Közbeszerzési Hatóság

Közérdekű adatok

A Közbeszerzési Hatóság és a keretében működő Tanács, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban együttesen: Hatóság) tevékenysége, működése, gazdálkodása során keletkező közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségének biztosítása céljából megjelent a Közbeszerzési Hatóság elnökének 6/2020. (VII. 31.) KH utasítása a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről.

A Szabályzat tartalmazza a közérdekű, a közérdekből nyilvános adatok megismerésének, valamint a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, illetve az azzal kapcsolatos részletszabályokat.

A Szabályzat 3. számú függelékét képezi a közérdekű adat megismerése iránti igény benyújtásához rendszeresített ADATLAP.

Általános  közzétételi lista a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet alapján

  
 

1. Szervezeti, személyzeti adatok

  
 1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
 I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok
 

Adat megnevezése

URL

1.Hivatalos név: Közbeszerzési Hatósághttps://kozbeszerzes.hu/gyik/szervezeti-egysegek-elerhetosege/
2.Székhely:  1026 Budapest, Riadó utca 5.https://kozbeszerzes.hu/gyik/szervezeti-egysegek-elerhetosege/
3.Postacím: 1525. Pf. 166.https://kozbeszerzes.hu/gyik/szervezeti-egysegek-elerhetosege/
4.Telefonszám: +36 1 882-8500 
5.Faxszám: - nem releváns adat
6.Központi elektronikus levélcím: kapcsolat@kt.hu   
7.A honlap URL-jehttps://kozbeszerzes.hu/
8.Ügyfélszolgálat vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme)https://kozbeszerzes.hu/gyik/szervezeti-egysegek-elerhetosege/
9.Az ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolati vezető nevehttps://kozbeszerzes.hu/gyik/szervezeti-egysegek-elerhetosege/
10.Az ügyfélfogadás rendjehttps://kozbeszerzes.hu/gyik/szervezeti-egysegek-elerhetosege/
   
 II. Közzétételi egység: A szervezeti struktúra
   
1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével)https://kozbeszerzes.hu/cikkek/szervezeti-felepites  
   
 III.  Közzétételi egység: A szerv vezetői
   
1.A szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)

https://kozbeszerzes.hu/gyik/szervezeti-egysegek-elerhetosege/


https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesi-szervezetek/#a-tanacs

2.A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztás megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím)https://kozbeszerzes.hu/gyik/szervezeti-egysegek-elerhetosege/
   
 1.2. Felügyelt költségvetési szervek 
1.-3.nem releváns adat 
 1.3. Gazdálkodó szervezetek
1.-4.nem releváns adat 
 1.4. Közalapítványok
1.-3.nem releváns adat 
   
 1.5. Lapok
 I. Közzétételi egység: Lapok 
1.A Közbeszerzési Hatóság által alapított lapok nevehttps://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/#kozbeszerzesi-ertesito-plusz
2.A Közbeszerzési Hatóság által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)https://kozbeszerzes.hu/cikkek/bemutatkozas_keplusz
3.A Közbeszerzési Hatóság által alapított lapok főszerkesztőjének a nevehttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/bemutatkozas_keplusz
   
 1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
1. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), honlapjának címNem releváns adat, a Közbeszerzési Hatóság  autonóm államigazgatási szerv, kizárólag az Országgyűlésnek alárendelten működik, felügyeleti szerve nincs.
2.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendjeA Közbeszerzési Hatóságnak és a Közbeszerzési Döntőbizottságnak nincs felügyeleti szerve. A  Döntőbizottság döntéseinek felülvizsgálatára a Fővárosi Törvényszék rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos illetékességgel.
https://kozbeszerzes.hu/cikkek/dontobizottsag
 1.7. Költségvetési szervek
1.-2.Nem releváns adat 
   
   
 

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  
 I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

https://www.kozbeszerzes.hu/torveny/kozbeszerzesi-hatosag-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/


https://kozbeszerzes.hu/cikkek/szervezeti-felepites


https://kozbeszerzes.hu/cikkek/adatkezeles-felhasznalasi-feltetelek

2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven

https://www.kozbeszerzes.hu/torveny/kozbeszerzesi-hatosag-szervezeti-es-mukodesi-szabalyzata/


https://kozbeszerzes.hu/cikkek/szervezeti-felepites


https://kozbeszerzes.hu/english/

3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírásaNem releváns adat
  
 II. Közzétételi egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
1.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

https://www.kozbeszerzes.hu/e-ugyintezes/


https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/ontisztazas


https://www.kozbeszerzes.hu/tevekenysegek/#ellenorzes


https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/kozbeszerzesi-dontobizottsag-tajekoztatoja-az-elektronikus-ugyintezesrol


https://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/felelos-akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok

 

2.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe
3.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása
4.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege
5.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás
6.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő
7.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő
8.Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája
9.Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás
10.Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
   
 III. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
1.-4.Nem releváns adat 
   
 IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai
1.A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzékehttps://www.kozbeszerzes.hu/adatbazisok/

https://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/ff200/init.do

https://kozbeszerzes.hu/jogorvoslat/dontobizottsagi-hatarozatok/
2.A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái
3.A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja
4.A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei
   
 V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok
1.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címeihttps://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/#hirdetmenyek

https://kozbeszerzes.hu/ertesito/

https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/#kozbeszerzesi-ertesito-plusz
 
2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása
3.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaihoz való hozzáférés módja
4.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye
   
 VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések
1.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesi-szervezetek/#a-tanacs


https://kozbeszerzes.hu/cikkek/tanacs-mukodesevel-kapcsolatos-informaciok

2.A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím)
3.A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai
4.A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám)
5.A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói
6.A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága
7.A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje
8.A testületi szerv üléseinek napirendje
9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása
   
 VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
1.A testületi szerv döntéseinek felsorolásahttps://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesi-szervezetek/a-tanacs/tanacs-uleseivel-kapcsolatos-dokumentumok/
2.A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel)https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesi-szervezetek/a-tanacs/tanacs-uleseivel-kapcsolatos-dokumentumok/
3.A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozzahttps://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzesi-szervezetek/a-tanacs/tanacs-uleseivel-kapcsolatos-dokumentumok/
4.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumokNem releváns adat
5.A jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló törvény alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapotaNem releváns adat
6.A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólNem releváns adat
7.Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairólNem releváns adat
   
 VIII. Közzétételi egység: Pályázatok
1.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukhttps://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/#a-kozbeszerzesi-hatosag-dijai
   
 IX. Közzétételi egység: Hirdetmények
1.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények (ide nem értve a Közbeszerzési Értesítőben publikált közbeszezési hirdetményeket).https://www.kozbeszerzes.hu/hirek/
   
 X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése
1.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjehttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/kozerdeku-anyagok
2.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység nevehttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/kozerdeku-anyagok
3.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme)https://kozbeszerzes.hu/cikkek/kozerdeku-anyagok
4.Az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy nevehttps://kozbeszerzes.hu/gyik/szervezeti-egysegek-elerhetosege/
5.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adataihttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/kozerdeku-anyagok
6.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételekhttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/kozerdeku-anyagok
7.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félhttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/kozerdeku-anyagok
   
 XI. Közzétételi egység: Közzétételi listák
1.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi listahttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/kozerdeku-anyagok
2.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi listahttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/kozerdeku-anyagok
  

 

3. Gazdálkodási adatok

  
 3.1. A működés törvényessége, ellenőrzések
 I. Közzétételi egység: Vizsgálatok, ellenőrzések listája
1.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolásahttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/gazdalkodasi-adatok
   
 II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításaihttps://kozbeszerzes.hu/data/filer_public/b3/90/b390bede-2f48-44b0-ab41-63d51b9c2b21/asz_jelentes_2019.pdf
   
 III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
1.A  szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításaiNem releváns adat
   
 IV. Közzétételi egység: A működés eredményessége, teljesítmény
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

https://kozbeszerzes.hu/cikkek/gazdalkodasi-adatok


https://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/#kozbeszerzesi-statisztikak-2001-2020

   
 V. Közzétételi egység: Működési statisztika
1.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásukhttps://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/#kozbeszerzesi-statisztikak-2001-2020
   
 3.2. Költségvetések, beszámolók
 I. Közzétételi egység: Éves költségvetések
1.A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetéseihttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/gazdalkodasi-adatok
   
 II. Közzétételi egység: Számviteli beszámolók
1.A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolóihttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/gazdalkodasi-adatok
   
 III. Közzétételi egység: A költségvetés végrehajtása
1.A közfeladatot ellátó szervnek a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolóihttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/gazdalkodasi-adatok
   
 3.3. Költségvetések, beszámolók
 I. Közzétételi egység: Foglalkoztatottak
1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatokhttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/gazdalkodasi-adatok
2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összegehttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/gazdalkodasi-adatok
3.Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítvehttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/gazdalkodasi-adatok
   
 II. Közzétételi egység: Támogatások
1.-4.Nem releváns adatÁht. 41. § (2) bek. alapján „törvény eltérő rendelkezése hiányában az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére támogatás, adomány, és más ellenérték nélküli kötelezettség nem vállalható, valamint kifizetés nem teljesíthető” 
   
 III. Közzétételi egység: Szerződések
1.Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni.
Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
https://kozbeszerzes.hu/cikkek/gazdalkodasi-adatok
   
 IV. Közzétételi egység: Koncessziók
1.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)Nem releváns adat
   
 V. Közzétételi egység: Egyéb kifizetések
1.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések címzettjeiA Közbeszerzési Hatóság nem támogat sem érdekképviseleti szervezetet, sem alapítványt, illetve más egyesületet.
   
 VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések
1.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződésekA Közbeszerzési Hatóságnak nincsen az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztése.
   
 VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés
1.Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

https://kozbeszerzes.hu/cikkek/gazdalkodasi-adatok


https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/terv-kereses


https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista


https://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/ff200/init.do

   

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) alapján közzéteendő adatok (különös közzétételi lista)

1.Kbt. 187. § (2) bekezdés ab) pontja alapján a Hatóság naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi a minősített ajánlattevők Hatóság által létrehozott hivatalos jegyzékéthttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/minositett-ajanlattevok
2.Kbt. 187. § (2) bekezdés ac) pontja alapján a Hatóság naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi a 62. § (1) bekezdés h) pontja szerinti kizárást megalapozó döntőbizottsági és bírósági határozatok számát és a határozathozatal napját, valamint - a jogsértés súlyosságának mérlegelése nélkül - minden olyan véglegessé vált döntőbizottsági - vagy annak közigazgatási perben való megtámadása esetén jogerős bírósági - határozat számát és a határozathozatal napját, amely megalapozhatja a 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizárásthttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas

https://kozbeszerzes.hu/cikkek/kbt-62-1-bekezdes-q-pont
3.Kbt. 187. § (2) bekezdés ad) pontja alapján a Hatóság naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi a közbeszerzési eljárásban való részvételtől eltiltott ajánlattevők listáját, amely lista tartalmazza az eltiltás idejét ishttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/eltiltott-ajanlattevok
4.Kbt. 187. § (2) bekezdés ae) pontja alapján a Hatóság naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi a gazdasági szereplők közbeszerzési eljárás alapján vállalt szerződéses kötelezettségének jogerős bírósági határozatban megállapított vagy a gazdasági szereplő által nem vitatott súlyos megszegése esetén a szerződésszegés tényét, leírását, lényeges jellemzőit - beleértve azt is, ha a szerződésszegés a szerződés felmondásához vagy a szerződéstől való elálláshoz, kártérítés követeléséhez vagy a szerződés alapján alkalmazható egyéb szankció érvényesítéséhez vezetett, valamint ha a nyertes ajánlattevőként szerződő fél olyan magatartásával, amelyért felelős, részben vagy egészben a szerződés lehetetlenülését okozta - azzal, hogy az adatoknak a honlapon a szerződésszegéstől vagy a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított három évig kell elérhetőnek lenniükhttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/szerzodesszegesek
5.Kbt. 187. § (2) bekezdés af) pontja alapján a Hatóság naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi a kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát megállapító határozatokat [Kbt. 188. § (4) bekezdés]https://kozbeszerzes.hu/adatbazisok/megbizhatosag-megallapitas/
6.Kbt. 187. § (2) bekezdés ag) pontja alapján a Hatóság naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi a védett munkahelyek listáját, amely tartalmazza az általuk gyártott vagy forgalmazott termékek, illetve nyújtott szolgáltatások felsorolásáthttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/vedett-munkahelyek
7.Kbt. 187. § (2) bekezdés ah) pontja alapján a Hatóság naprakészen vezeti és honlapján közzéteszi a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók névjegyzékéthttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/felelos-akkreditalt-kozbeszerzesi-szaktanacsadok
8.Kbt. 187. § (2) bekezdés f) pontja alapján gondoskodik a „Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja” (a továbbiakban: Közbeszerzési Értesítő) szerkesztéséről, a közbeszerzési és a tervpályázati eljárással kapcsolatos hirdetmények közzétételéről, valamint ellenőrzéséről. A hirdetmények ellenőrzése során biztosítja az adatok teljeskörűségét, ennek érdekében az ajánlatkérőt adatszolgáltatásra hívhatja fel. Gondoskodik továbbá az e törvény által előírt egyéb adatok, információk honlapján, illetve a Közbeszerzési Értesítőben történő közzétételérőlhttps://kozbeszerzes.hu/cikkek/hirdetmenyellenorzes

https://kozbeszerzes.hu/ertesito/
9.Kbt. 187. § (2) bekezdés g) pontja alapján honlapján a beérkezés időpontjában közzéteszi a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárását kezdeményező kérelem, valamint a hivatalbóli kezdeményezés adatait, a Döntőbizottság érdemi és a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozatát, továbbá a határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság határozatáthttps://kozbeszerzes.hu/jogorvoslat/jogorvoslati-kerelmek/

https://kozbeszerzes.hu/jogorvoslat/dontobizottsagi-hatarozatok/
10.Kbt. 187. § (2) bekezdés h) pontja alapján kialakítja és működteti, valamint honlapján közzéteszi a jogorvoslati határozatok nyilvános adatbázisát, amelyben biztosítja, hogy a döntőbizottsági és a bírósági határozatok elektronikusan, ingyenesen, teljeskörűen, tárgyszavas keresési lehetőséggel bárki által elérhetőek legyenekhttps://kozbeszerzes.hu/jogorvoslat/dontobizottsagi-hatarozatok/

https://kozbeszerzes.hu/adatbazis/keres/dbhatarozat/
11.Kbt. 187. § (2) bekezdés i) pontja alapján a Kbt. 187. § (10) bekezdés, továbbá a Kbt. 183. § c) pontja, valamint a Kbt. 194. § (3) bekezdése szerinti útmutatót vagy közleményt honlapján közéteszihttps://kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/kozbeszerzesi-hatosag-utmutatoi/

https://kozbeszerzes.hu/2018/7/kozbeszerzesi-hatosag-elnokenek-kozlemenyei

https://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/magyar-jogi-hatter/elnoki-tajekoztatok/
12.Kbt. 187. § (2) bekezdés k) pontja alapján az archív adatok tekintetében működteti a Közbeszerzési Adatbázist, amely a közbeszerzési eljárások központi nyilvántartása, elősegíti a közbeszerzési információk nyilvánosságát, az elektronikus közbeszerzési adatbázisok használatának elterjedését, továbbá az elektronikus eljárási és kommunikációs lehetőségek támogatását; ennek keretében elektronikus közzétételi lehetőséget biztosít, ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat központilag, térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton az ajánlattevők számára hozzáférhetővé teheti, és ahonnan az ajánlattevők a közbeszerzési dokumentumokat ingyenesen elérhetikhttps://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:1497728664635579
13.Kbt. 187. § (2) bekezdés n) pontja alapján az Európai Unió más tagállamainak közbeszerzési szervezeteivel való kapcsolattartás keretében - különösen a közbeszerzési eljárások során alkalmazandó igazolásokról, Magyarországon nyilvánosan elérhető adatbázisokról, nyilvántartásokról - információt szolgáltat, gondoskodik a vonatkozó nyilvántartások listájának az e-Certis rendszerben való közzétételéről, és teljesíti különösen a 2014/24/EU irányelv 44. cikk (3) bekezdésében, 59. cikk (6) bekezdésében, 60. cikk (5) bekezdésében, 61. cikk (1) bekezdésében, 62. cikk (3) bekezdésében, 64. cikk (1) és (8) bekezdésében, valamint 69. cikk (5) bekezdésében foglalt kötelezettségeket, továbbá a 2014/25/EU irányelv 62. cikk (3) bekezdésében, 81. cikk (3) bekezdésében, 84. cikk (5) bekezdésében, 86. cikk (1) és (4) bekezdésében foglalt kötelezettségekethttps://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/#europai-jogi-hatter
14.Kbt. 187. § (2) bekezdés q) pontja alapján folyamatosan frissíti, karbantartja és a honlapján - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által minden évben rendelkezésére bocsátott adatszolgáltatás alapján - közzéteszi az egyes ágazatokban szokásos vagy megállapított béreket és kapcsolódó közterhekethttps://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/tajekoztato-agazati-berek
15.Kbt. 187. § (2) bekezdés s) pontja alapján statisztikai adatokat gyűjt a közbeszerzési eljárásokról, melyeket honlapján rendszeres időközönként közzéteszhttps://www.kozbeszerzes.hu/kozbeszerzes-z/#kozbeszerzesi-statisztikak-2001-2020
16.Kbt. 187. § (2) bekezdés x) pontja alapján naprakészen vezeti az EKR-ben a törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérők listájáthttps://ekr.gov.hu/portal/ajanlatkero/ajanlatkero-nyilvantartas
17.Kbt. 62. § (7) bekezdés alapján bejelentett kizárt ajánlattevők listájahttps://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/kizart-ajanlattevok-hamis-adatszolgaltatas
18.A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések teljesítésének és módosításának Közbeszerzési Hatóság által végzett ellenőrzéséről szóló 308/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a Hatóság az e rendelet szerinti hatósági ellenőrzési tevékenységét a Hatóság elnöke által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végzi. Az éves ellenőrzési tervet és az elrendelt ellenőrzési eljárásokat a Hatóság a honlapján közzéteszihttps://www.kozbeszerzes.hu/2017/3/szerzodes-ellenorzes