: az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett alábbi laboreszköz szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db spektrométer szállítására vonatkozó referenciával.
A referencia az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 36 hónapon belül megvalósított, ha a teljesítés időpontja, erre az időszakra esik, a Kbt. 48. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
AK előleget nem biztosít.
Az ellenszolgáltatás teljesítése a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben meghatározott módon és tartalommal való igazolt szerződésszerű teljesítés esetén a kiállított számla benyújtását követően a nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései, illetőleg a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében és 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.
Az ÁFA a mindenkor hatályos törvények szerint kerül meghatározásra.
Nyertes ajánlattevő egy számla kiállítására jogosult a szerződésszerű teljesítést követően, ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján. Ajánlatkérő a vételárat a nyertes ajánlattevő által cégszerűen és jogszerűen kiállított számla ellenében, a számla ajánlatkérőhöz történő érkezését követő 30 napon belül átutalással fizeti meg a nyertes ajánlattevő bankszámlaszámára. Nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén ajánlatkérő teljesítésigazolást állít ki.
Nyertes ajánlattevő a számláját papíralapon ajánlatkérő székhelyére (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.), illetve elektronikus számla kiállítása esetén az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer útján köteles megküldeni a Kbt. 27./A. §-ában foglaltakra figyelemmel, azaz olyan elektronikus számla nyújtható be, amely megfelel az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a számla ettől eltérő címre történő megküldése esetén az ebből eredő fizetési késedelem idejére késedelmi kamat a nyertes ajánlattevővel szemben nem érvényesíthető.
A nyertes ajánlattevő egy számla kiállítására jogosult szerződésszerű teljesítést követően.
Ajánlatkérő késedelme esetén az ajánlattevő a Ptk. 6:155. § (1) szerinti késedelmi kamatra tarthat igényt.
Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF), az ellenérték külföldi fizetőeszköz árfolyamához nem köthető.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentum, illetőleg a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok
esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától
kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek –
az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
A bontás a Kbt. 68.§ (1)-(1d), (4) valamint (6) bekezdés és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§
szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A részajánlattételt Ajánlatkérő kizárja. A részajánlattétel kizárásának indoklása:A közbeszerzés mennyisége egy darab termék, a részajánlat műszakilag nem kivitelezhető/értelmezhető egy db készülék esetén.
2. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40.§ (1) bekezdése alapján a közbeszerzésekért
felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer
igénybevételével bonyolítja le. A Kbt. 39.§ (1) bekezdésben foglalt előírásra való tekintettel a
Kbt. 57. § (1) bekezdésben meghatározott közbeszerzési dokumentumok közvetlenül, korlátlanul
és teljeskörűen, térítésmentesen kerülnek rendelkezésre bocsátásra. A közbeszerzési
dokumentumok elérhetők és az ajánlat benyújtható a https://ekr. gov.hu/EKR001485822022
oldalon. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy legalább egy gazdasági szereplő az
érdeklődését jelezze és a dokumentumot elektronikus úton letöltse.
3. Ajánlatkérő az eljárás során a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus
közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet előírásait figyelembe
véve jár el.
4. Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 40.§ (1) bek. és 57. § (1) bek. szerint az EKR-ben elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 5. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy legalább egy AT az érdeklődését jelezze és a dokumentumot elektronikus úton letöltse. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő AT regisztráció.
6. Ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
Elektronikus űrlapon:
- Felolvasólap, melyen szerepeltetni kell az AT nevét, székhelyét, valamint az értékelési szempont alapján értékelésre kerülő számszerűsíthető főbb adatokat a Kbt. 68. § (4) bek. szerint,
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,
- Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- EEKD az AT és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltve
- Kbt. 66.§ (6) bek. nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint (adott esetben),
- Nyilatkozati az üzleti titokról (adott esetben),
További beadandó dokumentumok:
- Aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti aláírás-minta,
- Nyilatkozat a közös ajánlattételről és közös AT megállapodását a Kbt. 35.§ szerint (adott esetben),
– Nyilatkozat a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése tekintetében
- Termékleírás (vagy gyártói prospektus), melynek tartalmaznia kell a megajánlott termék gyártójának,típusának és származási helyének megnevezését, valamint mindazon paramétereket, amelyekből megállapítható, hogy a termék megfelel az AK által előírt paramétereknek. A Termékleírás az AT szakmai ajánlatának minősül. A szakmai ajánlat hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás során benyújtandó dokumentumok:
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat közjegyző által hitelesítve
- Referenciaigazolás/referencianyilatkozat
6. Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat .
7. Az értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
A kiválasztás módszere: Az ár részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Közbeszerzési H. útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. melléklet A.1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével történik. A számadatot tartalmazó minőségi részszempont esetében a pontszámok kiszámítása a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója alapján kerül kiszámításra.
8. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
9. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
10. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
11. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek alkalmazható, továbbá AK előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
12. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT viseli.
13. A felhívásban meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
14. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadók, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók.
15. AK a III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági feltétel(eke)t a Kr. 28. § (3)-ban előírtaknál szigorúbban határozta meg.
16. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához. .
17. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé az önállóan ajánlatot tevő nyertesnek, valamint a közös ajánlatot tevő nyerteseknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
18. IV.2.6) pontban Ajánlatkérő az 1 hónap alatt 30 napot ért.
19. Eljáró Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Sarkadi Anita; lajstromszám: 01233 és Kővágóné Fábián Júlia lajstromszám: 00817
20. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
21. Nemzeti elbánás: a Kbt. 2. § (5) bekezdés, 74. § (3) bekezdés. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet,
hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
22. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Ajánlatkérő szerződést biztosító mellékkötelezettségként kötbért ír elő:
1. Késedelmes teljesítés esetére a késedelmi kötbér mértéke a késedelem beálltától kezdődően késedelmes naponként a késedelmesen leszállított termék(ek) nettó ellenértékének 0,75 %-a, maximum a késedelmesen leszállított termék(ek) nettó vételárának 20 %-a.
2. Hibás teljesítése esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke a leszállított termék(ek) nettó vételárának 20%-a.
3. A teljesítés ellehetetlenülése esetén a meghiúsulási kötbér, melynek alapja a meghiúsulással érintett termék(ek) nettó vételára, mértéke annak 30 %-a.
4. Kötelezően vállalandó jótállás 12 hónap.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet részletesen tartalmazza. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdése
alapján a kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Ajánlatkérő hivatkozik a Ptk. 6:187. § (2) bekezdésére.
Karakterkorlátozás miatt továbbiak KD-ben.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák