Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:23364/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:8647 Balatonmáriafürdő, Vasút tér 418/2 hrsz, Magyarország.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.01.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közszolgáltató
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35803375
Postai cím: Könyves Kálmán Krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Jankovics Ivett
Telefon: +36 306609742
E-mail: jankovics.ivett@mav.hu
Fax: +36 15117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001157262019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001157262019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
x Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Balatonmáriafürdő felvételi épület felújítása
Hivatkozási szám: EKR001157262019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Balatonmáriafürdő vasútállomás felvételi épület felújítása
II.1.5)
Becsült érték: 105000000 Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés tárgya nem teszi lehetővé a részekre bontást tekintve, hogy műszakilag és funkcionálisan nem elkülöníthetőek az egyes munkanemek.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Balatonmáriafürdő felvételi épület felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: 8647 Balatonmáriafürdő, Vasút tér 418/2 hrsz, Magyarország.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Balatonmáriafürdő vasútállomás felvételi épület teljeskörű megújítása valamint a kiszolgáló épülettel összeépülő VOLÁN pályaudvar fejlesztésének befejezése.
Eredeti terv és kiegészítő műleírás alapján a jogerős építési engedély alapját képező műszaki tartalom a következő:
Vissza kell bontani (és újra kell építeni) a következő szerkezeteket:
- Felvételi épület fedett árkádjai és rámpa, illetve Kiszolgáló épület fedett közlekedőiben lévő megépült kiselemes burkolatot aljzattal együtt.
- A fedett árkád lépcsőin elhelyezett kőlap burkolatot.
- Felvételi épületben a közönségforgalmi terek vizes helyiségeinek padló és falburkolatát.
- A megépült VOLÁN M3 jelű faburkolatú álmennyezetet.
- Az akadálymentes rámpa burkolatát és a feltöltését (a tervektől eltérően készült, a támfalon vizesedés tapasztalható).
- Az enyhe hajlású VOLÁN ferde előtetőn a horganylemez fedését és annak aljazatát.

A további épületszerkezetek vonatkozásában az eredeti terv szerinti megvalósítás szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M/2.1 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) 10
2 Az M/2.2 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) 10
3 Az M/2.3 alkalmassági követelményben megjelölt szakember esetén az előírton felüli szakmai tapasztalat (minimum: 0 hónap; maximum: 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft): / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: 105000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: ATnek a Kbt.114.§(2)bek. és a 321/2015.(X. 30.)Korm.rendelet (a továbbiakban:Rendelet)17.§(1)bekezdése alapján nyilatkozni kell arról, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. §(1)bekezdés g)-ka) és kc), továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok. A Kbt. 62.§(1)bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ATnek nyilatkoznia kell arról, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.évi LIII.törvény 3.§ 38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017.évi LIII.törvény 3.§38.pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. ATnek a Kbt.67.§(4)bekezdése és a Rendelet 17.§(2) bekezdése alapján előzetes igazolásként nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1) bekezdése g)-k), továbbá az m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet. A Kbt.67.§(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot az AT-nek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. A Rendelet 1.§(7) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Az EEKD nem alkalmazandó, azonban az AK köteles elfogadni, ha az AT a Rendelet 7.§ szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – EEKD-t nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az AK által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT felel. A Kbt.62.§(1) bekezdés h), j) és q) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani, a Kbt.63.§(3) bekezdés rendelkezései irányadóak. A Kbt.64.§(1) pontja alapján a 62.§(1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188.§(4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188.§(5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Továbbá AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§(11a) bekezdésében foglaltakra. A kizáró okok előzetes és utólagos igazolása során benyújtandó nyilatkozatokra, igazolási módokra vonatkozó részletes szabályokat a KD tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Előzetes igazolási mód: M/1.) és M2) alkalmassági követelmény vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatában csak arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, a teljesítésre vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Erre figyelemmel Ajánlattevő az ajánlatban nem köteles beadni a részletes adatokat tartalmazó dokumentumot, azonban Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására be kell nyújtani. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6) bekezdései alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike a közös ajánlattételi szándékáról nyilatkozni köteles. Amennyiben ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodik, abban esetben - az ajánlatának részeként benyújtandó, az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről szóló nyilatkozatában - meg kell jelölnie ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának hivatkozásával azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek való megfelelés érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő arra vonatkozóan is nyilatkozni köteles, amennyiben nem vesz igénybe kapacitást nyújtó szervezetet az alkalmassági minimumkövetelmények igazolására. M/1.) Utólagos igazolási mód: A Kbt. 69. § (4)–(7) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolások, dokumentumok benyújtására. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás megküldésétől visszafelé számított megelőző öt év (60 hónap) legjelentősebb, befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt referenciájának ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott igazolással legalább a következő tartalommal: • a teljesítés ideje, [tól-ig (év, hónap, nap)], • a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe (székhelye), • a szerződés tárgya, (egyértelmű leírását, amely igazolja, hogy az alkalmassági követelményként előírt munka elvégzése megtörtént), • ellenszolgáltatás összege, • a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám, esetleg e-mail), • a teljesítés helye, • továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, • ha a teljesítést nem önállóan végezte, annak feltüntetését, hogy a referenciát bemutató szervezet a teljesítésben milyen ellenértékkel vett részt (önálló teljesítés esetén ennek a ténynek a feltüntetése nem szükséges). A referenciáknak teljesítésigazolással lezárt, megrendelő által átvett munkákra kell vonatkozniuk. A referencia időpontjaként a teljesítésigazolás kiállításának dátuma tekintendő. A benyújtott nyilatkozatokból vagy igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát konzorciumi tagként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette, az Ajánlatkérő ilyen esetekben kizárólag az ajánlattevő saját teljesítésének tárgyát és értékét veszi figyelembe az alkalmasság elbírálása során.
Ajánlatkérő tájékoztatásul közli, hogy – a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében rögzítettek kivételével – a közös ajánlattevőként (tagként) vagy alvállalkozóként teljesített referencia esetében az ajánlatkérő a referenciát bemutató által teljesített munkarészeket fogadja el.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A.§-ban meghatározottakra.Az M1) alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattevő több szerződés útján is teljesítheti. M.2.) Utólagos igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a bemutatását, akiket be kíván vonni a teljesítésbe az alábbiak szerint: 1. csatolni kell a szakemberek megnevezését és bemutatását tartalmazó cégszerűen aláírt nyilatkozatot. A nyilatkozatban minimálisan az alábbiakat kell megjelölni: -az adott szakember nevét, - képzettségét, végzettséget, - a szakember munkáltatójának valamint - azon alkalmassági feltétel pontos megjelölését, hogy milyen szakemberként kívánja bevonni az adott szakembert a szerződés teljesítésébe. 2. csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, az alábbi minimális tartalommal: 2.1. név, 2.2. születési idő, 2.3. jelenlegi munkahely (munkáltató) megnevezése, 2.4. a minimumfeltételek igazolásához szükséges végzettség bemutatása, a végzettséget igazoló intézmény megnevezésével 2.5. a szakember által megszerzett, a minimumfeltételek igazolásához szükséges gyakorlat feltüntetése, minimálisan az alábbi adatok megadásával: - gyakorlat rövid bemutatása - gyakorlat kezdete (év, hónap,), vége (év, hónap) Ajánlatkérő az év, hónap megadásánál a kezdő és utolsóként megjelölt hónapot egész hónapnak számítja. 2.6. adott esetben a szakember kamarai nyilvántartási száma. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy önmagában a kamarai nyilvántartási szám megadása nem elegendő az alkalmasság igazolásához. Folyt. III.1.4)
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben az alábbi előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett, az alábbi befejezett referenciával:
- Legalább nettó 50 m Ft értékű közhasználatú épület építésére vagy felújítására vagy átépítésére vonatkozó referenciával.
Közhasználatú épület fogalma alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:
„Olyan építmény (építményrész), amely
- a település vagy településrész ellátását szolgáló funkciót tartalmaz, és
- használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható (pl. alap-, közép-, felsőfokú oktatási,
egészségvédelmi, gyógyító, szociális, kulturális, művelődési, sport, pénzügyi, kereskedelmi,
biztosítási, szolgáltatási célú építmények mindenki által használható részei), továbbá - használata
meghatározott esetekben kötelező, illetve elkerülhetetlen (pl. a közigazgatás, igazságszolgáltatás,
ügyészség építményeinek mindenki által használható részei), valamint, amelyet
- törvény vagy kormányrendelet közhasználatúként határoz meg.”
Az alkalmassági minimumkövetelmény egyetlen referencia munkával teljesítendő.
M.2./ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt, az alábbiakban megjelölt képzettségű és szakmai gyakorlatú, szakemberrel/szakemberekkel:
a) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV./1. rész 2. pontjában előírt építési szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „MV-É” jogosultság névjegyzékbe vételi követelmények megfelelő képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök 3 év; építészmérnök, építőmérnök 4 év) szakmai gyakorlati idővel.
b) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV./2. rész 5. pontjában előírt építményvillamossági szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „MV-ÉV” jogosultság névjegyzékbe vételi követelmények megfelelő képzettséggel (okleveles villamosmérnök, villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges (okleveles villamosmérnök 3 év; villamosmérnök 4 év) szakmai gyakorlati idővel.

c) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013 (VII.11) Korm. rendelet 1. melléklet IV./2. rész 3. pontjában előírt építménygépészeti szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „MV-ÉG” jogosultság névjegyzékbe vételi követelmények megfelelő képzettséggel (okleveles gépészmérnök, épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány, gépészmérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű felsőfokú végzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges (okleveles gépészmérnök, épületgépészeti szakirány, okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány 3 év; gépészmérnök, épületgépész szakirány 4 év) szakmai gyakorlati idővel.
M.2. b) és c) pontban meghatározott szakemberek között átfedés lehetséges.
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben szerződéses feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjától kell rendelkeznie az előírt szakemberek jogosultságával.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: Folyt. III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
3. A szakmai önéletrajzhoz mellékelni kell a végzettséget
igazoló okirat(ok)at, igazolás(ok)at, egyszerű másolatban. Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdése alkalmazandó. Csatolandó továbbá az Ajánlattevővel, illetve alkalmasság igazolására bevont más szervezettel munkaviszonyban nem álló szakember esetén rendelkezésre állásra vonatkozó nyilatkozat. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként előírt adatoknak, információknak, a szakmai önéletrajznak igazolnia kell minden feltételt, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. Ajánlattevő valamennyi szakember vonatkozásában nyilatkozni köteles arról, hogy név szerint mely szakembert mely pozícióra jelöli, azaz mely alkalmassági követelmény teljesítésére kívánja igénybe venni. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Amennyiben Vállalkozó elmulasztja szerződéses kötelezettségeinek a vállalt teljesítési határidőn belüli teljesítését, úgy Megrendelő – egyéb kárigényén túl – késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke minden késedelemmel érintett nap után a szerződésszegéssel érintett nettó Vállalkozási díj 0,5 %-a a késedelem minden napjára. A késedelmi kötbér mértéke nem haladhatja meg a Szerződésben meghatározott nettó Vállalkozási díj 20 %-át.
Nem teljesítési kötbér: Ha vállalkozónak felróható okból a Szerződés teljesítése meghiúsul, Vállalkozó köteles Megrendelő részére meghiúsulási kötbért fizetni, melynek mértéke a nettó Vállalkozási díj 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: Vállalkozó hibás teljesítése esetén a kötbér mértéke hibásan teljesített munkarészre vonatkozó nettó Vállalkozási díj 20 %-a. A hibás teljesítési kötbér maximális értéke a szerződés nettó értékének 20%-a.
Teljesítési biztosíték: Vállalkozó a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a nettó Vállalkozási díj 5 %-nak megfelelő összegű teljesítési biztosíték nyújtására köteles.
Jólteljesítési biztosíték: Vállalkozó az általa elvégzett munkákért, beépített anyagokért és berendezésekért a hiánymentes átadás-átvétel időpontjától számított 3 évig jótállás nyújtására köteles. Vállalkozó a jótállási időszak teljes időtartamára a nettó Vállalkozási díj 5 %-ának megfelelő összegű hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosítékot vállal.

Felelősségbiztosítás:Vállalkozó köteles a saját költségére legkésőbb a szerződéskötés időpontjára a jelen szerződés szerinti tevékenységére a hátrányos egyedi kizárásokat nem tartalmazó felelősségbiztosítást is tartalmazó építés-szerelés (CAR) biztosítást kötni a Megrendelő részére, vagy a meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az a jelen szerződésben foglaltak szerint önállóan, az előírtaknak megfelelő mértékű fedezettel rendelkezzen. A Vállalkozó által biztosítandó felelősségbiztosítás összege legalább a szerződés szerinti, a tartalékkeret nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj összege a szerződés teljes időtartamára, és legalább a tartalékkeret nettó összegével együtt számított nettó vállalkozási díj 30%-a káreseményenként.
Egyéb rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmaz.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135. §-ában és az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-31. §-aiban előírtaknak megfelelően történik, az eljárás lezárásaként megkötött szerződésben foglalt feltételek szerint. Megrendelő a Vállalkozó kérésére a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a szerződés összege 30 %-ának mértékében előleget biztosít. Ajánlatkérő fizetési biztosítékot nem nyújt és egyéb szerződést biztosító mellékkötelezettség nem terheli. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (HUF). A finanszírozási és fizetési feltételekre a Kbt. 135. § (1), (3)és (6), (10)-(11) bekezdései is irányadók. Jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés és annak teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. § hatálya alá esik. A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/01/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: 424/2017. Korm rendelet 15. § alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR rendszer automatikusan végzi el két órával az ajánlatok benyújtásának
határidejét követően. Ezzel egy időben a rendszer e-mail értesítést küld az ajánlattevőknek az EKR rendszerbe történt regisztrációkor megadott e-mail címére a bontás megtörténtéről.424/2017. Korm rendelet 15. § és a Kbt. 68. § alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése igen
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében: Ajánlatkérő a hiánypótlás tekintetében nem támaszt korlátozást.
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1.értékelési szempont (ajánlati ár nettó/Ft) fordított arányosítás, 2. (szakember szakmai tapasztalata) értékelési szempont egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.Az eljárásban való részvétel feltétele az EKRbe történő regisztráció. Az AK felhívja a figyelmet,- hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki az érdeklődését az EKR-ben jelezte. Az eljárás iránti érdeklődést a gazdasági szereplők elektronikusan az EKR-en keresztül jelezhetik ajánlatkérőnek. 2. Az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. 3. AK a hp és a felvilágosítás-adás lehetőségét a Kbt.71.§a szerint biztosítja és nem alkalmazza a Kbt.71.§(6) bek-ben előírt korlátozást.A hp-kat az EKR rendszerben kell megtenni.4. ATnek a Kbt.66.§(1)bek-e alapján a KD-ban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie ajánlatát. A formai köv-re vonatk. előírások KDban. 5..A felhívás és KD közötti esetleges eltérés esetén az AFban foglaltak az irányadók.
6. A közb-i eljárás során benyújtandó dokumentumok a Kbt.47.§(2)bek-e alapján–ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik–egyszerű másolatban is benyújthatók. 7. A M/1)M2) alk. követelmények a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban lettek meghatározva,ezért a minősített AT-nek is igazolniuk kell a szerz. teljesítésére való alkalmasságukat. 8. AK az eljárásban való részvételt nem köti ajánlati biztosíték adásához.9. A Kbt.66.§(6)bek szerint AK előírja, hogy AT-nek meg kell jelölnie a közbesz.azon részét/részeit, amelynek teljesítéséhez AV-t kíván igénybe venni,továbbá ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-at. Nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell. 10. Az ajánlatot legkésőbb a IV.2.2) pontban jelzett időpontig az IV.2.6.) szerinti módon kell benyújtani. 11. Foly.-ban levő vált.bej. elj. esetében a 321/2015. (X.30) Kr.13.§-a irányadó. Nemleges nyilatkozat is csatolandó EKR rendszerben rendelkezésre bocsátott űrlapon. 12. .AT ajban nyilatkoznia kell h nyert. eset.az általa az alk. ig.-ra bem. szak.a kamarai nyilv.-ba vétellel a szerződéskötig rendelkezni fog.Nyertessége esetén a nyilv.ba-vétel elmaradása AT szerz.kötéstől való visszalépésének minősül a Kbt.131.§(4)bek.alapján,mely következtében AK a 2.legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg a szerződést,ha őt az írásbeli összegezésben megjelölte.A névjegyzékben való szereplést a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. 13. Az Ajánlatkérő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét, a bejáráson való részvétel nem feltétele az ajánlattételnek. A helyszíni bejárás időpontja: 2020.01.07.11óra; találkozási pontja: Balatonmáriafürdő vasútállomás felvételi épület előtt. 14. A Közbeszerzési Dokumentum a https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/ EKR001157262019/reszletek elérhetőségen érhetők el.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/12/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges