Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:5188/2019
CPV Kód:45212300-9;45453000-7
Ajánlatkérő:Balatonkenese Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 757 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balatonkenese Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17443104
Postai cím: Béri Balogh Ádám Tér 1
Város: Balatonkenese
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8174
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tömör István
Telefon: +36 309462182
E-mail: hivatal@balatonkenese.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonkenese.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Építési beruházás
Hivatkozási szám: EKR001009662018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212300-9
További tárgyak:45453000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Balatonkenese Kultúra Háza régi épület felújítása (8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4., hrsz. 757.) a meglévő épület energetikai és fűtéskorszerűsítése, melynek során a homlokzati falak 15 cm hőszigetelést kapnak, a nyílászárók - az eredetivel megegyező osztással - cserére kerülnek a tetőtérben a szarufák közötti szigetelés készül valamint megvalósul a tető héjazat cseréje. Ugyancsak a beruházás részét képezi akadálymentes megközelítés és új szociális blokk kialakítása. Villamos és gépészeti felújítás korszerűsítés is a kivitelezési feladatok közé tartozik.
A beruházás építési engedélyköteles tevékenységet foglal magába.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 88004093 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kúltúra Háza felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Balatonkenese, Kálvin János tér 4. 757 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Balatonkenese Kultúra Háza épület felújítása (hasznos alapterülete 392,76 m2, a hozzá tartozó fedett terasz 33,2 m2), a 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4., hrsz. 757. szám alatt található meglévő épület energetikai és fűtéskorszerűsítése, a homlokzati falak 15 cm hőszigeteléssel történő ellátása, a nyílászárók cseréje - az eredetivel megegyező osztású fóliázott műanyag ablakra.
A tetőtérben a szarufák közötti szigetelés javítása, szükséges helyeken cseréje, valamint a tető héjazat cseréje. Belső burkolatok cseréje, belső terek festése. Gépészeti felújítás mozgáskorlátozott WC kialakításával, fűtés felújítás, szellőzés építés. Elektromos rendszer felújítása korszerűsítése. A felújítás során az épület akadálymentesítését is biztosítani kell.
A kivitelezési munkák részletes műszaki leírását, a vonatkozó mennyiségi adatokat, a részletes – az ajánlatban beárazva benyújtásra előírt – árazatlan költségvetést az Ajánlatkérési közbeszerzési dokumentum tartalmazza, melyet Ajánlatkérő elektronikusan bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.
Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentum, vagy az árazatlan költségvetési kiírások meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő egyenértékű megajánlásokat elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A minimálisan meghatározott jótállási időhöz (12 hónap) képest többlet jótállás vállalása (hónapban, min. 0 hónap max. 36 hónap) 15
2 A teljesítési határidőnél rövidebb teljesítési határidő vállalása napokban (min.0 max. 60 nap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj (nettó Ft-ban) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: 1. Színpad átépítése
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a 8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4., hrsz. 757. telken az emeleten lévő színpad tartószerkezetig visszabontása és új játszó felület kialakítása 54.4 m2 felületen.
2 Emeleti feljáró lépcső átalakítása
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Balatonkenese Kultúra Háza épület felújítása során (8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4., hrsz. 757.) a meglévő emeleti feljáró lépcső burkolat módosítása, átalakítása. Korlát és karzatrendszer cseréje üvegbetétes fém korlátra.
3. Emeleti szint légtechnikai és klimatizálási módosítása
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a Balatonkenese Kultúra Háza épület felújítása (8174 Balatonkenese, Kálvin János tér 4., hrsz. 757.) régi épület emeleti szintjének korszerű klimatizálásának megoldása, tervezéssel együtt.
4. Kültéri burkolatok készítése
Átépítésre kerül a Bakó utca felőli járda és rézsűs feljáró, a csatlakozó járdák zökkenés mentes térkő burkolattal. Bevezető járda építése szélessége: 1,5 m, hossza: 27,2 m. teljes hosszon beton térkő burkolat.

Ajánlatkérő a fenti munkarészeket opcionálisan kéri megajánlani. Az ajánlattétel a dokumentumok között rendelkezésre bocsátott költségvetési kiírások szerint történik.
Ajánlatkérő az opciók teljes vagy részleges lehívásáról a rendelkezésére álló fedezet tekintetében dönt, a szerződés hatálybalépését követő 3 hónapon belül. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az opciót ne vagy ne teljes egészében hívja le. Nyertes ajánlattevő az opciós tételek elvégzésére az alapmennyiségre vállalt határidőben és azonos szerződéses feltételekkel köteles, amennyiben az opcionális műszaki tartalom megrendelése a szerződés hatálybalépését követő 60 napon belül megtörténik. Az opcionális műszaki tartalom Ajánlatkérő általi megrendelése és nyertes ajánlattevő általi teljesítése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti opció gyakorlásának minősül, mely nem vonja maga után a Szerződés kétoldalú módosítását és a Kbt. 141. § (7) szakaszban rögzített kötelezettséget.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kúltúra Háza felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/03/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74738625
Postai cím: Lahner György Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
E-mail: kutiesfiakft@kutiesfiakft.hu
Telefon: +36 88444751
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 88426493
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799034219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 88000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 88004093
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: villanyszerelés, gépészet
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Kuti és Fia Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74738625
Postai cím: Lahner György Utca 11.
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11799034219

Hivatalos név: Ada-Bau Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98936227
Postai cím: Tüzér Utca 71/1
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11528029219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/01/10 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges