Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6410/2019
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Teljesítés helye:A pontos teljesítési (fogyasztási) helyek listáját a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmazza.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Andor Utca 47-49
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mile Márk főosztályvezető
Telefon: +36 179553802
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Fax: +36 17950783
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kef.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266952019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000266952019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közbeszerzés, ellátás, üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz közbeszerzés 2019-2020. gázévre
Hivatkozási szám: EKR000266952019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Földgáz közbeszerzés 2019-2020. gázévre
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Földgáz közbeszerzés 2019-2020. gázévre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
További tárgyak:65210000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: A pontos teljesítési (fogyasztási) helyek listáját a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmazza.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kereskedelmi szerződés keretében, teljes ellátás alapú, 4 300 000 m3, azaz 149 640 000 MJ mennyiségű földgáz beszerzése 12 hónap, azaz 2019.10.01-2020.10.01. közötti időszakra. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a megadott mennyiségtől + 30 %-kal különdíjmentesen eltérhet, a II.2.11) opcióra vonatkozó információk pontban megadottak szerint. Összesen 106 db fogyasztási hely, melyből 72 db 20 m3 alatti, 21 db 20-100 m3/h közötti, 13 db 100 m3/h feletti kapacitással vételeznek. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmaz.
AK "különdíjmentes" kifejezést úgy értelmezi, hogy az opcionális mennyiséget a szerződéses áron, felár nélkül kívánja vételezni, egyéb díj nem számolható fel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/10/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/10/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A II.2.4) pontban jelölt mennyiség +30 %-a. A közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 4.1. pontjában részletezettek szerint AK fenntartja magának a jogot, hogy a szerződéstervezet 4.1.pontjában foglalt szerződött mennyiségtől +30 %-ig terjedő többlet mennyiséget a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése alapján egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja a szerződéstervezet 5.1. pontjában meghatározott áron.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Mile Márk, lajstromszám: 00578, helyettes: dr.Gáspár Emőke, lajstromszám: 00565,Gyergyai László, lajstromszám: 00593, Pethő-Kerék Hajnalka, lajstromszám: 01054.
Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a http://www.kef.gov.hu honlap elérhetőségen teszi közzé a közbeszerzési dokumentumokat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: ALV), és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll. AK kizárja azon AT-t, ALV-t, alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be (Kbt. 74. § (1) bek. b) pont). Öntisztázás: AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bek.-re. A kizáró okok igazolásának módja: AT-nek a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok fenn nem állását a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) szerint kell igazolnia. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. Előzetes igazolás: AT-nek az ajánlat benyújtásakor a Kr. 2-7. §-ának (kivéve Kr. 4. § (2) bek.) megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok hatálya alá. Közös AT-k, továbbá a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) vagy személy(ek) mindegyikére vonatkozóan külön-külön EEKD-t szükséges kitölteni és benyújtani, mellyel igazolható, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2)bek.- ben előírt kizáró okok hatálya alá (Kr. 3. § (3) és (5) bek.). AT-nek az alkalmasságának igazolásában részt vevő ALV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtania a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében (Kbt. 67. § 4) bek., Kr. 15. § (1) bek.). AT-nek azon ALV-k tekintetében, akik nem vesznek részt AT alkalmasságának igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania a kizáró okok tekintetében (Kr. 15. § (2) bek.). A Kr.-ben feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha az AK a Kbt. 69. § (11) bek.-ben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezen adatbázisok elérhetőségét az EEKD-ban megjelölte. Azon adatbázisok elérhetőségének feltüntetése nem szükséges, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az AK számára a Kr. előírja. AK hivatkozik a Kr. 6. § (2) bekezdésére. Utólagos igazolás: Az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bek. szerint AT-nek az AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn belül a Kr. szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben felsorolt kizáró okok. AK hivatkozik a Kr. 13-16. §-aira. A Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpontja tekintetében az AT-nek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosának nevéről és állandó lakóhelyéről. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. AK felhívja a figyelmet a Kr. 8.§ i) pont ib) alpontja és a 10.§ g) pont gb) alpontja alapján, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozó EKR űrlapon a szabályozott piacon való jegyzésre vonatkozó 3. pont már nem hatályos, így annak megjelölése jogszerűen nem lehetséges. AT-nek a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb)-kc) alpontokat az EKR űrlapokon, a Kbt. 62. § (2) bek. szerinti kizáró okok fenn nem állását a KD részeként rendelkezésre bocsátott nyilatkozatminta benyújtásával kell igazolnia. Ha az elbírálás során AK-nek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bek.-nek megfelelően bármikor öt munkanapos határidő kitűzésével kérheti az igazolás benyújtását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AK nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1. Ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára - a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ismertesse az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya (földgáz értékesítése) szerinti referenciá(i)t, mely(ek)nek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat: - a teljesítés
idejének kezdő és befejező dátuma (év, hónap, nap-tól, év, hónap, nap-ig), - szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a
kapcsolattartó személy neve, telefonszáma és e-mail címe, - szállítás tárgya (olyan részletességgel, hogy az adatokból az alkalmasság minimumkövetelményeinek teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), - a szállítás mennyisége (m3-ben vagy MJ-ban), - nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás módjára irányadó a Kr. 3.§, Kr. 21.§ (1) bekezdés a) pont, Kr. 21/A.§, Kr. 22.§, Kbt. 65.§ (6)-(7) és (11) bekezdés, Kbt. 66-67.§, Kbt. 69. §. Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek a Kr. 1. § (1) bekezdés alapján ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel AK által meghatározott
műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek. AK előzetes igazolásként elfogadja az érintett gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott
esetben alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) EEKD-ban tett egyszerű nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek (Kr. 2. § (1) bekezdés c) pont és (5)bekezdés). Közös ajánlattevők
mindegyikére vonatkozóan szükséges EEKD-t kitölteni és benyújtani. Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet vagy személy
mindegyikére vonatkozóan külön-külön kitöltött EEKD-ban az alkalmassági feltétel vonatkozásában előzetesen és csak arról szükséges
nyilatkozni, amelyet az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához (Kr. 3. § (3) bekezdés). Utólagos igazolás:
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő, kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás
eredményéről szóló döntés meghozatala előtt a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint, AK erről szóló felhívásában meghatározott határidőn
belül kért igazolások benyújtásával kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelését. A kapacitásait rendelkezésre
bocsátó szervezetnek az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést és
csak azon alkalmassági követelmények vonatkozásában kell az igazolásokat benyújtani, melynek tekintetében igénybe vették. Az M1.
alkalmassági kritérium tekintetében, ha az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság
igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe, ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó
adatokat kell feltüntetni. Ha a teljesítés közös ajánlattevőként történt, a referencia nyilatkozatban/ referenciaigazolásban szükséges
szerepeltetni, hogy ajánlattevő milyen százalékos arányban vett részt a teljesítésben. AK a Kr. 21. § (1a) bek. alapján a vizsgált időszak
alatt, azaz az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 (három) év (36 hónap) alatt befejezett, de
legfeljebb 6 (hat) éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben (36 hónapban) a közbeszerzés tárgyának (földgáz értékesítése) megfelelő áruszállításra vonatkozó, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített, legfeljebb három szerződés teljesítéséből származó, összesen legalább 3 200 000 m3 vagy 111 360 000 MJ mennyiségű földgáz értékesítésére vonatkozó referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Alulszállítási kötbér: ha Kereskedő a szerződött menny.-nél a megengedett eltérés mértékét is figyelembe véve kevesebb földgázt bocsát Felhasználó rend.-re, mértéke: a le nem szállított mennyiség nettó vételára 25 %-a.
Túlvételezésből eredő kötbér: ha Felhasználó a szerződésben adott időszakra meghat. földgáz mennyiségnél 4 300 000 m3+ 30 % opciót meghaladó mennyiségű földgázt vesz át. A többlet mennyiség +10 %-os molekuladíjjal (molekuladíj*1,1) kerül elsz.-ra. Kivéve, ha a túlvételezésre annak következtében kerül sor, hogy jogszabály felhat.-a alapján a Felhasználó által üzemeltetett ingatlanok számában bővülés következett be a jelen közbeszerzési eljárás megkezdését követően.
Alulvételezésből eredő kötbér: ha Felhasználó a szerződésben adott időszakra meghat. földgáz mennyiséget nem veszi át (4 300 000 m3). Az át nem vett mennyiség a szerződésben meghat. molekula díj 25 %-os áron(molekuladíj*0,25) kerül elszámolásra.
Karakterkorlát miatt további feltételek a VI.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) és (6) bekezdéseiben foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-át
alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlat benyújt.-nak tartalmi és formai követelm.: -A Kbt. 66.§ (1) bek.-e alapján az ajánlatot a gazd.-i szereplőnek a felhívásban és a
KD-ban meghat. tartalmi és formai követelm.-nek megf.-en kell elkészítenie és benyújtania. - AK felhívja a figy.-et a 424/2017.(XII.19.)
Korm. rendeletben (tov.: Rend.) foglaltakra, különösen a 6.§ (6a) bekezdésére. -Az ajánlat összeáll.- nak megkönny. érdekében AK az elektronikus közbeszerzési
rendszerben (továbbiakban: EKR) nyilatkozatmintákat bocsát AT rendelk-re. AK kéri, hogy a .docx form.-ban rendelk.-re bocs.
mintákat használja AT, melyeket jelszó nélkül olvasható, de nem mód. .pdf file-ban, illetve az „Ajánlati ártáblázat” elnevezésű táblázatot .xls/.xlsx form. fájlban szüks. feltölt. az EKR-be. Ajánlatba csatolandó: 1)Kbt. 66. § (5) bek. sz.
felolvasólap 2) EKR „Benyújtandó iratok jegyzéke” felületén található űrlapok ( nyilatk. Kbt. 66.§ (2) bek. sz., a Kbt. 67. § (4) bek alapj.,
valamint folyamatban lévő vált. bej. elj.-ról) 3)Ajánlat adatlap 4)„Ajánlati ártáblázat ” 5)Nyilatk. közös ajánlattételről, adott esetben együttműk. megállap. 6) Aláírási címpéldány,aláírás minta, adott esetben meghatalmazás 7)
Változásbejegyzés esetén vált. bej. kérelem és kapcs. dok. 8) Nyilatk. kapac. bizt. szervezet igénybe vételéről, alátám. okirat 9)Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatk. 10)Nyilatk. bizalm. adatkez.-ről 11) Nyilatk. a 2011.
CXCV. tv. 41. § (6) bek.-ben foglalt felt. való megf.-ről 12) Nyilatk. egysz. elektr. másolatban benyújtott iratokról (adott esetben) 13)
Nyilatk. idegen nyelven benyújt. iratok magyar nyelvű ford.-ról (adott esetben) 14) Nyilatk. üzleti titokról 15) EEKD 16) Nyil. a fogyasztási helyek változásának kezeléséről.
Egyéb információk: AK érvényességi feltételként előírja, hogy AT rendelkezzen az ajánlattételkor hatályos földgáz kereskedelmi működési engedéllyel, melynek az ajánlati kötöttség és a szerződés teljes ideje alatt hatályosnak kell lennie. A működési engedély meglétét AK ellenőrzi.- AK a részvételt nem köti gazd. szerv. alapít.-hoz, továbbá a szerz. telj.-e érdekében nem követeli meg gazd. szerv.létrehozását (Kbt. 35. § (8) bek.) - A nem szabályozott kérdések von.-ban a Kbt., illetve a kapcs. végrehajt. rend.-ek rendelk.-ei az irányadók. A megkötött szerződésre a Ptk. rendelk.-eit kell alkalm. - AK a hiánypótlást a Kbt. 71.§ szerint biztosítja. AK a Kbt. 71.§ (6)
bek. alapján nem korlátozza az eljárásba újonnan bevont, az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplőre vonatkozó
hiánypótlást - AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját - AK hiv. a Kbt. 79.§ előírásaira - AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bek.
előírásait - A Kr. 30. § (4) bek. értelmében az alkalmasságot a minősített AT-k jegyzékéhez képest AK szigorúbban hat. meg (M1). - AK
nem köt ki aj. bizt.-ot - AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 napot ért - Kieg. tájék. Kbt. 56. § alapján - AK felhívja a
figyelmet Kbt. 66-67. §-ban foglaltakra - Irányadó idő: HU, Budapest, CET, GMT+1 Karakterkorlátra tekintettel egyéb információk a KD-ban.
Részajánlat tétel kizárásának indoka: A részajánlattétel lehetősége nem biztosított, mivel a közbeszerzés tárgyát képező áru esetében a részekre bontás, illetve több szerződés megkötése nem indokolt.
III.2.2) pont folytatása: AK előleget nem biztosít. A Felhasználó a számlák ellenértékét - a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseinek,valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései rendelkezéseinek a figyelembevételével a kézhezvétel napját követő 30 naptári napon belül fizeti meg átutalással a Kereskedő - szerződő felek személyénél - feltüntetett bankszámlájára.
Ajánlattétel, szerződéskötés, teljesítés, kifizetés és elszámolás pénzneme a Ft. Egyéb részletszabályok a KD-ok részét képező szerződéstervezetben.
A felhívás II.2.7) pontjában megjelölt szerződés kezdési dátuma a közbeszerzési eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel változhat, azonban a befejezés dátuma ebben az esetben sem változik, vagyis 2020. október. 1. napja.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák