Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/195
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.10.09.
Iktatószám:19093/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Sajólászlófalva Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3773 Sajólászlófalva, Rákóczi Ferenc utca 15. Hrsz.: 42;3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15. Hrsz: 142.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bódva-Ép Kft.;Bódva-Ép Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sajólászlófalva Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81371040
Postai cím: Vörösmarty Utca 15.
Város: Sajólászlófalva
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3773
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pálcza Józsefné
Telefon: +36 48424312
E-mail: slfkozoshivatal@parisat.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.sajolaszlofalva.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.sajolaszlofalva.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Energetikai korszerűsítés Sajólászlófalván
Hivatkozási szám: EKR001098932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Tárgya: Építési beruházás: „Energetikai korszerűsítés Sajólászlófalván”
1. rész: Kultúrház energetikai korszerűsítése
2. rész: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27797717 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kultúrház energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45262700-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3773 Sajólászlófalva, Rákóczi Ferenc utca 15. Hrsz.: 42
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész vonatkozásában:
A felújítás az alábbi munkálatokból áll:
Napelem rendszer telepítése: A tárgyi ingatlanon lévő Kultúrház épületének villamos energia igényének közel 100%-os lefedését kívánjuk napelemes rendszerrel megtermelni. A szükséges napelemeket az épület tetőszerkezetére telepített formában helyezzük el déli tájolással. A rendszer 9db Amerisolar AS-6P30 napelem modulból áll, melyeknek teljesítménye 280 Wp x 9 db, azaz 2 520Wp, műszaki adatok az 1. sz. mellékletben csatolva. A napelemek (sorba kapcsolva) csatlakoznak a hálózatba történő visszatáplálást biztosító Growatt 2500 MTL-S inverterre. A csatlakozáshoz 4 mm2 keresztmetszetű, napelemekhez kifejlesztett UV sugárzást álló szolárkábel kerül felhasználásra. A háromfázisú invertertől elmenő 230 V kábel kismegszakítón keresztül csatlakozik a meglévő rendszerhez. A rendszer túlfeszültség elleni védelemmel van ellátva. A rendszer főbb elemei: 9db Amerisolar AS-6P30 napelem, 1db Growatt 2500 MTL-S inverter
Építészet:
• A padlásfödémre 20 cm ásványi szálas hőszigetelés elhelyezése, kiegészítő párazáró és áteresztő fóliákkal
• Homlokzati nyílászárók cseréje a nyílászáró konszignáció szerint
• Homlokzat hőszigetelés 15 cm vastagságban
• Akadálymentesítés
• Épületgépészet: az épületgépészeti tervfejezet szerint
Az elvégzendő építési munka az 1. és 2. rész tekintetében nem építési engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentációk és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap)(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hó) 10
2 2.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember energetikai korszerűsítés területén szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hó) 10
3 3. Többletjótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem min. értéke(36 hó felett) 0 hó, max. szintje (60 hó) 24 hó 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00136.
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az ajánlatkérő a 2. (2.1. és 2.2.) értékelési részszempontok esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
A képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

II.2.1)
Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45262700-8
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3773 Sajólászlófalva, Vörösmarty út 15. Hrsz: 142.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész vonatkozásában:
Napelem rendszer telepítése: Ajánlatkérő tárgyi ingatlanon lévő Hivatal épületének villamos energia igényének közel 100%-os lefedését kívánja a napelemes rendszerrel megtermelni. A szükséges napelemek elhelyezése: az épület tetőszerkezetére telepített formában déli tájolással. A rendszer 14db Amerisolar AS-6P30 napelem modulból áll, melyeknek teljesítménye 275 Wp x 14 db, azaz 3 850Wp. A napelemek (sorba kapcsolva) csatlakoznak a hálózatba történő visszatáplálást biztosító Growatt 4000UE inverterre. A csatlakozáshoz 4 mm2 keresztmetszetű, napelemekhez kifejlesztett UV sugárzást álló szolárkábel kerül felhasználásra. A háromfázisú invertertől elmenő 230 V kábel kismegszakítón keresztül csatlakozik a meglévő rendszerhez. A rendszer túlfeszültség elleni védelemmel van ellátva. A rendszer főbb elemei: 14db Amerisolar AS-6P30 napelem 1db Growatt 4000 UE inverter
Építészet:
• Felmenő szerkezetek: a válaszfalak 10 cm vtg. gipszkarton szerkezettel készülnek. Falazóhabarcs: min. H10.
• Vízszigetelés: A vizes blokkokban a csempe alatt kent talajnedvesség elleni szigetelést kell alkalmazni.
• Hőszigetelés: A födémbre 25 cm vastagságban roskadásmentes hőszigetelés készül. A homlokzati fal 16 cm vastagságban EPS 80 16 rendszerű hőszigeteléssel készül. A lábazat hőszigetelésére 16 cm vtg. xps hőszigetelés kerül elhelyezésre.
• Nyílászárók: Hőszigetelt 4+16+4 LOW-E+Argon (Ug=1,0-1,1 W/m2K) üvegezésű műanyag nyílászárók kerülnek beépítésre. Az ablakok nyíló-bukó kialakítással készülnek. A bejárati ajtó fokozott hőszigeteléssel, felülvilágítós szerkezettel készül. A belső ajtók kazettás faszerkezetűek lesznek.
• Lépcsők: A külső lépcső, illetve a terasz monolit vb. szerkezetű 30 cm belépéssel és 15 cm fellépéssel készül, fagyálló burkolattal ellátva.
• Burkolatok: Az alaprajz szerint a helyiségek funkciójának megfelelően készülnek laminált parketta, kerámia (vagy greslap) burkolattal, a vizes helyiségekben ajtó szemöldök magasságáig csempeburkolat készül.
• Homlokzatképzés: A lábazatok lábazati nemesvakolattal, a falak nemes vakolattal készülnek, a deszkázatok mahagóni színű falazúr felületkezelést kapnak. A nyílászárók fehér műanyag bevonattal készülnek.
• Szobafestő- és mázoló munka: A fal- és mennyezeti felületeken fehér, illetve pasztell színű TILATEX AQUA páraáteresztő diszperziós festés készül. A vizes helyiségekben ajtó szemöldökmagasságig érő csempeburkolás készül. A faszerkezetű belső nyílászárók teak színű lazúros felületkezelést kapnak.
• Épületgépészeti rendszerek gépész és energetikai tervfejezet szerint
• Épületvillamossági rendszerek: Energia elosztás: A főelosztó meglévő. megmaradó. Innen vannak táplálva az alelosztók. Itt van elhelyezve a főkapcsoló, a főbiztosító, túlfeszültség levezető valamint a kismegszakítók és egy áramvédő kapcsoló. Az alelosztóban főkapcsoló, áramvédő kapcsoló és kismegszakítók.
• Megújuló energia: Komplett napelemes (fotovoltaikus) rendszerek telepítése, villamos hálózatra kapcsolása, mono vagy polikristályos napelemes rendszer, magastetőre telepítve kompletten, 14db panel 275Wp, összesen 3,85kWp teljesítménnyel kiépítve
• Akadálymentesítés: külön akadálymentes műszaki leírás szerint
Az elvégzendő építési munka az 1. és 2. rész tekintetében nem építési engedélyköteles tevékenység.
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok önálló mellékletét képező műszaki dokumentációk és az árazatlan költségvetések tartalmazzák.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi jelen ajánlattételi felhívással egyidejűleg megküldött közbeszerzési dokumentumokban, így a közbeszerzési dokumentumokhoz csatolt „Műszaki dokumentáció” című dokumentumban, a szerződéstervezetben, valamint az árazatlan költségvetésben összefoglalt tevékenységek teljes körű ellátása a minőségi követelmények és a vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalata (hónap)(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hó) 10
2 2.2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető (vagy azzal egyenértékű) szakember energetikai korszerűsítés területén szerzett szakmai tapasztalata(hónap)(ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 48 hó) 10
3 3. Többletjótállás időtartama a kötelező 36 hónap felett (a műszaki átadás-átvételt követő naptól számítva hónapokban megadva; ajánlati elem min. értéke(36 hó felett) 0 hó, max. szintje (60 hó) 24 hó 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-BO1-2017-00017.
II.2.9) További információ:
Kiegészítés a II.2.5) Értékelési szempontok ponthoz: A legjobb ár-érték arányú ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.
Az ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legalacsonyabb ajánlati ár) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere tartalmazza.
Az ajánlatkérő a 2. (2.1. és 2.2.) értékelési részszempontok esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb igazolt szakmai gyakorlati tapasztalat) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
Az ajánlatkérő a 3. értékelési részszempont esetében a legjobb ajánlatot tartalmazó ajánlatra (legmagasabb jótállás időtartama) 10 pontot ad, a többi ajánlatra arányosan kevesebbet. A pontszámok kiszámítása során alkalmazandó képletet a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2019. évi 106. szám; 2019. június 4.; 1. számú melléklet A.1.ab) pontja szerinti egyenes arányosítás módszere tartalmazza.
A képleteket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Kultúrház energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bódva-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69469251
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: bodvaep@gmail.com
Telefon: +36 308715432
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14713451205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11962205
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építésvezetői feladatok ellátása
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bódva-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69469251
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14713451205

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2. Rész száma: 2 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/10/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bódva-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69469251
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
E-mail: bodvaep@gmail.com
Telefon: +36 308715432
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14713451205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15835512
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Bódva-Ép Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69469251
Postai cím: Petőfi Út 5
Város: Edelény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3780
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14713451205

Hivatalos név: SZILVÁSI Építő, Beruházó, Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67328363
Postai cím: Eper Utca 51
Város: Mezőkövesd
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14927393205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/08/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/04 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges