Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12424/2019
CPV Kód:79810000-5
Ajánlatkérő:Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Médiaszolgáltatás - támogató és Vagyonkezelő Alap
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32140183
Postai cím: Kunigunda Útja 64.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzés Közbeszerzés
Telefon: +36 13533200
E-mail: kozbeszerzes@mtva.hu
Fax: +36 14280209
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mtva.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Dokumentumelőllítási és szkennelési feladatok
Hivatkozási szám: EKR000184542019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79810000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az MTVA tevékenysége során felmerülő papíralapú dokumentum-előállítási igények (fénymásolás, nyomtatás) és szkennelési, esetenként faxolási igények kielégítése a szerződéskötéstől számított 3 éven keresztül, a közbeszerzési dokumentumokban rész-letezettek szerint, szolgáltatási keretszerződés keretében.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 144557712 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Dokumentumelőllítási és szkennelési feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79810000-5
További tárgyak:79521000-2
79999100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1016 Budapest, Naphegy tér 8.
1037 Budapest, Kunigunda útja 64.
1088 Budapest, Bródy S. u. 5-7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MTVA tevékenysége során felmerülő papíralapú dokumentum-előállítási igények (fénymásolás, nyomtatás) és szkennelési, esetenként faxolási igények kielégítése a szerződéskötéstől számított 3 éven keresztül, szolgáltatási keretszerződés keretében
Az ajánlatkérő (AK) II.1.2) pont szerinti telephelyein telepítendő összesen 77 darab eszköz, amelyekkel a szolgáltatás megvalósul azzal, hogy csak azonos gyártótól szárma-zó, új (első üzembe helyezésű) multifunkcionális eszközökből álló géppark kerülhet telepítésre (a közbeszerzés mennyisége)
A felhasználókra és a nyomatmennyiségre vonatkozó indikatív (tervezett) mennyisé-gek:
* Felhasználószám: cca. 2500 fő
* Nyomatmennyiség: cca. 5.000.000 nyomat/év azzal, hogy az elmúlt évek felhaszná-lási adatai alapján ezen mennyiség legalább 70 %-a felhasználásra kerül. A feltéte-les mennyiség lehívása AK jogosultsága, de nem kötelezettsége, így ezen lehívás elmaradása esetén AK-vel szemben követelés nem támasztható
* Méreteloszlás: a teljes mennyiségből A3-as méret ~10%, a fennmaradó mennyiség A4-es méretű nyomat
* Színes nyomatok aránya: ~20%
AK a közbeszerzés mennyiségét jelentő 77 darab eszközön túl további legfeljebb 39 db eszközzel történő növelés lehetőségét köti ki (opciós mennyiség) azzal, hogy ezen esz-közök tekintetében nem elvárás, hogy új (első üzembe helyezésű) eszközök kerüljenek telepítésre, de ezen eszközökkel összefüggésben is ugyanazok a műszaki- és kompatibi-litási elvárások, mint az alapmennyiség vonatkozásában, ide értve a gyártói azonos-ságra vonatkozó elvárást (a közbeszerzés mennyiségét jelentő eszközökkel és az opciós mennyiség szerinti eszközökkel kapcsolatosan is). AK az opciós mennyiség terhére igé-nyelt eszközök tekintetében fenntartja a jogot azok visszaszolgáltatására a szerződés időtartama alatt (a közbeszerzés mennyiségének (77 darab eszköz) fenntartása mel-lett).
A nyertes ajánlattevő által biztosított eszközökkel szemben támasztott általános elvá-rások:
- minimálisan 600x600 dpi nyomtatási/másolási felbontás
- legalább síkágyas szkennelési/fénymásolási lehetőség
- legalább 100 Mb/s LAN csatlakozás (Ethernet,RJ45)
- kezelőfelületei magyar nyelvűek legyenek
- nyomtatási lehetőség az AK WiFi hálózatára csatlakozó mobil eszközről
- jogosultságfüggő hozzáférés az MFP szolgáltatásaihoz és ennek megfelelő érintő-képernyős kezelőfelület
- egyénenkénti jogosultsági beállítások
- minden nyomtatási/másolási/szkennelési művelet nyomon követhetőségének biztosítása
- nyomtatófelügyeleti rendszer biztosítson lehetőséget a saját tulajdonú eszközök felügyelet alá történő bevonására
- nyomtatófelügyeleti rendszer legyen képes virtuális szerverkörnyezetben mű-ködni
- az eszközök legyenek alkalmasak közvetlen (azonosítás nélküli) nyomtatásra is
- egyes eszközök legyenek alkalmasak az MTVA által bevezetésre kerülő központi iktató rendszer „szkenner” funkciójában működni
- több fájltípus kezelése (Microsoft Office 2007/2010/2013/2016 alapú fájlok, pdf kiterjesztésű fájlok, vállalati Windows kliensen futó vállalati alkalmazások által előállított dokumentumok)
- kártyás felhasználó azonosítás (MTVA belépőkártya alapján) esetén bármely multifunkciós eszközre küldött nyomtatási munkának bármely más multifunkciós eszközön lehívhatónak kell lennie (adott telephelyen belül) a nyomtatási munka újraküldése nélkül
- dokumentum előállítása során nyomon követés, az AK által rendszeresített proximity rendszerű beléptető kártyákkal történő felhasználói azonosítással és nyomatkezeléssel
- az eszközökön fax dokumentumok küldésére és fogadására alkalmas megoldás lehetőségének biztosítása központi fax szerver alkalmazásával a Kunigunda utcai telephelyen (4 ISDN vonal fogadására képes, legalább 32 telefonszámot biztosító hardver biztosítása)
- lapolvasási (szkennelési) lehetőség biztosítása, minimálisan A4–es papír méret-ben, e-mail címre vagy hálózati tárhelyre történő tárolással
További részletes elvárások a közbeszerzési dokumentumokban (KD)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 046 - 105506
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Dokumentumelőllítási és szkennelési feladatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50883350
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail: tenderiroda@bravogroupoffice.hu
Telefon: +36 14696908
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 144557712
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A V.2.2) pont kiegészítéseként Ajánlatkérő közli az eljárásban ajánlatot benyújtott ajánlattevő(k) nevét, címét, adószámát és KKV minősítését:
1.IMG Solution Kft.
14894262-2-41
1023 Budapest Lajos Utca 26.
kkv
2.Poli Computer PC Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
11820534-2-13
2613 Rád Liget Utca 3
kkv
3.Dockland Services Korlátolt Felelősségű Társaság
14760082-2-41
1031 Budapest Vizimolnár Utca 2-4.
kkv
4.Delta Services Korlátolt Felelősségű Társaság
13978798-2-41
1134 Budapest Róbert Károly Krt. 70-74.
kkv
5.Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
11809360-2-42
1145 Budapest Újvilág utca 50-52.
nem minősül kkv-nak
6.Canon Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
10944190-2-44
1031 Budapest Záhony Utca 7
kkv
7.Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft.
elkésett ajánlattevő
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 148. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)