Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/101
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.05.28.
Iktatószám:9739/2019
CPV Kód:45211360-0
Ajánlatkérő:FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:3390 Füzesabony Rákóczi u (2242 hrsz) Baross G. u. (2446/1, 2446/2 hrsz), Baross G. tér (1647/29 hrsz), Arany János u. (1594, 1640/17, 1640/18, 1642/2, 1643 hrsz.), Széchenyi I. u. (2413)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.06.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39044073
Postai cím: Rákóczi Út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné Dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 36341013
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000620992019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000620992019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Füzesabony - Zöld város kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000620992019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211360-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 "Zöld város kialakítása, Füzesabony, a zöld város - belvárosi területek rehabilitációja " című projekt kivitelezési munkáinak ellátására
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Egymáshoz kapcsolódó utcákat érint a kivitelezés, amely így egységes műszaki tartalmat jelent, amelyhez tartozó kivitelezés egy kézben történő koordinációt igényel, a jótállási, szavatossági igények érvényesítése egy fővállalkozó helytállásával biztosítha
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Füzesabony - Zöld város kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223000-6
További tárgyak:45233293-9
45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262310-7
45262500-6
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3390 Füzesabony Rákóczi u (2242 hrsz) Baross G. u. (2446/1, 2446/2 hrsz), Baross G. tér (1647/29 hrsz), Arany János u. (1594, 1640/17, 1640/18, 1642/2, 1643 hrsz.), Széchenyi I. u. (2413)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Tervezési feladatok ellátása: területelőkészítés; közműkiváltások: víz és szennyvízhálózat gerincvezetékeinek cseréjének és a hozzá kapcsolódó bekötéseknek teljeskörű kiviteli tervezése az érintett szakaszokon.
Kivitelezési munkák ellátása: szegélyépítési munkálatok, blokklépcsők és vízarchitektúra építési munkálatai, burkolatépítési munkálatok, berendezési tárgyak beépítése, buszváró építése, napvédő tető építése a közösségi téren, közösségi tér térburkolása, piactető, és új árusítóhelyek kivitelezése, zöldfelületek kialakítása, növények telepítése, parkok építése, utak és közművek felújítása, építése az érintett szakaszokon, bontás, tereprendezés, építmények építése (gépészeti munkák), szennyvíz alapszerelés, csapadékvíz elvezetés, elektromos és építéselőkészítő munkák.
1.1 Járdabontás m3 m3 1 700,99 m3
1.2 Betonlapos burkolat visszabontása m3 m3 7,10 m3
1.3 Útburkolat bontása m3 m3 1 089,47 m3
1.4 Burkolat visszamarása új- és megmaradó burkolat határán m2 m2 31,00 m2
1.5 Élvágás a visszabontandó burkolatok határán fm fm 62,00 fm
1.6 Út- és járdaszegélyek elbontása fm fm 1 957,10 fm
1.7 Útburkolat felső rétegének bontása 10-12 cm vtg.-ban m3 m3 535,49 m3
1.8 Burkolatmarás nagyfelületen 3 cm vtg.-ban m3 m3 186,61 m3
1.9 Burkolt kapubejárók bontása m3 m3 129,51 m3
1.10 Csapadékcsatorna, átereszek bontása fm fm 488,80 fm
1.11 Csapadékcsatorna tisztítókanák, víznyelők elbontása db db 58,00 db
1.12 KRESZ-táblák visszabontása db db 14,00 db
1.13 Aszfaltozott parkolófelületek bontása 30 cm vtg.-ban m3 m3 739,96 m3
1.14 Földkitermelés tükörszintig útépítés, parkolók, járdák, szegélyek alatt m3 m3 2 034,47 m3
1.15 Földkitermelés a csapadékcsatorna és víznyelők alatt m3 m3 1 811,31 m3
1.16 Földvisszatöltés tükörszintig útépítés, parkolók, járdák, szegélyek alatt m3 m3 453,10 m3
1.17 Kitermelt föld, törmelék járműre rakása és elszállítása lerakóhelyre, 5 km-ig m3 m3 7 419,54 m3
1.18 Szakfelügyelet nap nap 30,00 nap
1.19 Forgalomterelés klt klt 9,00 klt
1.20 Fakivágás tuskóirtással db db 66,00 db
1.21 Meglévő fa kalodázás db db 110,00 db
1.22 Meglévő fa átültetés db db 261,40 db
1.23 Cserjeirtás m2 m2 550,30 m3
1.24 Gyepfelület eltávolítása m2 m2 1 953,60 m3
1.25. Építési munkák:
1. Buszpályaudvar 116,62 m2
2. Piactér: 164,0 m2
3. Napvédő tető: 138,36 m2
összesen 418,98 m2 bruttó alapterületű új építmény építése
Főbb munkák továbbá:
Beton térkőburkolat: 7 900 m2
Csapadékcsatorna építése vasbetoncsőből: 1 420 fm
Víznyelők építése: 235 db
Betonlapos folyóka építése 1 133 fm
Süllyesztett út-, és járdaszegélyek: 4 457 fm
Kiemelt szegély építése: 4 337 fm
Aszfaltburkolatok készítése: 947 m3
Gyepesítés fűmagszórással: 7 443 m2
A nyertes ajánlattevő feladata a tervezési fázist követően utólag felmerült közmű kiváltások tervezési feladata és költségviselése, mely költség külön nem számolható el jelen közbeszerzési eljárás keretében.
A jelen építési beruházás hatósági engedélyköteles. A részletes feladat meghatározást, az építményegyüttes funkcionalitását, tervezett felépítését, eszközeit, kapcsolatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, a kivitelezési dokumentáció valamint a jogerős építési engedély a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülnek.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével az árazatlan költségvetés nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni és érteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 60 hónap) 10
2 3. Az M.2.b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember útépítésre vonatkozó szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb 60 hónap) 10
3 4. Az M.2.c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006
II.2.13) További információ
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult. A vállalkozási szerződés a hatálybalépése napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni. és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges, hogy a nyilatkozat kiállításának időpontjában van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő - adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az SZ.1 pontban írt nyilatkozatot/igazolást csak az az ajánlattevő - adott esetben kapacitásszervezet vagy személy - köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.
SZ.1 A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bek. a) pontja, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő előírja, hogy legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A nyilvántartásban szereplést ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése szerint ellenőrzi, ezért a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő adja meg az ellenőrzéshez szükséges elektronikus elérési utat, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. szerint jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1 Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az Étv. szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7), (9) és (11) bekezdései értelemszerűen irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő - adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. A P.1-P.2 pontban írt nyilatkozatot/igazolást csak az az ajánlattevő - adott esetben kapacitásszervezet vagy személy - köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.
P.1 A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő - ha a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét - csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatás részét a jelen felhívás feladását megelőző három, üzleti év vonatkozásában.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a Céginformációs Szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző három lezárt üzleti év adózott eredménye vonatkozásában.
Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az általános forgalmi adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által a jelen felhívásban meghatározott értéket.
P.2 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő csatolja az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedés helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a meghatározott igazolási módok helyett.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, üzleti év közül egynél több évben negatív volt.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdésében foglalt esetben ajánlatkérő akkor állapítja meg az ajánlattevő (közös ajánlattevő) P.1 pont szerinti gazdasági és pénzügyi alkalmasságát, ha az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 600 000 000 HUF-ot.
P.2 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési tevékenységből) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele az ajánlattételi felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen nem érte el a 600 000 000 HUF-ot.

A P.2 alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, a P.1 alkalmassági követelménynek elegendő, ha egyikük megfelel. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő „építési kivitelezési tevékenység” alatt az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, valamint elmozdítására irányuló építési-szerelési munkákat ért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő - adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az M.1-M.2 pontban írt nyilatkozatot/igazolást csak az köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.
M.1 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő ismertesse az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásait és csatolja azoknak a szerződést kötő másik fél által adott igazolásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe),
- a referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- az építési beruházás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható legyen,
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/naptól - év/hónap/napig),
- a teljesítés helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e (igen/nem).
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kizárólag a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az M.1 pontban foglaltaknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az M.1 pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
M.2 A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő igazolja alkalmasságát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben az M.2 b) pontban előírtak tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a meghatározott jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség, képzettség tekintetében iskolai oklevél csatolása nem szükséges. Meg kell azonban adni a nyilvántartási számot és a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása, érvényessége ellenőrizhető.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1 Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik összesen legalább 180 m2 bruttó alapterületű új épület építési munkáinak kivitelezésével, valamint legalább nettó 3000 m2 alapterületű beton térkő burkolat készítésével és/vagy 1500 m betonszegély építésével és 250 m3 aszfaltburkolat építésével.
Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevők legfeljebb három referenciával felelhetnek csak meg.
Ajánlatkérő kizárólag az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciát fogad el.
M.2 Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik
a) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik építőmester szakmérnök végzettséggel és a végzettsége megszerzésének időpontjától számított legalább 12 hónap – végzettségének megfelelő – magasépítési kivitelezés területén szerzett szakmai tapasztalattal,
b) legalább 1 fő MV-KÉ vagy ezzel egyenértékű jogosultság (MV-KÉ-R) megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal bíró szakemberrel,
c) legalább 1 fő minőségügyi vagy azzal egyenértékű (minőségmenedzsment) szakmérnökkel, aki rendelkezik legalább 12 hónap magasépítési és/vagy mélyépítési tapasztalattal.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
Az M.2 b) pontban előírt jogosultság meglétét, érvényességét - amennyiben azzal a bemutatott szakember már az ajánlattételkor rendelkezik - ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara adatbázisában ellenőrzi. A párhuzamos szakmai tapasztalatot ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe, a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját is év-hónap dimenzióban kérjük megadni
Az M.2 b) pontban előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is. Az M.2 b) pontban előírt végzettséggel egyenértékű képzettségnek/végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti képzettséget/végzettséget is.
Az M.1 és M.2 alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – késedelmet szenved, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A késedelembe esést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani vagy elállni attól, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni. A késedelmi kötbér kizárólag a véghatáridőre értelmezendő.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető.
A vállalkozási szerződésben rögzített bármely kötbér összegét az ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - az esedékes részszámla, valamint a végszámla összegéből jogosult visszatartani. Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincs, a kötbér összegét a nyertes ajánlattevő köteles az esedékes számla kiállítását követő 10 naptári napon belül az ajánlatkérőnek átutalni.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő megbízottjának, műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán, az ajánlatkérő által előírt határidőig – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – nem végzi el, úgy ajánlatkérőnek a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Jelentéktelennek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák minősülnek.
Kellékszavatosság:
A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal tartozik.
Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a vállalkozási szerződésben foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben ajánlatkérő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.
Jótállás:
A nyertes ajánlattevőt a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárását követően, az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokra is figyelemmel megállapított - időpontjától számít a meghatározott 24 hónapon felül, nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő időtartam szerint.
Jóteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződést a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 "Zöld város kialakítása, Füzesabony, a zöld város - belvárosi területek rehabilitációja " című projekt számára biztosított vissza nem térítendő európai uniós támogatásból, utófinanszírozással kívánja finanszírozni. A támogatási rész támogatási intenzitása: 100,000000 %. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a projekt esetleges támogatásintenzitás-változása a Kbt. 141.§ (4) bekezdés a) pontja alapján a vállalkozási szerződés módosítását nem igényli. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
Az ellenszolgáltatást az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül.
Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a Kbt. 135.§ (3) bekezdésére tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint teljesíti.
Nyertes ajánlattevő a számla mellékleteként csatolja az általa és a műszaki ellenőr által aláírt számlarészletezőt, mely az elvégzett munka tételes költségvetését tartalmazza.
Az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő között létrejött szerződés, továbbá a nyertes ajánlattevő és a Kbt. szerinti alvállalkozók közötti szerződések, valamint minden további, a Kbt. szerinti alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló vállalkozó között megkötött vállalkozási szerződések alapján történő kifizetésekre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.§ (2) bekezdésében és a 32/B. §-ában foglalt rendelkezések az irányadók.
Az ellenérték általános forgalmi adó tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő fizeti meg (fordított ÁFA fizetés).
A Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a nyertes ajánlattevő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 25 %-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet. Ajánlatkérő az előleg összegét az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Nyertes ajánlattevő az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát köteles kibocsátani. Az előleg teljes összegével a végszámlában kell elszámolni, ajánlatkérő lehetőséget biztosít azonban a nyertes ajánlattevő számára, hogy a felvett előleggel előbb elszámolhasson.
A teljesítés során - az esetleges előlegszámlán kívül - 3 db részszámla és a végszámla állítható ki, a következők szerint:
- 1. részszámla: a műszaki tartalom legalább 25%-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben,
- 2. részszámla: a műszaki tartalom legalább 50 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben,
- 3. részszámla: a műszaki tartalom legalább 75 %-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben,
- végszámla: a műszaki tartalom 100 %-ának teljesítésekor, a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően az ellenszolgáltatási összeg 25 %-ának megfelelő összegben.
Az adott részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/06/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik. A bontási eljárásra az EKRr. 15. §-ának (3)-(5) bekezdései irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlattevő által megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár meghaladja az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét. A többlettámogatásra irányuló igény el nem fogadása, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadása
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 5 000 000 (ötmillió) HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11739023-15380580-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig az ajánlati felhívásban meghatározott mértékben kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. értékelési részszempont: fordított arányosítás, 2-4. részszempont: egyenes arányosítás
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Miniszterelnökség által üzemeltetett elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR) folytatja le, kivéve a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (EKRr.) 3.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt esetet. Erre figyelemmel az ajánlatokat az EKR-ben kell benyújtani, figyelemmel az EKRr. 2. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlatkérő az alábbiakban megadja azt a fájl formátumot, melyet használva kell az ajánlatokat benyújtani:
- olvasható és nem szerkeszthető *.pdf formátum,
- az árazott költségvetéseket *.xls vagy *.xlsx fájlformátumban is kérjük benyújtani.
2. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKRr. 6. §-ának (1) bekezdése]. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet (kapacitást biztosító szervezet) által tett nyilatkozatokat az EKRr-ben foglaltaknak megfelelően kell csatolni az ajánlathoz. Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 40. § - 41/C. § rendelkezéseire.
3. Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlat összeállítása során figyelemmel kell lenniük az EKRr. 10. §-ának (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakra.
4. Az ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolása az EKRr. 12. §-ának (2) bekezdése alapján is történhet.
5. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét az EKRr. 13. §-a alapján vizsgálja.
A további információkat tartalmazó közbeszerzési dokumentumok letöltése és az ennek tényét igazoló regisztráció megtétele az eljárásban való részvétel és az érvényes ajánlat feltétele.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint - a jelen felhívás VI.3.5) pontjában foglalt korlátozással - biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében felvilágosítást kér. A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat, ideértve a 69.§ (4)-(5) bekezdése szerint benyújtandó dokumentumokat is, módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen a közbeszerzési dokumentumok vagy a jogszabályok előírásainak.
7. Ajánlatkérő az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § alapján előírja, hogy a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 750 000 000 Ft/év és legalább 225 000 000 Ft/káresemény mértékű, minimálisan a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárásának időpontjáig terjedő időtartamú építési-szerelési biztosítást kötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kellő fedezetet nyújtson, és kiterjedjen mindazon károkra, amelynek megtérítéséért nyertes ajánlattevő a magyar polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik. A felelősségbiztosítási kötvény másolati példányát és a biztosítási díj rendezettségéről szóló igazolását a szerződéskötés időpontjára kell átadni.
8. Ajánlatkérő szerződéses feltételként kívánja előírni, hogy a nyertes ajánlattevőnek be kell vonnia a teljesítésbe 5 fő helyi hátrányos helyzetű munkavállalót.
9. Jelen közbeszerzési eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Stráhl Tamás (lajstromszám: 00383)
10. Ajánlatkérő a 2-4. értékelési alszempontra tett megajánlásokat ajánlattevő 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdése és a 24.§ (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatának tekinti, a benyújtott árazott költségvetéssel együtt.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/05/26 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges