Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12440/2019
CPV Kód:79212000-3
Ajánlatkérő:HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35. NUTS-kód: HU101
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Repülőtéri tevékenységek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79157614
Postai cím: Igló Utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon: +36 12934513
E-mail: Jozsef.Takos@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.hungarocontrol.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.hungarocontrol.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Repülőtéri tevékenységek
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Könyvvizsgálati szolgáltatás teljesítése, valamint a 2007. évi LXXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység és tanácsadás ellátása a HungaroControl Zrt. részére a 2019 - 2021. üzleti évek vonatkozásában”
Hivatkozási szám: EKR000091192019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
a) A Megbízó könyvvizsgálata, amely magába foglalja Megbízó 2019., 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozó éves beszámolóinak könyvvizsgálatát és a beszámolókban szereplő adatok és állítások valódiságának vizsgálatát a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes és hatályos – jogszabályok (a továbbiakban: HAS) alapján.
b) A Megbízó 2019., 2020 és 2021. üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint, magyar és angol nyelven elkészített éves beszámolóinak (pénzügyi kimutatásainak) könyvvizsgálata és a beszámolókban szereplő adatok és állítások valódiságának vizsgálata az érvényes Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak, és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok alapján.
c) Megbízó erre vonatkozó igénye szerint a Megbízó premizált vezetőinek prémiumkiírásában szereplő feltételek teljesülésére vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozat elkészítése.
d) A Számviteli Politikák (HAS, IFRS) vizsgálata, illetve érdemi módosítás esetén a Számviteli Politika, és annak mellékleteire vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása, miszerint azok a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban állnak-e.
e) Külön könyvvizsgálói jelentés készítése magyar és angol nyelven a Megbízó éves jelentéséhez (a továbbiakban: Éves Jelentés, melynek elkészítését és tartalmi követelményeit az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.), továbbá a Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) szabályozza.)
f) A vagyonkezelt eszközökön végzett beruházások átadás-átvételével összefüggésben, az érintett vagyonelemek könyv szerinti bruttó értékéről készített negyedéves elszámolási kimutatásainak vizsgálata a megállapodás szerinti eljárások elvégzésére irányuló 4400. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján, valamint arról jelentés készítése.
g) Megbízott képviselőjének kötelező részvétele a Megbízó Felügyelőbizottságának és ügyvezető szervének ülésein a Megbízó beszámolóival és a negyedéves gazdasági jelentéseivel foglalkozó napirendi pontjainak tárgyalásánál. Megbízó a jelen pont szerinti feladatokért külön óradíjat nem fizet, a jelen pont szerinti feladatok ellenértékét az éves könyvvizsgálat díja tartalmazza.
h) Óradíjas elszámolás alapján a Megbízott képviselőjének részvétele a Megbízó Felügyelőbizottságának és ügyvezető szervének ülésein eseti megrendelés alapján évente 100 óra erejéig, ide nem értve a jelen pont g) pontjában meghatározott feladatot. A jelen pontban meghatározott keret naptári évenként értendő.
i) A jelen pont a-h) pontjaiban meghatározott feladaton felül egyedi illetve eseti igény szerint, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Mkkt.) 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tanácsadói tevékenység ellátása, eseti megrendelés alapján maximum 100 óra/ üzleti év mértékben. A jelen pontban meghatározott keret naptári évenként értendő.
A szerződéstervezetben részletezettek figyelembevételével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 48000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: „Könyvvizsgálati szolgáltatás"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79212000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló utca 33-35. NUTS-kód: HU101
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
a) A Megbízó könyvvizsgálata, amely magába foglalja Megbízó 2019., 2020. és 2021. üzleti évekre vonatkozó éves beszámolóinak könyvvizsgálatát és a beszámolókban szereplő adatok és állítások valódiságának vizsgálatát a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes és hatályos – jogszabályok (a továbbiakban: HAS) alapján.
b) A Megbízó 2019., 2020 és 2021. üzleti évre vonatkozó, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint, magyar és angol nyelven elkészített éves beszámolóinak (pénzügyi kimutatásainak) könyvvizsgálata és a beszámolókban szereplő adatok és állítások valódiságának vizsgálata az érvényes Nemzeti és a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardokban foglaltak, és a könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok alapján.
c) Megbízó erre vonatkozó igénye szerint a Megbízó premizált vezetőinek prémiumkiírásában szereplő feltételek teljesülésére vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozat elkészítése.
d) A Számviteli Politikák (HAS, IFRS) vizsgálata, illetve érdemi módosítás esetén a Számviteli Politika, és annak mellékleteire vonatkozó könyvvizsgálói nyilatkozat kiadása, miszerint azok a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban állnak-e.
e) Külön könyvvizsgálói jelentés készítése magyar és angol nyelven a Megbízó éves jelentéséhez (a továbbiakban: Éves Jelentés, melynek elkészítését és tartalmi követelményeit az Európai Parlament és a Tanács 550/2004/EK rendelete (2004. március 10.), továbbá a Bizottság 1035/2011/EU végrehajtási rendelete (2011. október 17.) szabályozza.)
f) A vagyonkezelt eszközökön végzett beruházások átadás-átvételével összefüggésben, az érintett vagyonelemek könyv szerinti bruttó értékéről készített negyedéves elszámolási kimutatásainak vizsgálata a megállapodás szerinti eljárások elvégzésére irányuló 4400. témaszámú Kapcsolódó Szolgáltatásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standard alapján, valamint arról jelentés készítése.
g) Megbízott képviselőjének kötelező részvétele a Megbízó Felügyelőbizottságának és ügyvezető szervének ülésein a Megbízó beszámolóival és a negyedéves gazdasági jelentéseivel foglalkozó napirendi pontjainak tárgyalásánál. Megbízó a jelen pont szerinti feladatokért külön óradíjat nem fizet, a jelen pont szerinti feladatok ellenértékét az éves könyvvizsgálat díja tartalmazza.
h) Óradíjas elszámolás alapján a Megbízott képviselőjének részvétele a Megbízó Felügyelőbizottságának és ügyvezető szervének ülésein eseti megrendelés alapján évente 100 óra erejéig, ide nem értve a jelen pont g) pontjában meghatározott feladatot. A jelen pontban meghatározott keret naptári évenként értendő.
i) A jelen pont a-h) pontjaiban meghatározott feladaton felül egyedi illetve eseti igény szerint, a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény (a továbbiakban Mkkt.) 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tanácsadói tevékenység ellátása, eseti megrendelés alapján maximum 100 óra/ üzleti év mértékben. A jelen pontban meghatározott keret naptári évenként értendő.
A szerződéstervezetben részletezettek figyelembevételével.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szakmai ajánlatban megajánlott könyvvizsgálati munka kidolgozottságának, a könyvvizsgálati munka tartalmának, módszertanának az értékelése 50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ár Súlyszám - 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: „Könyvvizsgálati szolgáltatás"
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65184596
Postai cím: Váci út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
E-mail: mailbox.ey@hu.ey.com
Telefon: +36 302984261
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10907836241
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 48000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43101124
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
E-mail: zsolt.agocs@pwc.com
Telefon: +36 309583528
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14619101
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 10256161244
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43101124
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 78.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10256161244

Hivatalos név: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65184596
Postai cím: Váci út 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10907836241

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/08 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez.
A szerződés végleges összértéke pontban a szerződés eredetileg becsült értéke került feltüntetésre, figyelemmel arra, hogy a szerződés jellegére tekintettel nem határozható meg konkrétan a szerződés végleges összértéke. A nyertes ajánlattevő által az ajánlati felhívás és dokumentáció előírásai alapján megajánlott "egységárak":
Ajánlattevő neve: Ernst & Young Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhelye: 1132 Budapest Váci út 20.
2. Könyvvizsgálat éves vállalási díja/ ára (könyvvizsgálat éves díja), mely az a)-g) alpont szerinti feladatok ellátását foglalja magában (nettó Ft/év): 9 300 000
3. Egyedi, illetve eseti igény szerinti, a 2007. évi LXXV.törvény 3. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység [(i) alpont szerinti tanácsadás] óradíja (nettó Ft/óra): 15 000
4. A HungaroControl Zrt. ügyvezető szervének és Felügyelőbizottsága ülésein a h) alpont szerinti részvétel óradíja (nettó Ft / óra): 15 000
Ajánlattevő neve: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. Székhelye: 1055 Budapest Bajcsy-Zsilinszky Út 78.
2. Könyvvizsgálat éves vállalási díja/ ára (könyvvizsgálat éves díja), mely az a)-g) alpont szerinti feladatok ellátását foglalja magában (nettó Ft/ év): 13 000 000
3. Egyedi, illetve eseti igény szerinti, a 2007. évi LXXV. törvény 3. §-ának (2) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység [(i) alpont szerinti tanácsadás] óradíja (nettó Ft/óra): 25 000
4. A HungaroControl Zrt. ügyvezető szervének és Felügyelőbizottsága ülésein a h) alpont szerinti részvétel óradíja (nettó Ft / óra): 25 000
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges