Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/33
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.15.
Iktatószám: 2803/2019
CPV Kód: 45200000-9
Ajánlatkérő: Sárkeresztes Község Önkormányzata
Teljesítés helye: a. Sárkeresztes 041/4., 239., 505., 506., 040., 071., 050., 066. hrsz. b. Sárkeresztes 073., 1673. hrsz.;a. Sárkeresztes 22/2., 38. hrsz. b. Sárkeresztes 38., 285/2. hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sárkeresztes Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91420970
Postai cím: Kossuth Utca 44.
Város: Sárkeresztes
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Krähling János
Telefon: +36 22596008
E-mail: polgarmester@sarkeresztes.t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Út- és csapadékhálózat fejlesztése Sárkeresztesen
Hivatkozási szám: EKR000847452018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész: Külterületi utak és kapcsolódó útcsatlakozások felújítása
Külterületi 041/4. hrsz-ú út, valamint a belterületi szakaszának és a kapcsolódó útcsatlakozások felújítása:
A 041/4 hrszú mezőgazdasági földút felújításánál elvégzendő munkanemek és mennyiségük:
• Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1 -10,0 cm: 2650 m2
• Űrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása: 470.0 db
• Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között 1 443 m3
• Csapadékvíz elvezető árok tisztítása - munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig: 648,37 m3
• Stabilizált földút készítése zúzottkőből - mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban: 2 933 m2
A 041/4 hrszú mezőgazdasági földút 505 és 506. hrsz-ú belterületi szakaszán elvégzendő munkanemek és mennyiségük (nem elszámolható költség):
• Stabilizált földút készítése zúzottkőből - mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban: 142,8 m2
• Kresz táblák tartóoszlopainak elhelyezése: 1 db
• Elsőbbséget szabályozó kresz táblák kihelyezése: 1 db
A 073. és 1673. hrsz-ú külterületi út felújítása, vadkerítés létesítése
Elvégzendő feladatok összefoglalása, ill. azok mennyisége a következő:
• Bozót és cserjeirtás, tuskózás és a területen fellelhető illegálisan elhelyezett hulladék
lerakóba szállítása 2 000,0 m2
• Ágnyesés űrszelvény biztosításához 300,0 m2
• Humuszos termőföld leszedése: 50 - 200m-ig mozgatva 547,0 m3
• Felesleges humuszos termőföld elszállítása minden további l.0 km-re 100,0 m3
• Mechanikailag stabilizált földutak készítése zúzottkő és
újrafeldolgozott építési bontási hulladék felhasználásával 1 151,0 m3
• Medertisztítás vízelvezető árokban 1 150,0 m
• Új építésű vadkerítés létesítése 330,0 m
2. Sárkeresztes belterületén parkolók és csapadékvíz elvezető árkok kialakítása, valamint autóbusz megállóhelyi öböl átépítése
Sárkeresztes, Kossuth utcában a 22/2 hrsz-ú útterületen személygépkocsi parkolók kialakítása és autóbusz megállóhelyi öböl saját forrásból történő átépítése:
A kivitelezéssel érintett területegységen belül sor kerül:
• 19 db parkolóhely (külön mozgáskorlátozott parkoló létesítésének kötelezettsége nem áll fenn) kialakítására, amelyek egyenként 2,30 m szélességűek, hosszúságuk pedig az útügyi műszaki előírások figyelembevételével egyenként jellemzően 6,50 m.
• a meglévő autóbusz megállóhely helyszínén, szabványos autóbusz öböl és hozzá kapcsolódó utas peron kialakítására, továbbá utasváró épület elhelyezésére

A Kossuth utcai CS-5-1, a CS-5-2, és a Jókai utcai CS-3-0 jelű csapadékvíz elvezető árkok megépítése:
Kossuth utcai CS-5-1 és CS-5-2 jelű árkok:
Épül összesen:
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel fedlap nélkül (nyilt szakasz), földmunkával, ágyazatkészítéssel, föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett): 70 m
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel vasbeton fedlappal, földmunkával, ágyazatkészítéssel, föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett) 30 m
• Zúzalékterítés tömörítéssel a kapubejárókban, útpadkában, buszmegálló mögött: 200 m2
• Aszfalt helyreállítás bolt előtt 15 m2
• Tereprendezés humuszterítéssel, füvesítéssel 500 m2
Jókai utcai CS-3-0 jelű árok
Épül összesen:
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel vasbeton fedlappal, földmunkával, ágyazatkészítéssel, föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett) 38 m
• Zúzalékterítés tömörítéssel a parkoló és útpadka területén 200 m
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások, engedélyezési szintű műszaki tervdokumentációk és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek tartalmazzák.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Külterületi utak, kapcsolódó útcsatlakozások felúj
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: a. Sárkeresztes 041/4., 239., 505., 506., 040., 071., 050., 066. hrsz.
b. Sárkeresztes 073., 1673. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Külterületi 041/4. hrsz-ú út, valamint a belterületi szakaszának és a kapcsolódó útcsatlakozások felújítása:
A 041/4 hrszú mezőgazdasági földút felújításánál elvégzendő munkanemek és mennyiségük:
• Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1 -10,0 cm: 2650 m2
• Űrszelvényt veszélyeztető növényzet szabályozása: 470.0 db
• Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése gépi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 1000,1-1200,0 m között 1 443 m3
• Csapadékvíz elvezető árok tisztítása - munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2 szelvényig: 648,37 m3
• Stabilizált földút készítése zúzottkőből - mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban: 2 933 m2
A 041/4 hrszú mezőgazdasági földút 505 és 506. hrsz-ú belterületi szakaszán elvégzendő munkanemek és mennyiségük (nem elszámolható költség):
• Stabilizált földút készítése zúzottkőből - mechanikailag stabilizált alapréteg készítése útgyaluval, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban: 142,8 m2
• Kresz táblák tartóoszlopainak elhelyezése: 1 db
• Elsőbbséget szabályozó kresz táblák kihelyezése: 1 db
A 073. és 1673. hrsz-ú külterületi út felújítása, vadkerítés létesítése
Elvégzendő feladatok összefoglalása, ill. azok mennyisége a következő:
• Bozót és cserjeirtás, tuskózás és a területen fellelhető illegálisan elhelyezett hulladék
lerakóba szállítása 2 000,0 m2
• Ágnyesés űrszelvény biztosításához 300,0 m2
• Humuszos termőföld leszedése: 50 - 200m-ig mozgatva 547,0 m3
• Felesleges humuszos termőföld elszállítása minden további l.0 km-re 100,0 m3
• Mechanikailag stabilizált földutak készítése zúzottkő és
újrafeldolgozott építési bontási hulladék felhasználásával 1 151,0 m3
• Medertisztítás vízelvezető árokban 1 150,0 m
• Új építésű vadkerítés létesítése 330,0 m
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások, engedélyezési szintű műszaki tervdokumentációk és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – A nettó ajánlati ár Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16, 1826161285
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Parkolók, csapadékvíz elvezetés, autóbuszöböl
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: a. Sárkeresztes 22/2., 38. hrsz.
b. Sárkeresztes 38., 285/2. hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sárkeresztes, Kossuth utcában a 22/2 hrsz-ú útterületen személygépkocsi parkolók kialakítása és autóbusz megállóhelyi öböl saját forrásból történő átépítése:
A kivitelezéssel érintett területegységen belül sor kerül:
• 19 db parkolóhely (külön mozgáskorlátozott parkoló létesítésének kötelezettsége nem áll fenn) kialakítására, amelyek egyenként 2,30 m szélességűek, hosszúságuk pedig az útügyi műszaki előírások figyelembevételével egyenként jellemzően 6,50 m.
• a meglévő autóbusz megállóhely helyszínén, szabványos autóbusz öböl és hozzá kapcsolódó utas peron kialakítására, továbbá utasváró épület elhelyezésére

A Kossuth utcai CS-5-1, a CS-5-2, és a Jókai utcai CS-3-0 jelű csapadékvíz elvezető árkok megépítése:
Kossuth utcai CS-5-1 és CS-5-2 jelű árkok:
Épül összesen:
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel fedlap nélkül (nyilt szakasz), földmunkával, ágyazatkészítéssel, föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett): 70 m
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel vasbeton fedlappal, földmunkával, ágyazatkészítéssel, föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett) 30 m
• Zúzalékterítés tömörítéssel a kapubejárókban, útpadkában, buszmegálló mögött: 200 m2
• Aszfalt helyreállítás bolt előtt 15 m2
• Tereprendezés humuszterítéssel, füvesítéssel 500 m2
Jókai utcai CS-3-0 jelű árok
Épül összesen:
• Árok burkolás TB20/30/30 mederelem beépítéssel vasbeton fedlappal, földmunkával, ágyazatkészítéssel, föld visszatöltéssel tömörítéssel (komplett) 38 m
• Zúzalékterítés tömörítéssel a parkoló és útpadka területén 200 m
A feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírások, engedélyezési szintű műszaki tervdokumentációk és árazatlan költségvetésekben rögzített tételek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember mélyépítési projekt kivitelezésében szerzett projektvezetői / építésvezetői / munkavezetői szakmai tapasztalata 3
  Költség szempont –
x Ár szempont – A nettó ajánlati ár Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Külterületi utak, kapcsolódó útcsatlakozások felúj
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az Ajánlatkérőnek nem áll módjában a szükséges további fedezetet biztosítani, így az „Út- és csapadékhálózat fejlesztése Sárkeresztesen” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződések megkötéséhez.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Platz Bau Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55242903
Postai cím: Móri Út 88
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12655889207

Hivatalos név: Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16292116
Postai cím: Repkény Utca 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11117801207

Hivatalos név: DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49633193
Postai cím: Bakony Utca 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12219621207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Parkolók, csapadékvíz elvezetés, autóbuszöböl
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az Ajánlatkérőnek nem áll módjában a szükséges további fedezetet biztosítani, így az „Út- és csapadékhálózat fejlesztése Sárkeresztesen” tárgyú közbeszerzési eljárást a Kbt. 70. § (1) bekezdése szerint az ajánlatok bírálata és értékelése nélkül, a Kbt. 75. § (2) bekezdés b.) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződések megkötéséhez.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Platz Bau Mélyépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55242903
Postai cím: Móri Út 88
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12655889207

Hivatalos név: Konstruktor Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16292116
Postai cím: Repkény Utca 7.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11117801207

Hivatalos név: DUVIÉP 2000 Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_49633193
Postai cím: Bakony Utca 6.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12219621207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges