Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:6325/2019
CPV Kód:85312320-8
Ajánlatkérő:Nógrád Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:A Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 6 helyszínen: Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Balassagyarmat, Szécsény, Rétság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nógrád Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25648113
Postai cím: Zemlinszky Rezső Út 9
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sólyom Jánosné
Telefon: +36 32521050
E-mail: solyom.janosne@nograd.gov.hu
Fax: +36 32310327
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nmkh.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000759742018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000759742018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GINOP-5.1.1-15 mentori szolgáltatások -2019
Hivatkozási szám: EKR000759742018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85312320-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 azonosító számú Út a munkaerőpiacra elnevezésű kiemelt projektben részt vevő személyek részére munkaerőpiaci mentori szolgáltatások biztosítása Nógrád megyében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GINOP- 5.1.1-15-2015-00001 mentori szolgáltatás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85312320-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés fő helyszíne: A Nógrád Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak illetékességi területén 6 helyszínen: Salgótarján, Bátonyterenye, Pásztó, Balassagyarmat, Szécsény, Rétság
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A munkaerőpiaci mentori szolgáltatás elsődleges célja, hogy segítse a GINOP-5.1.1-15 2015-00001 kódszámú „Út a munkaerőpiacra” kiemelt projektbe bevont személyek egyéni programjának sikeres megvalósítását Nógrád megyében és ezzel hozzájáruljon a résztvevők munkaerőpiacra történő kivezetéséhez. A munkaerőpiaci program célcsoportját azok a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, szolgáltatást igénylők, közvetítést igénylők valamint azok a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottak alkotják, akiknek az elhelyezkedése a munkaerőpiaci program segítségével valósítható meg. A mentori szolgáltatás akkor eredményes, ha az ügyfél Megállapodásában rögzített egyéni programja megvalósul. Az Ajánlattevőnek a szerződés teljes időtartama alatt a Nógrád Megyei Kormányhivatal valamennyi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának székhelyén biztosítania kell a mentori szolgáltatásokat.
Mentori szolgáltatás tervezett létszám és ajánlott szakértői létszám:
Tervezett létszám megyei szinten összesen: 1000 fő. A mentori szolgáltatást a programba vonástól annak lezárásáig személyenként átlagosan 6 alkalommal kell biztosítani. A mentori szolgáltatás átlagos időszükséglete 1 óra/fő/alkalom. Egy főre maximum 12 alkalom számolható el. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az ügyfelek programba történő bevonásának üteme nem egyenletes, havonta és teljesítési helyszínenként is eltérő.
A szolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében 4 fő mentor biztosítása szükséges. Egy mentor több helyszínen nyújthat szolgáltatást. A mentori szolgáltatást csak olyan személyek nyújthatják a GINOP-5.1.1 program résztvevőinek, akik megfelelnek a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000 (IX.15) GM. rendelet 1.sz. mellékletében meghatározott képesítési előírásoknak. A mentori szolgáltatást az Ajánlatban szereplő szakembereknek személyesen kell nyújtani.
Tervezett létszám járásonkénti bontásban:
Salgótarjáni Járás: 445 fő; Balassagyarmati Járás: 186 fő, Pásztói Járás: 102 fő; Szécsényi Járás: 128 fő; Bátonyterenyei Járás: 73 fő; Rétsági Járás: 66 fő. Összesen: 1000 fő.
A szolgáltatás nyújtás történhet a képző intézményben, a munkavállalás helyszínén és a járási hivatal foglalkoztatási osztályán. Amennyiben a szolgáltatás nyújtás a járási hivatal foglalkoztatási osztályán történik a szolgáltatást a járási hivatal ügyfélfogadási rendjéhez igazodva kell nyújtani.
Ajánlatkérő az ügyfélfogadásra, a szolgáltatás nyújtására alkalmas irodahelyiséget, megfelelő irodabútorral, a Járási hivatalok Foglalkoztatási osztályain térítésmentesen biztosítja a nyertes Ajánlattevő számára, előzetesen egyeztetett időpontokra vonatkozóan.
Ajánlattevőnek a mentori szolgáltatáshoz, az ügyfelekkel való találkozáshoz szükséges papír alapú nyomtatványokat és irodaszereket a szolgáltatás nyújtás teljes időtartama alatt biztosítania kell.
Ajánlattevőnek vállalnia kell, hogy környezeti szempontokat alkalmaz az eszközök, termékek, alapanyagok, beszerzésénél, beszerzett termékek esetén környezetbarát termékjellel rendelkező eszközöket vásárol, kiadványok ill. egyéb dokumentumok előállításakor, valamint az irodai munka során újrahasznosított papírt alkalmaz, a gépkocsi használatot a lehetőségekhez mérten alacsony szinten tartja.
Ajánlattevőnek szerepelnie kell a Pénzügyminisztérium – korábban Nemzetgazdasági Minisztérium - által vezetett munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek ideiglenes nyilvántartásában.
A szolgáltatás részleteit a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az ajánlati felhívás III.1.3) M2.pontjában alkalmassági követelményként megnevezett szakember munkaerőpiaci területen végzett mentori tev-ségének 6 hónap min. köv-en felüli szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2019/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/10/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-5.1.1-15-2015-00001 Út a munkaerőpiacra
II.2.14) További információ:
A karakterkorlát miatt történő kiegészítés:
II.2.7) pontban a szerződés kezdő dátumaként meghatározott időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat. A befejezés dátuma a GINOP-5.1.1-15 program Támogatási szerződésben rögzített befejezési dátuma.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § - 16. § rendelkezései szerint kell igazolni. Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetnek megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. . Ajánlatkérő az
EEKD nyilatkozatot az EKR-ben elektronikus űrlap formájában rendelkezésre bocsájtja. Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) pontját az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisból az Ajánlatkérő ellenőrzi, ha az ajánlattevő az adatbázisban nem szerepel, az illetékes adó- és vámhivatal igazolását vagy az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló kormányrendelet szerinti adóigazolást kell szükséges csatolnia. A Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) alpontját illetően az ajánlattevőnek a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatát megtennie az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek a Kr. 8. § i) pontja ic) alpontja szerint illetve 10. § g) pontja gc) alpontja rendelkezései szerint kell igazolnia az EKR-ben rendelkezésre álló űrlap kitöltésével.A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 1. § (3)-(5) bekezdései is megfelelően alkalmazandók. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő/ nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Amennyiben igen, úgy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján, ajánlatához csatolnia kell a cégbírósághoz/bírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság/bíróság által megküldött igazolást. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell az ajánlathoz.
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti - vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti - jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az EEKD-val egyidejűleg köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Ajánlattevőnek az ajánlatához be kell nyújtania a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján pénzügyi intézménytől származó az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évre vonatkozó megfelelő - az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát; attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja Ajánlattevő EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság tekintetében (Ajánlattevőnek csak az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem). Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdések szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján (a megszüntetésre került számláján is) 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított kettő évben.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésre tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevőt az igazolás benyújtására, melynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a megnyitás dátumát, továbbá a korábban megszüntetett számlák adatait is. Ajánlatkérő a sorbaállítás alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a P.1.) pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján be kell mutatnia az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb a közbeszerzés tárgya szerinti munkaerőpiaci területen mentori szolgáltatásait. Ajánlattevőnek az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott M1) műszaki illetve szakmai alkalmassági követelményeknek.
M2) Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján meg kell neveznie a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt és az alkalmassági követelményeknek megfelelő szakembereket. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a bemutatott szakemberekkel milyen jogviszonyban áll.
Ajánlattevőnek ajánlatában a 321/2015.(X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a 321/2015. Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolása érdekében elfogadja Ajánlattevő EEKD-ben feltüntetett egyszerű nyilatkozatát az előírt alkalmasság tekintetében (Ajánlattevőnek csak az EEKD IV. Részének α pontját kell kitöltenie, a IV. rész további pontjait nem). Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények, valamint - adott esetben - a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdések szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha
M1) nem rendelkezik az az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben, az előírásoknak és a szerződésben foglaltaknak megfelelően teljesített összesen legalább 750 fő részére a közbeszerzés tárgya szerinti munkaerőpiaci területen mentori szolgáltatás nyújtására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciával/referenciákkal a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22.§ (1)-(2) bekezdései szerint előírt formában igazolva a Közbeszerzési dokumentumokban részletezett tartalommal. A referencia akkor tekinthető az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül
megvalósítottnak, ha a szerződésszerű teljesítés, a teljesített szolgáltatás sikeres befejezése erre az időszakra esik. A bemutatandó referenciák teljesítése kapcsán felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra. Amennyiben egy ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket. A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján a projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciakent a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. Amennyiben az alkalmasság igazolása a vizsgált időszakon túlnyúló szerződéssel történik, az alkalmasság igazolása körében csak a vizsgált időszakra eső teljesítés vehető figyelembe,
ezért az igazolás során a megadott időszakra vonatkozó adatokat kell megadni.
M2) nem rendelkezik legalább 1 fő, a 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 1. sz. mellékletének e) pontjában előirt (vagy azzal egyenértékű) szakképesítésű vagy szakképzettségű, munkaerőpiaci területen mentori szolgáltatás nyújtására jogosult szakemberrel, aki legalább 6 hónap mentori szolgáltatás nyújtásában szerzett tapasztalattal rendelkezik.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakember tekintetében szükséges rendelkezésre állási nyilatkozatot csatolni az ajánlathoz. A nyilatkozat mintáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. A nyilatkozat hiányában az adott szakember nem kerül figyelembe vételre az alkalmasság elbírálása során és nem vehet részt a szerződés teljesítésében. Csatolni kell a szakember szakképesítését vagy szakképzettségét igazoló dokumentumok és a végzettségét igazoló bizonyítvány egyszerű másolatát, valamint a szakmai önéletrajzot a szakember saját kezű aláírásával.
Közös ajánlattétel eseten a Kbt. 65.§ (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 30/2000 (IX.15.) GM rend. 1. sz. melléklet b) pont
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése 100%-ban a Nemzeti Foglalkoztatási Alap előfinanszírozásával történik, valamint 100 %-ban a GINOP 5.1.1-15-2015-00001 kódszámú Út a munkaerőpiacra megnevezésű kiemelt projektből kerül utófinanszírozásra. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (6) és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint teljesíti.
A szerződést bizt. mellékkötelezettségek: meghiúsulási kötbér.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A fizetési feltételek részletes szabályait és a szerződést biztosító mellékkötelezettséget a közbeszerzési dokumentumok és a megbízási szerződés tervezet tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000759742018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.Ajánlatkérő (AK) jelen közbeszerzési eljárásra a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő. 2.Az ajánlathoz az alábbiakat is csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban (KD) részletezettek szerint: a KD minta szerinti Árajánlattételi adatlapot; EKR űrlapként: Felolvasólapot; Kbt. 62. § (2) bek.; a Kbt. 62.§(1) bek.k) pont kb)alpont.; Kbt.62.§(1)bek.k)pont kc)alpont; Kbt.67.§(4) bek. szerinti nyilatkozatokat és nyilakozatot a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról. Ajánlattevőnek meg kell adnia a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti adatokat. Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját, aki(k) az ajánlatot, illetve annak valamely részét aláírták. Nem magyarországi gazdasági szereplők esetében - ha aláírási címpéldány nem ismert - közjegyző által hitelesített aláírási minta. Adott esetben a cégjegyzésre jogosult személytől származó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást. Közös ajánlattevők megállapodását a Kbt.35.§ szerint. A KD-ban szereplő minta szerinti Átláthatósági nyilatkozatot. 3.Benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, kivéve, ahol AK előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását [olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, illetve aközös ajánlattevők megállapodása), továbbá a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat. E nyilatkozatok EKR-n való benyújtásának elektronikus formájáról a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend. 10.§ rendelkezik. 4.Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat. 5.AK az eljárás során a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. Új gazdasági szereplő bevonása esetén az AK összesen egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást a Kbt. 71.§(6) bekezdésében foglaltak esetén. 6.AK 321/2015. (X. 30.) Kr. 30. § (4) bekezdésre hivatkozva közli, hogy a III.1.2) és III.1.3) pontban az alkalmassági követelményeket a 28. § (3) bekezdés alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg.7.AK alkalmazza a Kbt.81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat. 8.Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. 9.nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a KD-ban előírt, a szolgáltatás nyújtásához szükséges informatikai és oktatási eszközökkel (továbbiakban: Eszközök) és szerepelnie kell a Pénzügyminisztérium Foglalkoztatási Szolgálat Főosztálya által vezetett munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó szervezetek ideiglenes nyilvántartásában (továbbiakban: Nyilvántartás), amely előírásoknak azonos feltételekkel a szerződés teljes időtartama alatt fenn kell állnia. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjában nem rendelkezik a fenti kritériumoknak megfelelő szolgáltatás nyújtásához szükséges Eszközökkel és/vagy nem szerepel a Nyilvántartásban, abban az esetben az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti és a Kbt. 131. § (4) bek. alapján AK a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést. 10.Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadók. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre. 11.Az értékelés során adható pontszám valamennyi értékelési részszempont esetén: 0-10. ahol a 0. pont a legrosszabb, a 10 pont a legjobb érték. Az értékelés módszere a minőségi kritérium értékelési szempont esetében egyenes arányosítás, az ár kritérium esetében fordított arányosítás a KD-ban foglaltak szerint. 12.A Kbt. 27. § (3) bek. figyelemmel a 14/2016. (V. 25.) MvM r. 6. § (7) bekezdése alapján a FAKSZ: Márkus Pál (00385) 13.AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek.e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148-149. §-ai szerint különös tekintettel a Kbt. 148.§-ának (3), (5) és (7) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák