Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24654/2022
CPV Kód: 79341400-0
Ajánlatkérő: Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 28748511241
Postai cím: Városház Utca 9-11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Erdei Gábor
Telefon: +36 305433172
E-mail: info@kozbesztender.hu
Fax: +36 13920023
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestinfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001664162022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001664162022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: médiatervezési, médiavásárlási feladatok 2023
Hivatkozási szám: EKR001664162022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341400-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bp. Brand Nonprofit Zrt. média kampányaihoz kapcsolódó médiatervezési, médiafoglalási, médiavásárlási és utólagos elemzési feladatok
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: médiatervezési, médiavásárlási feladatok 2023
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79341400-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási keretmegállapodás a Budapest Brand Nonprofit Zrt. média kampányaihoz kapcsolódó médiatervezési, médiafoglalási, médiavásárlási, és utólagos elemzési feladatok ellátására nyomtatott, elektronikus és on-line médiában, valamint kültéri (outdoor) és jármű hirdetési felületeken a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint, a meghatározott nettó 400 millió forintos keretösszeg kimerüléséig, melynek kimerítésére ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget. Az eljárás a Kbt. 105. § (1) bekezdés a) pont szerinti keretmegállapodás megkötésére irányul.
Médiatervezés,médiafoglalás és vásárlás: online felületek (social media is), nyomtatott sajtó felületek, közterületi és jármű felületek, rádió felületek, egyéb felületek a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A Budapest Brand Nonprofit Zrt. a Fővárosi Önkormányzat kulturális és turisztikai közfeladatainak körében az egyes turizmussal kapcsolatos, valamint a Fővárosi Önkormányzat országos szerepkörével összefüggő kulturális szolgáltatásokat nyújtó társaság. Budapest Brand Nonprofit Zrt. kizárólagos joggal rendelkezik a Főváros országos szerepkörével összefüggő kulturális és turisztikai közszolgáltatások nyújtására, valamin a városarculattal, a városimázzsal és a közcélú tájékoztatási feladatokkal összefüggő közszolgáltatási feladatok ellátására.
Feladata többek között Budapest kedvező nemzetközi- és belföldi megítélésének, valamint a turizmus és kultúra előmozdításának támogatása a magyar főváros, mint kiemelkedő kulturális- és turisztikai desztináció pozícionálásával, kommunikálásával. Ezen kommunikáció kiterjed termékekre és szolgáltatásokra is – a közbeszerzési dokumentumokban leírtak szerint -, illetve külföldi célcsoportok felé is irányul.
Várható költési arányok a teljes keretösszeg tekintetében:
1. Gyártással kapcsolatos feladatok: maximum 5 %
2. Médiatervezéssel és -vásárlással kapcsolatos feladatok: 95 %
A megadott százalékok tájékoztató jellegűek.
Tervezetten 30-40 darab kampány.
A konkrét feladatokat az eljárás második részében eseti megrendelések keretében rendeli meg Ajánlatkérő az ajánlattevőként szerződő féltől. A vállalkozói díj - a listaárra ajánlott kedvezmény mértéke alapján meghatározva – a szerződésben és a pénzügyi ajánlatban foglalt részletek szerint tartalmazza mindazon költségek ellentételezését, amelyek a Vállalkozónál a feladat teljesítése során felmerültek, beleértve a kihelyezési költségeket is, kivéve a 2008. évi XLVIII. tv (Grt). 5/C. § (3) bekezdése szerinti reklámközvetítőnek járó (jogszabályban szabályozott reklámközvetítői díj) díjat, és a Kedvezmények mértékét tartalmazó táblázatban megjelölt közterületi felületek esetében, a médiatulajdonos által felszámolt, a gyártási vagy technikai költségét tartalmazó díjat, melyet Vállalkozó a médiatulajdonos által kiállított háttérszámlával köteles igazolni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Eseti megrendelés esetén a megrendelés megküldéséhez képest 3 munkanapnál rövidebb időn belüli online (social media, google, preroll kampányok) hirdetés megjelenés vállalása (igen; nem) 15
2 2. Dedikált kapcsolattartó munkanapokon túli rendelkezésre állása (hétvégén 9-14 óra között; nem vállalja) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérőként szerződő fél jogosult a keretmegállapodást egyoldalúan, legfeljebb további 6 hónappal meghosszabbítani, mely szándékáról a keretmegállapodás időbeli hatályának lejártát legalább 30 nappal megelőzően értesítenie kell a Vállalkozóként szerződő felet.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A kedvezmények mértékének meghatározása a közbeszerzési dokumentumok mellékleteként kiadott „pénzügyi ajánlat” alapján történik.
Az ár értékelési szempont számításának módszere az alábbi médiakategóriánkénti kedvezményátlagok alábbi súlyszámokkal súlyozott összege:
A listaárból kapott, súlyozott átlagkedvezmény mértéke - Online / Súlyszám:25
A listaárból kapott, súlyozott átlagkedvezmény mértéke - Nyomtatott sajtó / Súlyszám:15
A listaárból kapott, súlyozott átlagkedvezmény mértéke - Közterület/ Súlyszám:25
A listaárból kapott, egyszerű átlagkedvezmény mértéke - Rádió / Súlyszám:15
Az ár értékelési szempont tekintetében legkedvezőbb az értékelés alá eső elem - médiakategóriánkénti átlagok súlyozott összege pénzügyi ajánlat D88 cella - tekintetében legmagasabb összeget tartalmazó ajánlat. Az ár értékelési szempont tekintetében az értékelés alá eső elemet 2 tizedesjegy pontossággal kell megadni a felolvasólapon.
Az ajánlatok értékelése során az értékelési szempontok vonatkozásában adható pontok: 0-10 pont
A minőségi értékelési szempontok esetében ajánlatkérő a direkt pontkiosztás módszerét alkalmazza az alábbiak szerint:
1. Eseti megrendelés esetén a megrendelés megküldéséhez képest 3 munkanapnál rövidebb időn belüli online (social media, google, preroll kampányok) hirdetés megjelenés vállalása
igen – 10 pont
nem – 0 pont
2. Dedikált kapcsolattartó munkanapokon túli rendelkezésre állása (hétvégén 9-14 óra között) – 10 pont
Ezen rendelkezésre állás nem vállalása – 0 pont
Az ár értékelési szempont esetében ajánlatkérő az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza a KH útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. sz. mellékletének 1. A) 1. a) pont ab) alpontja szerint:
P=Avizsgált/Alegjobb*(Pmax-Pmin)+Pmin
ahol:
P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;
Ajánlatkérő az értékelési szempontok esetében számított/kapott pontokat a súlyszámokkal megszorozza, és a legnagyobb értékű szorzatösszeg minősül a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlatnak. Ajánlatkérő, mind a pontszámítás, mint a szorzatösszeg meghatározásakor két tizedesjegyre kerekít.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.
- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.
A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
A 321/2015. (X.30.) KR 1. § (9) bekezdése alapján az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az ajánlatában, illetve részvételi jelentkezésében, annak uniós értékhatárt elérő becsült értékű közbeszerzési eljárásban történő benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata, illetve részvételi jelentkezése tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek valő megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; AK a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes informáciők megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” (az összes kiválasztási szempont általános jelzése) szakasz kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek valő megfelelést, a Kbt. 69.§ (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlat tartalmazza azoknak a szakembereknek megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell továbbá a szakemberek gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot valamint az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott összesítő táblázatokat megfelelően kitöltve. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember szakmai tapasztalatára, és beazonosíthatóan - pl. kiemeléssel, lábjegyzettel, egyéb módon - jelölje a felhívásban előírt M1. alkalmassági feltétel egyes pontjaiban meghatározott releváns tapasztalatokat.
A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.
M2) Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatásainak ismertetésével; az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett teljesítéseit veszi figyelembe.
[321/2015. Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont]
A referenciát a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kőtő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján AKnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kőtő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával. [321/2015. Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés]
Az igazolásban meg kell adni legalább
- a szolgáltatás tárgyát, az alkalmassági minimumfeltételek teljesítésének megállapíthatóságához szükséges részletezettséggel,
- mennyiséget,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontot év, hónap, nap),
- a szerződést kötő másik fél nevét, címét és a kapcsolattartó személyt, annak elérhetőségeit,
továbbá
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (11) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja, 21/A §-a és 24. § (1) bekezdése is irányadóak.
Ha egy ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike vonatkozásában külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania az ajánlat részeként. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátő szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokről nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén az EEKD a közös ajánlattevők mindegyike vonatkozásában benyújtandó, azzal, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése irányadó. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. [Kbt. 67. § (2)] A Kbt.
69. § (4) és (6) bekezdései alapján az eljárás eredményéről szőlő döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az M2 alkalmassági követelmény tekintetében a referencianyilatkozat/ igazolás benyújtására. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek csak az alkalmassági követelmények tekintetében kell az igazolásokat benyújtani. A Kbt. 69.§ (11a) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 2 fő vezető médiatervező, -vásárló szakemberrel, aki alap, vagy mesterképzésben szerzett felsőfokú (egyetem vagy főiskola) végzettséggel, és vezetői minőségében, legalább 1 hónapos időtartamú, legalább 2 médiakategóriához (rádió, nyomtatott sajtó, digitális) tartozó felületen médiamegjelenést biztosító reklámkampány médiatervezési és –vásárlási feladatainak ellátásában legalább 5 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Az M.1) pont vonatkozásában a vezető minőség jelenti a további hirdetménykezelési munkatársak irányítását, feladat kiosztási, szervezési, teljesítésigazolási és beszámoltatási feladatokat.
M2.) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától - visszafelé számított megelőző három évben szerződésszerűen teljesített, legalább 1 db olyan social media kampány teljesítésére vonatkozó referenciával, melyben a termék vagy szolgáltatás hirdetése igazolhatóan külföldi célcsoportok felé történt.
Az M2) pont vonatkozásában külföldinek minősül a megrendelő letelepedési országától eltérő ország állampolgárságával rendelkező személy.
A releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kötbérek a szerződéstervezet szerint.
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás részletes feltételeit, ill. a szerződést megerősítő biztosítékokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
A kifizetések vonatkozásában irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseiben előírt rendelkezéseire is.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.)Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001664162022/reszletek)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2023. III. negyedév
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A beszerzés jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt. Az ajánlatkérő integrált kampányokat kíván megvalósítani. A közpénzek hatékonyabb felhasználása a részekre bontással nem valósítható meg.
1) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és az e-Kr alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. Az e-Kr.11-12.§ és a Kbt.41/A. § is irányadó.
3) AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közb. elj.-ban a nyertes AT-nek nem teszi lehetővé és nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását.
4) Az aj.-hoz csatolni kell az ajánlatot aláíró személy al.-i címpéldányának másolatát, vagy ügyvéd/kamarai jogtanácsos által ellenjegy. aláírás-mintát (vagy adott esetben meghatalmazást). Egyéni vállalkozó, term. Személy esetén teljes bizonyító erejű magánokiratcsatolása szükséges az aláírásképről. Amennyiben az ajánlattevő bejegyzése szerinti országban nem kötelező aláírási címpéldány, úgy erre vonatkozó nyilatkozat
5) Foly.-ban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott vált. bej.-i kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbej.-i elj. nincs folyamatban, az erre vonatkozó nyilatkozatot kell csatolni.
6) AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb hiánypótlást, ha a hp.-sal az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
8) Azon alk. köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételfeltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1., M.2.,
9) AK az elj. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal//tamogatas
10) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyértelmű felelősségvállalást tartalmazó együttműködési megállapodást.
11) A IV.2.6. pont alapján az aj. köt. időtartama 30 nap.
12) FAKSZ: Erdei Gábor, lajstromszám: 1061
13) Ajánlat részeként szakmai kereskedelmi ajánlatként pénzügyi ajánlat benyújtása szükséges, melynek teljes hiánya nem hiánypótolható.
14) AK alkalmazza a Kbt. 81 § (4) bek-et és a Kbt. 81. § (5) bek.-et.
15) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
16) Jelen felhívás és a KD közötti eltérés esetén a felhívásban foglaltak az irányadóak.
17) A kiegészítő tájékoztatás: A Kbt. 56.§ (2) bek. alapján a kiegészítő tájékoztatás szabályai szerint.
18) Az eljárás nyelve a magyar, a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum esetén csatolni szükséges az ajánlattevő nyilatkozatát. Kbt. 47.§ (2) bek. is irányadón :az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítását is köteles elfogadni.
19) Az ajánlattevőnek az ajánlatában műszaki-pénzügyi ajánlatot kell benyújtania, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét képező részletes táblázatnak (Penzugyi_Ajanlat_mediavasarlas_2023_vedett.xlsx) megfelelően. A munkalap valamennyi nyitott (szürke) cellája kitöltendő, kivéve, ha kiegészítő tájékoztatás során Ajánlatkérő ettől eltérően rendelkezik (akkor is, ha valamely ajánlattevő jelzi ezt a tényt), figyelemmel arra, ha a táblázatban szereplő csatornák/médiumok/felületek egyike időközben megszűnt, vagy átmenetileg szünetelteti a tevékenységét. Ebben az esetben a táblázat megfelelő cellájába kérjük „0”-at írni. Amennyiben valamely csatorna/médium/felület vonatkozásában igazolhatóan nem lehetséges hirdetési tevékenység, akkor a táblázat megfelelő sorában szinten „0” érteket kell szerepeltetni, abban az esetben is, ha kiegészítő tájékoztatásra külön nem kerül sor.
20) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevőként szerződő féllel kötött szerződés módosul, külön módosítás nélkül a Kbt. 141.§ (4) bek. a) pontja szerint, amennyiben a kedvezmény mértéke kedvezőbb az ajánlatkérőként szerződő fél részére, akkor az válik az irányadóvá a szerződés V. pont 2. alpontjában meghatározottakhoz képest, figyelemmel arra, hogy ezt a jelen pontban ismertetett, módosulásra okot adó körülményt szerződés minden ajánlattevő számara előre megismerhető módon, egyértelműen rögzítette Ajánlatkérő, mint a szerződés meghatározott tartalmi elemei későbbi változásának pontos feltételeit és tartalmát.
21) Ajánlatkérő ez úton tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdésre való hivatkozással feltételes közbeszerzési eljárásként indította meg. A Kbt. 53.§ (6) bekezdés alkalmazásának oka, hogy Ajánlatkérő éves finanszírozási szerződésmódosítási kérelmet nyújt be, és a forrásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti: amely miatt az eljárást a Kbt. 75. § (2) bek. a) pontja és 53. § (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja; vagy a Kbt. 53. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó - 131. § (9) bekezdését alkalmazva mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól. Illetve eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135.§ (12) bekezdése szerint e szerint felfüggesztő feltételként köti ki. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) és 135. § (12) bekezdése alapján kiköti, hogy a Szerződés hatálybalépésének feltétele a szerződés mindkét fél által történő aláírása és az, hogy a szerződés szerinti feladatok megvalósításának támogatására kiterjedő érvényes és hatályos Támogatási Szerződés módosítás jöjjön létre Ajánlatkérő, mint támogatást igénylő és a Fővárosi Önkormányzat, mint Támogató között.
Ajánlatkérő éves finanszírozási szerződésmódosítási kérelmet nyújt be, mely érinti a közbeszerzés tárgyát képező szolgáltatás finanszírozását is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a finanszírozási szerződésmódosítás el nem fogadása (vagy a kiegészítő finanszírozás elfogadásának olyan korlátja, amely a jelen szolgáltatás finanszírozását ellehetetleníti), olyan ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény, amely alapján az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák