Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12658/2019
CPV Kód:48482000-0
Ajánlatkérő:Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye:1037 Budapest Kiscelli út 102. 1122 Budapest Hajnóczy József utca 7-9. 1033 Budapest Huszti út 42.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Póczosné Jákfalvi Szilvia
Telefon: +36 14125603
E-mail: ki.akkozb@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000565372019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000565372019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Publikációs felület megvalósítás-licensz beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000565372019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48482000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
KFP-506/2018 – A bűnügyi adatpiac és a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (PEI) publikációs felület megvalósításához szoftver licensz beszerzés (a támogatási projekt azonosítója: KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15–2016–00035 / a szerződés típusa: adásvételi szerződés)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Publikációs felület megvalósítás-licensz beszerzés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212331-8
További tárgyak:72226000-5
72227000-2
72230000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1037 Budapest Kiscelli út 102. 1122 Budapest Hajnóczy József utca 7-9. 1033 Budapest Huszti út 42.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A NAV bűnügyi adatpiacról és egyéb forrásokból származó adatok feldolgozhatóságát – a hálózatkutatás segítségével – biztosító, elemző-értékelő képességet növelő komplex elemzői rendszer szállítása és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése az alábbiak szerint:
4 db IBM SPSS Modeler Premium magyar textmining, vagy azzal egyenértékű szoftver
1 db ClemVoice leiratozó, vagy azzal egyenértékű szoftver
35 db i2 Analyst’s Notebook és kapcsolódó,
35 db iBase,
1 db iBase Designer, vagy azzal egyenértékű szoftver
IBM I2 (vagy azzal egyenértékű szoftver) installálás, betanítás. A betanítás a NAV telephelyén, legfeljebb 10 fő kiemelt felhasználó részére személyesen, további 25 fő részére egyszeri alkalommal csoportos workshop keretében történik A betanítás terjedjen ki statisztikai modellezésre adatbányászat területén. Az installálással és betanítással kapcsolatos részletes követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A beszerzés IBM SPSS és I2 vagy azokkal egyenértékű (az egyenértékűség részleteire vonatkozó követelmények a közbeszerzési dokumentumokban található Műszaki leírásban kerültek kifejtésre) termékekre irányul, tekintettel arra, hogy a hasonló magyar és a nemzetközi bűnüldöző társszervek (EUROPOL, INTERPOL) is ezeket az eszközöket használják. Az elvárt szintű elemzési, adatszolgáltatási együttműködés csak együttműködésre alkalmas egységes platformmal biztosítható.
A termékeknek maximálisan alkalmazkodni kell a NAV informatikai környezetéhez, az érvényes verziókezelési és jogosultság-kezelési eljárásokhoz, illetve előírásokhoz, futtatásuk Windows 10 (vagy magasabb) illetve Windows Server 2012 operációs rendszeren (32 illetve 64 bit) történik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M3. pontban bem. szakember alk. köv. felüli tapasztalata statisztikai modellezés, adatbányászat területén, és/vagy a fenti módszertanokat implementáló elemző rendszerek kialakításában(min.0max.24.hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15–2016-00035
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzést folytat le, melynek részletes leírását a karakterkorlátozás okán a felhívás VI.4.3) pontja tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt.62.§(1) és (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt.64.§ szerint. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (továbbiakban: EEKD) egyidejűleg köteles benyújtani.
Előzetes igazolás:
Ajánlattevő a 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet(továbbiakban:Kr.)1.§(1) alapján az EEKD benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1) és (2) hatálya alá. A Kr.2.§(3)a) pontjára tekintettel az EEKD-ban ajánlattevőnek fel kell tüntetni az ajánlat benyújtásakor már ismert olyan alvállalkozókat is, amelyek kapacitásaira nem támaszkodik.
Az EEKD-ban ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr.4.§(1) szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állását.
A Kr.3.§(2) értelmében és a és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdése figyelembevételével Ajánlattevőnek a kapacitást nyújtó szervezetekre vonatkozóan is be kell nyújtania a külön EEKD-t az ajánlatban
Az EEKD-t közös ajánlattétel esetén a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek valamennyi közös ajánlattevői tag képviseletében külön-külön kell benyújtania.Igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr.8.§ és 10.§ alapján kell igazolni figyelemmel a Kr. 12-16.§-ában foglaltakra.
A Kr. 15.§(1) alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr.15.§(2)értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, ajánlattevőnek a Kbt.67.§(4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, az Ajánlatkérő által kiadott űrlapon.
A KR. 1.§(7) alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban), amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni (Kr. 13.), EKR-ben létrehozott űrlap alkalmazásával.
A Kbt. 69.§(6) esetén Ajánlatkérő az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem értékelési sorrendben az azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt nem ír elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67.§ (1) alapján ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A 321/2015.Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 2.§(5) alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az AK a Kbt. 69.§ rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a Kbt. 69.§(4) szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi.
Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 41/A.§ (5) bekezdésére tekintettel az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőnek valamennyi közös Ajánlattevő képviseletében külön-külön formanyomtatványt kell benyújtania. A bírálat során megkövetelt igazolásmód (ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felhívása alapján).
M1. A Kr. 21.§ (1) bek. a) pontja alapján ajánlattevő mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett - SPSS vagy I2 vagy azokkal egyenértékű szoftver szállítás – legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciáit.
Igazolásmód: a Kr. 22.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Az igazolásnak, illetve a nyilatkozatnak tartalmazni kell legalább az alábbiakat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontok megadása év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, az adásvétel tárgya (olyan részletezettséggel, melyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés), mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Meg kell adni a referenciát adó személy nevét, telefonszámát és e-mail címét.
Ak a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M2. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján mutassa be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben végzett -SPSS vagy I2 vagy azokkal egyenértékű szoftverekhez kapcsolódó installálási és/vagy felhasználói betanítás szolgáltatás- legjelentősebb szolgáltatásaira vonatkozó referenciáit.
Igazolásmód: a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint.
Az igazolásnak, illetve a nyilatkozatnak tartalmazni kell legalább az alábbiakat: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontok megadása év, hónap, nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése, az adásvétel tárgya (olyan részletezettséggel, melyből egyértelműen megállapítható az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés), mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Meg kell adni a referenciát adó személy nevét, telefonszámát és e-mail címét.
AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
M3. A Kr. 21. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő mutassa be azon szakembereket (szervezeteket) különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöket megnevezésükkel, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Igazolásmód: a teljesítésbe bevonni kívánt (megnevezett) szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, képzettségét/végzettségét igazoló dokumentumot és a rendelkezésre állásról szóló nyilatkozatát be kell nyújtani.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65.§(9) és 67.§(3) irányadó.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített referenciát, amely tartalmazta legalább 2 db SPSS és/vagy 3 db I2 vagy azokkal egyenértékű szoftverek szállítását.
Az M1. referencia több szerződéssel is teljesíthető.
M2: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben az előírásoknak megfelelően és szerződésszerűen teljesített referenciát, amely tartalmazta legalább 2 db SPSS és/vagy 3 db I2 vagy azokkal egyenértékű szoftverekhez kapcsolódó installálási és/vagy felhasználói betanítást.
Az M2. referencia több szerződéssel is teljesíthető.
Az M1. és M2. referencia ugyanazon szerződéssel is teljesíthető.
M3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni a szerződés teljesítéséhez legalább 1 fő rendszerszervező szakembert, aki rendelkezik informatikai szakirányú államilag elismert felsőfokú, egyetemi vagy főiskolai vagy azzal egyenértékű végzettséggel, illetve 3 év tapasztalattal statisztikai modellezés, adatbányászat területén és/vagy a fenti módszertanokat implementáló elemző rendszerek kialakításában.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítésre vonatkozóan a Kbt. 135. § (1), (4)-(6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ei az irányadók.
Alkalmazott kötbértípusok: késedelmi kötbér és meghiúsulási kötbér. Részletek a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben.
A jótállás és a szavatosság kérdésében a mindenkor hatályos, vonatkozó jogszabályok az irányadók.
A beszerzés szállítói finanszírozás keretében kerül megvalósításra. A szerződés elszámolható ellenértékének 30 %-a erejéig előleg igénylése biztosított ajánlattevő részére.
Karakterkorlátra tekintettel folytatás az ajánlati felhívás VI.4.3. pontjában.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/08/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. FAKSZ: Berei Szandra, lajstromsz.: 01031.
2. Az alk. feltételek a min. ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra.
3. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
4. Árváltoztatás a szerződés időtartama alatt nem lehetséges.
5. Az eljárásban valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az EKR-ben megadott űrlapokon, a Kbt.66§(2) szerinti nyilatkozatot, továbbá a Kbt.66.§(5)szerinti felolvasólapot a megfelelő cellák kitöltésével, amelynek tartalmaznia kell a Kbt. 8.§(4) bek.-ben meghatározott információkat.
7. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat Kbt. 41/A. § tartalmazza.
8. Ajánlattevő nyilatkozzon a Kbt. 66.§(6) bek.-ben foglaltakkal kapcsolatosan (nemleges tartalommal is).
9. AK a Kbt. 71.§ szerint biztosít hiánypótlási lehetőséget azzal, hogy új gazdasági szereplő eljárásba történő bevonásának esetére AK kizárja az újabb hiánypótlás lehetőségét.
10. Hivatkozással jelen felhívás IV.2.6) pontjára: a hónapokban (2) meghatározott ajánlati kötöttség tartama alatt AK – a Kbt.81.§(11) bek-ének megfelelően – 60 napot ért.
11. AK a Kbt.56.§ szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét kizárólag az EKR rendszeren keresztül. Ajánlatkérő valamennyi olyan gazdasági szereplőnek, aki az eljárásra érdeklődését az EKR rendszerben jelezte, az EKR rendszeren keresztül megküldi kiegészítő tájékoztatását.
12. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként csatolnia szükséges a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki megfelelőségi táblázatot.
13. Részajánlattétel kizárásának indokolása: A nem strukturált adatok kezelése és elemzése (szöveganalitika, identitás kinyerés, kapcsolati háló vizualizációja, trendanalízis stb.) egy jól integrált folyamat részeit képezik, az egyes elemző eszközök kimenete közvetlenül másik elemző eszközök által kerülnek feldolgozásra külön integrációs réteg nélkül, aminek következtében az egyes eszközök és lépések közötti információ átadás finomhangolása a projekt sikerességének a kulcsa. Így a teljes projekt sikerességét egyetlen szakmai szállító partner szerepeltetése tudja csak garantálni. Részszállítás megengedése esetében rendszer integrátor bevonása lenne szükséges, ami a projektmenedzsment és kontrolling pénzbeli és időbeni ráfordításait nagy mértékben megnövelné.
14. Az Alaptörvény 39. cikk alapján a központi költségvetésből csak olyan szervezet részére nyújtható támogatás, vagy teljesíthető szerződés alapján kifizetés, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint a támogatás felhasználására irányuló tevékenysége átlátható. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az átláthatóságról.
15. AK felhívja ajánlattevők figyelmét a 272/2014. Korm. rendelet (a továbbiakban: 272-es Kr.) 118/A.§(2a) valamint a 119.§ (1) bek-ben foglaltakra, és ezek vonatkozásában kiemeli, hogy amennyiben szállító – választása szerint – előleg-visszafizetési biztosítékot nem nyújt, abban az esetben a 272-es Kr. 1.mellékletének 134.4. pontja kerül alkalmazásra.
16. AK konzultációt nem tart.
17. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a Kbt. 134.§(5) alapján ajánlatukban kötelesek nyilatkozni az előírt, illetve előleg igénybevétele esetén az előleg-visszafizetési biztosítékok határidőben történő szolgáltatása vonatkozásában.
18. A közbeszerzési eljárás, így az ajánlattétel nyelve is a magyar.
19. Gazdasági társaság létrehozását Ajánlatkérő nem teszi lehetővé.
20. A jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai az irányadók.
21. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját.
22. Értékelés: 1. részszempont (ár): fordított arányosítás, 2. részszempont (szakember szakmai tapasztalata): egyenes arányosítás.
Karakterkorlátra figyelemmel folytatás a felhívás VI.4.3. pontjában.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
Kiegészítés a felhívás II.2.14) pontjához: Ajánlatkérő az anyagi fedezet biztosítása érdekében a projekt megkezdhetőségére vonatkozó támogatási szerződés módosítása iránti kérelmet nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bek. alapján a támogatásra irányuló (módosított) igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. A Kbt. 135. § (12) bekezdés alapján a projekt megkezdhetőségére vonatkozó módosított támogatási szerződés megkötése a Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltétele.
Folytatás a felhívás III.2.2. pontjához
Az előleggel az első két részszámlában, arányosan kell elszámolni.
A számlázás, résszámlák megoszlási aránya:
Részszámlázás biztosított.
Első részszámla kiállítása a szoftverlicensz-igazolások (használati engedélyek) teljes körű, és szerződésszerű átadásának megtörténtét, és ennek Vevő általi igazolását követően a nettó ellenérték 50%-ról
Második részszámla a licenszekkel érintett szoftverek teljes körű installálásának szerződésszerű megtörténte, és ennek Vevő általi igazolását követően a nettó ellenérték 45 %-ról
Végszámla az oktatási szolgáltatások teljes körű és szerződésszerű megtörténtét, és ennek Vevő általi igazolását követően a nettó ellenérték 5 %-ról.
Támogatás intenzitása: KÖFOP-1.0.0–VEKOP-15–2016–00035 / 100,000000% /
Folytatás a felhívás VI.3. pontjához
23. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban az EKR rendelet 2. § (2) bekezdése szerinti esetekben és a 22. § szerinti üzemzavar/üzemszünet esetén, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatóak: Ész-Ker Zrt. cím: 1026 Budapest, Pasaréti út 83. I. emelet, fax: +36 17896943 tel: +36 17888931.
24. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen közbeszerzési eljárás a 301/2018 (XII. 27.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti engedélyezés elutasítása esetén az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
A Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján Ajánlatkérő a 301/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti engedély elutasítását vagy elmaradását a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek tekintheti.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák