Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/178
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.09.14.
Iktatószám:16677/2020
CPV Kód:37400000-2
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:4032 Debrecen, Dóczy J. u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.09.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55562313
Postai cím: Egyetem Tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dóka Edit
Telefon: +36 5251270072173
E-mail: dokaedit@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://kancellaria.unideb.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000915452020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000915452020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
DEK-947: Labdarúgás spec. fitneszpark kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000915452020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
DEK-947: Labdarúgás specifikus fitneszpark kialakítása a DEAC Sporttelep területén (Debrecen, Dóczy J. u. 9.)
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzendő termékek egy egységet képeznek, ezen egység megbontása és az összetartozó egységek külön-külön történő kezelése az egybetartozásuk okán nem megoldható. Hibakezelés vagy nem megfelelő működés esetén problémát okozna a különböző szállítók közötti felelősség meghatározása. A közbeszerzési eljárás tárgyának megvalósítása részekre bontva a gazdasági észszerűséggel és a teljesítés hatékonyságával ellentétes lenne, és növelné az eljárás eredménytelenségének az esélyét.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
DEK-947: Labdarúgás spec. fitneszpark kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
További tárgyak:37450000-7
45111291-4
45223110-0
45262300-4
45317000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Dóczy J. u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Adásvételi szerződés keretében labdarúgás specifikus fitneszpark kialakítása a DEAC Sporttelep területén (Debrecen, Dóczy J. u. 9.).
A kültéri kondiparkhoz szükséges 13 különféle fitneszeszköz, 2 db hulladéktároló és 2 db pad szállítása, telepítéssel, beüzemeléssel együtt, amelyeknek a műszaki/szakmai minimumkövetelményeit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú árura hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. Ajánlattevő – amennyiben a hivatkozással érintett műszaki tartalom helyett egyenértékű eszközt, megoldást, stb. kíván megajánlani ajánlatában – a szakmai ajánlatában köteles benyújtani az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentumo(ka)t. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az egyenértékűség alátámasztására szolgáló dokumentum lehet különösen (de nem kizárólagosan) a gyártótól származó műszaki dokumentáció vagy valamely független, szakmailag elismert szervezet minősítése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása az előírt 12 hónapon felül (min. 0, max. 12 hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár mindösszesen (Ft) / Súlyszám: 98
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 2 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Csak gyári új, korábban használatban nem volt eszköz ajánlható meg. Csak a teljes részre tehető ajánlat.
A II.2.7) pontban feltüntetett teljesítési határidő értelmezése: a munkaterület átadástól számított 2 hónap.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A kizáró okok felsorolása valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pontja alapján az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a kizáró okok hatálya alá tartozásról szóló dokumentumokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében szükséges benyújtani a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásáról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a kizáró okok hatálya alá tartozásról a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg az EKR-ben.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. §-ára.
Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonaktozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg szakmai tevékenység végzésére vonaktozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása AK az eljárásban a bírálatot a Kbt. 114/A. §-a alapján (egy szakaszban) végzi. AK a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy AJT-k az alkalmassági követelmények tekintetében az alábbiakban előírt - részletes - igazolásokat az ajánlat részeként nyújtsák be.
M.1.)
AT köteles a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (1) bek. a) figyelemmel az ajánlattételi felhívás feladását megelőző 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a teljesítésre vonatkozó előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített legjelentősebb szállításainak bemutatására, a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolással vagy az ajánlattevő (vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) által tett referencia nyilatkozattal.
A referenciának tartalmaznia kell legalább
- a referencia szállításra szerződést kötő másik fél (személy) nevét, székhelyét,
- az áruszállítás tárgyát,
- mennyiségét, oly módon, hogy abból az alkalmassági minimum-követelménynek való megfelelés megállapítható legyen,
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontja),
- referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetőségét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Kr. 21/A.§-ára: az AK a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alk. követelményeknek az AT bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerz. teljesítésének időtartama alatt.
AK felhívja az AT-k figyelmét a Kbt. 65. § (12) bek-re és a 69. § (11a) bek-re.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.)
Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladását megelőző 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legalább 1 db kültéri fitneszpark megvalósítására vonatkozó referenciával, mely legalább 5 különböző fitneszelemet tartalmazott.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
AK a szerződésben biztosítékot nem köt ki.
Jótállás időtartama: min. 12 hónap (többletjótállás vállalása értékelési szempont). Nyertes AT-nek jótállási kötelezettsége a szerződés teljesítésétől számítva, megajánlásának megfelelő hónapra terjed ki.
A Ptk. 6:186. § (1) bek. alapján nyertes AT a nem szerződésszerű teljesítése esetén késedelmi vagy meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér: A Szerződésben rögzített határidő túllépése esetén nyertes AT, amennyiben a késedelemért felelős, minden egyes naptári napra, amellyel a befejezés késlekedik, 1 %/munkanap mértékű kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó ajánlati ár. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó ajánlati ár 15 %-a.
Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibásan teljesített áru nettó ellenértéke, mértéke a hibásan teljesített áru nettó ellenértékének 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: nyertes AT a szerződés teljesítésének meghiúsulása esetére a nettó ajánlati ár 25 %-ával megegyező összegű meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettség további feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előlegigénylést nem biztosít.
Nyertes AT az elismert teljesítést (sikeres műszaki átadás-átvételt) követően egy végszámlát jogosult kiállítani.
A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett átutalással, a Kbt. 135. § (1), (6) bek-ei, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ei valamint a szerződésben foglaltak szerint történik. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakat biztosítja.
Késedelem esetén AK a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs lehetőség a Kbt. 35. § szerinti szervezet létrehozására. Ajánlatkérő a projekttársaság alapítását az önálló ajánlattevők és a közös ajánlattevők tekintetében is kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/09/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: 2 vagy napban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/09/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu (EKR rendszer)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Korm.r.) 15. §-a és a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Módszerek a Közbeszerzési Hatóság 2020. 03. 25. napján megjelent útmutatója szerint: minőségi értékelési részszempont: egyenes arányosítás, ár: fordított arányosítás. Részletek a közbesz. dokumentációban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: Rövidítések: AK: ajánlatkérő, AT: ajánlattevő.
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikusan az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelőssége.
3. AT-nek, és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bek. szerinti ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, akkor a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. Egyéni vállalkozás/magánszemély esetén aláírási címpéldány/minta csatolása nem kötelező.
4. AK felhívja AT-k figyelmét a Kbt. 114/A. § (1) bekezdésére, mely szerint AK előírja, hogy a kizáró okok és az alkalmassági feltételek tekintetében az ajánlattételi felhívásban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők már az ajánlatukban kötelesek benyújtani.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat – nemleges tartalom esetén is - csatolandó
7. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §)
9. A Kbt. 66. § (5) bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot.
10. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is).
11. Ajánlattevőnek szakmai ajánlatot kell benyújtani. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak az AK által kiadott árazatlan ártáblázatot tekinti, ajánlattevő által beárazva, mely tartalmazza a megajánlott fitneszelemek gyártmányát/típusát és műszaki paramétereit, valamint a telepítés és üzembe helyezés tételes költségvetését. Az ajánlathoz csatolni kell, de nem minősül a szakmai ajánlatnak: a megajánlott fitneszelemek magyar nyelvű specifikációját tartalmazó termékleírás vagy magyar nyelvű termékkatalógus, amelyből AK meg tudja állapítani, hogy az AT mely termékeket ajánlotta meg és azok megfelelnek-e a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott műszaki elvárásoknak, jellemzőknek. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termékek a becsatolt leírások alapján nem felelnek meg a műszaki leírásban szereplő műszaki követelményeknek. A szakmai ajánlat hiánypótlása kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 71. § (8) b) pontjára.
12. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő.
13. AK a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerinti „észszerű időnek” a következőt tekinti: kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem az ajánlattételi határidő lejárta előtti 5. munkanap, kiegészítő tájékoztatás megadása az ajánlattételi határidő előtt 3. munkanap.
14. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
16. FAKSZ: Dóka Edit (lajstromszám: 00707).
17. Az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dok-ban meghatározott időpontokra a közép-európai idő (CET) az irányadó.
18. Jelen eljárás a 320/2015. (X. 30.) Korm. r. hatálya alá tartozik. Ajánlati kötöttség ideje: Kbt. 81. § (11) alapján az ajánlattételi határidőt követő 60. nap.
19. AK a megfelelő ajánlattétel érdekében műszaki dokumentációt állított össze. A műszaki dokumentációban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 46. § (3) bek-ben foglaltak rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
20. AK a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
21. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges