Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6802/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Csurgó Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8840 Csurgó, Rákóczi utca hrsz.: 14
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Csurgó Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84599061
Postai cím: Széchenyi tér 2.
Város: Csurgó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8840
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csók Eszter
Telefon: +36 82471388
E-mail: cse.terseg@csurgo.hu
Fax: +36 82471095
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.csurgo.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.csurgo.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Csurgó Interreg II.
Hivatkozási szám: EKR000958862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
HUHR/1601/2.1.2/0011 azonosító számú INTERREG V–A Magyarország–Horvátország együttműködési program 2014-2020 „Preradović and Csokonai – celebration of romantic poets of the cross-border area” (Preradović and Csokonai) című projekt keretében tervezett Csurgó, Rákóczi utca hrsz.: 14 szám alatti meglévő épület átalakítása, Csokonai múzeum és filmszínház kialakítása, vállalkozási szerződés keretében
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 113183380 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Csurgó INTERREG V - A - HUHR/1601/2.1.2/0011
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39120000-9
További tárgyak:44230000-1
45210000-2
45231300-8
45233250-6
45260000-7
45261300-7
45261400-8
45262500-6
45300000-0
45310000-3
45330000-9
45350000-5
45410000-4
45420000-7
45421160-3
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8840 Csurgó, Rákóczi utca hrsz.: 14
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás főbb műszaki paraméterei:
Északi épület: A 18. sz helyiségben színház, illetve moziterem kerül kialakításra székekkel berendezve cc 120 fő részére. A 18. sz helyiségben színpad kerül beépítésre a nagy terem keleti oldalán 4,8m szélességben, déli oldalon min 1,10 széles átjárást biztosítva az öltözők felé. A 18. helyiségben mobil széksorok kerülnek beépítésre annak érdekében, hogy a helyiséget egyéb rendezvények megtartására is lehessen használni. Az újonnan kialakított színpad mögött öltözők és vizesblokkok kerülnek kialakításra a volt raktár helyiségből, oly módon, hogy a meglévő padlórétegrendet teljesen el kell bontani és új hőszigetelt talajon fekvő padlóréteg kerül kialakításra bitumenes vízszigeteléssel a tervek szerint. A nagyterem és az öltöző közötti ajtó áthelyezésre kerül a déli oldalra. A 18. helyiség ablakaira árnyékoló rolók kerültek betervezésre a fal belső síkjára. Gépi szellőzés illetve hűtés került betervezésre a 18. nagyteremben. Gépi szellőzés illetve hűtés került betervezésre a 01. díszterembe. Kiemelt világítás került betervezésre a 01. díszteremben a kiállítás funkcióhoz.
Keleti épület: Az épület nyitott részén a déli oldalon a 24. számú helyiségből bemutató helyiség kerül kialakításra, oly módon, hogy a meglévő padlórétegrend elbontásra kerül és helyére hő és vízszigetelt padló kerül a meglévő téglaburkolat újra hasznosításával, valamint a helyiség fölötti mennyezet utólagos hőszigetelést kap. A 24. számú helyiségben a meglévő rácsok mögé új fa nyílászárók kerülnek beépítésre melyek fényvédő fóliával vannak ellátva. A 23. számú helyiség meglévő nyílászáróira fényvédő fóliát terveztünk be. A 24. helyiségben fűtés kerül kialakításra a meglévő rendszer bővítésével. A 23 és 24 helyiségekben hűtési rendszer kerül kiépítésre valamint kiemelt világítás került be a bemutatásra kerülő tárgyak részére.
ÉPÜLET ÉS TELEKADATOK:
Telek címe:. 8840 Csurgó
Hrsz.: 14
Övezeti besorolás: Vt-11
Beépítés módja: Szabadonálló
Beépíthetőség: Max. 40 %
Épületmagasság: 3,7 m (max. 8,0 m)
Min. zöldfelületi arány 1733 m2 35% (min. 30%)
Telek területe: 4899 m2
Beépített alapterület összesen: 1371 m2
Beépítettség: 28% < 40%
Fsz. padlóvonal: +0,00 m
Épületmagasság: Nem változik! (3,7 m)
Hasznos alapterület: 1003,30 m2
Telek közművei: Az épület minden közművel el van látva új közműrákötés nem készül.
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a kivitelezési munka nem engedélyköteles.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki leírás - ha a szerződés tárgya indokolja és/vagy jogszabály így rendelkezik - hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra. Az ilyen hivatkozás csak kivételesen fordulhat elő, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának kellően pontos és érthető leírása.
A fentiekben leírt mennyiségi adatok tájékoztató jellegűek, további részletek a KD-ban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1.Többletjótállás vállalása (minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) 2
2 2. Az alkalmassági követelmény (M2) tekintetében bemutatott személyi állomány (szakember) többlettapasztalata magasépítéshez kapcsolódó kivitelezési munkák irányításában (min.0, max.36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozási díj (Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: HUHR/1601/2.1.2/0011 azonosító számú INTERREG V-A
II.2.9) További információ:
A szerződés időtartama (II.2.7) a mindkét fél általi aláírással, várhatóan az összegezés kiküldését követő 11. naptól kezdődik.
Részajánlattétel kizárásának indoka: A feladat egy munkaterülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24529 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Csurgó INTERREG V - A - HUHR/1601/2.1.2/0011
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94053265
Postai cím: Rozgonyi Utca 10/a
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
E-mail: konzultaxkft@gmail.com
Telefon: +36 306420585
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13292643220
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 121479000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 113183380
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti munkák, Épületvillamossági munkák
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Konzultax Műszaki és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94053265
Postai cím: Rozgonyi Utca 10/a
Város: Nagykanizsa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13292643220

Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241

Hivatalos név: KÁÉPP Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53728463
Postai cím: Bajcsy-Zs. Utca 84/A.
Város: Pogányszentpéter
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8728
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14620797214

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges