Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/74
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.04.16.
Iktatószám:5621/2019
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., hrsz. 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.05.17.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balogh Zoltán
Telefon: +36 205770699
E-mail: balogh.zoltan@kecskemet.hu
Fax: +36 62998330
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001007602018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001007602018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok
Hivatkozási szám: EKR001007602018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71310000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok ellátása
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok e
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71340000-3
További tárgyak:71631000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., hrsz. 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok ellátása
Műemléki törzsszám: 504.
Az épület közhasználatú építményként funkcionál.
Főbb kivitelezési munkanemek:
• tetőfedés és tetőszerkezet rekonstrukciója eredeti Zsolnay-mázas hódfarkú cserép helyreállításával, valamint
• tetőszerkezeten lévő bádogos és díszműbádogos elemek helyreállításával;
• károsodott födémszakaszok helyreállítása; valamint
• a pufferzóna belső helyreállítási munkái
• a homlokzatfelület teljes rekonstrukciója műkő díszítőelemek és kerámia díszek rekonstrukciójával, beleértve a homlokzati nyílászárók restaurálását/rekonstrukcióját dokumentáció szerint;
• homlokzati függőleges ereszcsatornák terepszint alatti bekötése meglévő csatornarendszerbe, beleértve a belső udvari szakaszokat is
• az épület egészét érintő épületvillamossági, épületgépészeti felújítás (fűtés-víz-csatorna),
• akadálymentesítés, beleértve a felvonó elhelyezését és az I. emeleti 1 db átmeneti védett tér kialakítását;
• ún. turisztikával érintett terek/területek rekonstrukciója; (belső szakipari munkák elvégzése, fal –és mennyezetfestések),
• iroda- és közlekedőterek fal és mennyezet festése épületvillamossági és épületgépészeti alapszerelést követően
• épület belső udvarainak és közvetlen közterületi környezet rendezése
Felújítással érintett alapterület: 11752,6 m2
A kivitelezés ütemezése az alábbiak szerint tervezett:
- kivitelezés teljesítési időtartama 22 hónap
- opciós tételek lehívása esetén további 18 hónappal meghosszabbítható
- jótállási idő: 36 hónap
A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Ajánlattevő személyi állományának többlet szakmai tapasztalata és összetétele 50
2 1.1.a) M/2.1. pozícióra jelölt szakember többlet szakmai tapasztalata közhasználatú műemlék magasépítési épület rekonstrukciója során, mint projektvezető műszaki ellenőr 10
3 1.1.b) M/2.1. pozícióra jelölt szakember közhasználatú műemlék magasépítési épület rekonstrukciója során szerzett restaurátori felügyeletre (kő, kerámia, festőrestaurálás) vonatkozó tapasztalata 5
4 1.2. M/2.2. pozícióra jelölt szakember többlet szakmai tapasztalata közhasználatú műemlék magasépítési épület rekonstrukciója során, mint magasépítési műszaki ellenőr  10
5 1.3. M/2.3. pozícióra jelölt szakember többlet szakmai tapasztalata közhasználatú műemlék magasépítési épület rekonstrukciója során, mint tartószerkezeti szakértő  5
6 1.4. Műemlékvédelmi szakmérnök végzettséggel rendelkező szakember bevonása, aki a felhívás VI.3) 2) pontban rögzített feltételnek megfelel 10
7 1.5. . Gépész műszaki ellenőr szakember bevonása, aki a felhívás VI.3) 2) pontban rögzített feltételnek megfelel  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 58 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Az opcionális tételek megrendelése esetén összesen legfeljebb 18 hónappal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az alábbi opciós tételekhez kapcsolódó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok ellátása
• Pinceszinti épület határokon kívül eső szigetelési és egyéb szakipari munkák és pinceszinti belső területeket érintő szigetelési és egyéb szakipari munkák 636 ker. m2 akrilát gél gyanta injektált szigetelés, 400 m2 padlószerkezet bontás, felújítás, 101 m3 vasbeton fal és 81 m3 betonaljzat építése porszáraz helyiségekben, 272,7 m2 fal bontás + 28 m3 egyéb falnyílás bontása, 900 m2 kültéri vakolás, 476 m2 beltéri vakolás
• Irodaterek padlóburkolat felújítási munkái kiviteli terv szerint 5343,03 m2
• Belső közösségi és közlekedőterek padlóburkolat felújítása kiviteli terv szerint 2133 m2
• Mosdók és vizesblokkok kiviteli terv szerinti felújítása 110 m2
• Épületgépészeti munkák: energetikai korszerűsítése - épülethűtés rendszer kialakítása kiviteli terv szerint 5 db kültéri és 178 db beltéri egység
• Belső terek és szerkezetek műemléki restaurálása :
- Festés: előcsarnok, díszlépcsőház 350 m2,
- Fa szerkezetek: tárgyaló és ruhatár falburkolatai, bútorkárpitjai; beltéri nyílászárók (flóderezett ajtók, ablakok, színes ajtók 860 m2); lépcsőházi korlát 30 fm,
- Kő szerkezetek: belsőtéri lépcsők 316 fok, 10 db pihenő,
- Fém szerkezetek: lépcsőházi korlátok 114 fm, csillárok 19 db, kilincsek 120 db,
• Díszterem felújítási és restaurátori munkái 246,46 m2
• Belső közösségi és közlekedőterek festéselőkészítési és festési munkái 16 146 m2 falfelület
• Belső nyílászárók felújítása, illetőleg cseréje kiviteli dokumentáció szerint 315 db
Ajánlatkérő az opciós tételek pénzügyi fedezetét biztosító forrással nem rendelkezik, de a későbbiekben támogatási igényt kíván benyújtani. A forrás rendelkezésre állásától függően ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy az opciós tételek közül tetszőleges számút és tetszőleges sorrendben megrendeljen nyertes ajánlattevőtől, mint megbízottól. Egy-egy opciós tétel megrendelése esetén a nyertes ajánlattevővel, mint megbízottal organizációs egyeztetésre kerül sor.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Az opciós tételekre vonatkozó, a felolvasólapon rögzítendő ajánlatot a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott, egyes tételek megajánlott díjait tartalmazó díjtáblázat (költségvetés) kitöltésével szükséges megadni, amely dokumentum szakmai ajánlatnak minősül.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) – b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) 3. § (2)-(3) bekezdései szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. § 12-16 §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.1.3) pontjában az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet által kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentumot megfelelően kitöltve és az érintett szervezetek által aláírva. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltaknak megfelelően nyújtandó be.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire és a 74. § (1) bekezdés b) pontjára, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésére tekintettel az alábbi elektronikus elérhetőséget adja meg: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=hu
Kamarai nyilvántartás:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a mérnöki szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában.
Ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatában csatoljon nyilatkozatot a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés tényéről, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényéről.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági feltételek kapcsán az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdéseiben foglalt lehetőségekre.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmassági igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. § szerint kezesként felel az ajánlatkérőt, az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kárt megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerinti korlátozások érvényesek a jogutódlás esetére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya (műemléki épület magasépítési beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem érte el a 20 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Valamennyi alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során valamennyi rész esetében elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni valamennyi rész esetében:
M/1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 év legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti referenciáinak igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése szerint.
A referenciaigazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve);
továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimum-követelményekben megfogalmazásra került különös tekintettel a referencia tárgyát képező műemléképület műemlékvédelmi nyilvántartási adatait.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésére.
M/2.1-3. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolandó dokumentumok:
- a szakemberek bevonására, ismertetésére vonatkozó nyilatkozat, amelyből derüljön ki, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra;
- a szakember – szakmai tapasztalatot ismertető – saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (keltezéssel ellátva) olyan részletezettséggel, hogy abból egyértelműen derüljön ki az előírt alkalmassági feltétel(ek) teljesülése;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a szakember mely kamarai névjegyzékben szerepel, mely kamarai nyilvántartási számmal;
- a szakember által saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1)-(2) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított előző 6 évben műszaki átadás-átvétellel lezárt, szerződésszerűen teljesített, összesen legalább nettó 8800 m2 alapterületű, közhasználatú építménynek minősülő műemlék rekonstrukciójához kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával/referenciákkal.
A alkalmassági követelmény egy vagy több referenciával is igazolható, amely referenciák közül
- legalább az egyik legalább 5000 m2 hasznos vagy nettó alapterületű épülethez kapcsolódott;
- legalább az egyik részleges üzemelés alatt került rekonstrukcióra;
- legalább az egyik esetében kő- és kerámia- és festőrestaurálás is a szolgáltatás része volt.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-É – vagy azzal egyenértékű – műszaki ellenőri jogosultsággal, valamint legalább 36 hónapos projektvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik legalább nettó 5000 m2 alapterületű, közhasználatú magasépítési építmény építésével vagy felújításával kapcsolatos beruházásához kapcsolódó, teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása területén.
M/2.2. legalább 1 fő magasépítési műszaki ellenőr szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-É – vagy azzal egyenértékű – műszaki ellenőri jogosultsággal, valamint legalább 36 hónapos magasépítési műszaki ellenőri szakmai gyakorlattal rendelkezik legalább nettó 5000 m2 alapterületű, közhasználatú magasépítési építmény építésével vagy felújításával kapcsolatos beruházásához kapcsolódó, teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátása területén.
M/2.3. legalább 1 fő tartószerkezeti szakértő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti SZÉS1 – vagy azzal egyenértékű – jogosultsággal, valamint legalább 1 db, legalább nettó 5000 m2 hasznos alapterületet meghaladó magasépítési építmény építését tartalmazó magasépítési beruházáson műszaki ellenőr szervezeten belüli tartószerkezeti szakértői tapasztalattal, továbbá magasépítési beruházás műszaki ellenőri feladatok ellátásában legalább 36 hónapos tartószerkezeti szakértő szakmai tapasztalattal rendelkezik.
Egy szakember kizárólag 1 pozícióra jelölhető. Ajánlatkérő az M/2.1-2. pontok tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján kizárja a kapacitást nyújtó szervezet igénybe vételét.
Ajánlatkérő a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország fenti jogosultsággal egyenértékű jogosultság meglétét, vagy az egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlati idő meglétét írja elő alkalmassági feltételként.
Az M/1-2. pontok tekintetében közhasználatú építmény fogalma alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti építmény értendő.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér:opciós tételek nélküli díj 1%a késedelemmel érintett minden naptári nap után,max. az opciós tételek nélküli díj 20%a.
Hibás teljesítési teljesítés esetén a szerződésszerű teljesítéséig,előzőleg meghatározott mértékű késedelmi kötbérre jogosult Megbízó.
Meghiúsulási kötbér:az opciós tételek nélküli megbízási díj 20%a.
Opciós tételek megrendelése esetén biztosítékok:késedelmi,hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér a fent meghatározott mértékekben,opciós tétel nettó megbízási díja,mint vetítési alapra vetítve.
Teljesítési biztosíték az opciós tételek nélküli nettó megbízási díj 5%a.
Megbízói teljesítés Ptk.6:130.§(1)és(2) bek. szerint átutalással.Kifizetésnél Kbt.135§(1)és(5)-(6)bek,valamint a 2017.évi CL.tv. alkalmazandó.
Finanszírozás forrás:az elszámolható költségek vonatkozásában 100% hazai központi költségvetési támogatásból–Modern Városok Program.
Ajánlattétel,szerződés,kifizetés pénzneme:HUF
Előleg nem biztosított.
Résszámlázás és továbbiakat szerződéstervezetben
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/05/17 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadóak

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A Kbt. 66. § (6) bekezdés a)-b) pontja szerinti nyilatkozat csatolása – adott esetben nemleges tartalommal – kötelező.
2) Értékelés:
Az értékelése során adható pontszám határa: 0-10 pont.
1. Ajánlati ár (nettó Ft): fordított arányosítás.
Az ajánlati árra vonatkozó alszempontok és súlyszámok:
1. Opciós tételek nélküli kivitelezéshez kapcsolódó szolgáltatás nettó ára – súlyszám: 40
2. Opciós tételek kivitelezéséhez kapcsolódó szolgáltatás nettó ajánlati összege – súlyszám: 10
2. Minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás; abszolút értékelés.
Az 1.1-1.3. alszempontok esetében: egész hónapban megadva, 0 hónap 0 pont, 36 hónap vagy kedvezőbb megajánlás maximum pontot kap.
Az 1.4-1.5. alszempontok esetében: igen – 10,00 pont, nem – 0,00 pont
Az 1.4. minőségi értékelési alszempont szerinti szakemberrel szemben támasztott követelmény: a szakember legalább nettó 8.500 m2 hasznos alapterületet meghaladó magasépítési műemlék épület rekonstrukciójával kapcsolatos beruházásra vonatkozó műemlékvédelmi szakértői feladatok ellátására vonatkozó szerződés teljesítésében, mint műemlékvédelmi szakmérnök részt vett.
Az 1.5. minőségi értékelési alszempont szerinti szakemberrel szemben támasztott követelmény: a szakember részt vett legalább nettó 8.500 m2 hasznos alapterületet meghaladó műemlék magasépítési épület rekonstrukciójával kapcsolatos beruházásra vonatkozó műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó szerződés teljesítésében, ahol távfűtési rendszer felújítása vagy kiépítése is megvalósult.
3) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
4) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter lajstromszáma: 00064
5) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelynek mértéke 1 millió Ft. Ajánlatkérő fizetési számlája: 11732002-15337544, fizetési számlára történő teljesítés esetén csatolandó az átutalásról szóló igazolás.
6) A szerződéskötés feltétele legalább 100 millió forint/év és 40 millió forint/káresemény mértékű, mérnöki tevékenységre vonatkozó összekockázatú vagyon- és felelősségbiztosítást (C.A.R. vagy E.A.R.) megléte, valamint az alkalmassági feltételek kapcsán releváns névjegyzékekben, illetőleg nyilvántartásokban való szereplés. Erre vonatkozóan nyilatkozat csatolandó az ajánlatban.
7) Ajánlathoz csatolni kell szakmai ajánlatot, amely tartalmazza legalább a bevonásra kerülő szakemberek erőforrástervét, szervezeti ábráját és munkamódszerét az opcionális tételek nélküli kivitelezés tekintetében. A leírásnak ki kell térnie legalább az M/2. alkalmasság szerinti szakemberek, adott esetben az értékelési szempontok szerint megajánlott további szakemberek feladatvégzésére, kiegészítve az ajánlattevő által szükségesnek vélt további szakértőkkel. A szakmai ajánlatot ajánlatkérő hiánypótolható dokumentumnak minősíti.
8) Ajánlatkérő a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján jelzi, hogy adott esetben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván lefolytani a jelen eljárás tárgyával, mint alapprojekttel összhangban lévő tárgykörökben: Kecskemét Városháza turisztikai fejlesztésének 2. üteméhez kapcsolódó műszaki ellenőri és műszaki tanácsadói feladatok:
látogatóközpont rész:
földszint: 1001, 1002, 1003, 1008, 1018, 1019
geléria: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 (egyes terek itt megszűnnek majd, a légtér egybenyitásra kerül)
kávézó és ajándékbolt rész
földszint: 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093
A beszerzéseket a jelen eljárás releváns feltételeivel azonos feltételek mellett kívánja ajánlatkérő megvalósítani. További részletek a Közbeszerzési Dokumentumokban.
9) Ajánlatkérő a P/1., M1., M/2. alkalmassági követelményt a minősített ajánlattevőkre vonatkozó feltételekhez képest szigorúbban határozta meg.
10) A részekre történő ajánlattétel kizárása: a kivitelezés, így a műszaki ellenőri szolgáltatás is egy épület felújítására vonatkozik, így a teljesítés egy építési területen, egységes organizáció mellett kell, hogy megvalósuljon.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák