Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6713/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Piricse Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Magyarország, 4375 Piricse, Rákóczy u. 17. hrsz: 227.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SÁMSON-GALFOR Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Piricse Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK18259
Postai cím: Petőfi út 11
Város: Piricse
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4375
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Harcsa Éva
Telefon: +36 42280300
E-mail: piricse.hivatal@freemail.hu
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.piricse.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.piricse.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Piacépület kialakítása Piricse településen” TOP-1.3.1-15-SB1-2016-00003
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés „Piacépület kialakítása Piricse településen” TOP-1.3.1-15-SB1-2016-00003 projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111200-0
További tárgyak:45111100-9
45112420-5
45112700-2
45231100-6
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45261210-9
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45331110-0
45310000-3
45430000-0
45442100-8
45233228-3
45233260-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Magyarország, 4375 Piricse, Rákóczy u. 17. hrsz: 227.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek
csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák
eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a létesítmény,
továbbiakban: Létesítmény.
Funkció: 3 fő részre osztható (fedett-nyitott piactér, kiszolgáló épületszárny és raktárak) piacépület
kialakítása
- tervezett Piac bruttó alapterülete : 1307,82 m2;
- 12 db (11 db normál és 1 db. akadálymentes) személygépkocsi parkoló kialakítása.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes
meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,
mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció,
műszaki leírás, jogerős építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként
kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó
engedély, jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és
minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi
eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges.
Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi
igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges
dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok
műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes
Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb
vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való
hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az
ajánlatban egyértelműen jelezni kell, a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Piacépület kialakítása Piricse településen” TOP-1.3.1-15-SB1-2016-00003

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
15843 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerződés „Piacépület kialakítása Piricse településen” TOP-1.3.1-15-SB1-2016-00003 projekt kivitelezési feladatainak elvégzésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/08/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SÁMSON-GALFOR Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Virágos utca 14.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76 844 798
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111200-0
További tárgyak:45111100-9
45112420-5
45112700-2
45231100-6
45261300-7
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45261210-9
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45331110-0
45310000-3
45430000-0
45442100-8
45233228-3
45233260-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Magyarország, 4375 Piricse, Rákóczy u. 17. hrsz: 227.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az alábbiakban felsorolt munkák és munkamennyiségek
csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem
tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák és azok mennyiségi kimutatásának.
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződésen belül az építési munkák
eredményeképpen megvalósítandó létesítmények, építmények együttese a létesítmény,
továbbiakban: Létesítmény.
Funkció: 3 fő részre osztható (fedett-nyitott piactér, kiszolgáló épületszárny és raktárak) piacépület
kialakítása
- tervezett Piac bruttó alapterülete : 1307,82 m2;
- 12 db (11 db normál és 1 db. akadálymentes) személygépkocsi parkoló kialakítása.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információkat és a feladatok részletes
meghatározását, a műszaki és anyagminőséggel szemben támasztott követelményeket,
mennyiségeket a közbeszerzési dokumentáció részét képező, kiviteli szintű tervdokumentáció,
műszaki leírás, jogerős építési engedély, valamint az árazatlan költségvetés tartalmazzák.
Ajánlattevő köteles a közbeszerzés tárgyát képező építési beruházást a dokumentáció részeként
kiadott kiviteli szintű tervdokumentáció, műszaki leírás, árazatlan költségvetés, a vonatkozó
engedély, jogszabályok, szabványok, munkavédelmi és tűzvédelmi, illetve egyéb előírások és
minőségi követelmények betartása mellett megvalósítani.
- A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzést úgy összehangolni, hogy az, az ott dolgozókra és a
munkavégzés hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben foglaltak alapján
jogosult megkezdeni.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá:
- minden olyan feladat elvégzése, dokumentum elkészítése, engedély beszerzése és átadása az Ajánlatkérőnek, valamint díjak befizetése, amely a Létesítményre vonatkozó használatbavételi
eljárás megindításához, a Létesítmény üzemeltetéséhez, biztonságos működtetéséhez szükséges.
Ennek költségét az ajánlati árnak tartalmaznia kell;
- az átadás-átvételi eljárás során a beépített anyagok, szerkezetek, berendezések megfelelőségi
igazolását köteles átadni;
- átadási és megvalósulási terv elkészítése, a használatba vételi engedély benyújtásához szükséges
dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelőnek.
A Létesítmény sikeres műszaki átadás-átvételének feltétele, a Közbeszerzési dokumentumok
műszaki tartalmának, használatba vételre alkalmas, hiánymentes megvalósítása. Nyertes
Ajánlattevő feladata addig terjed, amíg a kiviteli szintű tervdokumentációban és az egyéb
vonatkozó Közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak nem teljesülnek.
Ahol az eljárást megindító felhívás/dokumentáció meghatározott eredetű, típusú dologra való
hivatkozást tartalmaz, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása
érdekében történt. Ajánlatkérő azzal egyenértékű teljesítést elfogad. Az egyenértékű kiváltást az
ajánlatban egyértelműen jelezni kell, a Közbeszerzési dokumentációban foglaltak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 76 844 798
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SÁMSON-GALFOR Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Virágos utca 14.
Város: Hajdúsámson
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4251
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozási szerződés műszaki tartalma és a vállalkozási szerződés költségvetése, a Ptk. 6:191.§ (1) bekezdése alapján módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az építészeti és gyengeáram munkák vonatkozásában a könnyebb beszerelhetőség és az építtető kérése miatti szín változás kapcsán az alábbi elemek kerülnek egyenértékű műszaki megoldásként beépítésre:
- Műanyag kültéri nyílászáró, ajtó+ablak, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ajtó, 6 kamrás, 4-16 Argon L4 üvegezés, 200×210 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ajtó, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ajtó, 6 kamrás, 4-16 Argon L4 üvegezés, 150×210 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ajtó, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ajtó, 6 kamrás, 4-16 Argon L4 üvegezés, 110×210 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ajtó, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ajtó, 6 kamrás, 4-16 Argon L4 üvegezés, 90×210 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ajtó, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ajtó, 6 kamrás, 4-16 Argon L4 üvegezés, 90×210 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ablak, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ablak, 6 kamrás, 4-16 Argon L4 üvegezés, 50×120 cm
- Műanyag kültéri nyílászáró, ablak, Uw 1,2 W/m2K, Veca 70 kemény PVC ablak, 6 kamrás, 4-16 Argon L4 üvegezés, 120×120 cm
- Dahua NVR 4216-4KS2, 16 csatornás IP rögzítő, HDMI/VGA kimenet FULL HD felbontásban, 2x sata HDD támogatás, 2xUSB port, RS485 vezérlés, RS232 port, 200 Mbps sávszélesség, ONVIF Version 2.3 megfelelés, szinkronizált visszajátszás, Rögzítési felbontások? 5Mpix? 2560×960 / 3Mpix: 2048×1536, 1080p: 1920×1080 / 720p:1280×720 / D1:704×576, 1x audio bemenet, H.265/H264 kodek dekódolás
- Dahua IPC-HFW4431E-SE, IP Bullet kamera, kültéri, 4MP, 3,6mm, H265+, IR40m, D&C(ICR), IP67, WDR, SD, ePoE, 1/3" Progressive CMOS, 4MP (2688×1520), H264/H264+/H265/H265+, 3,6mm-es lencse, 83° látószög, FPS: 2688×1520/30fps, Day&Night funkció, IR ledek, 3D DNR zajszűrés, HLC, WLC funkció, Onvif támogatás, Micro SD kártya támogatás (max 128GB)
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 76 844 798 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 76 844 798 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben