Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6688/2019
CPV Kód:45100000-8;45200000-9
Ajánlatkérő:Ravazd Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Ravazd, 1065. (1066/3) hrsz. Tószer utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Dunántúli Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Kft
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ravazd Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96838147
Postai cím: Országút U. 119/a.
Város: Ravazd
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9091
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Poór Diána
Telefon: +36 306966824
E-mail: mm.kozbeszerzes@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tószer utcai támfal helyreállítása
Hivatkozási szám: EKR000301862019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A geodéziai felmérések és talajmechanikai feltárások alapján az út mellett 57 m hosszban, 1,95-3,50 m magassággal, 2,00-2,50 széles vb. alaplemezzel létesül egy kiegészítő talajhorgonyokkal stabilizált vasbeton szögtámfal. A támfal két szakaszból
áll:
- „f1” fal: 37 m hosszban, 3,05-3,50 m magassággal, 2,50 m talpszélességgel, kiegészítő horgonyokkal , hátsó szivárgó kőbordákkal
- „f2” fal: 20 m hosszban, 1,95-2,55 m magassággal, 2,0 m talpszélességgel, kiegészítő horgonyzás nélkül
Alapozás: A támfal alapja az „f1” szakaszon B1=2,50 m széles, az „f2” szakaszon B2= 2,00 m széles, 45 cm vastag C30/37-XC2-16-F3-EMI - 42,5-N vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 10 cm homokos kavics ágyazat létesül. A homokos kavics ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Az az „f1” szakaszon 161,00-162,00 m.Bf, az „f2” szakaszon 162,50 m.Bf. A két szakaszt dilatációs hézag választja el (tágulási hézag). Az alap- lépcsőzés homloksík eltolása 1,00 m. Az alaplemezt a termett-, elő-tömörített homok talajra kell ráültetni-, tekintettel a fagyhatárra (90 cm) és az út magassági vonalvezetésére (lejtésére). Dúcolási terv a 14. rajzon.
Felmenő szerkezet, rézsűképzés, kőbordázás: A felmenő szerkezet az út vonalvezetését követve zömében egyenes alaprajzzal-, alsó az „f1” szakaszon nagyon enyhe töréssel készül, 57 m hosszban, két végén a rézsűbe befordított átmeneti terméskő szárnyfalakkal. A temető bejáratával szemközti kereszt és a keresztet védő flóra elemes beton bélésfal elbontandó. A keresztet a támfal megépítése után vissza kell helyezni.
A támfal magassága (alap tetejétől a fedlapig) 1,95-3,50 m , vastagsága 40 cm , anyaga ZSE-40 zsalukő, belül C30/37-XC2-16-F3 -CEM I - 32,5-N kibetonozással, kétsoros hálós vasalással.
A támfal függőleges, ahhoz aszimmetrikus 30x45 cm vb. folyóka- fedlap is készül. A folyóka- fedlap lejtése az „f1” szakaszon 0,26-2,5 %, az „f2” szakaszon 2,75%. Fedlap szintek: „f1”:165,30-165,80 m.Bf, „f2”:165,25-165,80 m.Bf.. A fedlap- folyóka víztelenítése 2 helyen (falvégeken) elhelyezett NÁ 150-200 mm KG PVC ejtőcsővel történik a vápás út felé. A csővég és útszél között 50 cm széles félkör szelvényű beton folyókát kell kialakítani.
Víztelenítés: A támfalat a támfaltesten átvezetett és a termett partfalba bekötött geotextíliával szűrőzött (bandázsolt vég-kialakítás) NÁ 63 mm PVC csősor vízteleníti, a csőtávolság 2 m. A támfal mögötti kiomlásokat és a bevágást helyi anyag és 50 kg/m3 cement keverékéből álló stabilizált anyaggal kell visszatölteni, Trg=97% tömörséggel. A támfal fedlapjához csatlakozó 1:1 hajlású rézsű humuszterítés után füvesítendő, felületét kókusz rostmatraccal kell védeni a csapóeső ellen. Az alaplemez feletti feltöltés az út felé lejtsen, felülete vagy füvesítendő, vagy tömörített bánya meddővel töltendő vissza. A partélen balesetvédelmi fa korlát építendő.
Szívárgó kőbordák: A magasabb „f1” szakaszon a laza feltöltésből szivárgó vizek megfogására 7 db háttöltésbe beréselt terméskő szivárgó borda létesü. Távolságuk 5,6 m, szélességük 1,0-1,5 m, mélységük 2,0-2,5 m, hosszuk 2,5-3,0 m. A kőbordák anyaga D=10-50 cm méretű terméskő vagy beton törmelék, a munkagödröt körben 200 g/m2 geotextíliával kell szűrőzni. A kőbordákat felül 40 cm vastag iszapos talajjal kell lezárni.
Talajhorgonyok: A támfalat az „f1” szakaszon a fedlap aljától 0,9 m-re és ferdén 10-20o-os szögben befúrt injektált feszített horgonysor (H1, H2, H3, H4, H5, H6) rögzíti a háttér összlethez. Az alacsonyabb „f2” szakaszon horgonyok ne szükségesek. . Horgony távolság 4,0 m, hosszuk 7,0 m, hagymásítás hossza 3,00 m. Anyaga B500B menetes végű betonacél, Ø22-25 mm átmérővel. Kezdeti feszítés Po=2 tonna. Összesen 6 db.
Közút és padka helyreállítása: eredeti magassági és helyszínrajzi vonalvezetéssel, eredeti szelvénnyel és szerkezettel történik, 61,2 m hosszban horgony készül.
Részletes előírások és leírások a dokumentáció részét képező kiviteli tervben találhatók!
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 34107005 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tószer utcai támfal helyreállítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: Ravazd, 1065. (1066/3) hrsz. Tószer utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A geodéziai felmérések és talajmechanikai feltárások alapján az út mellett 57 m hosszban, 1,95-3,50 m magassággal, 2,00-2,50 széles vb. alaplemezzel létesül egy kiegészítő talajhorgonyokkal stabilizált vasbeton szögtámfal. A támfal két szakaszból
áll:
- „f1” fal: 37 m hosszban, 3,05-3,50 m magassággal, 2,50 m talpszélességgel, kiegészítő horgonyokkal , hátsó szivárgó kőbordákkal
- „f2” fal: 20 m hosszban, 1,95-2,55 m magassággal, 2,0 m talpszélességgel, kiegészítő horgonyzás nélkül
Alapozás: A támfal alapja az „f1” szakaszon B1=2,50 m széles, az „f2” szakaszon B2= 2,00 m széles, 45 cm vastag C30/37-XC2-16-F3-EMI - 42,5-N vb. lemezalap , alatta 5 cm szerelőbeton és 10 cm homokos kavics ágyazat létesül. A homokos kavics ágyazat szükséges tömörsége: Trρ= 97%. Az az „f1” szakaszon 161,00-162,00 m.Bf, az „f2” szakaszon 162,50 m.Bf. A két szakaszt dilatációs hézag választja el (tágulási hézag). Az alap- lépcsőzés homloksík eltolása 1,00 m. Az alaplemezt a termett-, elő-tömörített homok talajra kell ráültetni-, tekintettel a fagyhatárra (90 cm) és az út magassági vonalvezetésére (lejtésére). Dúcolási terv a 14. rajzon.
Felmenő szerkezet, rézsűképzés, kőbordázás: A felmenő szerkezet az út vonalvezetését követve zömében egyenes alaprajzzal-, alsó az „f1” szakaszon nagyon enyhe töréssel készül, 57 m hosszban, két végén a rézsűbe befordított átmeneti terméskő szárnyfalakkal. A temető bejáratával szemközti kereszt és a keresztet védő flóra elemes beton bélésfal elbontandó. A keresztet a támfal megépítése után vissza kell helyezni.
A támfal magassága (alap tetejétől a fedlapig) 1,95-3,50 m , vastagsága 40 cm , anyaga ZSE-40 zsalukő, belül C30/37-XC2-16-F3 -CEM I - 32,5-N kibetonozással, kétsoros hálós vasalással.
A támfal függőleges, ahhoz aszimmetrikus 30x45 cm vb. folyóka- fedlap is készül. A folyóka- fedlap lejtése az „f1” szakaszon 0,26-2,5 %, az „f2” szakaszon 2,75%. Fedlap szintek: „f1”:165,30-165,80 m.Bf, „f2”:165,25-165,80 m.Bf.. A fedlap- folyóka víztelenítése 2 helyen (falvégeken) elhelyezett NÁ 150-200 mm KG PVC ejtőcsővel történik a vápás út felé. A csővég és útszél között 50 cm széles félkör szelvényű beton folyókát kell kialakítani.
Víztelenítés: A támfalat a támfaltesten átvezetett és a termett partfalba bekötött geotextíliával szűrőzött (bandázsolt vég-kialakítás) NÁ 63 mm PVC csősor vízteleníti, a csőtávolság 2 m. A támfal mögötti kiomlásokat és a bevágást helyi anyag és 50 kg/m3 cement keverékéből álló stabilizált anyaggal kell visszatölteni, Trg=97% tömörséggel. A támfal fedlapjához csatlakozó 1:1 hajlású rézsű humuszterítés után füvesítendő, felületét kókusz rostmatraccal kell védeni a csapóeső ellen. Az alaplemez feletti feltöltés az út felé lejtsen, felülete vagy füvesítendő, vagy tömörített bánya meddővel töltendő vissza. A partélen balesetvédelmi fa korlát építendő.
Szívárgó kőbordák: A magasabb „f1” szakaszon a laza feltöltésből szivárgó vizek megfogására 7 db háttöltésbe beréselt terméskő szivárgó borda létesü. Távolságuk 5,6 m, szélességük 1,0-1,5 m, mélységük 2,0-2,5 m, hosszuk 2,5-3,0 m. A kőbordák anyaga D=10-50 cm méretű terméskő vagy beton törmelék, a munkagödröt körben 200 g/m2 geotextíliával kell szűrőzni. A kőbordákat felül 40 cm vastag iszapos talajjal kell lezárni.
Talajhorgonyok: A támfalat az „f1” szakaszon a fedlap aljától 0,9 m-re és ferdén 10-20o-os szögben befúrt injektált feszített horgonysor (H1, H2, H3, H4, H5, H6) rögzíti a háttér összlethez. Az alacsonyabb „f2” szakaszon horgonyok ne szükségesek. . Horgony távolság 4,0 m, hosszuk 7,0 m, hagymásítás hossza 3,00 m. Anyaga B500B menetes végű betonacél, Ø22-25 mm átmérővel. Kezdeti feszítés Po=2 tonna. Összesen 6 db.
Közút és padka helyreállítása: eredeti magassági és helyszínrajzi vonalvezetéssel, eredeti szelvénnyel és szerkezettel történik, 61,2 m hosszban horgony készül.
Részletes előírások és leírások a dokumentáció részét képező kiviteli tervben találhatók!
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Jótállás vállalt időtartama – egész naptári hónapban megadva (minimum 36 és maximum 60 hónap ajánlható meg) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 2. Ajánlati ár a teljes kivitelezésre (nettó HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tószer utcai támfal helyreállítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55460930
Postai cím: Nádor Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: rederrudi@gmail.com
Telefon: +36 305352980
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129816241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34107005
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dunántúli Regionális Fejlesztési és Kommunikációs Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55460930
Postai cím: Nádor Utca 19
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23129816241

Hivatalos név: CZIMBETON Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76303263
Postai cím: Vörösmarty Utca 69-71
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1064
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14278008242

Hivatalos név: Zala-Sadek Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_62695534
Postai cím: Dalos Utca 14.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25868548220

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges