Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/236
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.12.07.
Iktatószám:20796/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22004000
Postai cím: Dózsa György Út 41.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vincze Gabriella
Telefon: +36 13743130
E-mail: kozbeszerzes@ligetbudapest.hu
Fax: +36 14801169
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://ligetbudapest.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://ligetbudapest.hu/

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hírközlési alépítmény hálózat kiépítése
Hivatkozási szám: EKR001092262018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Hírközlési alépítmény hálózat kiépítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló létesítményekhez kapcsolódó hírközlési alépítmény hálózat, valamint a Park II. ütemének gyengeáramú hálózat kiépítése mindösszesen 11900 m hosszban.
Az új gyengeáramú hálózat megvalósításának ütemezése a Liget Budapest projekt, illetve a városligeti közpark rehabilitáció részfeladataihoz igazodva került felosztásra, úgy mint:
1. Új, térszint alatt létesülő hírközlési gerinc műanyag alépítmény-cső infrastruktúra hálózat létesítése 9100 m hosszban, a hálózat egyes szakaszain váltózó mennyiségű műanyag alépítmény cső nyílás-számmal, de minimum 3 db 110 mm-es műanyag alépítmény cső létesítésével,
2. Új, térszint alatt létesülő hírközlési gerinc műanyag alépítmény-cső infrastruktúra hálózathoz csatlakozó, a park rehabilitációhoz kapcsolódó gyengeáramú rendszerek kiszolgálására létesülő műanyag alépítmény-cső infrastruktúra hálózat és térszint alatti optikai kábel hálózat – együttesen access gyengeáramú hálózat létesítése 2800 m hosszban, a hálózat egyes szakaszain 110 mm-es valamint 40 mm-es átmérőjű műanyag alépítmény csövek létesítésével.
A térszint alatt létesülő alépítményi hálózatok kialakítása során a legutolsó szakmai sztenderdek szerinti megoldások alkalmazandók. A megszakító létesítmények (aknák) között M110-es PVC védőcsövek, a megszakító létesítményektől a végponti leágazásokhoz pedig HDPE 40-es védőcsövek kerülnek telepítésre, minimálisan 0,6 m-es földtakarással. A védőcsövek egyéb paraméterei a kiviteli tervezés során kerülnek kialakításra.
Az alépítmény csövekbe monomódusú optikai kábelek kerülnek behúzásra.
A munkaterület lehető legkisebb mértékűtalajmozgatása, valamint a területen lévő fák megóvása érdekében az alépítmény-csövek nyomvonala lehetőség szerint együtt fut a közvilágítási kábelek, illetve a parki tervezett alépítmény nyomvonalával, törekedni kell, hogy az alépítmény-csövek azokkal azonos munkagödörbe kerüljenek kiépítésre.
A tervezett alépítményi hálózatok nyomvonalvezetése az egyéb építményekhez (gerinc alépítmény, út, járda, erősáramú hálózatok, egyéb közmű hálózatok, stb.) igazodik a külön nyomvonalvezetésből eredő negatív következmények elkerülése érdekében (pl.: kivitelezés többlet földmunkaigénye, áttekinthetetlen hálózati kialakítás, stb.). Az alépítmények nyomvonala a fáktól minimum 2,5 m védőtávolsággal került meghatározásra. A hálózatok felszíni, látható elemeik (alépítményi megszakítók fedlapjai, stb.) olyan kialakításúak, melyek igazodnak a környezethez (pl.: burkolható fedlap).
A közművek megközelítése, keresztezése a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet előírásai szerint fog történni. A tervezett gyengeáramú hálózat egyéb földalatti nyomvonalas közműveket érint.
A kis- és középfeszültségű hálózatok megközelítésére, keresztezésére az MSz151-8, és a MSz13207 szabvány tartalmaz műszaki normákat. Az erősáramú hálózatok biztonsági övezetében a 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben és az üzemeltetői nyilatkozatban előírtakat be kell tartani.
A gázvezeték keresztezésénél az MSZ 7487-2 és az MSZ 7048. sz. szabvány előírásai betartandók.
A feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 33 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 096 - 231311

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hírközlési alépítmény hálózat kiépítése
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/04/29 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54362253
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 796409671 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Váll. Feladat,a Kés. kötbért. 1. Résztelj. Határidő és a Szerz. szer. Váll. Díj tek. a Kbt.141. §(2)és(3)bek. és a141.§(4)bek.b) pontja alapj. mód.
A VII. 2.1. pont folytatása: 9. Felek megállapodnak, hogy a. a Szerz. 1. sz. mell. (Kivitelezési Tervdokumentáció) a jelen 1. számú Módosítás 1. sz. mellékletét képező Kivitelezési Tervdokumentációval egészül ki, b. a Szerz. 5. sz. melléklete (Műszaki Ütemezés) helyébe a jelen 1. sz. Módosítás 2. sz. mellékletét képező Műszaki Ütemezés, c. a Szerz. 15. számú melléklete (Teljesítési biztosíték okirata) helyébe a jelen 1. számú Módosítás II.7. pontja szerint nyújtandó, megnövelt összegű Teljesítési Biztosítékról kiállított okirat lép, valamint d. a Szerz. 26. számú melléklete (Árazott Költségvetés) a jelen 1. sz. Módosítás 3. sz. mellékletét képező Árazott Költségvetéssel egészül ki. 10. Felek rögzítik, hogy a jelen 1. számú Módosítás nem eredményezi a Szerz. 4.2.9. pontja szerinti Tartalékkeret összegének emelkedését.
___
A VII.2.2. pont folytatása: 2. A jelen szerz.mód. (a tov.:1. számú Módosítás) indokai: 2.1. A Városliget Zrt., mint építtető a Liget Budapest Projekten belül a városligeti közpark területén és az ahhoz kapcsolódó területeken, a meglevő, elavult, részben működésképtelen, a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által létesített és üzemeltetett közterületi térfigyelő rendszer helyett új, korszerű a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) térfigyelő rendszereivel kompatibilis, általuk üzemeltetendő rendszer kiépítése mellett döntött. Az ún. „Nagyjátszótér” amely - a Park II. projekt első üteme - átadásával egyidejűleg elengedhetetlen közbiztonsági szempontból a kamera rendszer kiépítése és üzembehelyezése. A kamera rendszer megvalósítására vonatkozó kiviteli tervek végleges műszaki tartalommal 2019. június 7-én kerültek a Városliget Zrt. által elfogadásra, így a Szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás műszaki tartalmában még nem szerepelhetett a kamera alépítményi hálózat. Az ún. „Nagyjátszótér” átadásának tervezett időpontja: 2019. szeptember 15. Megrendelő a Szerz. alapján a városligeti közpark területén és az ahhoz kapcsolódó területeken – gyengeáramú hálózatfejlesztés keretében – gyengeáramú alépítményi hálózatot (gerinc és legázó ún. „access” hálózat) és ezen alépítmény-infrastruktúra felhasználásával megvalósuló optikai hálózatot létesít. Tek. az ún. Nagyjátszótér átadás tervezett időpontjára, ahhoz, hogy a Park rehabilitáció II. ütemének területén a térfigyelő rendszer leágazó szakaszai is a jelenlegi rekonstrukciós ütemben, utólagos felbontások és földmunkák nélkül megépülhessenek, a kamera rendszer alépítményi munkáinak kivitelezését műszaki szükségességből – új feladatként – az optikai hálózat építéséért felelős Vállalkozótól kell megrendelni. A Szerz.-ben nem szereplő, a jelen 1. sz. Módosítás ezen pontjában írt további építési munkák beszerzésének indoka egyrészt a fent leírt határidőre történő teljesítés, másrészt az a műszaki indok, hogy az optikai és kamera alépítményi hálózat azonos nyomvonalon halad és a kivitelezés azonos időpontban célszerű. Amennyiben harmadik személy vállalkozótól új közbeszerzés keretében szerezné be Megrendelő ezen munkákat, úgy az elkészült optikai hálózat időközben már
visszatemetésre és elburkolásra kerülne, ennek újbóli bontása jelentős költségtöbbletet okozna a Megrendelő számára többek között azzal is, hogy a „Nagyjátszótér” területén elhelyezett egyedi gumiburkolatot utólag fel sem lehet bontani jelentős károkozás nélkül. A jelen 1. sz. Módosítás eredményeként a Vállalkozó feladatát képezi a Park rehabilitáció II. ütemében érintett területeken a térfigyelő rendszer kiépítése. A rendszer megvalósítása a már épülő gerinc hálózathoz csatlakozó passzív
hálózati elemeinek megépítését jelenti: alépítmény csövek, alépítmény megszakító szekrények, optikai kábelek kivitelezési munkáinak elvégzésével, valamint az aktív eszközök elhelyezését a mellékelt tervdokumentáció alapján. Folytatás a VI.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
_____________________
A VI.3. pont folytatása:
A jelen pont szerinti mód. eredményeként a Vállalk.Díj a Kbt. 141.§(4) bek.-ének b)pontjára alapítottan nettó 175.306.500,- Ft összeggel növekszik.
2.2. A városligeti közpark ter.-én és az ahhoz kapcs. területeken kiépítendő hírközlési alépítmények és optikai hálózat, az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központban 1135 Bp, Szabolcs u. 33. (a továbbiakban: OMRRK) végződő érintett szakaszának kivit. – Megrend. döntés értelmében, különös tek. az optimális és költséghatékony beruházási ütemezésre – a Vágány utca felújítási munk.-aival és a kapcs. közmű kiváltásokkal egyidejűleg, egy későbbi időpontban kerül megval.
Az OMRRK épületet ellátó nyomvonal a Vágány u. Dózsa Gy. út csomóponton keresztül éri el az épületet. A csomópont jelenlegi állapotában helyhiány miatt nem fektethető le az optikai gerincvezeték. A Vágány u. Dózsa Gy.úti csomópontjának tervezett bővített kialakításához szükséges a MÁV tulajdonú területrészen található épület MÁV általi bontása, valamint kerítés áthelyezése. Ennek feladatát és forrásigényét, ingatlanrendezési feladatokat a Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja által megvalósítandó beruházások megvalósításához kapcs.-an készített kormány-előterjesztés tart.
Tek. arra, hogy az előterjesztésben szer. javaslatot és forrásigényt a Kormány ezidáig nem tárgyalta és nem fogadta el, így a Vágány utca Dózsa Gy. úti torkolatának bővítése, MÁV épületek bontása és kerítés áthelyezése nem tudott előre haladni. Így az optikai gerincvezeték fektetéséhez szüks. terület nem áll rend. ezen a szakaszon.
A hírköz. hál. kiépüléséig, az OMRRK üzemeltetési és fenntartási feladatainak ellátásához, ill. a beköltöző intézmények működésének bizt.-ához szüks. adatátviteli igények kielégítésére az „OMRRK–Szépművészeti Múzeum” és az „OMRRK – VLZ Dózsa HQ” végpontok között 2db nagy rend. állású, ideiglenes, pont-pont mikrohullámú átviteltechnikai összeköttetés kerül kiépítésre, amit Megren. a Vállalkozótól rendel meg.
Vállalk. a megépítendő hírközlési alépítmények és optikai hálózat OMRRK-ban végződő érintett szakaszának kivit.-ével kapcs.-ban fentiek miatt akadályt közölt, így a vonatkozó kötbérterhes részhatáridő módosításra kerül a pótmunka elvégzéséhez szüks. időtartammal.
A jelen pont szerinti módosítások eredményeként a Vállalkozói Díj a Kbt. 141.§(2) bek.-ére és (3) bek-ére alapítottan nettó 25.199.422,- Ft összeggel növekszik.
2.3. Az ELMŰ ZRt. a Liget Budapest projekt megval. létesítményeihez szüks. áramell.-hoz saját hatáskörben végzi a teljes hálózat rekonstrukcióját a városligeti közpark ter-én. A Park rehab. II. ütemével érintett területéhez tart. végleges áramellátást az ELMŰ ZRt. a Park rehabilitáció II. ütem végl. határidejére, 2020.05.31. napjára vállalta,azonban az ún. „Nagyjátszótér” tervezett átadásához már ezt megelőzően bizt. kell a megfelelő áramellátást. Az ideiglenes áram- és optikai rendszerek ellátásához a Park rehab. II. üteméhez kapcsolódó kivitelezési munkák befejezéséig ideiglenes trafóállomást kell telepíteni és azt üzemben kell tartani.
Az ideigenes trafóállomás telepítése a terület fa érintettsége miatt ugyanolyan fokozott figyelmet igényel, mint a végleges.
Jelenleg az ELMŰ ZRt. nem tud a Városligeti építési szabályzatnak (VÉSZ) megfelelő ideiglenes trafóállomást bizt., ezért annak megrendelésére Vállalk-tól kerül sor. A végleges áram kiépítéséhez szüks. végleges villamos-energia ellátást egy JetVill JFA 100B felszín alatti kompakt tranfszormátor állomás fogja biztosítani, mely a VÉSZ-nak megfelel.A végleges áram rend. állását követően a Nagyjátszótér ideiglenes áramellátása megszűnik, helyébe a végleges energia ellátás lép.
A jelen pont szerinti mód.-ok eredményeként a Vállalk. Díj a Kbt. 141.§(2) bek. és (3) bek. alapítottan nettó 85.822.382,-Ft összeggel növekszik.
Folyt.VII.2.2. pontban _ A VII.2.3 (Teljes szerződéses érték a módosítást köv.) pontban feltüntetett összeg nem tartalmazza az 5% tartalékkeretet.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/12/03 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest XIV. kerület belterület 29732/11 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Liget Budapest Projekt keretében megvalósuló létesítményekhez kapcsolódó hírközlési alépítmény hálózat, valamint a Park II. ütemének gyengeáramú hálózat kiépítése mindösszesen 11900 m hosszban.
Az új gyengeáramú hálózat megvalósításának ütemezése a Liget Budapest projekt, illetve a városligeti közpark rehabilitáció részfeladataihoz igazodva került felosztásra, úgy mint:
1. Új, térszint alatt létesülő hírközlési gerinc műanyag alépítmény-cső infrastruktúra hálózat létesítése 9100 m hosszban, a hálózat egyes szakaszain váltózó mennyiségű műanyag alépítmény cső nyílás-számmal, de minimum 3 db 110 mm-es műanyag alépítmény cső létesítésével,
2. Új, térszint alatt létesülő hírközlési gerinc műanyag alépítmény-cső infrastruktúra hálózathoz csatlakozó, a park rehabilitációhoz kapcsolódó gyengeáramú rendszerek kiszolgálására létesülő műanyag alépítmény-cső infrastruktúra hálózat és térszint alatti optikai kábel hálózat – együttesen access gyengeáramú hálózat létesítése 2800 m hosszban, a hálózat egyes szakaszain 110 mm-es valamint 40 mm-es átmérőjű műanyag alépítmény csövek létesítésével.
A térszint alatt létesülő alépítményi hálózatok kialakítása során a legutolsó szakmai sztenderdek szerinti megoldások alkalmazandók. A megszakító létesítmények (aknák) között M110-es PVC védőcsövek, a megszakító létesítményektől a végponti leágazásokhoz pedig HDPE 40-es védőcsövek kerülnek telepítésre, minimálisan 0,6 m-es földtakarással. A védőcsövek egyéb paraméterei a kiviteli tervezés során kerülnek kialakításra.
Az alépítmény csövekbe monomódusú optikai kábelek kerülnek behúzásra.
A munkaterület lehető legkisebb mértékűtalajmozgatása, valamint a területen lévő fák megóvása érdekében az alépítmény-csövek nyomvonala lehetőség szerint együtt fut a közvilágítási kábelek, illetve a parki tervezett alépítmény nyomvonalával, törekedni kell, hogy az alépítmény-csövek azokkal azonos munkagödörbe kerüljenek kiépítésre.
A tervezett alépítményi hálózatok nyomvonalvezetése az egyéb építményekhez (gerinc alépítmény, út, járda, erősáramú hálózatok, egyéb közmű hálózatok, stb.) igazodik a külön nyomvonalvezetésből eredő negatív következmények elkerülése érdekében (pl.: kivitelezés többlet földmunkaigénye, áttekinthetetlen hálózati kialakítás, stb.). Az alépítmények nyomvonala a fáktól minimum 2,5 m védőtávolsággal került meghatározásra. A hálózatok felszíni, látható elemeik (alépítményi megszakítók fedlapjai, stb.) olyan kialakításúak, melyek igazodnak a környezethez (pl.: burkolható fedlap).
A közművek megközelítése, keresztezése a 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet előírásai szerint fog történni. A tervezett gyengeáramú hálózat egyéb földalatti nyomvonalas közműveket érint.
A kis- és középfeszültségű hálózatok megközelítésére, keresztezésére az MSz151-8, és a MSz13207 szabvány tartalmaz műszaki normákat. Az erősáramú hálózatok biztonsági övezetében a 2/2013. (I. 22.) NGM rendeletben és az üzemeltetői nyilatkozatban előírtakat be kell tartani.
A gázvezeték keresztezésénél az MSZ 7487-2 és az MSZ 7048. sz. szabvány előírásai betartandók.
A feladatok részletezését a közbeszerzési dokumentum műszaki leírása tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 33 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1044813705
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54362253
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: alterra@colas.hu
Telefon: +36 18831440
Internetcím(ek): (URL) www.colas.hu
Fax: +36 18831599
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Szerz. mód. időpontja: 2019.08.06.
1.1. A Szerz. 4.1.1.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„4.1.1.1. Hírközlési alépítmény hálózat kiépítése
(i)Városliget közpark területén
(ii)Városliget közparkon kívül eső, ahhoz kapcsolódó területeken
(iii)Városliget közparkon kívül ideiglenes hírközlési hálózat
(iv)Városliget közparkon belül ideiglenes és végleges áramellátás a „i”-„ii” hálózathoz
1.2. A Szerz. az alábbi 4.1.1.3. ponttal egészül ki:
„4.1.1.3. Városliget közpark Park rehabilitáció II. ütemében érintett területén térfigyelő rendszer megvalósítása”
2. A Szerz. 4.2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
2.1. „4.2.2. [Vállalkozói Díj mértéke] A Vállalkozói Feladat Vállalkozó általi maradéktalan és szerződésszerű teljesítése ellenértékeként fizetendő Vállalkozói Díj rögzített, fix átalánydíj, amelynek összege nettó 1.044.813.705,-- Ft, azaz egymilliárd-negyvennégymillió-nyolcszáztizenháromezer-hétszázöt Forint,”
amely áll:
2.2. „4.2.2.1. A Szerz. 4.1.1.1. pontjában meghat. feladatok ellenértékéből, amely nettó 659.843.179,- Ft, azaz hatszázötvenkilencmillió-nyolcszáznegyvebháromezer-százhetvenkilenc Forint,”
2.3. 4.2.2.3 A Szerz. 4.1.1.3. pontjában meghat. feladatok ellenértékéből, amely nettó 175.306.500,- Ft, azaz százhetvenötmillió-háromszázhatezer-ötszáz Forint.”
A Szerződés 4.2.2.2. pontja nem módosul:
nettó 209.664.026,- Ft, azaz kettőszázkilencmillió-hatszázhatvannégyezer-huszonhat Forint.
3. A Szerz. 4.3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Vállalkozó a Vállalkozói Feladatot a Műszaki Ütemterv alapján az alábbi kötbérterhes teljesítési határidőben, mint határorozott időtartamban köteles teljes körűen teljesíteni:
Késedelmi kötbérterhes 1. Részteljesítési Határidő: 2019. október 31.
Késedelmi kötbérterhes 2. Részteljesítési Határidő: 2019. december 31.
Késedelmi kötbérterhes 3. Részteljesítési Határidő: 2020. május 31.
Késedelmi kötbérterhes 4. Részteljesítési Határidő: 2020. december 31.
Késedelmi kötbérterhes Végteljesítési Határidő: 2021. december 31.”
4. A Szerz. 5.2.2. (v) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(v) az 1. Részteljesítési Határidőre: A hírközlési alépítmény hálózatépítés I/B. ütem kivitelezési munkáinak befejezése, a Városliget közparkon kívül ideiglenes hírközlési hálózat kivitelezésének befejezése, a Városliget közparkon belül ideiglenes áramellátás biztosítása a „i”-„iii” hálózathoz, valamint a PARK rehabilitáció II. üteméhez kapcsolódóan az OLO, a Rózsakert és a Nagyjátszótér területén és azok környezetében a gyengeáramú hálózat kivitelezési munkáinak befejezése és használatbavételi engedélyek beszerzéséhez a mindenkor hatályos jogszabályok szerint szükséges minden feltétel biztosítása;”
5. A Szerz. 5.2.2. (vi) alpontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(vi) a 2. Részteljesítési Határidőre: A hírközlési alépítmény hálózatépítés II. és IV. ütemek kivitelezési munkáinak befejezése, a Városliget közpark Park rehabilitáció II. ütemében érintett területén térfigyelő rendszer térszint alatti passzív hálózati elemeinek megvalósítása és használatbavételi engedélyek beszerzéséhez a mindenkor hatályos jogszabályok szerint szükséges minden feltétel biztosítása;”
6.A Szerz. mód. II.1. pontja szerint módosított vállalk. díjra a Szerz. Vállalkozói Díjra vonatkozó rendelkezései továbbra is alkalmazandók.
7. Felek a Szerz. 5.19.1. és 5.19.2 pontjai tek. megállapodnak, hogy a Teljesítési Biztosíték értéke az általános forgalmi adó és Tartalékkeret nélkül számított, a II.2. pont szerint módosított Vállalk. Díj 5 (öt)%-ával egyezik meg. Az így megnövelt összegű Teljesítési Biztosítékot Vállalkozó a jelen Szerz.mód. hatálybalépésétől számított 15 napon belül köteles átadni Megrendelőnek.
8. Felek a Szerz.5.19.3. pontja tekintetében megállapodnak, hogy a Jótállási Biztosíték értéke a Kbt. 134.§(3) bek. összhangban az általános forgalmi adó és Tartalékkeret nélkül számított, a II.2.1. pont szerint mód. Vállalkozói Díj 5 (öt) %-ával egyezik meg. Folyt. VI.3. pontban.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: 1. A Felek között a Megrendelő, mint ajánlatkérő által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként 2019. április 29. napján „A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló létesítményekhez kapcsolódó hírközlési alépítmény hálózat kiépítése” tárgyában Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) jött létre. Ellenkező rendelkezés hiányában a jelen Szerződésmódosításban nagy kezdőbetűvel írt kifejezések jelentése a Szerződésben definiált azonos kifejezések jelentésével egyezik meg.
Folyt. VI.3. pontban.
_____
VI.4.3. pont folytatása
3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti Vállalk. Díj a jelen 1. számú Szerződés Módosítás I.2.1. – I.2.3. pontjaiban meghatározott díjnövekedések eredményeként (felhasználva az alap szerződésben meghatározott tartalék keretet), mindösszesen nettó 248.404.034,- Ft, azaz kettőszáznegyvennyolcmillió-négyszáznégyezer-harmincnégy forint összeggel növekszik.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 796409671 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1044813705 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben