Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6539/2019
CPV Kód:71356100-9
Ajánlatkérő:Magyar Államkincstár
Teljesítés helye:A teljesítés fő helyszíne: Magyarország közigazgatási területén belül a projektek megvalósulási helyszínén, valamint a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságai Állampénztári Irodáinak székhelyei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Államkincstár
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68241030
Postai cím: Hold Utca 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Orosz Endre
Telefon: +36 13273647
E-mail: kozbeszerzes@allamkincstar.gov.hu
Fax: +36 13273593
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.allamkincstar.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391162019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000391162019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki szakértői beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000391162019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Műszaki szakértői szolgáltatás nyújtás a Terület- és településfejlesztési Operatív Program (TOP) és a Versenyképes Közép-magyarországi Operatív Program (VEKOP) keretében megvalósuló projektek műszaki szempontú ellenőrzéseihez – megbízási keretszerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki szakértői beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
További tárgyak:71356200-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: Magyarország közigazgatási területén belül a projektek megvalósulási helyszínén, valamint a Magyar Államkincstár Megyei Igazgatóságai Állampénztári Irodáinak székhelyei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A feladat kapcsán elvárt cél a Széchényi 2020 (2014-2020) programozási időszakban a TOP, valamint VEKOP keretében megjelent felhívások keretében megkötött Támogatási Szerződések/Támogatói Okiratok pályázati felhívásban, a Támogatási Szerződés(ek)ben és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott irányelveknek történő megfelelés ellenőrzése.
A KSz által kezelt projektek kapcsán a műszaki szakértői szolgáltatás nyújtás keretében elvégzendő feladatok különösen, de nem kizárólag az alábbi tevékenységekre terjednek ki:Közbeszerzési dokumentációk ellenőrzése (dokumentációk műszaki szempontú ellenőrzése, Vállalkozói szerződésmódosítások műszaki szempontú ellenőrzése – előreláthatóan nagyságrendileg: 750 db, 1-3 mérnöknap/db;Projekt végrehajtás dokumentum alapú ellenőrzése (műszaki szakértői tevékenység a projekt felügyelete során, teljesítés igazolások ellenőrzése, műszaki tatalom változások vizsgálata, szabálytalanságok feltárása) – előreláthatóan nagyságrendileg 1500 db, 2-6 mérnöknap/db;Projekt előrehaladás ellenőrzése (helyszíni ellenőrzés) – előreláthatóan nagyságrendileg 2000 db, 1-3 mérnöknap/db
Várható projektszám 4250 db, mely nem egyezik meg a tényleges megrendelések számával. Az egyes projektekhez tartozó ellenőrzési feladatok projektenként eltérhetnek, így a tényleges megrendelések száma és típusa a projektek jellegétől, előrehaladottságától függően, így esetileg kerülnek meghatározásra.
Felhívjuk AT-k figyelmét, hogy az ellenőrzési tevékenységek Földrajzilag az ország teljes területére kiterjedhetnek. AT-nek ajánlatát annak tudatában kell megadnia – mivel egyidejűleg több helyszínen való tevékenységek elvégzése elvárt -, hogy egy napra legalább 19 db eltérő típusú dokumentum alapú és/vagy helyszíni ellenőrzés elvégzésére megfelelő szakértelmet tudjon biztosítani.
A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT részére az alábbi szakemberek a teljesítés során rendelkezésre álljanak, amely rendelkezésre állást nyertes AT-nek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában igazolnia kell.
AK kiemeli, hogy valamennyi jogosultság és/vagy végzettség esetében egyaránt biztosítja az előírttal egyenértékű jogosultsággal és/vagy végzettséggel való megfelelés lehetőségét, továbbá a jogosultság meglétének hiányában elfogadja a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettség/végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétének igazolását).
Magasépítési beruházáshoz kapcsolódó, Mérnöki és/vagy Műszaki ellenőri, műszaki szakértői feladatok:műszaki ellenőr magasépítés (ME-É; ME-ÉI-MÉK; ME-ÉII-MÉK);Településtervezési szakterület (TT);Tartószerkezeti tervezési szakterület, épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület (T, T-E);Műemlékvédelmi szakértő, mérnök kamarai korlátozás nélküli (MV-ÉP/AM);Rehabilitációs környezettervező szakmérnök;Turisztikai szakértő - turisztika szakirányú felsőfokú végzettség;Tájépítész és/vagy Okleveles tájépítész mérnök.
Mélyépítő beruházáshoz kapcsolódó, Mérnöki és/vagy Műszaki ellenőri, műszaki szakértői feladatok:mélyépítő szakemberrel (ME-M);Közlekedési építmények tervezési szakterület, közúti építmények tervezési részszakterület (KÉ-K);Vízgazdálkodási építmények szakterület, Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület települési víziközmű tervezési részszakterület (ME-VZ, MV-VZ, VZ-TEL; VZ-TER);Közlekedési építmények építési munkáinak műszaki ellenőrzése (ME-KÉ, MV-KÉ);Közlekedésmérnök: ME_KE, MV-KE, – vagy azzal egyenértékű – végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;Közlekedésbiztonsági szakértő (D5, D6);Infrastruktúra-környezetmérnök Okleveles infrastruktúra-építőmérnöki
Energia-megtakarítást célzó felújítást tartalmazó beruházáshoz kapcsolódó Mérnöki és/vagy Műszaki ellenőri műszaki szakértői feladatok:Gépész- és/vagy villamosmérnök, kamarai korlátozás nélküli (ME-EN, ME-G, ME-V, MV-EG, MV-EN, MV-EV, MV-VI);energetikai tanúsítói jogosultság, (TE);Épületenergetikai szakértés- (SZÉS6)
AK kiköti, hogy a keretösszeg 70%-ára vállal eseti megrendeléseket.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M/2.1. pontjára bemutatásra kerülő szakember a felhívás III.1.3) M/2.1. pontjában megjelölt szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0 - max 36 hónap)  5
2 A felhívás III.1.3) M/2.2. pontjára bemutatásra kerülő szakember a felhívás III.1.3) M/2.2. pontjában megjelölt szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0 - max 36 hónap)  5
3 A felhívás III.1.3) M/2.3. pontjára bemutatásra kerülő szakember a felhívás III.1.3) M/2.3. pontjában megjelölt szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0 - max 36 hónap)  5
4 A felhívás III.1.3) M/2.4. pontjára bemutatásra kerülő szakember a felhívás III.1.3) M/2.4. pontjában megjelölt szakterületen szerzett szakmai többlet tapasztalata (min 0 - max 36 hónap)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A szerződés egy alkalommal, legfeljebb további 12 hónap időtartammal meghosszabbítható, az ajánlatkérő egyoldalú jognyilatkozata alapján a keretösszeg kimerüléséig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A felhívás II.2.4) pontjában megadott mennyiségből 30 % opciós mennyiség, melyet ajánlatkérő jogosult a keretszerződés lejártáig azonos feltételekkel igénybe venni. Az opciós mennyiség a szerződés meghosszabbításának időtartama alatt is lehívható az eredeti szerződéses feltételekkel.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-3.2.4-15-2016-00001
II.2.14) További információ:
Részajánlattétel kizárása: a felhívás VI.4.3) pontjában rögzítve.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének a hatálya alatt áll.
Az igazolás módja:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére.
A nyilatkozatok keltezése kapcsán Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő Gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem határoz meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételek kapcsán az AT-nek az ajánlatában a Kbt. 67.§(1)-(2) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1.§(1) bek. szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával (továbbiakban:EEKD) kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
Ajánlatkérő az EEKD egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti.
A Kbt. 69.§(4)-(7) bek. alapján felhívott AT-k az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21.§(3) bek.-nek a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (műszaki ellenőrző szolgáltatások és/vagy műszaki segítségnyújtási szolgáltatások) szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 22.§(3) bek. szerint.
A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szerződést kötő másik fél megnevezését; a szolgáltatás tárgyát; a teljesítés idejét (a kezdés és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve); a teljesítés mennyiségét; továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került.
AK az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. r. 21. § (3a) bekezdés a) pontjára és a 22. § (5) bek.-re.
M/2. AT csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó ajánlattevői nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá az ajánlattétel időpontjában annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll; a szakember szakmai gyakorlata és adott esetben jogosultsága;a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat;a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok – egyszerű másolata, amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt tervezői, illetve mérnöki jogosultsággal. AK felhívja a figyelmet, hogy a jogosultsággal nem rendelkező szakember esetében a szakmai tapasztalat ismertetése olyan részletezettségű kell legyen, hogy abból a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő és az alkalmassági követelmény teljesüléséhez szükséges további gyakorlati idő elkülönítetten megállapítható legyen.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat vagy tevékenység ismertetését, a feladat vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap, nap pontossággal), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bek.-re.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben szerződésszerűen teljesített:
M/1.1. településfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó, Mérnöki és/vagy Műszaki ellenőri feladatok ellátása tárgyú legalább 3 projekthelyszínen történő egyidejű, párhuzamos munkavégzésre és/vagy dokumentum alapú ellenőrzésre vonatkozó referenciával/referenciákkal.
Dokumentum alapú ellenőrzés alatt Ajánlatkérő az alábbiakat érti:
Közbeszerzési dokumentációk ellenőrzése (dokumentációk műszaki szempontú ellenőrzése, Vállalkozói szerződésmódosítások műszaki szempontú ellenőrzése;
Projekt végrehajtás dokumentum alapú ellenőrzése (műszaki szakértői tevékenység a projekt felügyelete során, teljesítés igazolások ellenőrzése, műszaki tatalom változások vizsgálata, szabálytalanságok feltárása).
M/1.2. legalább 1 db, épületenergetikai felújításban való részvételre vonatkozó referenciával (tervezés, és/vagy műszaki ellenőrzés, és/vagy mérnöki feladatok ellátása).
M/1.1 alkalmassági minimumkövetelmények esetében projekthelyszínnek minősül, ami az önálló projektelemként valósult meg különböző földrajzi területeken (Ajánlatkérő különböző földrajzi területen történő teljesítés alatt a különböző településeken történő teljesítést érti).
Ajánlatkérő M/1.1. alkalmassági minimumkövetelmény esetében településfejlesztéshez beruházáshoz fogalmába a magasépítési tevékenységet és a mélyépítési, útépítési, közműépítési tevékenységet egyaránt beleérti. M/1.2. alkalmassági minimumkövetelmény esetében épületenergetikai felújításán a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint: energia-megtakarítási célú felújítás értendő.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M/2.1. legalább 1 fő magasépítő mérnök szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-É – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M/2.2. legalább 1 fő mélyépítő mérnök szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti ME-M – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M/2.3. legalább 1 fő energetikus/épületenergetikus aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti mérnök kamarai korlátozás nélküli SZÉM6 vagy SZÉS6 vagy TÉ – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
M/2.4. legalább 1 fő településtervező mérnök szakértővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti TT – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;
Egy szakember legfeljebb két pozícióra jelölhető, amely esetben egyértelműen el kell határolni, hogy a szakmai gyakorlat bemutatása mely alkalmassági követelmény igazolására vonatkozik.

Ajánlatkérő a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi/hibás teljesítési/meghiúsulási kötbér: a szerződéstervezet szerint.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
EU támogatás igénybevételével kerül biztosításra.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme HUF.
A finanszírozás formája: utófinanszírozás.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Irányadó a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
Irányadó a 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet.
Részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a) Értékelési módszertan:
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100 pont.
1. Szakértői díj (nettó Ft/mérnöknap): fordított arányosítás.
2. Ajánlattevő személyi állománya: szempont tekintetében egyenes arányosítás
Amennyiben a közbeszerzés tárgyát érintő feladatok elvégzésérére szánt idő nem éri el az 1 szakértői napot (8szakértői óra), a díjazás időarányos szakértői napban kerül elszámolásra (pl.: 4 óra munkavégzés esetén 0,5 szakértői nap).
Az értékelés részletes feltételeit, valamint az ajánlatok alátámasztására csatolandó dokumentumok meghatározását
a Közbeszerzési Dokumentumok I. kötete tartalmazza.
b) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben
c) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan, eredeti aláírt példányban. EKR rendszerben elektronikus űrlapként kell csatolni!
e) Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozatokat. A nyilatkozatot nemleges tartalommal is kérjük csatolni.
f) Ajánlattevőnek nem kell csatolnia a Kbt. 66. § (5)-(6) bekezdése szerinti nyilatkozatot!
g) Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani. Amennyiben a felhívás alapján valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irat, igazolás, vagy nyilatkozatot szükséges becsatolni (pl: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), úgy azt eredeti, vagy hiteles másolatban kell becsatolni az eredeti ajánlatban.
h) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
i) Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
j) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az Ajánlattevők megállapodását, melynek minimálisan tartalmaznia kell nyilatkozatukat arról, hogy a szerződés szerinti teljesítésért egyetemleges kötelezettséget és felelősséget vállalnak, a közös ajánlattal összefüggő, egymás közötti jogaikat és kötelezettségeiket, továbbá a képviselő cég megjelölését és a képviseleti meghatalmazásának körét.
k) Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
l) Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös ajánlattevők, sem önálló ajánlattevők vonatkozásában.
m) Ajánlatkérő IV.2.6) pontban 2 hónap alatt 60 napot ért.
n) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
o) FAKSZ: dr. Morison Márk (01042)
p) Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára műszaki ellenőri tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra a Közbeszerzési Dokumentumokban foglaltak szerint.
q) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerint jár el.
r) Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelynek mértéke 3.000.000,- Ft. Részletes feltételek a KD. I kötet. 11. 6) pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.
Kiegészítés a részekre történő ajánlattétel kizárásához: A beszerzés tárgya azonos típusú, egymásra épülő szolgáltatások megrendelésére irányul, amelyeknek tekintetében az ajánlatkérő számára kiemelt jelentőséggel bír, hogy országosan egységes működtetést biztosítson.
Az ajánlatkérő szervezeti felépítéséből adódóan - önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű központi költségvetési szerv, mely egy központi szervből és 19 területi szervből áll, valamin a Kincstár központi szerve és területei szervei önálló jogi személyiséggel nem rendelkeznek – a központi funkció látja el a megyei irodák működésének irányítását biztosítja az országosan egységes működtetést, és kezelést. A központi funkció feladat továbbá az elvégzett feladatok minőségbiztosítása, a megyei iroda humán kapacitásának szükség szerinti átcsoportosítása, és az erőforrás-gazdálkodás, így a felhívás tárgyaként megjelölt szolgáltatás vonatkozásában a feladatelosztás, annak ellenőrzése és a teljesítés igazolása is a központi funkció irányításában működik.
A munkavégzés a Magyar Államkincstár, mint Közreműködő Szervezet (a továbbiakban: KSz) által végzett ellenőrzések időpontjában, a helyszíni ellenőrzést végző KSz munkatársakkal együtt, egyes esetekben (dokumentum alapú ellenőrzés) önállóan történik. A feladatellátás során figyelemmel kell lenni a vonatkozó EU előírások, EU támogatáspolitikai szabályok, a vonatkozó rendeletek (272/2014. (XI.5.), Korm. rendelet, az Irányító Hatóság által meghatározott mindenkori hatályos utasítások és útmutatók (IH utasítások, útmutatók),stb.) előírásaira, melyek betartása alapvető követelmény. Tekintettel arra, hogy az ellátandó feladatot elsősorban a pályázati felhívásban valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott keretek közt szükséges megvalósítani, így az erre vonatkozóan kialakított ajánlattevő struktúra egységes formája elvárt, amely több nyertes ajánlattevő esetén nem lenne biztosított az egységes irányítási és felügyelete rendszer hiányára tekintettel.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák