Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/230
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.25.
Iktatószám: 24652/2022
CPV Kód: 72225000-8
Ajánlatkérő: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Teljesítés helye: Budapest közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.12.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közétkeztetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet
Nemzeti azonosítószám: 15793803241
Postai cím: Róbert Károly Körút 49-51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Simonné Németh Katalin
Telefon: +36 16060500
E-mail: simonne.dr@eszgsz.hu
Fax: +36 16060549
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gsz.modelltiszk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001694572022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001694572022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közétkeztetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Élelmiszer-biztonság menedzsment rendszer
Hivatkozási szám: EKR001694572022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi felügyeleti rendszer fejlesztése, üzemeltetése és az ehhez kapcsolódó elektronikus információs rendszer biztosítása Ajánlatkérő részére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Élelmiszer biztonság menedzsment rendszer
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72225000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladata vállalkozási szerződés keretében élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi felügyeleti rendszer üzemeltetése és az ehhez kapcsolódó elektronikus információs rendszer biztosítása, valamint intézményi felmérések, oktatások és vizsgák lebonyolítása az alábbiakban és a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint:
1. Elektronikus információs rendszer biztosítása, üzemeltetése, elemzés és értékelés - real-time adatszolgáltatás, - elektronikus checklista rendszer, - egyéni és intézményi elemzés, riportolás (konyha monitoring eredmények, intézményi felmérés eredmények, elméleti vizsga eredmények, mikrobiológiai eredmények)
2. Intézményi felmérések elvégzése az alábbi részfeladatok szerint:
- felületi mikrobiológiai felmérés: (élelmiszerrel érintkező és élelmiszerrel nem érintkező felületek, összesen 10 db felületi minta/egység - évente 2 alkalommal, összcsíraszám meghatározás, határértéken felüli minta esetén Enterobaktérium és E.coli meghatározás)
- élelmiszer hulladék vizsgálat: (étel összetevőnként, összesen 94 egységben/év)
- fogyasztói elégedettség: (gyermekek, pedagógusok, iskolai dolgozók összesen 94 egységben/év)
- készételek mikrobiológiai minőségének/megfelelőségének mérése: étel összetevőnként, összesen 3 db minta/egység, összecsíraszám meghatározás, szennyezett minta esetén Enterobaktérium, E.coli, Staphylococcus meghatározás (94 db egység/év)
-Speciális étkezési igények teljesítésének felmérése és ellenőrzése (összesen 94 egység)
-Élelmiszer allergének vizsgálata, 3 db felületi és 1 db készétel kvalitatív allergén vizsgálat, glutén, tej, tojás kimutatása (összesen 94 egység)
3. Oktatás, szakmai támogatás és tréning - élelmiszer-higiéniai oktatás és vizsga Ajánlatkérő székhelyén, 350-400 fő dolgozónak, évente 2x8 órás munkakörönként összevont oktatás, összesen 11 db 2x8 órás turnus (összesen 94 egységben/év)
- központi irányításhoz tartozó szakmai ellenőrök képzése, külső helyszínen (a helyszínt a nyertes ajánlattevő biztosítja), 1*5 órás turnusban, max 6 fő/alkalom, összesen 12 turnus (1db egység)
4. Konyhai kontroll ellenőrzés (94 egység/év)
5. Egység és tevékenység specifikus HACCP dokumentáció elkészítése és az élelmiszer-biztonsági és élelmiszer-minőségi önellenőrzési rendszer biztosítása (94 db/év).
Egység= feladatellátási hely, általános vagy középiskolai főző/tálalókonyha.
A további követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 III.1.3. M.2.2. pontban megajánlott szakember többlettapasztalata (min.0-max.24 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján meghosszabbítsa további 1 év (12 hónap) időtartammal a II.2.7.) pontban jelölt időtartam lejártát megelőzően.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot arra vonatkozólag, hogy a fenti időtartamot saját diszkrecionális jogkörében meghozott döntése alapján meghosszabbítsa további 1 év (12 hónap) időtartammal a II.2.7.) pontban jelölt időtartam lejártát megelőzően.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik:
I. ajánlatban:
- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai
közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés),
- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az
ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), - továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés);
II. ajánlatkérő felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés):
- az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági
követelmény igazolását.
Ajánlattevő (vagy közös ajánlattevők) a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába bejegyzett; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlatkérő ellenőrzi az alkalmassági követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén csatolnia kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésről szóló igazolás másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmasságot nem ír elő.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett élelmiszerbiztonság menedzsment rendszer fejlesztéséhez kapcsolódó, lezárt, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb munkáinak az ismertetését, valamennyi referencia tekintetében megadva: a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont, év/hó/nap); a szerződést kötő másik fél nevét és elérhetőségét; az elvégzett szolgáltatás tárgyának rövid bemutatását megadva az alkalmasság minimum követelményeinél meghatározott adatokat az egyes referenciák vonatkozásában. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1) bekezdése szerint, • ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást; • ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát. A referenciaigazolásnak, illetve nyilatkozatnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban előírt valamennyi adatot,továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M2) A 321/2015. (X. 30.)Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) - térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkérő a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért. Ajánlatkérő a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követően az elvárt szakmai gyakorlat tárgyának megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti. Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6) – (7), (9), (11) bekezdésben, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésben foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a formanyomtatványban az alkalmassági követelmények előzetes igazolására nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 évben összesen legalább 1 db olyan referenciával, amely gyermekétkeztetésben végzett, legalább 60 darab általános iskolai vagy középiskolai főző/vagy tálalókonyha vonatkozásában kiállított HACCP dokumentum elkészítésére vonatkozik.
M.2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.2.1. / legalább 1 fő szakemberrel, aki mérnök vagy közgazdász végzettségű és rendelkezik legalább 36 hónap, HACCP dokumentáció készítésére vonatkozó releváns szakmai tapasztalattal.
M.2.2. / legalább 1 fő szakemberrel, aki táplálkozástudományi vagy mérnök vagy közgazdász végzettségű és rendelkezik legalább 12 hónap élelmiszer-higiéniai tapasztalattal és élelmiszerkezelők képzésére és vizsgáztatására vonatkozó oktatási tapasztalattal az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban (megküldési időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36.hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva. )
M.2.3./ legalább 1 fő szakemberrel, aki agrármérnök vagy élelmiszermérnök vagy biológus/mikrobiológus végzettségű és rendelkezik legalább 36 hónap laboratóriumi tapasztalattal.
Egy szakember több alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében is megajánlható, amennyiben valamennyi előírást teljesíti.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: NÉBIH ÚTMUTATÓ "A VENDÉGLÁTÁS (GHP)"
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a nyertes Ajánlattevőnek felróható okból történő késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke 50 000;- Ft/nap, amelynek maximum értéke a teljes nettó vállalkozási díj nettó értékének 20%-a. A késedelem megállapításának alapja a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott ütemterv.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a nyertes Ajánlattevőnek felróható késedelem a szerződéses határidőhöz képest eléri a 30 napot és a nyertes Ajánlattevő az Ajánlatkérő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, a vállalkozási díj nettó értékének alapul vételével számított 20%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A késedelem megállapításának alapja a nyertes ajánlattevő által az ajánlatban benyújtott ütemterv.
Részletek a szerződéstervezetben. Fizetési határidő teljesítésigazolást követően, 15 napon belül a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére és a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdései szerint. AK a beszerzés lehívási kötelezettséggel érintett nettó szerződéses értékének 10%-nak megfelelő előleget fizet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/12/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKRben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései, illetve a Kbt. 68. § (1)(1b),(1c) (4) és (6) bekezdésében foglaltak is
irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az értékelés módszerei: Ajánlatkérő az „Ár” szempontnál a fordított arányosítás, a „Személyi állomány tapasztalata (hónap)”szempontnál az egyenes arányosítás módszere szerint értékeli az egyes ajánlatok tartalmi elemeit. A használt képleteket és a bírálat részletes leírását a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. A részszempontonként kiosztható pontszámtartomány 0-10 pont.2) A Kbt. 66. § (2), (5)-(6) bek.alapján nyilatkozni szükséges. 3) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő esetében az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. 4) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. 5) Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő. 6) Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bek. foglalt esetben nem rendel el újabb hiánypótlást. 7) Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére vonatkozóan sajátos, különösen szociális, környezetvédelmi, illetve az innovációt ösztönző feltételeket nem határoz meg a Kbt. 132. § szerint. 8) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. 9) Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg az alábbi követelmények tekintetében:eljárást megindító felhívás III.1.1), III.1.2) és III.1.3) valamennyi pontja. 10) Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, mivel maga a szolgáltatás tárgyát képező feladatok nem oszthatóak oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. Nem határozhatók meg olyan részek, amelyek önmagukban működő és használható egységet képeznének. 11) Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8)–(9) bek. alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását. 12) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját. 13) A felelősségbiztosítás összege minimálisan 10 millió Ft/év és minimálisan 5 millió Ft/káresemény. A szakmai felelősségbiztosítással való rendelkezés követelménye szerződéskötési feltétel, így azzal elegendő a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie nyertes ajánlattevőnek. 14) Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 53. § (6) bek. foglaltak szerint jár el. 15) FAKSZ: Dr. Várady Szilvia, lajstromszáma: 00585 16) A Kbt. 40. §-ára tekintettel az eljárás a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével kerül lebonyolításra a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek alkalmazásával.17) AK az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT részére biztosítja. 18) EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a 424/2017. (XII. 19.) KR. 11-12. §-ai tartalmazzák. 19) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/ 20) A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. Nem szabályozott kérdések esetén a 2015. évi CXLIII.tv szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bek. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák