Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 20324/2022
CPV Kód: 33100000-1
Ajánlatkérő: Karolina Kórház- Rendelőintézet
Teljesítés helye: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2);9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2);9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2);9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Karolina Kórház- Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15367417208
Postai cím: Régi Vámház Tér 2-4.
Város: Mosonmagyaróvár
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takler Ágnes
Telefon: +36 96574600
E-mail: igazgato@karolinakorhaz.hu
Fax: +36 96574600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://karolinakorhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001155752022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001155752022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kisértékű orvosi gépműszerek beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001155752022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés járóbeteg szakellátás fejlesztésére EFOP-2.2.19-17-2017-00061 azonosító számú pályázat keretein belül
1. rész: Mobíliák
2. rész: Diagnosztika
3. rész: Kéziműszerek
4. rész: Traumatológia
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
x Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma: 4
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mobíliák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 3 db Vizsgáló asztal elektromos, 2 db Vizsgáló lámpa , 1 db Nőgyógyászati vizsgáló ágy (elektromos), 2 db Műszerkocsi állítható magasság (Sonnenburg asztal-Mayo asztal), 2 db Mobil műtőlámpa beszerzésére.
A műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevő feladata a Magyar nyelvű elektronikus vagy papír alapú felhasználói kézikönyv biztosítása a berendezés leszállításakor.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a részletes gyártói termékismertető prospektusok angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő kéri. Amennyiben a gyártói termékismertető nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Részletes gyártói termékismertető prospektus alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.
Részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00061
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. A műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek kell a beszerzendő áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó, a beszerzés keretében ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen feltételrendszer betartása esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős követelményrendszer teljesül vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: Diagnosztika
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db Dermatoszkóp , 2 db Doppler , 1 db Doppler magzati szívhang vizsgálathoz, 1 db Elektrocauter , 1 db Coagulátor készülék, 1 db Elektromos csipesz, 1 db Fonendoszkóp, 1 db Homlokreflektor, 1 db Hőmérő, 1 db Motoros szívó, 1 db Nazális csúcsáramlás mérő, 1 db Nem digitális (kézi pumpás) vérnyomásmérő gyerek mandzsetta sorral, 2 db Otoszkóp, 3 db Pulzoximéter, 1 db Video otoszkóp, 1 db 90D lencse,1 db Direkt oftalmoszkóp, 1 db Lang féle sztereo teszt, 1 db Próbakeret, 1 db Szemészeti fúró, beszerzésére.
A műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevő feladata a Magyar nyelvű elektronikus vagy papír alapú felhasználói kézikönyv biztosítása a berendezés leszállításakor.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a részletes gyártói termékismertető prospektusok angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő kéri. Amennyiben a gyártói termékismertető nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Részletes gyártói termékismertető prospektus alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.
Részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00061
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. A műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek kell a beszerzendő áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó, a beszerzés keretében ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen feltételrendszer betartása esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős követelményrendszer teljesül vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: Kéziműszerek
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 201 db kéziműszer beszerzésére.
Anatómiai csipesz 3db
Anatómiai csipesz 3db
Anatómiai csipesz 2db
Anatómiai csipesz 2db
Anatómiai csipesz 1db
Anatómiai csipesz 2db
Anatómiai csipesz 2db
Beckmann orrtükör (orrterpesztő) 1db
Csontcsípő 1db
Egyenes finom pean 3db
Egyenes finom pean 3db
Finom anatómiai csipesz 3db
Finom anatómiai csipesz 3db
Finom anatómiai csipesz 2 db
Finom anatómiai csipesz 2 db
Finom horgos csipesz 2 db
Finom horgos csipesz 2 db
Finom horgos csipesz 3 db
Finom horgos csipesz 3 db
Fültölcsér sorozat 1 db
Fültölcsér sorozat 2 db
Gégészeti csipesz 2 db
Gipszolló 1 db
Gipszvágó 1 db
Golyófogó 5 db
Gombos szonda (egyenes) 2 db
Gombos szonda (egyenes) 1 db
Gombos szonda (egyenes) 3 db
Gombos szonda (egyenes) 1 db
Hajlított finom pean 3 db
Hajlított finom pean 3 db
Hajlított moszkító 2 db
Hangvilla sorozat 1 db
Hegar sor 1 db
Hegyes olló 2 db
Horgas csipesz 1 db
Horgas csipesz 3 db
Horgas csipesz 1 db
Horgos csipesz 2 db
Horgos csipesz 2 db
Horgos csipesz 3 db
Horgos csipesz 3 db
Írisz olló (finom sebészeti olló) 3 db
Írisz olló (finom sebészeti olló) hajlított 2 db
Kézi műszerek csipesz 5 db
Kézi műszerek olló 5 db
Kiszedő csipesz 2 db
Kötszerolló 1 db
Kötszerolló 1 db
Kötszerolló 1 db
Kötszerolló 1 db
Kötszerolló 1 db
Magfogó 5 db
Normál cusco eszközök kicsi 15 db
Normál cusco eszközök közepes 15 db
Sebészeti olló 2 db
Sebészeti olló 2 db
Sebészeti olló 1 db
Sebészeti olló 1 db
Sebészeti olló 5 db
Sebészeti olló 2 db
Szálka csipesz 1 db
Szálka csipesz 1 db
Szálka csipesz 2 db
Szálka csipesz 1 db
Szálka csipesz 3 db
Műtőkés nyél (Szikenyél 15-ös szikéhez) 2 db
Műtőkés nyél (Szikenyél 15-ös szikéhez) 2 db
Műtőkés nyél (Szikenyél 22-es szikéhez) 2 db
Műtőkés nyél (Szikenyél 22-es szikéhez) 2 db
Szonda 5 db
Tűfogó 2 db
Tűfogó 2 db
Tűfogó 3 db
Tűfogó 3 db
Tűfogó 1 db
Tűfogó 3 db
Tűfogó 3 db
Volkmann kanál 3 db
Volkmann kanál 1 db
A műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
Ajánlattevőnek gyári új állapotú, korábban használatban nem lévő termékeket kell megajánlania, nyertes ajánlattevőnek szavatolnia kell, hogy az általa eladott áruk gyári új állapotúak, korábban használatban nem voltak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a részletes gyártói termékismertető prospektusok angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő kéri. Amennyiben a gyártói termékismertető prospektus nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Részletes gyártói termékismertető prospektus alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.
Részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00061
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. A műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek kell a beszerzendő áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó, a beszerzés keretében ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen feltételrendszer betartása esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős követelményrendszer teljesül vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: Traumatológia
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: 9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2 – 4. (hrsz: 2)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés 1 db Lábhúzó sín, Medencerögzítő (3 db-os készlet 1 db S méret 1 db M méret 1 db L méret), 1 db Lapáthordágy, 1 db Végtag vákuum készlet beszerzésére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bek. alapján, amennyiben a dokumentáció (közbeszerzési műszaki leírás) meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányra, eredetű vagy típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő - amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában - a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy Ajánlattevő feladata a Magyar nyelvű elektronikus vagy papír alapú felhasználói kézikönyv biztosítása a berendezés leszállításakor.
Az ajánlattétel nyelve: magyar azzal, hogy a megajánlott termékek vonatkozásában a részletes gyártói termékismertető prospektusok angol nyelven is benyújthatók, azzal, hogy a magyar nyelvű fordítást ajánlatkérő kéri. Amennyiben a gyártói termékismertető nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Részletes gyártói termékismertető prospektus alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.
Részletek a műszaki leírásban és szerződés tervezetben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-2.2.19-17-2017-00061
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján alkalmazza a legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontját. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján az értékelés szempontja a legalacsonyabb ár. A műszaki leírásban Ajánlatkérő részletesen szabályozta, hogy milyen minőségi és műszaki követelményeknek kell a beszerzendő áruknak megfelelnie. Ezen túlmenően Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó, a beszerzés keretében ellátandó követelményeit a szerződéstervezetben is megfelelően szabályozta. Ezen feltételrendszer betartása esetén magas minőségű és szerződésszerű teljesítést várhat el, a Kbt. szerinti kettős követelményrendszer teljesül vagyis az ajánlatkérő igényeinek valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód: Az ajánlattevőnek és a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban (továbbiakban: EEKD) foglaltak szerinti nyilatkozatának a benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének a hatálya alá. Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, úgy az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében az EEKD-t ajánlattevő nyújtja be (Korm. rend. 3. § (3) bekezdés). Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg (Korm. rend. 3. § (5) bekezdés). A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróságok, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)–(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)–(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandóak. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben az ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges. A kizáró okok és alkalmasság igazolására benyújtott dokumentumoknak alkalmasnak kell lennie az igazolni kívánt tény, adat igazolására.
Ajánlatkérő a kizáró okok tekintetében kifejezetten hivatkozik a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1-8, 10, és 12-16. §-aira.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elekt-ronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban.
Öntisztázás lehetősége (Kbt. 64. §)
A 62. § (1) bekezdés b) és f ) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére – beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz – az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő részéről gazdasági és pénzügyi alkalmassági kritérium nem kerül előírásra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 67. §-a, alapján felhívja a figyelmet arra, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az ajánlatban kizárólag nyilatkozni kell az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) IV. rész α szakasz kitöltésével.
Az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a jelen pontban meghatározott dokumentumokat az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására köteles benyújtani az arra felhívott ajánlattevő.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításainak ismertetése referenciaigazolással vagy referencia nyilatkozattal megjelölve a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szállítás tárgyát és mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy – amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül – az ajánlattevő, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdések).
M.2) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 21. § (1) bekezdés i) pontja alapján az ajánlatban csatolnia kell a megajánlott termékre vonatkozó gyártói EK megfelelőségi nyilatkozatot és a CE megfelelőség értékelési tanúsítványt, mely szerint a termék megfelel az orvostechnológiai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM. rendeletben, és 8/2003. (III. 13.) ESzCsM rendeletben, illetve a 93/42/EEK, 98/79/EK orvosi eszközökre vonatkozó irányelvekben megfogalmazott alapelveknek, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2017/745 rendeletére is. Amennyiben a megajánlott eszköz a fentiekben megjelölt jogszabályok hatálya alá tartozik, ajánlattevő a megajánlott eszköz megfelelőségét az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal köteles igazolni. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia szükséges arról, hogy az általa megajánlott termék a fentiekben hivatkozott jogszabályok hatálya alá tartozik-e, amennyiben igen, úgy mellékleteként csatolva a kapcsolódó tanúsítványt, illetve a rendeletben előírt gyártói megfelelőségi nyilatkozatot.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki, illetve szakmai alkalmasság megállapítására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük 1 felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan – szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) és (11) bekezdésében foglaltakra.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával (kizárólag IV. rész α szakasz kitöltésével) kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az M.1. pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A D. 391/10/2018. iktatószámú döntőbizottsági határozatnak megfelelően ajánlatkérő elfogadja azon referenciák ismertetését is, amelyeknek teljesítése a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérésének pillanatáig megtörténik és a teljesítés megfelel az alkalmassági követelményekben rögzítetteknek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, kapacitást nyújtó szervezet, amennyiben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja és (1a) bekezdés a) pontja alapján nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított 6 éven belül megkezdett és 3 éven belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
az 1. részben: legalább 5 db mobíliák szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával
a 2. részben: legalább 10 db diagnosztikai eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával
a 3. részben: legalább 100 db kézi műszerek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával
a 4. részben: legalább 2 db betegmozgató és/vagy rögzítő eszközök szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával
Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelhet egy, vagy több referenciával is.
Több részre történő ajánlattétel esetén ugyanazon referencia több részben történő bemutatására is lehetőség van, amennyiben az adott referenciával több rész alkalmassági követelménye is igazolható.
M.2.) Valamennyi részre vonatkozóan: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik valamennyi megajánlott termékre vonatkozóan gyártói EK megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal.
Ajánlatkérő a felhívás III.1.3) M1. pontja szerinti előírása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb. Közös ajánlattétel esetén - a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján - az M1. pontban előírt alkalmassági követelmény esetében a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek és elegendő az is, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel a feltételeknek.
A 321/2015. Kormányrendelet 21. § (1a) bekezdés a) pont alapján Ajánlatkérő három év teljesítéseinek igazolását írja elő, az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés tervezetben foglaltaknak megfelelően.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek,minden rész tekintetében:
Késedelmi kötbér: mértéke 2%/nap, alapja a késedelemmel érintett áru nettó vételára. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a nettó vételár 30%-át.
Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési kötbér mértéke nem haladhatja meg a nettó vételár 30%-át.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős meghiúsul az Ajánlatkérő a teljes nettó vételár 30%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbérre tarthat igényt.
Jótállás: 24 hónap
További részletek a szerződés tervezetben.
Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámlázási lehetőséget nem biztosít.
A számla kiegyenlítése: átutalással a szerződésszerű teljesítés igazolását követően, a Kbt. 135. § (1), (6) bekezdéseiben és a szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően, a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel.
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében az „Járóbeteg szakellátás fejlesztése a Karolina Kórház és Rendelőintézetben” címen, EFOP-2.2.19-17-2017-00061 azonosítószámon nyilvántartott projekt keretében elnyert támogatásból finanszírozza a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozással valósul meg.
A támogatás intenzitása 100%.
Teljesítés igazolása Kbt. 135.§ (1) bekezdés szerint.
Követelések esetleges beszámítása Kbt. 135.§ (6) bekezdése szerint.
Részletes előírások a szerződéstervezetben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Hely: Kbt. 68. § (1b) bekezdése szerint.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást EKR-en keresztül folytatja le a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően.
2. A felhívás IV.2.6 pontjában meghatározott hónapban megjelölt időtartam 60 naptári napként értelmezendő.
3.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni.
4.Az ajánlatba a Kbt. 66. § (5) es 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (1) szerinti felolvasólapot (EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap) kell csatolni. (Közös) Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell Kbt. 66. § (2), (6), Kbt. 65. § (7) szerint, a Kbt. 66. § (6), Kbt. 65. § (7) eseteben nemlegesen is, Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint, üzleti titokról szóló nyilatkozatot (nemleges nyilatkozat eseten is).
5.Az eljárás során a kommunikáció a Kbt. 41/A. § es 41/C. § szerint történik. Az ajánlatban szereplő dokumentumok benyújthatok az EKR rendszerben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papírlapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
6.Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66.§(1).
7.Ajánlatkerő a Kbt. 45. § (1) bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. Ajánlatkerő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő vonatkozásában a közép-európai idő az irányadó.
8.A kiegészítő tájékoztatás kérésre és a válaszadásra a Kbt. 56. §-a bekezdése az irányadó.
9.Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok Ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.
10.Az ajánlatok felbontásának feltételei: Kbt. 68. § (1),(1b),(1c) (4), (6) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint.
11.Ajánlatkerő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezései szerint biztosítja.
12.Üzleti titok: Kbt.44. §(1)-(4); 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (4).
13.A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. az irányadóak.
14.Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját alkalmazza.
15.Teljesítési határidő: mind a 4 rész tekintetében Szerződés időbeli hatálya a hatálybalépésétől számított 60 naptári napig tart.
16.Tárgyi eljárás során Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdésében foglaltakat. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, az ajánlatok bírálatára csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében kerül sor.
17.Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek).
18.FAKSZ: Borsó-Mórocz Nikolett, lajstromszám: 00470
19. Amennyiben a legkedvezőbb érvényes ajánlat összege meghaladja a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét, úgy az ajánlatkérő jogosult az eljárást eredménytelenné nyilvánítani a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.
20. Ajánlatkérő előírja, hogy ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. A tájékoztatást az illetékes szervek ingyenesen teszik elérhetővé. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73.§ (4)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
21. Ha az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést tartalmazó összegezésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani, továbbá azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
23. Amennyiben az ajánlattevő, alvállalkozó vagy az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő valamely a felhívásban vagy a dokumentációban előírt igazolás helyett a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, abban az esetben az ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő nyilatkozatban köteles megadni, hogy melyik tényt vagy adatot kívánja a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint igazolni, és hogy mi az ezen tényt vagy adatot tartalmazó ingyenes, a közbeszerzési eljárás nyelvén rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartás elektronikus elérhetősége.
24. Ajánlattevőnek, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás mintáját, továbbá a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást. A 321/2015. Korm. r. 13. § alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő adataiban változás nincs folyamatban az erre vonatkozó nemleges nyilatkozat csatolása szükséges.
25. Ajánlatkérő ajánlati biztosítékot nem ír elő.
26.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
27.A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
28. Ajánlatkérő a TED-en megjelent felhívást tekinti irányadónak.
29.Amennyiben ajánlattevő nyújtott be olyan dokumentumot, mely nem magyar nyelven került benyújtásra, és csatolta a fordítást is, nyilatkoznia szükséges arról,hogy a benyújtott fordítás(ok) a benyújtott idegen nyelvű dokumentum(ok) fordítását tartalmazzá(k), annak tartalmáért felelősséget vállal.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: VI.3) folytatása:
30. Az adott megajánlott eszközre, termékre vonatkozóan csatolni kell: – a megajánlott termék / eszköz szakmai bemutatása, szükség szerinti műszaki adatait, melyből megállapítható, az ajánlatkérő által kiküldött műszaki leírásban előírt követelményeknek való megfelelőség, az orvostechnikai eszköz magyar vagy idegen nyelvű nyelvű részletes gyártói termékismertető prospektusának csatolása is szükséges (ha nem magyar nyelvű – akkor magyar nyelvű fordításával) a becsatolt részletes gyártói termékismertető prospektusból ellenőrizhetőnek kell lenni az „termék adatlap”-okon feltüntetett adatok helyessége. (Amennyiben a részletes gyártói termékismertető prospektus nem részletes úgy részletes magyar nyelvű műszaki leírással kell kiegészíteni. Részletes gyártói termékismertető prospektus alatt ajánlatkérő azon dokumentumot érti, amin megtalálható a gyártó megnevezése, az adott termék típusa, a termék tulajdonságainak leírása, ami tartalmazza az ajánlatkérői követelményeknek való megfelelés igazolásán felül a gyártó által fontosnak tartott adatokat.]
31.Felhívjuk a figyelmet, hogy a részletes árajánlat vonatkozásban Ajánlatkérő a nulla Ft-os megajánlás(oka)t nem fogadja el, melyre tekintettel a részletes árajánlatban feltüntetett nulla 0 Ft-os megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
32. Az ajánlatban csatolni kell a nem magyar nyelvű dokumentum magyar nyelvű, ajánlattevő általi cégszerűen aláírt fordítást.
33. A Kbt. 2. § (6) bekezdés alapján az eljárás nyelve magyar. Ajánlattevő általi fordítás és a további dokumentumok benyújtására a Kbt. 47. § (2)-(2a) bekezdései alkalmazandók.
34. Termék adatlap (tenderlap): Ajánlattevőnek be kell nyújtania az ajánlatkérő által kiadott adatlapot a termék paramétereivel kitöltve. Amennyiben bármely termék esetében az ajánlatból nem állapítható meg, hogy ajánlattevő melyik gyártó, melyik típusú termékét ajánlotta meg, úgy az ajánlata érvénytelen. Ajánlattevő a megajánlott termékek gyártói cikkszámát, gyártói megnevezését, gyártó, származási országát.
Ajánlattevő csatolja a beárazandó ártáblázatot kitöltve cégszerűen aláírt pdf formátumban és szerkeszthető xls formátumban.
35.Nemzeti elbánás: a Kbt. 2. § (5) bekezdés, 74. § (3) bekezdés. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bekezdése értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.
36. Ajánlatkérő minden rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
37. Ajánlattevő ajánlatához csatoljon egy nyilatkozatot az 1. rész_4. Műszerkocsi állítható magasság (Sonnenburg asztal-Mayo asztal)-gal kapcsolatosan amennyiben az M.2 alkalmassági kritérium tekintetében a megajánlott eszköz nem rendelkezik az előírással, azon okból hogy a megajánlott eszköz nem minősül orvostechnikai eszköznek.
38. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy nyertességük esetén, a szerződéskötés időpontjára az általuk megajánlott termék hivatalos szervízpartnerének nevét, címét, elérhetőségét Ajánlatkérő számára átadja.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák