Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/173
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.09.08.
Iktatószám: 16410/2021
CPV Kód: 34928500-3
Ajánlatkérő: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.09.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15728537209
Postai cím: Bocskai Tér 1
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
Telefon: +36 204101981
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Fax: +36 1111111111
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.hajduhadhaz.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.hajduhadhaz.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001052082021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001052082021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Közvilágítás LED korszerűsítés karbantartása
Hivatkozási szám: EKR001052082021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás x Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hajdúhadházon elavultak a meglevő közvilágítási lámpatestek, magas üzemeltetési költség terhet jelentenek a település számára.
Ajánlattevőnek saját költségén kell a közvilágítási rendszerhez eszközöket beszerezni, korszerűsíteni, a kiadott terv szerinti mértékben bővíteni, melyet a korszerűsítés után bérbe ad az ajánlatkérőnek.
A településen jelenleg a közvilágitást 1616 db lámpatest biztosítja.
Ezekből bontandók
kompakt 24W 589 db
kompakt 36W 562 db
EKA UNI 36W 1 db
EKA UNI 70W 1 db
GLOB 70W 15 db
Na 70W 372 db
Parkvilagito Na 70W 11 db
NOSZTALGIA NA 70W 2 db
Na 100W 7 db
Na 150W 3 db
NOSZTALGIA Na 150W 4 db
PH. SGS203 Na 100W 1 db
Fenyvető 400W 9 db
Bontandó összesen: 1577db
Ezekből meglévő, megmaradók
ROSA ELBA LED 36W 5db
EKA Na 100W (TSZ-ben 5 db) 0db
Vidéki tányéros lámpa (Külterületi) 1db
EKA Na 100W (Külterületi) 2db
HOF. TWEET Mini 37W LED 9db
NOSZTALGIA LED 50W 8db
NOSZTALGIA LED 73W 8db
LED 60W (Önkormányzati épületen) 1db
Meglévő, megmaradó összesen: 39db
A közvilágítási hálózat többnyire szabadvezetékes, de a település újabb részein kábeles rendszerű. Jelenleg a meglevő oszlopokon üzemelő lámpatestek egy része nem a megvilágítandó közlekedő területeket világítják, ezért a közvilágítás sok helyen nem teljesiti az elvárt (szabványos, a világítási osztálynak megfelelő) megvilágítási értékeket.
Jelen beruházás csak es kizárólag a meglevő lámpatestek, (illetve olyan oszlopokra történő felszerelésre, ahol van kiépítve közvilágítási vezérlőszál az oszlopokra), bekötővezetékek es a szorítók cseréjére é
vonatkozik!
A bontandó lámpatestek önkormányzat tulajdonában vannak!
A lebontásra kerülő lámpatestek, további sorsukról a kivitelező gondoskodik, illetve betartja a veszélyes hulladéktárolásra, szállításra es leadásra vonatkozó előírásokat.
A településen üzemelő bontandó lámpatestek és lámpakarok, illetve egyéb berendezéseket összefoglalva a tender terv mellékletei között megtalálható felmérési leltár részletesen tartalmazza. A közvilágítási hálózat áramszolgáltatói elszámolása jelenleg fogyasztásmérés alapján történik!
Az ajánlatba minden Ajánlattevőnek be kell építeni a tervezés díját, melyre Ajánlatkérő szerződést kötött. A tervező nem tartozik a kizáró okok alá. Ajánlatkérő bérleti és üzemeltetési díjat
fizet. A bérleti és üzemeltetési díj fedezetét az energia és egyéb közvilágítással kapcsolatos költségmegtakarítás fedezi, ezért az elvárt
beépített teljesítmény csökkenés mértéke legalább 53,00% (korszerűsítés utáni beépített teljesítmény legfeljebb 15,129 kW). A
beruházás mértékére tekintettel a szerződés 180 hónapos felmondási tilalommal védett a Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban.
Az üzemeltetés kezdő időpontja a korszerűsített rendszer műszaki átadást (bérbe adandó rendszer kiépítése) követő hónap első napja.
Ügyfélszolgálat működtetése az üzemeltetési időszakban.
Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg.
A nyertes ajánlattevő feladatai a jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének megkezdéséhez a beruházás
tervezése, kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése. Ajánlatkérő megrendelte a tender és kiviteli tervet, melynek összege:
4.806.000,- Ft + Áfa, bruttó 6.103.620 Ft . Ezt az összeget minden ajánlattevő építse be az ajánlatába. A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre
kell a tervezővel a szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől eltérő
típusú lámpatesteket alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra terveztetésének költségei is
Ajánlattevőt terhelik. Újra tervezés esetén nem kötelező a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített,
dokumentációhoz csatolt anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie Ajánlattevőnek.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tervező ismert alvállalkozónak minősül. A tervező nem tartozik a kizáró okok alá.
Ahol a felhívásban, dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek, AF jelen pontja, ...) az „azzal egyenértékű” típusok
elfogadottak, melyet a tervtől való eltérés esetén részletesen be kell mutatni a szakmai ajánlatban. Az egyenértékűség vizsgálatánál a
kiadott dokumentáció "Lámpatestek műszaki leírása" pontjában leírt paraméterek kerülnek vizsgálatra. A tervektől eltérő gyártmányú
/típusú lámpatestek megajánlása esetén magyar nyelvű (ajánlattevő általi fordítás elfogadott) gyártói adatlapokkal és az adatlapokról
hiányzó adatok esetében egyértelmű tételes adatokat tartalmazó nyilatkozatokkal kell az egyenértékűséget igazolni. A szakmai ajánlat
része a beárazott költségvetés is, ahol eltérés esetén pontos gyártmány és típusmegjelöléssel be kell mutatni az ajánlat műszaki
tartalmát.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a típus megjelölés a szakmai ajánlat része, ami nem módosítható, nem hiánypótolható.
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés – Műszaki Leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Közvilágítás LED korszerűsítés karbantartása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34928500-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hajdúhadházon elavultak a meglevő közvilágítási lámpatestek, magas üzemeltetési költség terhet jelentenek a település számára.
Ajánlattevőnek saját költségén kell a közvilágítási rendszerhez eszközöket beszerezni, korszerűsíteni, a kiadott terv szerinti mértékben bővíteni, melyet a korszerűsítés után bérbe ad az ajánlatkérőnek.
A településen jelenleg a közvilágitást 1616 db lámpatest biztosítja.
Ezekből bontandók
kompakt 24W 589 db
kompakt 36W 562 db
EKA UNI 36W 1 db
EKA UNI 70W 1 db
GLOB 70W 15 db
Na 70W 372 db
Parkvilagito Na 70W 11 db
NOSZTALGIA NA 70W 2 db
Na 100W 7 db
Na 150W 3 db
NOSZTALGIA Na 150W 4 db
PH. SGS203 Na 100W 1 db
Fenyvető 400W 9 db
Bontandó összesen: 1577db
Ezekből meglévő, megmaradók
ROSA ELBA LED 36W 5db
EKA Na 100W (TSZ-ben 5 db) 0db
Vidéki tányéros lámpa (Külterületi) 1db
EKA Na 100W (Külterületi) 2db
HOF. TWEET Mini 37W LED 9db
NOSZTALGIA LED 50W 8db
NOSZTALGIA LED 73W 8db
LED 60W (Önkormányzati épületen) 1db
Meglévő, megmaradó összesen: 39db
A közvilágítási hálózat többnyire szabadvezetékes, de a település újabb részein kábeles rendszerű. Jelenleg a meglevő oszlopokon üzemelő lámpatestek egy része nem a megvilágítandó közlekedő területeket világítják, ezért a közvilágítás sok helyen nem teljesiti az elvárt (szabványos, a világítási osztálynak megfelelő) megvilágítási értékeket.
Jelen beruházás csak es kizárólag a meglevő lámpatestek, (illetve olyan oszlopokra történő felszerelésre, ahol van kiépítve közvilágítási vezérlőszál az oszlopokra), bekötővezetékek es a szorítók cseréjére é
vonatkozik!
A bontandó lámpatestek önkormányzat tulajdonában vannak!
A lebontásra kerülő lámpatestek, további sorsukról a kivitelező gondoskodik, illetve betartja a veszélyes hulladéktárolásra, szállításra es leadásra vonatkozó előírásokat.
A településen üzemelő bontandó lámpatestek és lámpakarok, illetve egyéb berendezéseket összefoglalva a tender terv mellékletei között megtalálható felmérési leltár részletesen tartalmazza. A közvilágítási hálózat áramszolgáltatói elszámolása jelenleg fogyasztásmérés alapján történik!
Az ajánlatba minden Ajánlattevőnek be kell építeni a tervezés díját, melyre Ajánlatkérő szerződést kötött. A tervező nem tartozik a kizáró okok alá. Ajánlatkérő bérleti és üzemeltetési díjat
fizet. A bérleti és üzemeltetési díj fedezetét az energia és egyéb közvilágítással kapcsolatos költségmegtakarítás fedezi, ezért az elvárt
beépített teljesítmény csökkenés mértéke legalább 53,00% (korszerűsítés utáni beépített teljesítmény legfeljebb 15,129 kW). A
beruházás mértékére tekintettel a szerződés 180 hónapos felmondási tilalommal védett a Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban.
Az üzemeltetés kezdő időpontja a korszerűsített rendszer műszaki átadást (bérbe adandó rendszer kiépítése) követő hónap első napja.
Ügyfélszolgálat működtetése az üzemeltetési időszakban.
Ajánlatkérő a villamos energia díját közvetlenül a szolgáltatónak fizeti meg.
A nyertes ajánlattevő feladatai a jelen közbeszerzés alapján megkötésre kerülő szerződés teljesítésének megkezdéséhez a beruházás
tervezése, kivitelezése és a szükséges engedélyek beszerzése. Ajánlatkérő megrendelte a tender és kiviteli tervet, melynek összege:
4.806.000,- Ft + Áfa, bruttó 6.103.620 Ft . Ezt az összeget minden ajánlattevő építse be az ajánlatába. A nyertes ajánlattevőnek legalább erre az összegre
kell a tervezővel a szerződést megkötnie, és a tervezői díjat megfizetnie. Amennyiben nyertes ajánlattevő a kiadott tervektől eltérő
típusú lámpatesteket alkalmaz, az ebből adódó többlet költség, tervek átdolgoztatásának, újra terveztetésének költségei is
Ajánlattevőt terhelik. Újra tervezés esetén nem kötelező a jelenlegi tervező igénybevétele, de a jelenlegi tervező által elkészített,
dokumentációhoz csatolt anyagokat fenti áron ebben az esetben is ki kell fizetnie Ajánlattevőnek.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a tervező ismert alvállalkozónak minősül. A tervező nem tartozik a kizáró okok alá.
Ahol a felhívásban, dokumentációban konkrét típus megjelölés szerepel (pl.tervek, AF jelen pontja, ...) az „azzal egyenértékű” típusok
elfogadottak, melyet a tervtől való eltérés esetén részletesen be kell mutatni a szakmai ajánlatban. Az egyenértékűség vizsgálatánál a
kiadott dokumentáció "Lámpatestek műszaki leírása" pontjában leírt paraméterek kerülnek vizsgálatra. A tervektől eltérő gyártmányú
/típusú lámpatestek megajánlása esetén magyar nyelvű (ajánlattevő általi fordítás elfogadott) gyártói adatlapokkal és az adatlapokról
hiányzó adatok esetében egyértelmű tételes adatokat tartalmazó nyilatkozatokkal kell az egyenértékűséget igazolni. A szakmai ajánlat
része a beárazott költségvetés is, ahol eltérés esetén pontos gyártmány és típusmegjelöléssel be kell mutatni az ajánlat műszaki
tartalmát.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a típus megjelölés a szakmai ajánlat része, ami nem módosítható, nem hiánypótolható.
A termékek részletes listáját és ismertetését a közbeszerzési dokumentáció elválaszthatatlan részét képező árazatlan költségvetés – Műszaki Leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1 év alatt kifiz. bérleti és üzem. díj nettó Ft / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.1.6) Részekre bontás ponthoz:
A beszerzendő áruk természete, egységessége, azonos célja és ajánlattevő által teljesítendő feladatok egymásra épülése és egymást kiegészítő jellege nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattétel biztosítását, a megbontás életszerűtlen és szakmailag elképzelhetetlen, továbbá a részajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel Kbt. 61. § (4).
II.2.7) pont folytatása: A szerződés a Kbt.133. § (1) bekezdéssel összhangban ("nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés" indokolja) határozatlan idejű, a II.2.7) pontban beállított időpont csak az elektronikus rendszer működése miatt került az adott formában kitöltésre AK a bérelni kívánt eszközöket műszakilag olyan szinten körülírta (lásd.: kiadott terv), hogy az áron kívül egyéb értékelési szempont nem indokolt. Ajánlatkérő álláspontja szerint a szerződés tárgya, a választott szerződéses konstrukció (hosszú távú hitelfelvétel), illetve a nyertes ajánlattevő által eszközölt befektetés jellege indokolja a határozatlan idő előírását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) – (2) felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki
a) az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik;
b) részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján csatolnia kell a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozatát, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan - a Rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerinti – dokumentumot, továbbá igazolnia kell, hogy nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt.
Az ajánlattevő, az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Rendelet 17. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés pontjában foglalt kizáró okok hiányáról.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok tekintetében Ajánlatkérő elfogadja az ajánlattételi felhívás feladásánál régebbi keltezésű nyilatkozatokat is, figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (7) bekezdésére.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét a Kbt. 64. § (1) és (2).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: VI.3.4) folytatása:
16. Ajánlatkérő 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő műszaki, gazdasági, pénzügyi illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek az előírt G1, G2, M.1-1-M1-2, és az M2 alkalmasságra vonatkoznak.
17. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített ajánlattevővel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
18. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó.
19. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
20. A közbeszerzés nem ismétlődő jellegű.
21. A szerződés EU alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos. NEM
22. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
23. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra. A Kbt. 117. § szerinti önállóan kialakított eljárási szabályok a következők: Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) a) pontja szerint jár el a nyílt eljárás szabályait alkalmazva, a Kbt. Második Részében foglaltaktól való alábbi eltérésekkel:
a) Ajánlattételi határidő: AK az ajánlattételi határidőt az e hirdetmény feladásának napjától számított min. 10 naptári napban határozza meg.
b) AK az eljárást megindító felhívást (AF) az eredeti ajánlattételi határidő lejártáig visszavonhatja, melyről egyidejűleg, közvetlenül tájékoztatja azokat a gazdasági szereplőket, akik az AK-nél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték vagy kiegészítő tájékoztatást kértek.
c) AK nem alkalmazza a Kbt. 52. § (4)-(5) bekezdését. Ha nem hirdetményben közzétett, azaz AF-en kívüli közbeszerzési dokumentumok (KD) módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre (azaz min. 2 munkanap), AK nem köteles az ajánlattételi határidőt meghosszabbítani, AK hirdetményt ad fel a módosításról, a KD módosítását az AK az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A KD-k módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti AK valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az EKR-ben jelezték.
d) Kieg. táj.: a kieg. tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)-(6) bekezdéseiben foglaltak az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a kieg. tájékoztatás-kérést legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt 4 munkanappal lehet benyújtani, és AK a kieg. tájékoztatását az ajánlattételi határidő lejárta előtt 2 munkanappal adja meg. Ha a kieg.táj iránti kérelmet határidőn túl nyújtották be, AK-nak a válaszát nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges.
e) A Kbt. 55. § (1), (3)-(4) és (7) értelemszerűen alkalmazandóak az alábbi eltérésekkel: az AF-et módosító hirdetményt csak feladni kell az eredeti ajánlattételi határidőig, annak addig megjelennie nem kell. AK módosítási szándékáról és a módosító hirdetmény feladásáról az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt írásban, közvetlenül, egyidejűleg tájékoztatja azokat, akik az AK-nál jelezték az érdeklődésüket, a módosító hirdetmény megjelenéséig az AK intézkedést nem tesz, döntést nem hoz, AK-höz iratokat beadni nem lehet.
f) A kizáró okok igazolási módját az AF III.1.1) pontja tartalmazza.
g) AK a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdését nem alkalmazza, helyette a jelen felhívás III.1.1) és III.1.3) pontjaiban foglaltak az irányadóak.
h) Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. Az AT-nek az ajánlatában kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (1) a) pontjában foglaltaknak megfelelően részletesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott M.1) alkalmassági követelménynek. M.1) alkalmassági feltétel igazolási módjára a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 23. §-a és 21. § (1) a) pontja vonatkozik, melyre tekintettel az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni.
A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 5. alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
i) Ajánlatkérő figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseire az ajánlatok bírálatát – ideértve annak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
j) A Kbt. 80. § (1) b) szerinti esetben előzetes vitarendezés az ajánlattételi határidő lejártáig kezdeményezhető.
Folytatás a következő pontban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Előző pont folytatása:
24. Ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevői nyilatkozatot a változásbejegyzési eljárásról (EKR elektronikus űrlap formájában).Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattételi felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat, melyeket a Kbt. kötelezően előír.
25. Ajánlatkérő helyszíni bejárást, illetve konzultációt nem tart.
26. Annak meghatározását, hogy az ajánlatkérő alkalmazza-e a Kbt. 33-34. §-ait (fenntartott szerződés): nem.
27. Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e: nem.
28. Jelen felhívásban és a Közbeszerzési Dokumentumban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
29. "A megajánlott termék adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Közbeszerzési Döntőbizottság D .225/9/2009 számú határozatára: „A Döntőbizottság álláspontja
szerint egy meghatározott műszaki elvárást tartalmazó ajánlatkérői beszerzési igénynél kizárt
annak lehetősége, hogy ajánlattevők ún. biankó ajánlatot tegyenek, azaz ne közöljék, hogy mely
konkrét termékkel fognak teljesíteni. Ez az elvárás a beszerzés tárgyából és jellegéből
adódik, hiszen jelen eljárás tárgya árubeszerzés."
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: G1.: Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - ajánlattevői nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak; 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) c) Ha az ajánlattevő (AT) a fenti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a G1 pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal
vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
G2.: Tevékenységi körében harmadik személy(ek)nek okozott károkra szakmai felelősségbiztosítás fennállásáról szóló igazolás 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) d) A G1. és G2. alkalmasság körében az igazolás módjára az irányadó.
Amennyiben AT az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AK előírja, hivatkozva a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): G1.: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (lámpatestek szállítása és ezt követő bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - összesen legalább 3.000.000,- Ft-ot elérő értékű árbevétellel. Ha Ajánlattevő működését olyan rövid idő óta folytatja, hogy működésének megkezdése óta nem rendelkezik mérlegfordulónappal lezárt üzleti évvel, akkor alkalmas az Ajánlattevő ha a felhívás megjelenését megelőző legfeljebb 1 évben rendelkezik a közbeszerzés tárgyából (lámpatestek szállítása és ezt követő bérbeadása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - összesen legalább 3.000.000,- Ft-ot elérő értékű árbevétellel.
G2.: Alkalmas az ajánlattevő, (közös ajánlattevő) ha rendelkezik az ajánlattétel időpontjában minimum 10 millió forint/év kártérítési limitre, tevékenységi körökben harmadik személy(ek)nek okozott károkra fennálló szakmai felelősségbiztosítással. (A kártérítési limitet közúton -veszélyes üzem-, időnként rossz látási viszonyok között -éjszaka, nem világító lámpatest- végzett üzemeltetési tevékenység indokolja.)
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1-1-M1-2.: Ajánlattevő (AT), illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozata, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szállításainak, üzemeltetési szolgáltatásának ismertetésével; 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (1) a). A nyilatkozat/igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szállítás vagy szolgáltatás tárgya, mennyisége vagy az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. §(1a) a) szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2.: Nyilatkozat szakemberekről, illetve azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe 321/2015.(X. 30.) Korm. r. 21. § (1) b). A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a végzettséget /képzettséget/jogosultságot igazoló okirat egyszerű másolatát. Az önéletrajzban meg kell jelölni az ajánlattétel időpontjában azt a személyt/szervezetet, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, eredeti vagy
közjegyző által hitelesített másolati példányban, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Amennyiben AT az alkalmassága igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodik, a Kbt. 65. § (7) bekezdésének megfelelően az ajánlatában meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az AT ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. AK előírja, hivatkozva a Kbt. 65. § (12) bekezdésére, hogy az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az AT-n kívüli más szervezet részéről
a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. AK felhívja a figyelmet, hogy a szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott.
65. § (7)-(11) szerint, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
(321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és a 23. § és 24. § (1) bekezdés szerint.)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1-1: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, közvilágítási rendszer szállítására korszerűsítésére, és ezt követően bérbeadására vonatkozó referenciával, ahol a leszállított (korszerűsített) lámpatestek darabszáma összesen eléri a 350 db-ot. A bérbeadásnál műszaki átadás-átvétellel lezárt, üzemelő közvilágítási rendszer bérbeadásról szóló referenciát fogad el ajánlatkérő.
M1-2: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított három évben, minimum 350 darab LED közvilágítási lámpatest üzemeltetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, melynek folyamatos, megszakítás nélküli üzemeltetése eléri az 1 évet. A két referencia lehet azonos is, ha mindkét feltételt teljesíti.
M2: Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel: - 1 fő „ A” kategóriás (erősáramú föld feletti és föld alatti vezetékek, átalakító- és kapcsoló-berendezések nagy-, középfeszültségű hálózatoknál) szakterületen nyilvántartásba vett felelős műszaki vezetővel - 4 fő FAM vizsgával rendelkező szakemberrel. (A FAM szakemberek számát a tevékenység jellege -csak párokban végezhető - indokolja) Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Kbt. 65. § (6) Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők, vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt.
65. § (7)-(11) szerint, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: -
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A vállalkozó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést. A vállalkozó az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségek vállalására köteles.
A Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdése alapján a teljesítés elmaradása esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól. A jogosult a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényt.
A fizetési határidőt követő 15 (tizenöt) nap után, illetve a Vállalkozó felszólításától számított 8 (nyolc) napon túli tartozás esetén, Vállalkozó jogosult a közvilágítási berendezések használatát korlátozni, illetőleg azok üzemeltetését szüneteltetni. Azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás, amikor az Önkormányzat a szerződésből eredően szerződés szerint számított esedékes fizetési kötelességeinek nem tesz eleget és a késedelmes napok száma eléri, vagy meghaladja a 30 (harminc) napot.
Garancia a beépített teljesítmény csökkenésre: Kötbér éves mértéke = éves bérleti díj – éves bérleti díj* (teljesítmény megtakarítás (beépített tényleges) kW / teljesítmény
megtakarítás (tervekben szereplő beépített) kW)
Felmondási tilalom alatti felmondás:
Kötbér összege = a szerződés megszűnésének időpontjában aktuálisan fizetendő bérleti díj alapulvételével felmondási tilalom
időszakából még hátralévő időre számított elmaradt bérleti díj összege.
Késedelmes szolgáltatási kötbér 5%.
A meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén késedelmi kötbér az eladóval szemben nem érvényesíthető.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A Ptk. szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó szabályai irányadóak.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
A bérleti és üzemeltetési díj átutalása minden hónap 30. napján esedékes az Ajánlattevő által kiállított számla alapján Ptk.6:130.§(1) -(2). A bérleti és üzemeltetési díj évente, a tárgyévet megelőző év KSH által közzétett szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói árindexének mértékével minden év január 1-i hatállyal automatikusan változtatásra kerül.
Önkormányzat késedelmes fizetése esetén Ajánlattevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1) (5)-(6) bekezdéseiben foglaltakra.
A fizetési feltételekkel kapcsolatos egyéb részleteket a közbeszerzési dokumentáció szerződéstervezete tartalmazza. Alkalmazandók:
2013. évi V. törvény 2011. évi CXCV. törvény; 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet; 2017. évi CL. törvény; 465/2017 (XII.28.) Korm. rendelet; 2007. évi CXXVII. törvény; 2015. évi CXLIII.törvény
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK projekttársaság létrehozását kizárja AT, közös AT-k vonatkozásában. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak tartalmaznia kell a közös ajánlattételről szóló megállapodást a Kbt. 35. §-a szerint.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Kbt. 136.§ (1) bekezdésnek megfelelően Ajánlattevő
a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;
b) Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé kell tennie és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti értesítenie kell. Kbt. 136.§ (2) bekezdésnem megfelelően külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
Kbt. 138.§ (3) bekezdésnem megfelelően a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd – a később bevont alvállalkozók tekintetében – a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles előzetesen az ajánlatkérőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.
Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2021/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2021/09/17 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/09/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és a Kbt. 68. §-a irányadó.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:


VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500 000 HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 60600149-11091109
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: kedvezményezett: Hajdúhadház Város Önkormányzata
utalási közlemény: KÖZVIL2021 ajánlati biztosíték.
A biztosíték teljesíthető az előírt pénzösszegnek Ajánlatkérő számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés
alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Bankgarancia, készfizető kezesség, biztosító által kiállított nyilatkozat esetén elektronikus okiratként PP. tv. szerint teljes bizonyító erejű magánokirattal. Kbt. 41/A.§(2) Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha egy AT bocsátja rendelkezésre az ajánlati biztosítékot.Kbt.35.§ (5)
Az ajánlati biztosíték a szerződés megkötése esetén nem válik a szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
Ha AT az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátja rendelkezésre, ajánlata érvénytelen lesz.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 54.§(4)-(6) bekezdéseire.
VI.3.4) További információk:
- 2015. évi CXLIII. törvény
- 2004. évi XXXIV. törvény
- 2011. évi CXCV. törvény
- 2013. évi V. törvény
- 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- 126/2016. (VI.7.) Korm. rendelet
1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet alapján létrehozott és a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációja összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel. Az ajánlattevőknek az EKR rendelet 6. § (7) bekezdése alapján külön nem kell nyilatkozniuk a Kbt. 66. § (4) bekezdésében foglaltakról. A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1)-(2) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. Az ajánlattevő jelen eljárás során alternatív ajánlatot nem tehet. Az ajánlat EKR-ben csatolt fedőlapján szerepelnie kell az ajánlattevő nevének és címének (székhelyének) továbbá jelen közbeszerzési eljárás megnevezésének: „Hajdúhadház Város Önkormányzata közvilágítás LED korszerűsítése karbantartása és üzemeltetése”.
2. A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 5. § szakasza alapján Ajánlatkérő annak érdekében, hogy a gazdasági szereplők által benyújtott dokumentumok tartalmát meg tudja jeleníteni, a következőket írja elő az EKR-ben benyújtandó elektronikus dokumentumok jellemzőire, így különösen a fájlformátumra vonatkozó követelmények tekintetében:
- szkennelt vagy elektronikus aláírással ellátott pdf fájl formátum;
- az árazott költségvetést a pdf fájl formátumon túl szerkeszthető xls fájlformátumban is köteles ajánlattevő benyújtani.
3. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás során alkalmazza a Kbt. 114. § (11) bekezdésben foglaltakat.
4. Az ajánlathoz csatolandó nyilatkozatok és dokumentumok: Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 66. § (5) bek. szerinti Felolvasólap, Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontja szerinti nyilatkozat, Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat, Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdés szerinti nyilatkozat, Nyilatkozat alkalmassági követelményekre vonatkozóan, Nyilatkozat üzleti titokról, Nyilatkozat bemutatott szakemberekről, mindezek az EKR-ben alkalmazott elektronikus űrlap formájában.
5. Ajánlattevőknek árazott költségvetést kell ajánlatukhoz csatolniuk a közbeszerzési dokumentumban meghatározottak szerint. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. Ajánlattevőnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. E körben Ajánlattevőnek be kell nyújtania: - az Ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést, melyet ajánlattevő az előírt a tartalommal köteles kitölteni, melyet a szerződés teljesítésekor szállítani kíván.
6. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bek. szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt egyéb dokumentumokat. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), illetőleg az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek (személynek), vagy egyéb alvállalkozónak csatolnia kell az ajánlatot, illetőleg annak részét képező bármely nyilatkozatot aláíró cégjegyzésre vagy képviseletre jogosult személy(ei) aláírási címpéldányának (cégaláírási nyilatkozatának) vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (1) bekezdésében szereplő, ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírási mintának az egyszerű másolatát. Egyéni vállalkozó vagy magánszemély esetében a fenti dokumentum(ok) nem csatolandó(k).
7. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy több gazdasági szereplő közösen is nyújthat be ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a felek között létrejött megállapodást vagy szerződést kell az ajánlathoz csatolni, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő előírásait a Közbeszerzési Dokumentum tartalmazza.
8. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
9. Az alkalmasság igazolásához igénybe vett, az ajánlattevőn kívüli más szervezet részéről a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó, kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
10. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven került kiállításra, akkor az eredeti dokumentum mellett csatolandó a magyar fordítás is.
11. Ajánlatkérő tehát nem várja el a szakfordításról és a tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti ajánlattevő általi hitelesített magyar fordítás becsatolását, azonban elfogadja a Kbt. 47. § (2) bekezdés szerinti fordítást is.
12. Ajánlatkérő jelen eljárás során nem alkalmaz elektronikus árlejtést.
13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
14. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja.
15. Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó: Dr. Berecz Orsolya Zsuzsa. Lajstromszám: 00090. Levelezési cím: 4028 Debrecen, Hadházi út 81.
Folytatás a III.I.1) pontban az EKR karakterkorlátja miatt.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges