Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6598/2019
CPV Kód:71600000-4
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Megrendelő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.);Megrendelő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000439992019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000439992019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Keretszerz. – közúti biztonsági audit
Hivatkozási szám: EKR000439992019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71600000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási keretszerződés közúti biztonsági auditok készítésére engedélyes, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre:
1. rész: Dunántúl és Pest megye (valamint Budapest) területén lévő projektek köre
2. rész: Tiszántúl és Duna-Tisza köze területén lévő projektek köre
Közbeszerzés mennyisége:
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően teljesített auditok várható darabszáma:
1. rész tekintetében cca. 25 db (ezek közül cca. 17 db gyorsforgalmi úthoz kapcsolódik; cca. 5 db közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektre; cca. 3 db üzemeltetés korai szakaszában lévő projektre vonatkozik),
2. rész tekintetében cca. 30 db (ezek közül cca. 19 db gyorsforgalmi úthoz kapcsolódik; cca. 6db közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektre; cca. 4 db üzemeltetés korai szakaszában lévő projektre vonatkozik).
Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: 59476000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretszerz. – KBA – 1. rész
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71600000-4
További tárgyak:71621000-7
71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Megrendelő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés közúti biztonsági auditok készítésére engedélyes, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre:
1. rész: Dunántúl (Győr-Moson-Sopron megye; Vas megye; Zala megye; Komárom-Esztergom megye; Veszprém megye; Fejér megye; Somogy megye; Tolna megye; Baranya megye) és Pest megye (valamint Budapest) területén lévő projektek köre
Közbeszerzés mennyisége:
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően teljesített auditok várható darabszáma: 1. rész tekintetében tervezetten 25 db (ezek közül cca. 17 db gyorsforgalmi úthoz kapcsolódik; cca. 5 db közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektre; cca. 3 db üzemeltetés korai szakaszában lévő projektre vonatkozik).
Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményben meghatározott (szak)területen szerzett szakmai többlettapasztalata hóban kifejezve (min. 0, max. 9 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 27376000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés egy alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítása nem eredményezi a keretösszeg emelkedését.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Lásd a II.2.13) pont 2. alpontja szerint.
II.2.13) További információ 1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
2. Kiegészítés II.2.12) ponthoz: A keretszerződés jellegére tekintettel a hazai finanszírozású projekteken túl: IKOP, CEF, TOP, GINOP, VEKOP, ISPA, Interreg

II.2.1)
Elnevezés: Keretszerz. – KBA – 2. rész
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71600000-4
További tárgyak:71621000-7
71630000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11
A teljesítés helye: Megrendelő mindenkori székhelye (Magyarország, 1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Vállalkozási keretszerződés közúti biztonsági auditok készítésére engedélyes, kiviteli tervekre, egyes közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektekre és üzemeltetés korai szakaszában lévő projektekre:
2. rész: Tiszántúl és Duna-Tisza köze (Nógrád megye; Borsod-Abaúj-Zemplén megye; Heves megye; Szabolcs-Szatmár-Bereg megye; Hajdú-Bihar megye; Jász-Nagykun-Szolnok megye; Bács-Kiskun megye; Csongrád megye; Békés megye) területén lévő projektek köre
Közbeszerzés mennyisége:
A közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendeletnek megfelelően teljesített auditok várható darabszáma: a 2. rész tekintetében tervezetten 30 db (ezek közül cca. 19 db gyorsforgalmi úthoz kapcsolódik; cca. 6 db közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektre; cca. 4 db üzemeltetés korai szakaszában lévő projektre vonatkozik).
Ajánlatkérő nem tudja garantálni Ajánlattevőknek az egyenletes feladatkiadást.
A feladat további részletes ismertetését a dokumentáció tartalmazza. A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhívás III.1.3) pontjának M/2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményben meghatározott (szak)területen szerzett szakmai többlettapasztalata hóban kifejezve (min. 0, max. 9 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 32100000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbítás leírása: A szerződés egy alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható. A szerződés meghosszabbítása nem eredményezi a keretösszeg emelkedését.
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Lásd a II.2.13) pont 2. alpontja szerint.
II.2.13) További információ 1. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Kiss Balázs, lajstromszáma: 01037.
2. Kiegészítés II.2.12) ponthoz: A keretszerződés jellegére tekintettel a hazai finanszírozású projekteken túl: IKOP, CEF, TOP, GINOP, VEKOP, ISPA, Interreg

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: 1-2. részek tekintetében:
A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bek. b) pont értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-2. részek tekintetében:
Az ajánlattevőnek, közös ajánlattevőnek (a Kbt. 67. § (1) és (3) bek. alapján) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kr.”) 17.§ (1) bekezdése szerint az ajánlatban egyszerű (nem közjegyző előtt tett) nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a felhívásban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy olyan társaság, amelynek van a 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált tényleges tulajdonosa, akkor valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése, valamint a Kr. 17. § (2) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet.
A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
Ajánlattevőnek - figyelemmel a Kr. 13. §-ára - nyilatkoznia kell, hogy van-e vele szemben folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás. Amennyiben van, ez esetben ajánlattevőnek csatolni szükséges az ajánlathoz a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (az annak részét képező mellékletekkel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló cégbírósági igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető gazdasági szereplőtől olyan nyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon közbeszerzési eljárás valamely része tekintetében a gazdasági szereplő már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely rész tekintetében benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot, valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó dokumentumokat is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-2. részek tekintetében:
P/1.:
A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes árbevételről, valamint a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítése) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek. és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az alkalmasságra vonatkozó nyilatkozatokat részenként külön-külön kell megtenni.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevők, ha:
P/1.:
az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan, általános forgalmi adó nélkül számított
a) teljes árbevétele
összesen nem éri el az alábbi értékeket:
1. rész: 25.000.000,- Ft;
2. rész: 30.000.000,- Ft.
b) a közbeszerzés tárgyából (közúti infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítése) származó árbevétele összesen nem éri el az alábbi értékeket:
1. rész: 5.000.000,- Ft;
2. rész: 7.000.000,- Ft.
Amennyiben ajánlattevő több részre tesz ajánlatot, úgy elegendő az érintett legmagasabb értékű árbevételi előírásnak megfelelnie.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: 1-2. részek tekintetében:
M/1.:
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-ára tekintettel a 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását.
A referenciákat a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet referencianyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott referenciaigazolással lehet igazolni.
A referenciákat a Kr. 22. § (3) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének helyét,
- a teljesítés kezdő és befejező időtartamát, év, hónap, nap pontossággal,
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2.:
Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük (adott esetben), szakmai tapasztalatuk ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát (adott esetben).
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!), valamint annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember az ajánlattétel időpontjában munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe. Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Tekintettel arra, hogy jelen Kbt. 117. § szerinti eljárásban az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1-2. részek tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
M/1.:
nem rendelkezik összesen a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző utolsó 6 évben (72 hónapban) befejezett és legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a szerint igazolt szerződésszerűen teljesített alábbi referenciával:
1. rész: min. 8 db közúti infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítése, melyek közül min. 5 db gyorsforgalmi út vonatkozásában valósult meg;
2. rész: min. 8 db közúti infrastruktúrafejlesztéshez kapcsolódó közúti biztonsági audit elkészítése, melyek közül min. 5 db gyorsforgalmi út vonatkozásában valósult meg.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági követelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható, azaz több részre történő ajánlattétel esetén ajánlattevőnek elegendő az alkalmassági követelménynek való megfelelést egyszer igazolnia.
„Közút” alatt AK a 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat érti, ide nem értve a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 2. § (2) bek. d) pontjában írtakat, míg „gyorsforgalmi út” alatt 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet 2. § (1) bek. a) és 2. sz. melléklet I. pontjában foglaltakat érti.
M/2.:
nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
1-2. részek tekintetében:
legalább 1 fő közúti biztonsági auditor, aki rendelkezik:
- a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 8. § (3) bek-e szerinti közúti biztonsági auditori képesítés megszerzéséhez szükséges – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel, továbbá
- rendelkezik legalább 12 hónap közúti biztonsági audit elkészítésében szerzett szakmai tapasztalattal, amelyből legalább 2 db közforgalom számára történő megnyitás előtti kivitelezési projektre és 1 db üzemeltetés korai szakaszában lévő projektre vonatkozik.
AK a szakember esetén előírt szakmai gyakorlat meglétét a 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet 8. § (3) bek-e szerinti végzettség megszerzésétől kezdve számítja.
Ugyanaz a szakember mindkét ajánlati részben is megajánlható ugyanarra a pozícióra.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi (egyedi megrend. nettó díjának 2 %-a/naptári nap, max. 20 %), meghiúsulási (egyedi megrend. nettó díjának 20 %-a, a Szerz. tekintetében a fel nem használt nettó keretösszeg 20 %-a) és hibás teljesítési kötbér 20 %. Telj. biztosíték (nettó keretösszeg 1 %-a)
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A pénzügyi finanszírozás forrása a Szerz. hatálya alatt valamennyi rendelkezésre álló forrás: hazai forrás, IKOP, CEF, TOP, GINOP, VEKOP, ISPA, Interreg. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 135. § (1), és (4)-(6) bek-eiben foglaltakra, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ére, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. r-re, a 75/2016. (IV.5.) Korm.r-re és a 37/2018. (XII.28.) ITM r-re. Az ajánlattétel, a szerz., számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF). Előleget nem biztosítunk.
A feltételek részleteit a Szerz. tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Nincs rá lehetőség.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 176/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2019/05/03 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/05/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu/ [Kbt. 68. § (1b)]
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a, valamint a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdése szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (Értesítő 2016/147. sz., 2016.12.21.) Minőségi kritérium esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1) Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 117. § alapján saját beszerzési szabályok kialakításával folytatja le jelen eljárást. AK a Kbt. Második Részében megh. szabályok szerint jár el a Kbt. 113. (6), 114. § (2)-(3), (6), bekezdésben foglalt eltérésekkel, ill. az alábbiak szerint:
- az eljárás nyílt, a Közbeszerzési Értesítőben közzétett eljárást megindító felhívással indul.
- az ajánlatok bírálata egy lépcsőben történik, azaz a Kbt. 114. § (2) bekezdésétől eltérően valamennyi csatolandó dokumentumot valamennyi ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátani, beleértve a kizáró okok fenn nem állására és az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat is.
- alkalmazandó kizáró okok a Kbt. 117. § (4) bek. alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok.
- A kiegészítő tájékoztatásra a 114. § (6) bekezdésében foglaltak az irányadók.
- Az ajánlat érvénytelen a Kbt. 73. § (1)-(2), (4), (6) bekezdése szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén.
2) AK nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk megadását.
3) Ajánlatkérő a hiánypótlás (hp.), valamint a felvilágosítás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján ajánlatkérő nem rendel el újabb hp-t, ha a hp-val az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.
4) Valamennyi alk feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.
5) A közbesz. dokumentumokat az ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésére tekintettel korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen a jelen felhívás I.3) részében megadott URL címen, elektronikus úton hozzáférhetővé teszi. A dokumentáció elektronikus úton elérhető és letölthető az ajánlattételi határidő lejártáig.
6) AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatok benyújtását.
7) Szerz.kötés feltétele, hogy az M/2. pontban megjelölt szakember a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében szerepeljen a következő (az adott pozícióhoz elvárt) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti érvényes, aktív regisztrációval: KA
8) Ajánlatkérő a keretszerződés hatálybalépését a Dunántúl és Pest megye területére vonatkozó, illetve a Tiszántúl és Duna-Tisza köze területére vonatkozó meglévő keretszerződései kimerüléséhez köti (szerződéstervezet 5.1. pontja).
9) AK mindkét rész tekintetében alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. http://nekszt.hu/tamogatas/.
11) Az EKR működtetését a 27/2017. (XI.6.) MvM r. alapján a NEKSZT Kft. végzi http://nekszt.hu. A rendszer működése, használata vonatkozásában Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást nem nyújt.
12) Irányadó jog: Kbt. és végrehajtási rendeletei (különösen: 321/2015. (X.30.) Kr., 424/2017. (XII.19.) Kr.t. A közbesz. elj. során megkötött keretszerz-re egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
13) A közbesz. dok-ok többlet előírásokat tartalmaznak, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/04/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges