Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/33
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.15.
Iktatószám: 22527/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, Fürdő u. Hrsz: 3520, 3521, 3513/2, 3128, 3503, 3511/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14376582
Postai cím: Hősök Tere 1.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Angéla
Telefon: +36 52557300
E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fürdő utca felújítása Hajdúszoboszlón
Hivatkozási szám: EKR000926632018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A GINOP-7.1.9-17-2018-00011 azonosítószámú projekt keretében a „Fürdő utca felújítása Hajdúszoboszlón” a melléklet műszaki dokumentáció alapján.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Fürdő utca felújítása Hajdúszoboszlón
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4200 Hajdúszoboszló, Fürdő u. Hrsz: 3520, 3521, 3513/2, 3128, 3503, 3511/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A GINOP-7.1.9-17-2018-00011 azonosítószámú projekt keretében a „Fürdő utca felújítása Hajdúszoboszlón” a melléklet műszaki dokumentáció alapján.
A Fürdő utcán a kiemelt és K-szegélyeket, lokálisan a teljes aszfalt pályaszerkezetet, a városnéző vonat („Dottó”) megállóhelyét a gömbsüvegsorral, valamint a járdaburkolatokat el kell bontani. A Fürdő utca aszfalt útburkolatát profilba kell marni, majd kiegyenlítő réteg és egy réteg kopóréteg épül. A Sport utcán tervezett burkolatba eső KRESZ-táblát át kell helyezni. A reklámtáblák áthelyezéséről gondoskodni kell.
A Fürdő utca burkolatának szélessége a Sport utcáig 10,0 m, a meglévő állapotnak megfelelően, a Sport utca után 6,5 m. A parkot és az autóbusz állomást összekötő járdaszakasznál a burkolat szélessége 5,5 m-re csökken.
A tervezett, jobb és bal oldali merőleges állású parkolóhelyek mérete 4,5 x 2,5 m, a járda felől kiemelt szegéllyel, az útburkolat felől K szegéllyel határolva. Az autóbusz állomás melletti közterületi járdaburkolat teljes hosszában elbontásra kerül, majd a merőleges állású parkolóhelyek mögött, azoktól kiemelt szegéllyel elválasztva, 2,0 m szélességgel új járdaburkolat épül. A Fürdő utca Sport utcáig tartó járdaszakaszának szélessége 2,5 m. A kiemelt szegély fellépő magassága 10 cm.
A bal oldalon merőleges állású parkolóhelyek kialakítására a Sport utca csatlakozása után nyílik lehetőség. A parkolóhelyek kezdeténél az útburkolat érintett részét el kell bontani, íves kialakítású burkolatszél alakul ki. A burkolatszélen kiemelt szegélyt kell építeni. A merőleges állású parkolóhelyek mérete 4,5 x 2,5 m a járda és a park felől kiemelt szegéllyel, az útburkolat felől K szegéllyel határolva. A Fürdő utcában, a tervlapokon ábrázolt szakaszon, a park felőli járdát el kell bontani, majd 3,6 m szélességgel a Debreceni utca járdájáig új betonkő burkolattal kell ellátni.
A Fürdő utca elején, a jobb oldalon található zöldfelületen parkolótér építésére nyílik lehetőség. A Sport utca burkolatszélén a kiemelt szegélyt el kell bontani, helyén süllyesztett útszegély épül. A szegélyépítés után az aszfaltburkolatot helyre kell állítani, 1,0 m szélességben új kopóréteget kell építeni. A Sport utca burkolatához R=6m és R=8m sugarú ívekkel csatlakozva 7,0 m szélességű parkolóutat terveztünk. A parkolóúthoz 20 db, 2,7 x 5,0 m méretű parkolóhely csatlakozik. A parkolóteret 10 cm fellépő magasságú kiemelt szegély határolja. A csapadékvíz elvezetést tervezett víznyelők biztosítják, melyet zárt rendszerbe kell kötni, szakterv alapján.
A tervezett pályaszerkezet:
Fürdő utca útburkolata a meglévő burkolaton:
5,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
2,5-6,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kiegyenlítő réteg bitumenemulzió permetezés profilba mart, letisztított felület
Sport utca, Fürdő utca útburkolat (szélesítés helye) teljes pályaszerkezettel:
5,0 cm vtg. AC 11 kopó aszfaltbeton kopóréteg
7,0 cm vtg. AC 22 kötő aszfaltbeton kötőréteg
20,0 cm vtg. Ckt cementstabilizáció
30,0 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg
Fürdő utca és a Sport utcai parkolótér:
8,0 cm vtg. betonkő burkolat
3,0 cm vtg. ágyazóhomok
20,0 cm vtg. Ckt cementstabilizáció
30,0 cm vtg. homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg
Járdaburkolatok:
6,0 cm ill. 8 cm vtg. betonkő burkolat
3,0 cm vtg. ágyazóhomok
12,0 cm vtg. Ckt cementstabilizáció
15,0 cm vtg. homokos kavics ágyazat
Fürdő utcai parkolóhelyek meglévő burkolata (bal oldal)
8,0 cm vtg. betonkő burkolat
3,0 cm vtg. ágyazó homok meglévő profilba hozott útalap (költségvetési kiírás szerint)
Ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt nyújtott be. A Kbt. 53. § (6) bek. alapján a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekintheti, amely miatt az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Vállalt többlet jótállási idő (min. 0 - max. 36 hónap) 2
2 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány szakmai tapasztalata (hónap) 2
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó forint) Súlyszám - 6
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-7.1.9-17-2018-00011
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Fürdő utca felújítása Hajdúszoboszlón
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont alapján eredménytelen.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Türei és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_12859337
Postai cím: Munkácsy Út 4
Város: Abony
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2740
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13377702213

Hivatalos név: AQUA-GENERAL Szennyvíztechnológia-építő , Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72395330
Postai cím: Keleti Utca 34
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13445762209

Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72813243
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209

Hivatalos név: Térburkolat Kereskedelmi és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_73319010
Postai cím: Madách Utca 8
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11429638203

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/13 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/14 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges