Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23736/2019
CPV Kód:45214000-0
Ajánlatkérő:Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:6914 Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27. (hrsz. 58) és 6914 Pitvaros, Petőfi tér 15. (hrsz. 267)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58932634
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Hódmezővásárhely
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Murvai László
Telefon: +36 12379817
E-mail: murvai.laszlo@saldo.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/hodmezovasarhely
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000646062019/reszletek
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000646062019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000646062019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Pitvarosi Általános Iskola bővítése és átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000646062019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése, átalakítása az EFOP-4.1.2.-17-2017-00017 azonosítószámú projektben
6914 Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27. (hrsz. 58):
Telek méret: 5453 m2
Épületek összes alapterülete: 1575,71 m²
Elbontott melléképületek alapterülete: 37,51 m²
Meglévő iskolaépület alapterülete: 1287,69 m²
Tervezett bővítés: 143,75 m²
Elbontott melléképületek alapterülete: 37,51 m²
Meglévő Kerékpártároló alapterülete: 108,27 m²
Meglévő Tároló alapterülete: 36,00 m²
Tervezett parkolók száma: 2 db
6914 Pitvaros, Petőfi tér 15. (hrsz. 267)
Telekméret: 3010 m2
Térkő burkolat készítése: 278 m2
Gumilemez burkolat építése: 94 m2
Járdaszegély építése: 90 m
Kerítésépítés vasbeton lábazattal: 40,86 m (ebből kétszárnyú kapu 3,0 m)
Játszótéri elemek telepítése: 3 db
Az eljárás feltételes közbeszerzésként kerül lefolytatásra. Részletek a VI.3.12. pontban.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig részletes organizációs tervet készít, melynek elfogadása a szerződéskötés feltétele.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzési eljárással érintett két épület felújítása egy projekt részeként valósul meg, melyből az egyik épület felújítása alacsony értéket képvisel, így leválasztása gazdaságilag nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Pitvarosi Általános Iskola bővítése és átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45214000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6914 Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27. (hrsz. 58) és 6914 Pitvaros, Petőfi tér 15. (hrsz. 267)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bővítése, átalakítása az EFOP-4.1.2.-17-2017-00017 azonosítószámú projektben
6914 Pitvaros, Kossuth Lajos u. 27. (hrsz. 58):
Telek méret: 5453 m2
Épületek összes alapterülete: 1575,71 m²
Elbontott melléképületek alapterülete: 37,51 m²
Meglévő - átalakítással érintett - iskolaépület alapterülete: 1287,69 m²
Tervezett bővítés: 143,75 m²
(Az átalakítással és bővítéssel érintett összes nettó alapterület: 1431,44 m²)
Elbontott melléképületek alapterülete: 37,51 m²
Meglévő Kerékpártároló alapterülete: 108,27 m²
Meglévő Tároló alapterülete: 36,00 m²
Tervezett parkolók száma: 2 db
6914 Pitvaros, Petőfi tér 15. (hrsz. 267)
Telekméret: 3010 m2
Térkő burkolat készítése: 278 m2
Gumilemez burkolat építése: 94 m2
Járdaszegély építése: 90 m
Kerítésépítés vasbeton lábazattal: 40,86 m (ebből kétszárnyú kapu 3,0 m)
Játszótéri elemek telepítése: 3 db
Az eljárás feltételes közbeszerzésként kerül lefolytatásra. Részletek a VI.3. pontban.
A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjáig részletes organizációs tervet készít, melynek elfogadása a szerződéskötés feltétele.
Ajánlatkérő a nettó vállalkozói díj 5 %-ának megfelelő összegű tartalékkeretet köt ki.
A részletes műszaki leírások (kiviteli tervdokumentáció, helyszínrajzok, konszignációk, stb.), valamint a tételes árazatlan költségvetések – amelyek az árajánlat kötelező formáját is meghatározzák - a dokumentáció mellékletét képezik.
Bővítési-átalakítási munkák leírása:
A jelenlegi 9 tantermet és az iskola egészében, a lehetőségek adta pozíciókban elhelyezett tanári szobákat tartalmazó létesítmény a felújítást követően áthelyezett és új tantermeket és összevont tanári helyiséget tartalmaz majd. A kétszintes főépület és a földszintes, két kisebb tantermet tartalmazó épület összekötésre céljából létesülő kisebb bővítmény közlekedő teret és egy csoportszoba jellegű tantermet tartalmaz. A két épület összekapcsolásával és a főépület közlekedő rendszerének módosításával az eddig, csak az udvaron keresztül megközelíthető vizesblokk is bekapcsolható lesz az épület közlekedési hálózatába. A bővítményben kap helyet a fiú mosdó, az akadálymentesített vizesblokk, takarítószer tároló és külső megközelítéssel a gondnok tartózkodója és műhelye. A tanári szobák a most szolgálati lakás funkciójú épületrészbe kerülnek összevonásra. A tanári szobák áthelyezésével felszabaduló területek a közlekedő-aula teret növeli (mivel a közösségi tér arány jelenleg alacsony az épület befogadó képességéhez viszonyítottan). A jelenlegi aula térben található az épület egészét fűtő két kazán és a hozzá kapcsolódó hő-központ, mely jelenleg az aula üvegfala előtt áll. Ezen kívül az aula padlózata eltér az iskola padlóvonal szítjétől, így innen csak lépcsővel lehet a tantermi közlekedőkbe eljutni, mintegy 40cm magasság különbség áthidalásával. Így az aulatérből a kazánok és a hő-központ áthelyezésre kerül a padlástérben kialakítandó gépészeti helyiségbe. Az aula padlója megemelése után, annak lapostető szerkezete is teljes átépítésen esne át és kialakulna egy akadálymentesen használható földszinti terület. A teljes akadálymentesítés érdekében a főbejárathoz és az aulához csatlakoztatva szabványos lejtésű rámpa létesülne. A bővítéssel nem érintett épület alapterületen belül is történnek átépítések, de ezen módosítások a tartószerkezeti rendszert nem érintik (tornaszoba áthelyezése, leány és fiú öltözők kialakítása a tornaszobához kapcsoltan, vizesblokkok átalakítása, tanári helyiségeinek kialakítása, teljes tető héjazat csere), így építési engedély szempontból sem relevánsak. Mindezen átalakítások és építések mellett a két tantermes épületrész és a szolgálati lakás egésze utólagos hőszigeteléssel lesz ellátva, valamint a szolgálati lakáson homlokzati nyílászáró csere is történne, mely munkálatok szintén nem tartoznak az építési engedélyezéssel érintett tevékenységi körbe. Az új építésű részek természetesen a hatályos hőtechnikai normák szerint készülnek. Az átalakítások után 1400,58m2 hasznos alapterületű épület létesül. A tervezett bővítmény hagyományos szerkezettel készül (sík alapozás, vasbeton szerkezettel merevített szilikát falazat, előre gyártott vasbeton gerendás födém, magastetős ácsszerkezetű tetővel és cserépfedéssel). Az energetikai jellemzők maximalizálása az ésszerűség és gazdaságos kivitelezhetőség szabta keretek között elsődleges prioritást élvez. Épp ennek okán a meglévő főépület 10 éven belül elkészült 10 cm vastagságú polisztirol homlokzat hőszigetelését és műanyag ablakait nem hőszigetelnénk tovább, mivel ez gazdaságtalan műszaki döntés lenne. Ezen állítás megalapozottságát a jelenlegi és tervezett épületállományra vonatkozó energetikai számítások és a hozzájuk kapcsolt energetikus szakvélemény is alátámasztja. Az új épület fűtését (igazodva a 2018. évtől kötelező érvényű energetikai irányelvekhez) kondenzációs gázkazánnal tervezzük megvalósítani. A villamos hálózat tekintetében az általános előírásokon túl, törekedni kell az alacsony energia fogyasztású berendezések (Led világítás) beépítésére. A felsorolt átalakítások mellet 25kW teljesítménnyel napelem telepítés történik a villamos terv szerinti kivitelben.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.2.1) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
2 Az M.2.2) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
3 Az M.2.3) alkalmassági feltétel teljesítéséhez megjelölt szakember többlet szakmai tapasztalata (hónapban, min. 0 hónap, max. 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (5 % tartalékkerettel) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.1.2-17-2017-00017
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő a kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 114. § (2) bek. szerinti nyilatkozatokat kéri be az ajánlattevőktől, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1. Alkalmatlan az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő, ha nem rendelkezik aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal. Amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő, úgy szerepelnie kell a letelepedés szerinti ország azon nyilvántartásában, vagy rendelkeznie kell a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal, amely igazolja, hogy a gazdasági szereplő építőipari kivitelezői tevékenységet folytat.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. Ajánlatkérő közhiteles nyilvántartásból ellenőrzi, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepel-e a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelező vállalkozásokat nyilvántartó rendszerben. (http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search). A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az ajánlattevő az ajánlattételi határidőre - ajánlatában - a Kbt. 114. § (2) bekezdése, illetőleg a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1) bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
P.1.) Ajánlatkérő a beszámoló adatait az http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon ellenőrzi, tehát amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Egyéb esetben az ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (1) bek. b) pontja alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
A 321/2015. (X.30.) Korm.r. 19. § (2) bek.-nek alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. § (3) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók.
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1.) saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján a felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X.30.) KR. 19. § (2) bek. szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenység) származó - árbevétele nem éri el a nettó 200 M Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő az ajánlat részeként a Kbt. 67. § (1) bekezdése és 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles csatolni, melyben a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni.
A gazdasági szereplő az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani
M.1.
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, illetőleg a 23. § által hivatkozott 22. § (3) bekezdése alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- az ismertetett építési beruházás tárgyát, és releváns műszaki adatait (alapterület),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,
- teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap),
- a teljesítés helyét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2.
a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki a szakember szakmai tapasztalatának időszaka és helye;
- a végzettséget és képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata,
- a szakember által aláírt, rendelkezésre állási, valamint arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az eljárásba történő bevonásáról tudomással bír.
(Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenértékű jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítása is szükséges.)
Amennyiben a szakember rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott felelős műszaki vezetői névjegyzékben való bejegyzéssel, akkor annak nyilvántartási számáról ajánlattevőnek vagy a bevonni kívánt szakembernek elegendő nyilatkozni (a nyilvános adatbázisban szereplő információkat az Ajánlatkérő ellenőrzi a nyilatkozatban megadott adatok alapján)
Az előírt alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bek. alkalmazása esetén az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladási időpontjától visszafelé számított 5 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, legalább nettó 1000 m2 alapterületet elérő magasépítésre vonatkozó referenciával (új épület építése és/vagy felújítása és/vagy bővítése és/vagy átalakítása), melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az előírt alkalmassági feltétel legfeljebb 2 szerződéssel teljesíthető.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bek. szerint az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési referenciákat fogadja el.
Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése alapján jelzi, hogy a fent meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.2.
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik
1) legalább 1 fő, az építésvezető feladatokat ellátó szakemberrel, aki rendelkezik az építész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel;
2) legalább 1 fő, a gépészeti szerelési munkák irányításért felelős szakemberrel, aki rendelkezik a gépész szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel;
3) legalább 1 fő, a helyszíni villanyszerelési munkák irányításért felelős szakemberrel, aki rendelkezik az „elektromos” szakág vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakemberek között átfedés lehetséges. A felelős műszaki vezetői jogosultság tekintetében az adott szakember szakmai jogosultsága bejegyzésének helye szerinti ország joga az irányadó. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő által az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – az ajánlattevő nyertessége esetén - legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. Építésvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet a munkaterületen irányítja, a felelős műszaki vezetői feladatokat mind a munkaterületen, mind pedig az építési naplóban ellátja.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére és a Kbt. 134. §-ára tekintettel - a teljesítés és a jótállás időtartamára - késedelmi kötbért, meghiúsulási kötbért, valamint megvalósítási és jótállási biztosítékot köt ki.
Késedelmi kötbér: A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli teljes nettó vállalkozói díj 0,2 %-a Ft / késedelmes nap, melynek maximális mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 10 %-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, vagy a késedelem időtartama az 50 napot, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér: Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 20 %-a, melyet Ajánlatkérő értesítésére, 15 napon belül kell a kötelezettnek (nyertes ajánlattevő) megfizetnie.
Megvalósítási biztosíték: Nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésére „Jól teljesítési” (továbbiakban: Megvalósítási) biztosítékot köteles biztosítani, az elfogadott nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár 5 %-ára, mely egyúttal „Előleg Visszafizetési Biztosítékként” is alkalmazandó. A Megvalósítási Biztosíték határidőn belüli átadásának elmaradása, az ajánlati biztosíték elvesztését, illetve a szerződés nyertes ajánlattevő miatti meghiúsulását vonja maga után.
A Megvalósítási Biztosíték részletes szabályozása a szerződéstervezetben szerepel.
Jótállási biztosíték: Ajánlatkérő a jótállási időszak alatti kötelezettségekkel kapcsolatos igények biztosítékaként jótállási biztosítékot ír elő a szerződés tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatásának 5 %-ával megegyező mértékben. A jótállási biztosíték a Kbt. 134. § (7) bekezdésben meghatározott módon, visszatartásként kerül biztosításra és a vállalt jótállási kötelezettség lejártát követő 30. napig érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A visszatartás a Kbt. 134. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiváltható a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglalt biztosítékmódozatokkal.
A Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján az előírt biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
Jótállás: Nyertes ajánlattevőként szerződő fél a sikeres műszaki átadás-átvétel napjától számított 60 hónapos időtartamra a szerződésben foglalt valamennyi munkára és beépített anyagra teljes körű jótállást köteles vállalni. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(6) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásaira figyelemmel teljesíti (részben szállítói finanszírozással, részben közvetlen banki átutalással). Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7)-(9) bekezdései alapján előleg kifizetését igényelheti (a szerződésben foglaltak szerint).
Ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31-32. §-ára tekintettel rész-számlázást tesz lehetővé, az alábbiak szerint:
• előleg-számla: a szerződés hatályba lépését követően;
• 1. részszámla: min. 25 %-ot elérő igazolt műszaki teljesítés esetén;
• 2. részszámla: min. 50 %-ot elérő igazolt műszaki teljesítés esetén;
• 3. részszámla: min. 75 %-ot elérő igazolt műszaki teljesítés esetén;
• végszámla (4. részszámla): igazolt 100%-ot elérő műszaki teljesítés esetén a fennmaradó összegre.
A részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg. A végszámla (utolsó részszámla) az igazolt 100%-ot elérő műszaki teljesítés esetén nyújtható be, min. a teljes nettó – tartalékkeret nélküli – ellenszolgáltatás 25 %-át kitevő összegre.
Ajánlatkérő jelen eljárásban 5 %-os tartalékkeretet határozott meg.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén az alvállalkozói teljesítés kifizetése során a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet hatályos 32/B. §-a szerint kell eljárni.
A kifizetés, az ajánlattétel és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF).
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőknek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatok bontása elektronikus úton, az egységes Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történik, a 424/
2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-ában rögzített módon.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint indult, mivel a beruházásra vonatkozóan többlet-forrást vár. (További részletek a VI.3.12. pontban.)
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000 HUF
A befizetés helye: bankszámla
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10028007-00336781-30005101
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Fizetési számlára történő befizetés esetén:
- a számla száma: a fentiek szerint megjelölt számlaszám
- közlemény rovatban fel kell tüntetni: „Ajánlati biztosíték: Pitvaros”
- igazolás módja: ajánlatba csatolni kell a banki átutalás visszaigazolását.
Egyéb esetben:
- igazolás módja: a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított okirat, illetőleg a kötelezvény ajánlatba történő csatolása.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Az „ajánlati ár” esetén: fordított arányosítás, a szakmai tapasztalat” esetén egyenes arányosítás. Pontkiosztás módszere a dokumentációban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével folytatja le az eljárást. Eljárás-azonosító: EKR000646062019.
2. Az ajánlattevőnek az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (5) bekezdésre vonatkozóan. Az ajánlattevőknek a 66. § (6) bek. szerint kell megjelölni a közbeszerzésnek azon részeit, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt – az ajánlat benyújtásakor ismert - alvállalkozókat.
3. Ajánlatkérő a megfelelő ajánlattétel érdekében helyszíni bejárást tart a beruházás helyszínén, 2019. december 17-én 10:00 órai kezdettel. A helyszíni bejárás részletei a dokumentációban szerepelnek.
4. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. Ajánlatkérő a Kbt. 3. § 37. pontja alapján szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetés. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
5. Ha a gazdálkodó szervezet adatai a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok alapján nem ellenőrizhetők, akkor mellékletként csatolandó az ajánlattevő működési formája szerinti okirat (cégkivonat, egyéni vállalkozó jegyzői kivonata /hatósági igazolás/) elektronikus másolata. Kivonat esetében 60 napnál nem régebbi okiratról készült másolat fogadható el. Továbbá csatolandó az ajánlatot aláíró képviseletre jogosult aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi. V. törvény 9. § (1)-(2) bekezdés szerinti aláírás mintájának elektronikus másolata. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
6. Folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárásról az EKR-ben biztosított elektronikus űrlapon kell nyilatkozni.
7. Ajánlatkérő a 322/2015. Korm.r. 20. §-a szerint 5 %-os tartalékkeretet határoz meg, mely az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka elvégzésére is felhasználható.
8. A hiánypótlás a Kbt. 71. §-a szerint biztosított. A hiánypótlás teljesítése az EKR-ben történik.
9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (M1 és M2 alkalmassági feltételek) és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékbe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés]
10. A nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig be kell nyújtania a szerződés tárgyát képező munkákra irányuló 100.000.000,- Ft/év és 10.000.000,- Ft/káresemény összegű Contractor's All Risks (C.A.R.) típusú felelősségbiztosítás meglétének igazolását.
11. Tájékoztatás feltételes közbeszerzésről: Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy jelen eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint indult, mivel a beruházásra vonatkozóan többlet-forrást vár. A közbeszerzés fedezetéül szolgáló forrásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása a Kbt. 53. § (4)-(6) bek., a 75. § (2) bek. a) pontja, illetve a 131. § (9) bek. szerinti oknak minősülhet, illetve a megkötött szerződés nem lép hatályba. Ajánlatkérő a szerződés hatályba léptető nyilatkozatát legkésőbb a szerződés aláírásától számított 4 hónapon belül adja ki.
12 Amennyiben a nyertesnek minősített ajánlattevő visszalép, úgy az ajánlatkérő a következő legjobb ár-érték arányú ajánlatot tevővel köti meg a szerződést, amennyiben ilyet az összegezésben megnevez.
13. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
14. Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
15. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
16. Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Murvai László (lajstromszám: 00026).
17. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvénynek a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges