Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/68
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.04.12.
Iktatószám: 6108/2021
CPV Kód: 85100000-0
Ajánlatkérő: Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Teljesítés helye: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 34.; 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 100.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Nemzeti azonosítószám: 15445490215
Postai cím: Kölcsey Utca 27
Város: Fehérgyarmat
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Péter Csaba
Telefon: +36 704530670
E-mail: kisterseg.fehergyarmat@gmail.com
Fax: +36 44510139
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fehergyarmat.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.fehergyarmat.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000395632021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000395632021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása
Hivatkozási szám: EKR000395632021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85100000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.ll.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet ellátása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 50 település tekintetében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Háziorvosi Központi Ügyeleti szolgáltatás nyújtása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85120000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 34.; 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 100.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.ll.) ESzCsM. rendelet szerint működő központi háziorvosi ügyelet ellátása a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részére, a Társulást alkotó 50 település tekintetében.
A társulás települései:
Botpalád, Cégénydányád, Csaholc, Császló, Csegöld, Darnó, Fehérgyarmat, Fülesd, Gacsály, Garbolc, Gyügye, Hermánszeg, Jánkmajtis, Kérsemjén, Kisar, Kishódos, Kisnamény, Kispalád, Kisszekeres, Kölcse, Kömörő, Magosliget, Mánd, Méhtelek, Milota, Nábrád, Nagyar, Nagyhódos, Nagyszekeres, Nemesborzova, Olcsvaapáti, Panyola, Penyige, Rozsály, Sonkád, Szamossályi, Szamosújlak, Szatmárcseke, Tiszabecs, Tiszacsécse, Tiszakóród, Tisztaberek, Tivadar, Tunyogmatolcs, Túristvándi, Túrricse, Uszka, Vámosoroszi, Zajta, Zsarolyán.
Ügyelet helyszínei: Ügyeleti rendelő helye: 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 34. (4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 34, alapterület: 84 m2 + Fehérgyarmat, hrsz: 487. sz. alatt található egybeállásos garázs), vagy a nyertes ajánlattevő által kialakítandó, valamennyi vonatkozó jogszabálynak és kötelező érvényű előírásoknak megfelelő, Fehérgyarmat Város közigazgatási területén lévő más helyiség. A további ügyeleti rendelő helye: 4965 Kölcse, Kölcsey Ferenc u. 100. (Kölcse belterület 421/2 hrsz, alapterület: 100 m2 (az egészségház épületében) + 30 m2 garázs).
Amennyiben a nyertes ajánlattevő a szolgáltatást a fenti rendelők igénybevétele mellett kívánja ellátni, az ingatlanokat ajánlatkérő térítésmentesen rendelkezésére bocsátja. A szolgáltatót terhelik ugyanakkor az ingatlanokhoz kapcsolódó rezsi jellegű és állapotmegóvási költségek, melyek becsült összegéről a további közbeszerzési dokumentumok szolgáltatnak bővebb információkat.
Ügyelet ideje: hétköznapokon: 16.00 óra és 8.00 között, pénteken: 16.00 órától hétfő 08.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon 08.00 órától a munkaszüneti és ünnepnapot követő első munkanap 08.00 óráig.
Ügyeletet ellátó személyek száma:
-Fehérgyarmati ügyeleti rendelőben (központi ügyeleti telephelyen) legalább 1 orvosnak - aki a felnőtt és a gyermekkorú betegeket egyaránt ellátja -, továbbá 1 fő ápolónak és 1 fő gépkocsivezetőnek kell szolgálatot teljesíteni.
-Kölcsei ügyeleti rendelőben (a fenti központi telephelyet kiegészítő telephelyen) 1 fő orvos és 1 fő egészségügyi (ápoló vagy mentőtiszti) képesítéssel rendelkező gépkocsivezető részvétele szükséges az ügyeleti ellátásban. (Ezen előírást a szolgáltató úgy is teljesítheti, hogy az 1 fő orvos és 1 fő egészségügyi (ápoló vagy mentőtiszti) képesítéssel rendelkező személy mellett külön gépkocsivezetőt is foglalkoztat.)
Rendelőnként egynél több orvos alkalmazása esetén egyikük a területi feladatokat látja el (pl: beteg lakóhelyén), a másik orvos az ügyeleti rendelőben végzi az ellátást. Egy orvos alkalmazása esetén a rendelői és kijáró feladatokat is az egy orvos végzi.
A szolgáltatásban érintett települések lakosságszáma jelenleg 41.525 fő. Ezen adat kizárólag tájékoztató jellegű.
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt köteles a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet 2. sz. melléklete szerinti tárgyi minimumfeltételeket saját költségén maradéktalanul biztosítani. A szolgáltatás nyújtása alatt az eszközök szükség szerinti pótlásáról, a jogszabályoknak megfelelő kellékek biztosításáról a szolgáltató szintén saját költségen gondoskodik.
Az ajánlatkérő - amennyiben a nyertes ajánlattevő igényli - a szolgáltatás nyújtásához 1 db személygépjárművet – térítésmentesen - a szolgáltató rendelkezésére bocsát, melynek üzemeltetéséhez, fenntartásához, működtetéséhez, karbantartásához kapcsolódó valamennyi költség a szolgáltatót terheli. A szolgáltatás ellátásához szükséges további min. 1 db személygépjármű biztosítása nyertes ajánlattevő feladata.
43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet Az ügyeleti ellátás biztosításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése a nyertes ajánlattevő feladata.
Nyertes ajánlattevő a jogszabályokban meghatározott feltételek fennállása esetén jogosult az országos mentőszolgálattal közös diszpécserszolgálatot működtetni. A 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 19.§ (4) bekezdése szerint „Amennyiben a központi ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécserszolgálatot tart fenn, további 10%-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult.”
A részletes feladatmeghatározást, további információkat és specifikációt a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (NEAK finanszírozáson felüli díj) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 60 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
2. A szerződés meghatározása: megbízási szerződés.
3. Ajánlatkérő részajánlattételi lehetőséget nem biztosít. A részekre történő ajánlattétel kizárásnak indoka: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag észszerűnek, jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné. A szolgáltatás központi ügyeleti jelleggel működik a Társulást alkotó települések tekintetében, mely oszthatatlan. A szolgáltatás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé a szolgáltatás részegységekre való szétbontását, a szolgáltatás folyamatos jellege és az egyes feladatok egymással összefüggő, egymást feltételező volta a részajánlat-tétel kizárásának oka. Az egyes részfeladatok különböző szolgáltatók általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető, továbbá a költségek jelentős növekedését eredményezné. A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése is.
4. Az ajánlatok értékelésének szempontja a legalacsonyabb ár (NEAK finanszírozáson felül fizetendő szolgáltatási díj, nettó Ft/hónap/lakos). Az Ár értékelési szempont tekintetében az ajánlattevő azon összeget köteles feltüntetni a Felolvasólapon, melyet a NEAK finanszírozás mellett az Ajánlatkérőtől kiegészítéséként elvár 1 lakosra vonatkoztatva havonta. Az ajánlati ár értelemszerűen 0 Ft is lehet, ez esetben az ajánlattevő többlet-finanszírozással nem él.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, amely részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében ha ajánlattevő olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3.§ 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonossal rendelkezik, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet.
A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része egységes európai közbeszerzési dokumentumot említ, az alatt a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a Kbt. 117.§ szerinti önálló eljárási szabályokra tekintettel a gazdasági szereplő az ajánlatában nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt nem határoz meg.
A VI.3.4 ) További információk pont folytatása:
14. Az ajánlatkérő a további közbeszerzési dokumentumokban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni.
15. Azon alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja, melyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban kerültek megállapításra: P1), M1)-M4).
16. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő igényeinek csak a beszerzés tárgyát képező, a közbeszerzési dokumentumokban részletesen meghatározott, külön jogszabály alapján végzett konkrét szolgáltatás meg, és a meghatározott feltételekhez képesti minőségi többlet Ajánlatkérő számára nem jár gyakorlati, funkcionális előnnyel, melyre tekintettel a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
17. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra.
A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
- 1. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók.
- 2. Ajánlatkérő a Kbt. 114.§ (6) bekezdését kiegészíti azzal, hogy a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal be kell nyújtani, ellenkező esetben a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek nem kötelező megadnia.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján rögzíti, hogy a tárgyi eljárásban nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
19. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdéseiben meghatározottakat.
20. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a közbeszerzés tárgyára vonatkozó, az egészségügyi szolgáltatás során okozott kár megtérítésére alkalmas szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 5 millió Ft/káresemény és legalább 10 millió Ft/kárév.
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti vagy meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti. A felelősségbiztosításról szóló ajánlatot a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni. A felelősségbiztosításról szóló kötvényt a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötését követő 10 munkanapon belül köteles Ajánlatkérő részére bemutatni és arról egy másolatot átadni.
21. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 43/1999. (III.03.) Korm. rendelet 19.§. (4) alapján, amennyiben a központi ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécserszolgálatot tart fenn, további 10%-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult. Ezen jogszabályi rendelkezésre tekintettel az ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni a mentőszolgálattal való együttműködésről, diszpécserszolgálat kialakításáról.
22. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat az EKR-ben teszi elérhetővé az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplők részére. Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.
23. Jelen felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, illetve a további vonatkozó jogszabályok előírásai irányadóak. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre a Kbt.-ben foglalt eltérésekkel a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
24. A jelen közbeszerzési eljárást a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás ajánlatkérő folytatja le a Társulást alkotó 50 települési önkormányzat nevében. A nyertes ajánlattevővel a szerződést az önkormányzatok külön-külön is megkötik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: -
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján csatolandó az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (házorvosi ügyeleti szolgáltatás nyújtása) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmasságikövetelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók esetében az adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredménykimutatása alapján az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (házorvosi ügyeleti szolgáltatás nyújtása) származó nettó árbevétele nem éri el a 150 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján pontja alapján, a Rendelet 23.§-ában meghatározott módon, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított megelőző 3 évben teljesített, de 6 éven belül megkezdett, az alkalmassági minimum követelményben meghatározott tárgyú szolgáltatásainak ismertetésével köteles igazolni. Az igazolás, illetve a nyilatkozat tartalmazza legalább a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hó/nap megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél nevét és címét, a szolgáltatás tárgyának pontos megjelölését, a szolgáltatás mennyiségét, továbbá az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
(A szolgáltatás tárgyát olyan részletezettséggel kell megadni, hogy abból az alkalmassági minimum követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.)
M.2.)-M.3.) Ajánlattevőnek a 321 /2015.(X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek (szervezetek) a bemutatását, azok megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével,
akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A szakember bemutatása során csatolandók:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberről
b) a szakember szakmai önéletrajza
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat
d) a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata.
M.4.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján ajánlattevőnek ajánlatába csatolnia kell a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását. A leírásnak legalább a következőket tartalmaznia kell: az eszköz megnezvezése, gyártmánya, típusa, főbb műszaki paraméterei. (A főbb műszaki paramétereket akképpen kell meghatározni, hogy abból a minimális alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen.) Csatolni kell továbbá a a gépjármű rendelkezésre állásának igazolásához a gépjármű - érvényes műszaki érvényességi idejét igazoló - forgalmi engedélyének másolatát és a gépjármű fényképét is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben teljesített, legalább 12 hónap időtartamú folyamatos működésről szóló, házorvosi ügyeleti szolgáltatás nyújtására vonatkozó olyan referenciával, ahol az ellátottak száma elérte összesen legalább a 30.000 főt.
Ajánlatkérő, tekintettel arra, hogy 3 év teljesítéseinek igazolását írja elő, a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
A fenti követelmény több szerződés bemutatásával is teljesíthető a létszámadat vonatkozásában.
M.2.) Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő, összesen legalább 2 fő orvossal, akik legalább 3-3 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek.
M.3.) Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 12. §-ában meghatározott feltételeknek megfelelő, összesen legalább 2 fő ápolóval, akik legalább 3-3 éves szakmai tapasztalattal rendelkeznek. Ezen 2 főből 1 fő esetében az ápoló képesítés helyett Ajánlatkérő elfogadja a mentőtiszti képestést is.
M.4.) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben műszaki, technikai felszereltség körében nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges, minimum 1 db feliratozott („Orvosi Ügyelet” vagy „Központi Orvosi Ügyelet”) gépjárművel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke:
-Hibás teljesítési kötbér: amennyiben a szerződéses jogviszony alatt Megbízott a szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg az ügyeleti szolgáltatását, minden megkezdett óra után 50.000,-Ft/óra kötbér fizetésére köteles. Hibás teljesítési kötbér évente legfeljebb 5 alkalommal érvényesíthető, melyet követően Megbízó a szerződést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Megbízó a már érvényesített hibás teljesítési kötbér összegével csökkentett összegű meghiúsulási kötbért érvényesít.
-Meghiúsulási kötbér: ha a szerződés olyan okból, melyért Megbízott a felelős meghiúsul, vagy ha a Megbízott hibás teljesítése miatt Megbízó a szerződést megszűnteti, Megbízott 15.000.000,-Ft összegű meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A jelen közbeszerzés finanszírozása a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő finanszírozásából és a társult önkormányzatok által biztosított kiegészítő finanszírozásból történik. A NEAK finanszírozás összegét az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) Kormányrendelet határozza meg. A nyertes ajánlattevő a 43/1999. (III.03.) kormányrendelet szerint finanszírozási szerződést köt a NEAK területileg illetékes szervével. Az ajánlatkérő hozzájárul ahhoz, hogy a nyertes ajánlattevő a NEAK-al finanszírozási szerződést megkösse. A NEAK felé történő elszámolásról a szolgáltató gondoskodik. A 43/1999. (III.03.) kormányrendelet 6. § (3) bekezdése szerint a NEAK a szolgáltató részére a díjat havonta, az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint utalványozza. A NEAK finanszírozáson felül fizetendő szolgáltatási díjat a társult önkormányzatok, az önkormányzat és a szolgáltató között létrejövő feladatellátási szerződés alapján téríti meg. A szolgáltatás ellenértékének megfizetése a társult önkormányzatokat terhelő - lakosságarányosan számított - díj vonatkozásában, számla ellenében, banki átutalással havonta történik, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdése szerinti fizetési határidővel.
A kifizetés Forintban (HUF) történik. Az Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a 43/1999. (III.03.) Korm. 19.§. (4) alapján, amennyiben a központi ügyeleti szolgálatot működtető egészségügyi szolgáltató a sürgősségi betegellátó osztályt működtető szolgáltatóval és a mentést végző egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás szerint ügyeleti időben közös diszpécserszolgálatot tart fenn, további 10%-kal megemelt ügyeleti díjazásra jogosult. Ezen jogszabályi rendelkezésre tekintettel az ajánlattevő köteles az ajánlatában nyilatkozni a mentőszolgálattal való együttműködésről, diszpécserszolgálat kialakításáról.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény.
- Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény.
- A Kbt. 135.§ (5)-(6) és (11) bekezdései.
A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló Ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: - Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet;
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
- Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési
nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet;
- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A közbeszerzési eljárás és a teljesítés során figyelembe veendő jogszabályok:
- Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény;
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
- A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet;
- Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004 (V.11.) ESzCsM. rendelet;
- Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet;
- Az egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési
nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről szóló 18/2007. (IV. 17.) EüM rendelet;
- Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) Kormányrendelet;
- Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2021/04/23 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68.§-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:


VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.500.000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Lásd az alábbiakban. 11744027-15445490-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja a karakterkorlát miatt a VI.3.4) pontban kerül megadásra.
VI.3.4) További információk:
1. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több file-ban.
2. Jelen eljárás szolgáltatás megrendelésre irányul.
3. Ha több ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, akkor az arról szóló - egyetemleges teljesítési kötelezettségvállalást tartalmazó - megállapodást az ajánlathoz csatolni kell. A megállapodás minimális tartalmi elemeit a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.
4. Az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdése tekintetében.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja tekintetében. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.
6. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkérő 11744027-15445490-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattevő bankjának hivatalos igazolása a terhelésről, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizető kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti következő eseteit egzakt módon tartalmaznia kell: „Ha az ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati kötöttség ideje alatt visszavonja vagy a szerződés megkötése az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg, kivéve a 131. § (9) bekezdése szerinti esetben.”
7. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy az Ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt. 41. § (1) bekezdése szerinti elektronikus kommunikáció - ha a törvény vagy a törvény felhatalmazása alapján alkotott jogszabály eltérően nem rendelkezik - az EKR-ben történik.
8. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő - közös ajánlattétel esetén valamennyi ajánlattevő -, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját egyszerű másolatban. (Ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban dokumentumokat aláírnak, kötelezettségvállaló nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Amennyiben az ajánlattevő, vagy az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő nem tartozik a 2013. évi V. törvény harmadik könyv harmadik részének (Gazdasági Társaság) hatálya alá, elegendő, ha az ajánlattevő, illetve az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást nyújtó gazdasági szereplő az ajánlathoz olyan két tanú aláírásával ellátott dokumentumot csatol be, amelyen szerepel ezen szervezet, vagy személy aláírása, és amely nyilatkozat alkalmas arra, hogy egyértelműen beazonosítható legyen a becsatolt nyilatkozatot aláíró jogosultsága.
Ajánlatkérő cégkivonat benyújtását nem kéri, a cégkivonatot ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, ajánlattevőnek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)]. Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
9. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás - ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást. (Kbt. 71. § (6) bekezdése).
10. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről az írásbeli összegezés elektronikus úton történő megküldésével tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (5)-(6) bekezdése az irányadó.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
12. Az ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
13. Ajánlatkérő tárgyalás tartását nem teszi lehetővé.
Karakterkorlát miatt folytatás a III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság, Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/04/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges