Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/33
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.15.
Iktatószám: 2972/2019
CPV Kód: 45112723-9
Ajánlatkérő: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest X. kerület Óhegy park (hrsz. 42033/50), NUTS-kód: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vagyonkezelés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kőbányai Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87263677
Postai cím: Ceglédi Utca 30.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1107
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kálmánné Csernus Gabriella
Telefon: +36 16662751
E-mail: csernus.gabriella@kvzrt.hu
Fax: +36 16662793
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kvzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kvzrt.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vagyonkezelés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óhegy parki játszóterek felújítási, építési munkái
Hivatkozási szám: EKR000974622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45112723-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés keretében az Óhegy parki játszóterek felújítási és építési munkái. Nyertes AT a vállalkozási szerződés keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére köteles: C-1 terület: 1.bontási munkák: játszóeszközök, kuka, pad és burkolatok bontása törmelék elszállítással 26m3, fakivágás, zöldhulladék elszállítással 7m3; 2.építési munkák: stabilizált burkolat építése 77m2, öntött gumiburkolat készítése alépítménnyel együtt 378m2, szegélyek építése 220fm; 3.új játszóeszközök kihelyezése: játszóvár, kisház, hinta, rugós játék, stb. 19db; 4.utcabútorok: padok, asztal, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, stb. 16db; 5.kertészeti munkák: fa 7db, cserje 229db, évelő 386db ültetés, füvesítés 240m2, öntözőrendszer kiépítés 103m2; 6.közvilágítás: 3db közvilágítási kandeláber, vezetékekkel. C-2 terület: 1.bontási munkák: játszóeszközök, utcabútorok, burkolatok bontása, törmelék elszállítással 586m3; 2.építési munkák: stabilizált burkolat építése 45m2, öntött gumiburkolat készítése alépítménnyel együtt 664m2, ütéscsillapító homok 59m3, szegélyek építése 216fm; 3.játszóeszközök kihelyezése: mászóvár, kötélpálya, csőcsúszda, vizesjátszóeszköz, stb. 12db; 4.utcabútorok: padok, asztal, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, stb. 13db; 5.kertészeti munkák: fa 12db, cserje 241db, évelő 301db ültetés, füvesítés 520m2, öntözőrendszer kiépítés 102m2; 6.közvilágítás: 3db közvilágítási kandeláber, vezetékekkel. B terület: 1.bontási munka: ping-pong asztalok bontása, áthelyezése 2db, burkolatok, eszközök bontása, törmelék elszállítással 890m3, fakivágás, zöldhulladék elszállítással 10m3; Tároló és Szelektív gyűjtő: 1.bontás, előkészítő munka: tükörkészítés 15m3; 2.építési munkák: betonburkolat 42m2, kerítésépítés tárolóhelyek köré 24fm, szegélyek 20fm, zárható poller 3 db; 3.kertészeti munkák: konténeres cserjék 31db, füvesítés 36m2; 4.közműellátás: vízellátás-csatornázás 1klt (földkiemelés-visszatöltés-tömörítés-dúcolás, vízvezeték KPE 9fm, csatorna KG-PVC 16fm, beton tisztítóakna, fedlappal); AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák. V.2.folytatása: AK a KD-ban kiadott terveken, engedélyeken, közmű- és szakhatósági hozzájárulásokon túl, további terveket, dokumentumokat, engedélyeket, hozzájárulásokat nem szolgáltat a szerződés megkötésének időpontjától minden ilyen jellegű feladat (beleértve a tervezést, engedélyek, hozzájárulások beszerzését) AT feladatát képezik.
Munkavégzéshez szükséges mindennemű engedély megszerzés, amit AK a KD részeként nem szolgáltat, de a munkák teljeskörű műszaki átadás-átvétel és a rendeltetésszerű használathoz szükségesek. AT feladata a munkavégzéshez szükséges ideiglenes közművek kiépítése, visszabontása, helyreállítás elvégzése kompletten (víz,-villany,-csatorna). Ideiglenes mérők felszerelése, közmű díjak teljes körű fizetése, AK még csatlakozási pontot sem biztosít. Nyertes AT-nek a szerződés teljesítése során folyamatosan biztosítania kell 1 db zárható irodakonténert, amely egyidejűleg 3 fő párhuzamos munkavégzésre és további 4 fő "leülésre" alkalmas módon, fűtés-hűtéssel és széles sávú internetkapcsolattal rendelkezik). Az AT-nek a szerződés teljesítése során biztosítania kell a helyszíni kooperációhoz szükséges tárgyaló helyiséget.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 280084586 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Óhegy parki játszóterek felújítási, építési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37535200-9
További tárgyak: 45236210-5
77300000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest X. kerület Óhegy park (hrsz. 42033/50), NUTS-kód: HU110
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés keretében az Óhegy parki játszóterek felújítási és építési munkái. Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződés keretében különösen az alábbi munkák elvégzésére köteles: C-1 terület: 1.bontási munkák: játszóeszközök, kuka, pad és burkolatok bontása törmelék elszállítással 26m3, fakivágás, zöldhulladék elszállítással 7m3; 2.építési munkák: stabilizált burkolat építése 77m2, öntött gumiburkolat készítése alépítménnyel együtt 378m2, szegélyek építése 220fm; 3.új játszóeszközök kihelyezése: játszóvár, kisház, hinta, rugós játék, stb. 19db; 4.utcabútorok: padok, asztal, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, stb. 16db; 5.kertészeti munkák: fa 7db, cserje 229db, évelő 386db ültetés, füvesítés 240m2, öntözőrendszer kiépítés 103m2; 6.közvilágítás: 3db közvilágítási kandeláber, vezetékekkel. C-2 terület: 1.bontási munkák: játszóeszközök, utcabútorok, burkolatok bontása, törmelék elszállítással 586m3; 2.építési munkák: stabilizált burkolat építése 45m2, öntött gumiburkolat készítése alépítménnyel együtt 664m2, ütéscsillapító homok 59m3, szegélyek építése 216fm; 3.játszóeszközök kihelyezése: mászóvár, kötélpálya, csőcsúszda, vizesjátszóeszköz, stb. 12db; 4.utcabútorok: padok, asztal, kerékpár tároló, hulladékgyűjtő, stb. 13db; 5.kertészeti munkák: fa 12db, cserje 241db, évelő 301db ültetés, füvesítés 520m2, öntözőrendszer kiépítés 102m2; 6.közvilágítás: 3db közvilágítási kandeláber, vezetékekkel. B terület: 1.bontási munka: ping-pong asztalok bontása, áthelyezése 2db, burkolatok, eszközök bontása, törmelék elszállítással 890m3, fakivágás, zöldhulladék elszállítással 10m3; Tároló és Szelektív gyűjtő: 1.bontás, előkészítő munka: tükörkészítés 15m3; 2.építési munkák: betonburkolat 42m2, kerítésépítés tárolóhelyek köré 24fm, szegélyek 20fm, zárható poller 3 db; 3.kertészeti munkák: konténeres cserjék 31db, füvesítés 36m2; 4.közműellátás: vízellátás-csatornázás 1klt (földkiemelés-visszatöltés-tömörítés-dúcolás, vízvezeték KPE 9fm, csatorna KG-PVC 16fm, beton tisztítóakna, fedlappal); Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is elfogadja. A fentiekben ismertetett adatok tájékoztató jellegűek, a részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok és annak mellékletei (különösen műszaki leírás és árazatlan költségvetés) tartalmazzák.V.2.folytatása 2:AT feladatát képezi:
- Szükséges közmű és egyéb engedélyek megszerzése (ha szükséges)
- Útburkolat bontási engedély megszerzése a munkakezdéshez (ha szükséges)
- Közterületfoglalási engedély (ha szükséges)
- Útvonal engedélyek (behajtási engedély) megszerzése, ideiglenes forgalomtechnika kialakítása
- Ha szükséges: közművek feltárása és kiváltása a munkavégzéshez
- Szükséges mértékű geodézia elvégzése a munkavégzéshez]
AK előírja az AT részére, hogy a használatbavételhez az építési hatósági tudomásulvételi eljárást lefolytassa, a használatbavételi engedély hatósági bizonyítványának megszerzése feltétele a teljesítésnek. Az AT-nek az építési hatósági tudomásulvételi eljárás során és a hatóságok, közművek által esetlegesen feltárt észrevételezett hibákat, hiányosságokat a hatóságok és / vagy az AK által előírt határidőig meg kell szüntetnie. Az építési hatósági tudomásulvételi eljárás során észrevételezett hibák, hiányosságok megszüntetése során az AT köteles a felhívás II.1.5.) pontjában meghatározott befejezési határidő megtartására figyelemmel lenni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1.1.pontban előírt szakember MV-É vagy MV-M jogosultság megszerzését követően, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő elérését követően szerzett szakmai tapasztalata(max.36hó 5
2 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt jótállási időn (36 hónap) felül vállalt többlet jótállás időtartama 15
3 Az Ajánlatkérő által kötelezően előírt szavatossági időn (24 hónap) felül vállalt többlet szavatosság időtartama 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár ((tartalékkeret nélkül- nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Kiegészítés az ajánlattételi felhívás II.2.7) pontjában rögzített teljesítési határidőkhöz: Szerződéskötés tervezett dátuma: 2019. 01. 31., a munkaterület átadása 5 munkanapon belül. Teljesítés tervezett kezdése: 2019. 02. 07. Teljesítési részhatáridők (4 db): az AT ajánlatának részeként benyújtott számlázási ütemezés szerinti határidők. Teljesítési véghatáridő: 2019. 06.20. (kötbérterhes).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Az építési beruházás becsült értéke nem éri el a háromszázmillió forintot, az ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárást a hirdetmény
nélküli tárgyalásos eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a 115. §-ban foglalt eltérésekkel történő alkalmazásával
folytatta le, tekintettel arra, hogy a beszerzés nem európai uniós alapokból finanszírozott és Magyarország országhatárán átnyúló
projekttel kapcsolatos.
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Óhegy parki játszóterek felújítási, építési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44219084
Postai cím: Bem Utca 2/d
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 3012
Ország: Magyarország
E-mail: molnar.attila.mfs@gmail.com
Telefon: +36 703128137
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23280739210
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 298200000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 280084586
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kivitelezési munkák irányítása, építésvezetői és felelős műszaki vezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: WIZLER-AQUA Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61267932
Postai cím: Váci Utca 12.
Város: Püspökhatvan
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2682
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23816693213

Hivatalos név: IMMO Szervíz Szolgáltató és Épületkezelő Korlátolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28659990
Postai cím: Alkotás Utca 7/B. II/2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12030705243

Hivatalos név: SWIETELSKY Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_51098177
Postai cím: Mészáros Utca 13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10572795241

Hivatalos név: Mátra-Fuvar-Sped Korlátolt Felelőségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44219084
Postai cím: Bem Utca 2/d
Város: Nagykökényes
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 3012
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23280739210

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges