Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/235
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.12.03.
Iktatószám: 22178/2020
CPV Kód: 45110000-1
Ajánlatkérő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye: 2000 Szentendre, HRSZ: 5, 20/12, 20/15, 20/18, 20/19, 20/8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.01.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: vízügyi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56699940
Postai cím: Márvány Utca 1/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Boros András Zoltán
Telefon: +36 12254400
E-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948232020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948232020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi igazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvása
Hivatkozási szám: EKR000948232020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a „Kármentesítési műszaki beavatkozás elvégzése Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvása kapcsán” tárgyú feladatok elvégzésére.
AK a 321/2015. K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata. Továbbiak: VI.4.3. pontban.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandók.
Továbbiak: II.2.4. pont.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111240-2
További tárgyak: 45111250-5
45112340-0
71320000-7
90700000-4
90715000-2
90722200-6
90733000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1 A teljesítés fő helyszíne: 2000 Szentendre, HRSZ: 5, 20/12, 20/15, 20/18, 20/19, 20/8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a „Kármentesítési műszaki beavatkozás elvégzése Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvása kapcsán” tárgyú feladatok elvégzésére.
Nyertes AT kötelezettségei:
- kiviteli tervek készítése
- a meglévő engedélyek, engedélyes anyagok módosítása amennyiben szükséges, beleértve a meglévő monitoring rendszer felülvizsgálatát a kármentesítési műszaki beavatkozások időszakára,
- Környezeti kármentesítés Szentendre város déli részén, a Szentendre Regionális Déli Vízbázis utánpótlódási területén - a Dera-pataktól északra eső iparterületen (Északi góc) és a Dera-pataktól délre eső volt szovjet laktanya területén (Déli góc).
- a szennyezett talajvíz (D) kármentesítési célállapot határértékre történő megtisztítása
- lőszermentesítés, érintett közművek felmérése, szükség esetén kiváltás megtervezése, engedélyeztetése, kiváltása, burkolt felületek szükséges mértékű bontása, helyreállítása
- a klórozott szénhidrogénnel (VOCl) szennyezett, kezelendő szennyezett talajvíz területi kiterjedése ~79 519 m2
- a kárment. létesítmények kiépítése beleértve az injektáló kutakat, a felszín alatti víz in-situ kezelését (zéró vegyértékű vas alapú reaktív anyagot tartalmazó reagens injektálás, mikrobiológiai aktivitást fokozó segédanyagok injektálás), utókezelést, monitoring CMT kutakkal történő kiegészítését, szükséges tervek elkészítését, engedélyeztetését
- beavatkozás során a beavatkozás hatékonyságát vizsgáló, a teljes területet lefedő monitoring rendszer üzemeltetése
- talajvíz kezelése: injektáló kutak létesítése az É-i és D-i góc környezetében, ~235 db, 16 m becsült átl. mélységgel, (~ 3760 fm összes hosszban), a szenny. talajvíz átlagosan 2,75 alkalommal történő kezelése nZVI-vel, mikrobiológiai aktivitást fokozó segédanyagokkal, szükség esetén utókezelés végzése
- megbontott burkolatok, érintett közművek helyreállítása
- beavatkozás alatt monitoring jelentések készítése
- műszaki beavatkozási zárójelentés elkészítése, engedélyeztetése, adatszolgáltatás elvégzése
- utómonitoring terv elkészítése, engedélyeztetése, létesítmények megvalósítása
Részletes követelmények az Ajánlatkérési dokumentáció III. kötetében. Teljesítés helyszíne: 2000 Szentendre, HRSZ: 5, 20/12, 20/15, 20/18, 20/19, 20/8.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M.2.1.) alk. köv.-re bemutatott szakember (VZ-TER) alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 15
2 3. Az M.2.2.) alk. köv.-re bemutatott szakember (SZKV.1.3. Víz-és földtani közeg védelmi szakértő) alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 3.3.0
II.2.14) További információ:
A II.1.5. és II.2.6. pont technikai okból kerültek kitöltésre.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alváll. és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatot benyújtó AT által, az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös ajánlattevők, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EEKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: AT-nek, közös AT-nek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10.§ alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § -16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, az AT-nek, közös AT-nek a Kbt. 67.§ (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani. A nyilatkozatot AT-nek (közös ajánlattétel esetén az ajánlatot benyújtó AT-nek) az AK által kiadott űrlap kitöltésével kell benyújtania.
A Kr. 13.§-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-nek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben az AK a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni és az ajánlatban benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65.§ (1) bekezdés c) pont]: SZ/1. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) alapján AK előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
SZ/2. Kbt. 65. § (1) c) pontja és a 322/2015. (X.30.) Kr. 8. § (1) alapján AK előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnök Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Minimumkövetelmény:
SZ/1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, amennyiben nem szerepel az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében.
SZ/2. Alkalmatlan az AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában.
Folytatás: VI.3. pontban
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és a Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek, a 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát az EEKD-ban (EEKD IV. rész α „alfa” pont), nem kéri a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.
Az EEKD-t az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások az ajánlattevő rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül az alkalmasságot igazoló adatbázisokhoz, az ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetni a formanyomtatvány megfelelő részében - azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a Kr. előírja.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alk. igazolására a Kbt. 35. § (2a) bek., a 41/A. §, Kbt. 65. § (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései és 69. § (11) és (11a) bekezdései és Kr. 1. § (7) bekezdése irányadók.
Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT(ke)-t felhívja az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására.
Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a beszámoló beküldése nem szükséges, azonban erre a körülményre az ajánlatban (EEKD) utalni kell.
P/1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az AT nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 - mérlegfordulónappal lezárt - üzleti évben származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 3.000.000.000,- Ft-ot.
AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt nettó árbevétele eléri az összesen 3.000.000.000,- Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az EEKD kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 35.§ (2a) bek., 41/A.§ (4) és (5) bek., 65.§ (12) bek., 69.§ (11a) bek.-re.
M.1. A Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 96 hónapban befejezett, de legfeljebb 132 hónapon belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A ref.-át a 321/2015. Kr.22.§(3),(5) bek. szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye),
• építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel),
• teljesítés ideje (év, hónap, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.
M.2. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatoltandó dokumentumok:
a) ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, v. annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot (év-hónap részletességgel) igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a minimumkövetelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembe vételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyilatkozat.
AK a jogosultság meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65.§ (6)-(7),(9),(11) bek. és 69.§(11),(11a) bek, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös AT-k esetében a Kbt. 65.§ (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 96 (8év) hónapban befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 132 (11 év) hónapon belül megkezdett, a 219/2004(VII.21.) korm.rendelet előírásainak (vagy azzal egyenértékű) és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan kármentesítési tárgyú referenciá(ka)t, amely kiterjed legalább az alábbi munkarészekre:
M1.1. in-situ körülmények között zéró vegyértékű vas alapú reaktív anyagot tartalmazó talajvíz tisztítási munkát tartalmazó szerződésszerűen teljesített szerződéssel;
M1.2. klórozott szénhidrogénnel szennyezett felszín alatti víz és/vagy földtani közeg tisztítására vonatkozó, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (vagy azzal egyenértékű jogszabály) szerint kiadott műszaki beavatkozást elfogadó hatósági határozattal lezárt referenciával, amely esetében a „D" kármentesítési célállapot határérték felett szennyezett kockázatos anyagot tartalmazó szennyezés kiterjedésének felszíni vetülete elérte, vagy meghaladta a 4.000 m2 területet;
M1.3. talajvíz kezelésre szolgáló tisztító reagens lejuttatására, injektáló csáp és/vagy lándzsa és/vagy furat és/vagy kút kivitelezése legalább 400 fm összes hosszban.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a referencia követelmények a letelepedés szerinti ország szerinti azonos jogszabályi előírásainak megfelelő referencia is elfogadható, de ebben az esetben az egyenértékű teljesítés igazolása AT feladata.
AT fenti referenciákat alkalmassági részfeltételenként egy szerződéssel, de összeségében több szerződéssel is igazolhatja. Ugyanaz a szerződés több referenciafeltétel igazolására is bemutatható.
M.2) Alkalmas AT a szerződés teljesítésére, ha bemutat
M.2.1.) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. „VZ-TER” (Területi vízgazdálkodási építmények tervezése) vagy azzal egyenértékű kategóriájú tervezői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy végzettségekkel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, vagy végzettségekkel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2.) egy fő szakembert, aki a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet „SZKV.1.3.” (Víz- és földtani közeg védelem szakértő) vagy azzal egyenértékű szakértői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy végzettségekkel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel, vagy végzettségekkel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember mindkét pozícióra is jelölhető.
Ajánlatkérő elfogadja a fenti jogosultságok megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel egyenértékű szakképzettséget is, mely egyenértékűséget az Ajánlattevőnek igazolnia kell.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Ha a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu) névjegyzékében megjelenített, az M.2.1.-M.2.2. pont előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel AK által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni. Ezen jogosultsággal igazolja szakember az alkalmasságát, amely esetben szakember tüntesse fel szakmai önéletrajzában a jogosultság megszerzésének dátumát és elérési útvonalát.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötb.: A szerződéses ár (SZÁ) 0,5 %-a naponta, max. 10 %. Meghiúsulási kötb.: Az SZÁ 25 %-a. Jótállás: Sikeres átadás-átvételt követő naptól 48 hónap, amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik. Jólteljesítési és teljesítési biztosíték: Kbt. 134.§(3)bek. alapján, teljesítési bizt: SZÁ 5%-a, jólteljesítési bizt: SZÁ 2%-a. AT-nek a Kbt. 134.§(5)bek. szerint nyilatkoznia szükséges a biztosítékokról. Támogatási intenzitás mértéke 100% amely módosulhat. Finanszírozás formája szállítói finanszírozás. Szállítói előleg: 30%. Előleg visszafizetési bizt.: 272/2014. (XI.5.) K.r. 118/A. § (2a) bek. alapján. Nyertes AT 6 db részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. Irányadó Kbt. 135.§(1)-(6) bek,Ptk.6:130.§(1)-(2)bek.,272/2014.(XI. 5.)Korm. rendelet. AK tartalékkeretet nem alkalmaz. Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF. Részletesen lásd szerződés. Megrendelő szakmai teljesítés 50 %-os elérése alatt a költségvetés felének megfelelő összértékű műszaki tartalom megvalósítását érti.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948232020/reszletek (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bek. szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: fax: +36 12120773, e-mail: kozbeszerzes@ovf.hu
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
3. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind ajánlattevő (továbbiakban:AT), mind közös ajánlattevők vonatkozásában.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bek. foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján a KD-ban részletezettek szerint.
6. AK helyszíni bejárást nem tart.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot.
8. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti alvállalkozókra vonatkozó információk, valamint a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (nemleges nyilatkozat is).
9. FAKSZ: dr. Mányoki Bernadett, lajstromszám: 01107
10. Ért. szempont: legjobb ár-érték arány. Értékelés módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás, 2.-3. részszempont: egyenes arányosítás. Pontozás 0-10.
11. AK alkalmazza Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját és a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-ét
12. AK az AT-k alkalmasságának feltételeit a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
13. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni.
14. Nyertes AT köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára legalább 400 MFt HUF/káresemény és legalább 2 Mrd Ft,- HUF/év limitű All Risks típusú, illetve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján legalább 10 MFt Ft/káresemény és legalább 58 MFt/év limitű tervezői tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni.
15. Kiegészítés a felhívás III.1.1.pontjához: Az SZ/1.és SZ/2. esetében alkalmatlan a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, aki nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Igazolás: A nyilvántartásban szereplés tényét - abban az esetben, ha a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen lehetőség - a nyilvántartás kivonatának vagy a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. Előzetes igazolási mód: EEKD IV. rész  (alfa) pont szerinti egyszerű nyilatkozat. AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az SZ1. alk. köv. szerinti nyilvántartásban szereplés előírása gazdasági szereplőkre tekintettel releváns, tehát ezen alk. szem. keretében nem szakemberre vonatkozó, hanem társaságra vonatkozó nyilvántartásban szereplés ténye kerül vizsgálatra.
16. AK a felhívás IV.2.6) pontja szerinti 2 hónap alatt 60 napot ért.
17. AT köteles a KD részét képező „Ajánlati nyilatkozat függeléke” elnevezésű dokumentumot kitöltve és cégszerűen aláírva az ajánlatához csatolni.
18. AT-nek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza AK-ra a szerződésben meghatározott díj ellenében, így az elkészített tervekkel kapcsolatosan AK korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez.
19. Részajánlat kizárásának indoka: A tárgyi beruházás környezetvédelmi jellegű, a hatósági kötelezés mindkét (É-i, és D-i) gócterület felszámolására, a (D) értékek elérésére vonatkozik és kötelez. Amennyiben részterületekre (és így részajánlatokra) bontaná AK a műszaki beavatkozást, felmerül a kockázata annak, hogy adott rész(terület) esetében egy eredménytelen közbeszerzési eljárás esetén nem történik műszaki beavatkozás, és a szennyeződés tovább terjed, ezáltal veszélybe kerül Szentendre Régi Déli- és Szentendre Regionális Déli Vízbázis amely mintegy 120.000 fő ellátásáért felelős. A két szennyezőgócon található szennyeződések között szoros összefüggés található -egymásnak bomlástermékei- így ok-okozati összefüggés is kimutatható. Amennyiben részajánlattételi lehetőség esetén az egyes gócok területén különböző vállalkozók fognak dolgozni, az a helyi érintettek (lakosság, önkormányzat, a műszaki beavatkozással érintett területek tulajdonosai) számára zavart okozó lehet. Az érintettek támogatása és bizalma ezen projektnél rendkívül fontos, hiszen jórészt belterületi helyeket érint a műszaki beavatkozás, mindennapjaikat fogja befolyásolni a kivitelezés időtartama alatt. Fentiek okán a műszaki beavatkozást egy egészként szükséges kezelni és a részajánlattételi lehetőséget nem teszi AK lehetővé. A felsorolt kockázatok minimalizálását AK úgy látja biztosítottnak, ha egy fővállalkozó dolgozik a teljes beavatkozási területen.
20. AK a Kbt. 53. § (6) bek alapján felhívja AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét biztosító tám. szerz. módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentés nem kerül elfogadásra. AK a fent megjelölt feltételeket a Kbt. 135.§ (12) bek. foglaltakkal összhangban a jelen eljárás eredményeként megkötendő váll. szerz. hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint.
Kiegészítés a felhívás VI.3. pontjához:
21. Az ajánlatban benyújtandó dok.:
- felolvasólap
- nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
- nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés
- nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
- nyilatkozat változásbejegyzési eljárásról
- nyilatkozat üzleti titokról
- beárazott költségvetés (4. kötet)
- aláírási címpéldány, vagy aláírás-minta
- egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
- nyilatkozat felelősségbiztosításról
- nyilatkozat értékelési szempontra bemutatott szakemberekről (SZE)
- értékelési szempontra bemutatott SZE-k szakmai önéletrajza
- értékelési szempontra bemutatott SZE-k rendelkezésre állási nyilatkozata
- értékelési szempontra bemutatott SZE-k képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok
- nyilatkozat biztosítékokról
- nyilatkozat adatkezeléshez való hozzájárulásról
- ajánlati nyilatkozat függeléke
- nyilatkozat a választott műszaki megoldásra vonatkozóan
- nyilatkozat a 322/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján
Adott esetben az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok:
- közös ajánlattevők megállapodása és meghatalmazás
- meghatalmazás
- kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben, vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt
- nyilatkozat fordításról
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a Cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolás
- ajánlattevő cégkivonata
- Kbt. 64. § szerinti jogerős határozat
Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására benyújtandó dokumentumok (ha az ajánlatban nem került csatolásra):
- SZ/1) nyilvántartásban való szereplés tényét igazoló dokumentum (adott esetben)
- SZ/2) nyilvántartásban való szereplés tényét igazoló dokumentum (adott esetben)
- a Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerinti nyilatkozat (adott esetben)
- nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontjai, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okokról
- nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
- nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében
- P/1) alkalmassági követelmény igazolása
- M/1) alkalmassági követelmény igazolása - referenciaigazolás(ok)
- M/2) alkalmassági követelmény igazolása
- M/2) SZE szakmai önéletrajza
- M/2) SZE rendelkezésre állási nyilatkozatai
- M/2) SZE képzettséget vagy végzettséget igazoló dokumentumok (adott esetben)
- 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § b) pontja szerinti igazolás (adott esetben)
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt egyéb nyil.-okat, igazolásokat és más dok.-okat, amelyeket a dok. és a Kbt. előír.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/27 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák