Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/222
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.11.19.
Iktatószám:22151/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:3767 Tornanádaska Kossuth utca 1. HRSZ 7/5.;3767 Tornanádaska Kossuth utca 1. HRSZ 7/5.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;SKC Energy&Environment Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Mezőkövesdi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83310843
Postai cím: Mátyás Király Út 223
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi József
Telefon: +36 49795212
E-mail: jozsef.gyongyosi@kk.gov.hu
Fax: +36 49795212
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útburkolat felújítás és fűtés korszerűsítés
Hivatkozási szám: EKR001291142019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A közbeszerzési eljárás keretében a kastély kaputól a kastély előudvaráig tartó aszfaltozott út felújítása, valamint a Hadik-Kastély gázszerelési korszerűsítése valósul meg.
1. rész: Útfelújítás:
1800 m2 (4m * 450 m)
A tervezéssel érintett aszfaltozott út, - mely közúti forgalom elől elzárt magánút.
A rekonstrukció célja az útfelület egyenetlenségének kijavítása, a balesetveszély elhárítása.
Az útpálya felülete az idők folyamán jelentősen károsodott, kátyúsodott. Az érintett útpálya hossza 450 m, szélessége 4,0 m. Az útpálya új kopóréteget kap, mely a park növényállományát nem érinti.
A Kivitelezés menete:
• A meglévő útfelület tisztítása, portalanítása.
• A felület kellősítése bitumenemulzióval (0,5 kg/m2)
• Új aszfalt burkolat terítése (AC11 kopó jelű aszfalt), gépi –finisher- bedolgozással 4 cm vastagságban
• Gépi tömörítés (3,5t)
2. rész: Fűtés korszerűsítés:
5 db Hőterm 116 gázkazánok a hozzájuk tartozó gázvezetékkel és égéstermék elvezetőkkel elbontása és elszállítása. 4 db BOSCH ZBR1003 kondenzációs kazán lesz felszerelve az épületben kialakított kazánhelyiségben.
A tervezett munkálatok az új, nem műemléki épületrészekben folynak, a védett értékeket elkerülik, pusztán egy rövid északkeleti falrészlet sarkánál szükséges a gázvezeték bekötéséhez 220 cm magasságban, egy 100 mm átmérőjű furat készítése. A műemlék együttest ez a falszakasz érinti, de közvetlenül nem csatlakozik hozzá. A tervezett gázszerelési korszerűsítő munkálatok műemléki értéket nem sértenek.
Az épületek fűtési hőigénye a téli méretezési állapotra 360 kW. A HMV igény fedezésére 2 db 750 les indirekt fűtésű HMV tároló kerül elhelyezésre, melynek fűtés oldali hőigénye 117 kW. A hőigények fedezésére 4 db BOSCH ZBR 1003 típusú kondenzációs kazán kerül felszerelésre a kialakításra kerülő kazánházba, gyári állványra kaszkád rendszerben. A kazánok időjárás követő szabályzóval lesznek felszerelve. A meglévő fűtés rendszer kazán védelem céljából légbuborék és mágnese iszapleválasztó kerül beépítésre. A méretezési állapotra a tervezett primer oldali hőfoklépcső 70/50°C, szekunder oldali 65/45°C. A kialakítandó fűtési rendszer zárt rendszerű. A primer rendszer biztosítására 1db REFLEX N25 zárt tágulási tartályt, ill. a kazánokra 2,5 baros rugóterhelésű biztonsági szelepet kell felszerelni. A szekunder rendszer biztosítása szintén 2,5 baros rugóterhelésű biztonsági szeleppel és 2 db REFLEX N200 zárt tágulási tartállyal történik, véletlen elzárás ellen biztosított szerelvénnyel. Felszereléskor a tágulási tartályok nyomását be kell állítani. A rendszer és a hőcserélő védelmére szennyszűrő és FLAMCO Clean Smart mágneses iszapleválasztó kerül beépítésre. A fűtési rendszerben a meglévő fűtési körre való csatlakozás kerül kialakításra. A fűtési csőhálózat GEBERIT Mapress kívül horganyzott szénacél csőből kerül kiépítésre press kötésű idomokkal. Az alapvezetékeket az osztógyűjtő és a strandok felé 5º% lejtéssel/emelkedéssel kell szerelni. A strangok beszabályozhatóságának biztosítására STAD tömegáram szabályzó szelepek lesznek beépítve. Az elzáró szerelvények MOFÉMAHA ill. Uniball golyóscsapok. A fűtési körökbe WILO Yonos Maxo gyártmányú energiatakarékos, elektronikusan szabályzott szivattyúk vannak tervezve. Az indirekt tároló fűtési körére a meglévő WILO TOPS szivattyú kerül beépítésre. A hőközpontban szerelt csöveket 50mm vtg. Rockwool PIPOALS alu kasírozott ásványgyapot csőhéjjal kell szigetelni. A rendszer magas pontjain automata gyorslégtelenítő szelepeket ill. légedényeket, a mélypontokon tömlővéges töltőürítő szerelvényeket kell elhelyezni.
A megmaradó fűtési köröket át kell mosni. A fűtési rendszereket feltöltését átmosás után lágyított, sótalanított vízzel kell elvégezni. Ioncserélt vizet a feltöltéshez tilos használni! A primer kör feltöltését a kazángyártó által előírt vízminőségre vonatkozó előírások betartásával kell elvégezni. Az elkészült rendszert nyomáspróbának kell alávetni, melynek eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Az elvégzendő építési munka nem engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek, az elrendezési rajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 39438297 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Útfelújítás
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45233228-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3767 Tornanádaska Kossuth utca 1. HRSZ 7/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Útfelújítás:
1800 m2 (4m * 450 m)
A tervezéssel érintett aszfaltozott út, - mely közúti forgalom elől elzárt magánút.
A rekonstrukció célja az útfelület egyenetlenségének kijavítása, a balesetveszély elhárítása.
Az útpálya felülete az idők folyamán jelentősen károsodott, kátyúsodott. Az érintett útpálya hossza 450 m, szélessége 4,0 m. Az útpálya új kopóréteget kap, mely a park növényállományát nem érinti.
A Kivitelezés menete:
• A meglévő útfelület tisztítása, portalanítása.
• A felület kellősítése bitumenemulzióval (0,5 kg/m2)
• Új aszfalt burkolat terítése (AC11 kopó jelű aszfalt), gépi –finisher- bedolgozással 4 cm vastagságban
• Gépi tömörítés (3,5t)
Az elvégzendő építési munka nem engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek, az elrendezési rajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember mélyépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember útburkolat építés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 Többletjótállás időtartama a köt. 36 hó felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; min. értéke: (36 hó felett) 0 hó, legkedvezőbb szintje: (36 hó felett) 12 hó, egész hónapokban  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00003.
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a felhívás II.1.5. pontjához:
A teljesítés határideje az 1. rész esetében a szerződés aláírásától számított 18 hónap.
A teljesítés határideje a 2. rész esetében a szerződés aláírásától számított 3 hónap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad mindkét rész esetében.

II.2.1)
Elnevezés: Fűtés korszerűsítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44620000-2
További tárgyak:44621000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3767 Tornanádaska Kossuth utca 1. HRSZ 7/5.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Fűtés korszerűsítés:
5 db Hőterm 116 gázkazánok a hozzájuk tartozó gázvezetékkel és égéstermék elvezetőkkel elbontása és elszállítása. 4 db BOSCH ZBR1003 kondenzációs kazán lesz felszerelve az épületben kialakított kazánhelyiségben.
A tervezett munkálatok az új, nem műemléki épületrészekben folynak, a védett értékeket elkerülik, pusztán egy rövid északkeleti falrészlet sarkánál szükséges a gázvezeték bekötéséhez 220 cm magasságban, egy 100 mm átmérőjű furat készítése. A műemlék együttest ez a falszakasz érinti, de közvetlenül nem csatlakozik hozzá. A tervezett gázszerelési korszerűsítő munkálatok műemléki értéket nem sértenek.
Az épületek fűtési hőigénye a téli méretezési állapotra 360 kW. A HMV igény fedezésére 2 db 750 les indirekt fűtésű HMV tároló kerül elhelyezésre, melynek fűtés oldali hőigénye 117 kW. A hőigények fedezésére 4 db BOSCH ZBR 1003 típusú kondenzációs kazán kerül felszerelésre a kialakításra kerülő kazánházba, gyári állványra kaszkád rendszerben. A kazánok időjárás követő szabályzóval lesznek felszerelve. A meglévő fűtés rendszer kazán védelem céljából légbuborék és mágnese iszapleválasztó kerül beépítésre. A méretezési állapotra a tervezett primer oldali hőfoklépcső 70/50°C, szekunder oldali 65/45°C. A kialakítandó fűtési rendszer zárt rendszerű. A primer rendszer biztosítására 1db REFLEX N25 zárt tágulási tartályt, ill. a kazánokra 2,5 baros rugóterhelésű biztonsági szelepet kell felszerelni. A szekunder rendszer biztosítása szintén 2,5 baros rugóterhelésű biztonsági szeleppel és 2 db REFLEX N200 zárt tágulási tartállyal történik, véletlen elzárás ellen biztosított szerelvénnyel. Felszereléskor a tágulási tartályok nyomását be kell állítani. A rendszer és a hőcserélő védelmére szennyszűrő és FLAMCO Clean Smart mágneses iszapleválasztó kerül beépítésre. A fűtési rendszerben a meglévő fűtési körre való csatlakozás kerül kialakításra. A fűtési csőhálózat GEBERIT Mapress kívül horganyzott szénacél csőből kerül kiépítésre press kötésű idomokkal. Az alapvezetékeket az osztógyűjtő és a strandok felé 5º% lejtéssel/emelkedéssel kell szerelni. A strangok beszabályozhatóságának biztosítására STAD tömegáram szabályzó szelepek lesznek beépítve. Az elzáró szerelvények MOFÉMAHA ill. Uniball golyóscsapok. A fűtési körökbe WILO Yonos Maxo gyártmányú energiatakarékos, elektronikusan szabályzott szivattyúk vannak tervezve. Az indirekt tároló fűtési körére a meglévő WILO TOPS szivattyú kerül beépítésre. A hőközpontban szerelt csöveket 50mm vtg. Rockwool PIPOALS alu kasírozott ásványgyapot csőhéjjal kell szigetelni. A rendszer magas pontjain automata gyorslégtelenítő szelepeket ill. légedényeket, a mélypontokon tömlővéges töltőürítő szerelvényeket kell elhelyezni.
A megmaradó fűtési köröket át kell mosni. A fűtési rendszereket feltöltését átmosás után lágyított, sótalanított vízzel kell elvégezni. Ioncserélt vizet a feltöltéshez tilos használni! A primer kör feltöltését a kazángyártó által előírt vízminőségre vonatkozó előírások betartásával kell elvégezni. Az elkészült rendszert nyomáspróbának kell alávetni, melynek eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
Az elvégzendő építési munka nem engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást az ajánlattételi felhívás és dokumentáció részét képező műszaki leírás, a kiviteli tervek, az elrendezési rajzok, illetve az árazatlan költségvetés tartalmazza.
Vállalkozó feladatát képezi mindezek alapján különösen:
- az építési feladatok határidőre történő elvégzése a kiviteli tervek alapján,
- a minőségi követelmények és a vonatkozó szabványok és építési előírások maradéktalan betartása,
- megvalósulási dokumentáció elkészítése és átadása a Megrendelő számára nyomtatott és digitális formában az előírt példányszámban.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember energetikai korszerűsítés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hónap) 10
3 Többletjótállás időtartama a köt. 36 hó felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva; min. értéke: (36 hó felett) 0 hó, legkedvezőbb szintje: (36 hó felett) 12 hó, egész hónapokban  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.6-16-2017-00003.
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a felhívás II.1.5. pontjához:
A teljesítés határideje az 1. rész esetében a szerződés aláírásától számított 18 hónap.
A teljesítés határideje a 2. rész esetében a szerződés aláírásától számított 3 hónap.
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad mindkét rész esetében.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Útfelújítás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: ivanyik.david@he-do.hu
Telefon: +36 304394529
Internetcím(ek): (URL) www.he-do.hu
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 8520812
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13448220
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Burkolat előkészítési munkák, egyéb munkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241

Hivatalos név: SKC Energy&Environment Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44699246
Postai cím: Rozália Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284447241

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Fűtés korszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SKC Energy&Environment Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44699246
Postai cím: Rozália Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
E-mail: energy@skc.hu
Telefon: +36 703803764
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284447241
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 26171056
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 25990077
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Épületgépészeti szerelvények kezelése, felelős műszaki vezető.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SKC Energy&Environment Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44699246
Postai cím: Rozália Utca 11
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25284447241

Hivatalos név: FÉSZ 2002 Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81374382
Postai cím: Mindszent Tér 12
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11078043205

Hivatalos név: ABAKÉMÉNY KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_89983207
Postai cím: Pázmány Péter Tér 14
Város: Szikszó
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24284743205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/10/07 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/11/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges