Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/188
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.27.
Iktatószám: 19779/2022
CPV Kód: 33696200-7
Ajánlatkérő: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye: Ajánlatkérő székhelye: 2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Transzfuziológia és Véradó Szolgálat;Ajánlatkérő székhelye: 2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Transzfuziológia és Véradó Szolgálat
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.11.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: 15813688213
Postai cím: Törteli Út 1-3.
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bobál István
Telefon: +36 53310553
E-mail: bobal.istvan@toldykorhaz.hu
Fax: +36 53310860
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.toldykorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000777872022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000777872022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Véralvadási, vérszerológiai vizsgálatok reagensei
Hivatkozási szám: EKR000777872022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696200-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Véralvadási és vércsoport szerológiai vizsgálatokhoz szükséges reagensek és a vizsgálatokhoz szükséges egyéb fogyóanyagok beszerzése 2 részben összesen: 95.900 vizsgálatszám/12hónap, 191.800 vizsgálatszám/24 hónap.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Véralvadási vizsgálatok reagensei
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696200-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Transzfuziológia és Véradó Szolgálat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mennyiség: 1. rész: Véralvadás vizsgálati reagensek: a vér alvadékonyságának, illetve a véralvadást szabályozó enzimrendszer működésének ellenőrzése, összesen 28.100 vizsgálatszám/12 hónap, 56.200 vizsgálatszám/24hónap, 1 db COAG XL nagykapacitású automata koagulométer és 1 db COAG L közepes kapacitású automata koagulométer készülékhez.
A COAG XL nagykapacitású automata mérési sebessége: 240 PT/óra, mintakezelése: 150 vérvételi cső. A COAG L közepes kapacitású automata mérési sebessége: 120 PT/óra, mintakezelése: 150 vérvételi cső.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges rendszeroldatokat, kalibrátorokat, kontrollokat, küvettákat is a fent megnevezett automatákra vonatkoztatva. Az ajánlatban a kontrollok és kalibrálások céljára felhasznált reagensek és rendszeroldatok mennyiségét is fel kell tüntetni. A megajánlott reagenseknek és egyéb fogyóanyagoknak kompatibilisnek kell lennie a fenti készülékekhez.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban meghatározott szakmai specifikáció, műszaki leírás szerint.
Mennyiségi eltérés lehetősége a szerződés időtartama alatt a kiírás szerinti mennyiségtől a betegforgalom függvényében: + 20%, melyre fedezettel az Ajánlatkérő rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont) Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta, mivel ajánlatkérőnek a specifikációban, műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

II.2.1)
Elnevezés: Vércsoport szerológiai vizsgálatok reagensei
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33696100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő székhelye: 2700. Cegléd, Törteli út 1-3. Transzfuziológia és Véradó Szolgálat
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Mennyiség: 2. rész: Vércsoport szerológiai vizsgálati reagensek: laboratóriumi vércsoport-meghatározása és ellenanyagszűrése, összesen 67.800 vizsgálatszám/12 hónap, 135.600 vizsgálatszám/24hónap 2 db Grifols WaDiana®Compact vércsoport szerológiai automatához.
Az automata 1 óra alatt 8 mintából (cső) 32 vizsgálatot végez egy menetben (direct coombs, vcs, vcsRh, konfirmálás).
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vizsgálatok elvégzéséhez szükséges rendszeroldatokat, kalibrátorokat, kontrollokat, küvettákat is a fent megnevezett automatákra vonatkoztatva. Az ajánlatban a kontrollok és kalibrálások céljára felhasznált reagensek és rendszeroldatok mennyiségét is fel kell tüntetni. A megajánlott reagenseknek és egyéb fogyóanyagoknak kompatibilisnek kell lennie a fenti készülékekhez.
Részletesen a közbeszerzési dokumentumban meghatározott szakmai specifikáció, műszaki leírás szerint.
Mennyiségi eltérés lehetősége a szerződés időtartama alatt a kiírás szerinti mennyiségtől a betegforgalom függvényében: + 20%, melyre fedezettel az Ajánlatkérő rendelkezik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot (Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont) Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 76. § (5) bekezdése alapján választotta, mivel ajánlatkérőnek a specifikációban, műszaki leírásban konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásból kizárásra kerül azon ajánlattevő (közös ajánlattevő) és alvállalkozó, továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet, aki részéről a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok valamelyike az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. § rendelkezései szerint kell igazolni. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (előzetes igazolás)
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel az ajánlattevőnek az ajánlatban előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát kell benyújtania a kizáró okoknak való megfelelés vonatkozásában, az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell majd csatolni.
A Kbt. 62.§ tekintetében az ingyenesen elektronikusan elérhető nyilvántartásokból a kizáró okok hiányát Ajánlatkérő ellenőrzi.
A Kbt. 64. §-ában foglalt esetben, amennyiben ajánlattevő élni kíván a lehetőséggel, úgy azt az egységes európai közbeszerzési dokumentumban meg kell jelölnie, valamint annak mellékleteként csatolni kell az ajánlatában a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti végleges határozatának, vagy közigazgatási per esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozatának másolati példányát. (előzetes igazolás)
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § ( 1) bekezdés a) pontja, 21. § (1a)pontja és a 21/A § szerint, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) a felhívás III.1.3. pont alkalmasság minimumkövetelményei rovat M1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő legjelentősebb szállításainak igazolását minimálisan az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő) (év, hónap, nap)
- a szállítás (szerződés) tárgyát, mennyiségét, (olyan részletezettséggel, amelyből
megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés)
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően
történt-e.
- referenciát adó személy nevét, elérhetőségét (e-mail, telefon)
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Az alkalmasság igazolása több szerződésből is teljesíthető. Amennyiben több részre is tesz ajánlatot az ajánlattevő ugyanazon nagyobb mennyiségű referenciát elfogadja az ajánlatkérő a kisebb mennyiségű részeknél is. Közös ajánlattevők esetében elég, ha egyikük megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A legjelentősebb referenciákat elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni.
Az alkalmassági követelmények igazolására a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 2. § (5) bekezdésére hivatkozással Ajánlatkérő kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdései.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben
az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód minden rész esetében irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik szerződésszerűen teljesített referencia-igazolással a közbeszerzés tárgyából (véralvadási és vérszerológiai vizsgálatok reagensei) az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időtartam alatt (6 éven belül) az alábbiak szerint:
1.rész esetében: összesen minimum: 30.000 vizsgálatszám
2.rész esetében: összesen minimum: 80.000 vizsgálatszám
Minden rész esetében a minimum elvárásnak összesen kell megfelelni a 6 éven belül, több szerződésből bemutatott referenciának.
Igazolási mód:
Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeknek való megfelelést a Kbt. 65.§.(4) bekezdésében előírtak figyelembevételével bírálja.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a köztük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 65.§ (7) bekezdés]
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 65.§ (7) és (9) bekezdésben foglaltak szerinti esetekben támaszkodhat.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésre tekintettel ajánlattevőnek az ajánlatban előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát kell benyújtania az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vonatkozásában, az igazolásokat az ajánlatban nem, csak a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra kell majd benyújtani.
Ajánlatkérő az EEKD IV. rész esetében a részletes igazolási módot kéri megadni (nem elegendő az alfa pont kitöltése).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A leszállított áru ellenértékének kifizetése banki átutalással, magyar Ft-ban történik, számla ellenében a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdésben foglaltak szerint, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek figyelembe vételével. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A. § alapján az egészségügyi szolgáltatók fizetési határideje 60 (hatvan) nap. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetések pénzneme HUF. Ajánlatkérő szállításonként részszámlázási lehetőséget biztosít. Ajánlattevő a leszállítással egyidejűleg számlát állít ki az igazoltan leszállított mennyiségről és annak ellenértékéről. Szállításonként egy db számla állítható ki. A teljesítés igazolására a Ajánlatkérő képviselője jogosult. A szállítólevélen az átvétel igazolása teljesítésigazolásnak minősül. A számla kötelező melléklete a szállítólevél, melyet az Ajánlattevő a leszállítással egyidejűleg állít ki. A fizetés abban az időpontban számít teljesítettnek, amikor Ajánlattevő bankja a kifizetésre kerülő összeget Ajánlattevő számláján jóváírja. A teljesítés igazolására Ajánlatkérő képviselője jogosult. Az ajánlati áraknak a teljesítés során felmerülő összes költséget tartalmazniuk kell. Ezen kívül bármilyen egyéb, a szerződés teljesítésével kapcsolatos költség nem számolható el. A fizetési feltételek részletesen a szerződéstervezetben találhatóak. A fizetési feltételek valamennyi rész esetében irányadóak.
A Vevő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér mértéke: amely a késedelmesen szállított áruk nettó ellenértékének 0,5
%-a/késedelmes nap, maximuma a szerződés nettó ellenérték 20 (húsz) %-a, ezt követően
elállási joga van a megrendelőnek. A késedelmes nap naptári napot jelent.
Késedelmi kamat: a késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155 § szerint.
Meghiúsulási kötbér: a szerződés szerinti nettó ellenérték 25 %-a.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletesen a szerződéstervezetben
találhatóak.
Szerződésmódosítás: Kbt.141.§ szerint. Irányadó rendelkezések: Ptk. 6:155.§ és 6:186.§.,
Kbt.27/A.§.
A rendelkezések valamennyi rész esetén irányadóak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontását az ajánlattételi határidő lejártát követően, - amennyiben jogszabály azt előírja – jogszabályban meghatározott időtartam elteltével kell megkezdeni.
Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi a Kbt. 68. §-ban és a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-ban foglaltak szerint.
Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Az eljárást a Kbt. 40. § (1) bek. szerint az EKR (https://ekr.gov.hu) igénybevételével kell lebonyolítani. Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre áll, elektronikusan kell benyújtani.
2) Az ajánlat elkészítésével kapcsolatos követelményekre jelen felhívás mellett a közbeszerzési dokumentumban rögzítettek is irányadóak.
3) Ajánlatkérő a felolvasólapot elektronikus űrlap útján bocsátja rendelkezésre az EKR-ben.
4) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában (EKR-ben).
5) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. vonatkozásában (EKR-ben).
6) Nyilatkozni kell változásbejegyzési eljárás vonatkozásában (EKR-ben) a 321/2015. (X.30.) Korm.r.13. § szerint. Adott esetben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
7) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) és (6) bekezdésre.
8) Az ajánlattevő az alvállalkozója vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani (EKR-ben).
9) A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében. (Kbt. 138. § (3) bek.)
10) Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a III.1.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
12) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
13) Nyilatkozni kell a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (EKR-ben). Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet (elő)szerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződéses teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
14) Ajánlattételi ártáblázat benyújtása kötelező, az ajánlattételi táblázatot cégszerűen aláírt és szerkeszthető változatban is be kell nyújtani.
15) Ajánlatkérő nem követeli meg és nem is teszi lehetővé a nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
16) Ajánlattevőnek az árukat Ajánlatkérő székhelyére kell szállítani szállítási költség felszámolása nélkül.
17) Az ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni.
18) Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
19) Ajánlatkérő a szerződéses kötelezettségére bontó feltételt köt ki, amennyiben központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre a beszerzés tárgyára vonatkozóan. Részletesen a szerződéstervezetben.
20) Ajánlattevő a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlatában az EEKD-ba foglalt előzetes nyilatkozatát be kell nyújtani. (EKR-ben)
21) Amennyiben az ajánlattevő nem a megajánlott termék gyártója, akkor ajánlatához csatolni kell a forgalmazási jogosultságot igazoló érvényes dokumentum egyszerű másolatát. A forgalmazási jogosultságot a magyarországi gyártóig, vagy külföldi gyártó esetében a magyarországi fő disztribútorig kell visszavezetni. A nem tanúsítás köteles reagensek esetében a jogszerű forgalomba hozatalt igazoló dokumentum a gyártói megfelelőségi nyilatkozat, melyet csatolni kell az ajánlathoz egyszerű másolatban.
22) Tájékoztatásként közöljük, hogy saját tulajdonú készülékekkel rendelkezik az intézmény, mely az 1.rész vonatkozásában 1 db COAG XL nagykapacitású automata koagulométer és 1 db COAG L közepes kapacitású automata koagulométer készüléket, a 2. rész vonatkozásában 2 db Grifols WaDiana®Compact vércsoport szerológiai automata készüléket jelent.
23) FAKSZ: Dr. Tóth-Dóra Tímea, lajstromszám: 01192.
24.) Ajánlattevőnek az ajánlatban cégszerűen aláírt nyilatkozatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó́ intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában az iratminta szerint.
25.) Ajánlatkérő előzetes piaci konzultációt folytatott le, száma: EKR001167272022.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati eljárásra vonatkozó szabályokat, benne a jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó szabályokat a jelen eljárással összefüggésben a hatályos Kbt. XXI. fejezete tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák