Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/91
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma: 2016.08.10.
Iktatószám: 8791/2016
CPV Kód: 66110000-4
Ajánlatkérő: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.09.05.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15389
Postai cím: Rumbach Sebestyén utca 19-21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1075
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Németh Zsuzsanna
Telefon: +36 307741267
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Fax: +36 12351044
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bkk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bkk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bankkártya-elfogadási szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66110000-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bankkártya-elfogadási szolgáltatás beszerzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bankkártya-elfogadási szolgáltatás beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 66172000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU101 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlatkérő értékesítési hálózatában működő fizikai és virtuális bankkártya-elfogadóhelyeken a bankkártyás fizetés feltételeinek biztosítása a következő tartalommal.
Bankkártya-elfogadó eszközök:
1. Mintegy 100 POS-terminál rendelkezésre bocsátása és üzembe helyezése az ajánlatkérő részére.
2. Mintegy 415 önkiszolgáló (unattended) POS-terminál illesztése a nyertes ajánlattevő saját rendszerébe, melyeket az ajánlatkérő bocsát rendelkezésre.
3. Mintegy 600 mobil POS-terminál illesztése a nyertes ajánlattevő saját rendszerébe, melyeket az ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt szerez be.
4. Mintegy 11.592 db tömegközlekedési környezetben működő olvasó készülékkel összekapcsolt back office rendszeren keresztül közvetlen bankkártyás viteldíj-fizetés lehetővé tétele.
5. Webes felületen, mobilalkalmazáson és telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történő online bankkártya-elfogadás (két- és háromszereplős fizetési folyamat).
Elfogadott bankkártyák:
A nyertes ajánlattevőnek - az egyes fizetési csatornák követelményei szerinti értelemszerű megkötésekkel - el kell fogadnia mágnescsíkos, chipes és érintés nélküli bankkártyákat. Legalább a következő kártyatársaságok logóival ellátott bankkártyákat kell elfogadni: MasterCard, VISA, opcionálisan American Express.
A nyertes ajánlattevő feladata a bankkártya-elfogadó eszközök kártyatársasági tanúsításának megszerzése, valamint - amennyiben a nyertes ajánlattevő az ajánlatkérő működő rendszereit és eszközeit a saját működéséhez igazítani nem tudja, úgy - az ajánlatkérő működő rendszerei és eszközei szükséges átalakítása a jelen eljárás alapján megkötött szerződés hatályba lépését követően az ajánlatában megadott időtartamon belül.
A nyertes ajánlattevő feladata továbbá az ajánlatkérő közösségi kerékpáros közlekedési rendszere (MOL Bubi) bankkártyás fizetési környezetéhez, egyedi elszámoló rendszeréhez való kapcsolódás, valamint a tömegközlekedés területén bankkártyás közvetlen viteldíj-fizetés működési modelljének kialakítása és véglegesítése az ajánlatkérővel együttműködésben.
Részletes követelmények a Műszaki leírásban olvashatók.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Teljesítés teljes körű megkezdése (Ügyfélközpont, TVM, MOL Bubi) minimum 1 nap, maximum 90 nap, napokban megadva  40
2 American Express bankkártyák elfogadása (igen/nem)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 550000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Bankkártyával bonyolított közvetlen viteldíj-fizetés esetén az első utazás kockázatának viselése:
E fizetési mód bevezetését követő első hat hónapban az első utazással járó kockázat az ajánlatkérőt terheli. A hetedik hónaptól az ajánlattételi szakaszban a tárgyalások során meghatározott módszertan alapján megállapított jutalék fejében az ajánlatkérő megrendelheti az első utazással járó kockázat átvállalását a nyertes ajánlattevőtől.
Első utazás kockázata:
A bankkártyával történő utazás során a banki autorizáció az első utazás megkezdését követően történik. Amennyiben az autorizáció negatív eredményt hoz, azaz nem sikerült engedélyezni/zárolni az utazás díját, az utast még ki kell engednie a rendszernek, de további utazást már nem kezdeményezhet. Az ebből fakadó árbevételi kockázatot tekintjük az első utazásból eredő kockázatnak (first journey risk).
Az első utazásból eredő kockázat átvállalásának kiszámítása:
Az első utazásból eredő kockázat átvállalása a szerződésben rögzített jutalék ellenében lehetséges. A jutalékszint megállapításához kapcsolódó módszertani javaslatot az Ajánlattevőknek az ajánlattételi szakaszban a tárgyalások során szükséges megadni, a végső módszertant a tárgyalások eredménye alapján az Ajánlatkérő állapítja meg. A jutalék megállapításához az Elfogadó biztosítja a bankkártyával történő utazások bevezetését követő első hat hónap tényadatait.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
a teljesítés teljes körű megkezdése:
A teljesítés teljes körű megkezdését jelenti az ügyfélközpontok, jegypénztárak, jegyértékesítő automaták (TVM) és MOL Bubi gyűjtőállomások tekintetében a bankkártyás fizetés lehetővé tétele a műszaki leírásban e fizetési csatornákra vonatkozó feladatok megvalósításával,illetve szolgáltatások nyújtásának megkezdésével.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
- az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak,
- ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan részvételre jelentkezőt, ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben az előző pontban meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
- részvételre jelentkezőnek a részvételi jelentkezés benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá,
- a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában részvételre jelentkező a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be a részvételi jelentkezésben a kizáró okok hiányának igazolására,
- az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz (vagy a részvételre jelentkező országában a cég változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban (321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) nyújtsa be cégszerűen aláírt - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (bankkártya-elfogadói szolgáltatásból származó jutalék) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdés is alkalmazandó.
Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezés benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A Kbt. 69. § (8) bekezdésére tekintettel ajánlatkérő az eljárás ajánlattételi szakaszában hívja fel ajánlattevő(ke)t az igazolások benyújtására.
A P1) alkalmassági követelmények esetében alkalmazható a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése, valamint a Kbt. 65. § (6), (7) bekezdése is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében az alkalmassági feltételt igazoló adatbázis elérhetőségét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), amennyiben cégszerűen aláírt nyilatkozata alapján megállapítható, hogy az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (bankkártya-elfogadói szolgáltatásból származó jutalék) - általános forgalmi adó nélkül számított- árbevétele nem éri el összesen a nettó 291.000.000 HUF értéket.
Ezen alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján elegendő, ha részvételre jelentkezők közül egy megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) a részvételi jelentkezés benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet IV. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdés szerinti esetben a gazdasági szereplőnek meg kell adnia az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány megfelelő részében az alkalmassági feltételeket igazoló adatbázis elérhetőségét. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdés alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban fel kell tüntetni azt is, hogy az igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
Közös részvételi jelentkezés esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (6) bekezdés alapján.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltak is irányadóak.
M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szolgáltatásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint igazolva, ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerinti részletezettséggel megjelölve az alábbiakat:
- a teljesítés idejét (megjelölve a teljesítés kezdő és befejező időpontját év/hónap bontásban),
- a szerződést kötő másik felet,
- a szolgáltatás tárgyát,
- a szolgáltatás mennyiségét,
- az ellenszolgáltatás összegét (megadva a teljesítés %-os mértékét),
- a teljesítés előírásoknak és szerződésnek való megfelelőségét.
A becsatolt referenciaigazolásnak/ nyilatkozatnak olyan részletesnek kell lennie, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részösszeget és mennyiségi adatot, illetve műszaki tartalmat.
Az M1) pont esetében alkalmazandó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése, valamint a Kbt. 65. § (6) és (7) bekezdése is alkalmazható az alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés érdekében, figyelemmel a Kbt. 65. § (9) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlannak minősül a részvételre jelentkező, ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban szerződésszerűen teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciákkal az alábbiak szerint:
a) önkiszolgáló POS terminál üzembe helyezésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával
b) önkiszolgáló POS terminál legalább két éven keresztül történő folyamatos üzemeltetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával
c) legalább 60 darab POS terminált tartalmazó hálózat legalább egy éven keresztül történő folyamatos üzemeltetésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amelyet legfeljebb három szerződéssel igazol.
Ajánlatkérő a referenciák közötti átfedést az alábbiak szerint biztosítja:
Ugyanazon referenciaigazolás több alkalmassági követelmény igazolására is megjelölhető, amennyiben abból az egyes előírásoknak való megfelelés külön-külön megállapítható.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A bankkártyával eszközölt tranzakciók után nyertes ajánlattevőt jutalék illeti meg. Nyertes ajánlattevő a jutalékot a kártyaelfogadás lehetősége megteremtésének, és a bankkártyákkal bonyolított tranzakciók általa történő elszámolásának ellenértékeként számítja fel.
A jutalék alapja a bankkártyával teljesített, és a nyertes ajánlattevő által elszámolt tranzakció bruttó összege. A jutalék tranzakciónként kerül felszámításra, és összegét tranzakciónként, forintban két tizedes jegy pontossággal kerekítve kerül elszámolásra.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Ajánlatkérő a kifizetés során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §-ában foglaltakat teljes körben alkalmazza.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (9) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/09/05 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2016/10/14 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.bkk.hu/kozbeszerzesi-dokumentumok/
2. A részvételi jelentkezés benyújtásának formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban foglaltak az irányadóak.
3. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy kizárólag azt tekinti az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőnek, aki a jelen felhívás VI.3) pontjának 1. alpontjában megadott URL címen található adatlapot teljes körűen kitölti és cégszerű aláírásával ellátva megküldi az Ajánlatkérő által a jelen felhívás 1.1) pontjában megadott kapcsolattartási pontok valamelyikére. Az átvételt Ajánlatkérő visszaigazolja.
4. Az eljárásban való részvétel feltétele, hogy a közbeszerzési dokumentumot részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy az abban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton - a fentiek szerint - el kell érnie a részvételi határidő lejártáig.
5. A részvételi jelentkezésben benyújtandó Kbt. 66.§ (6) szerinti nyilatkozat, egyéb előírások a közbeszerzési dokumentumokban.
6. Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt az eljárás ajánlattételi szakaszában ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerűen meghatározott értéke nettó 2.750.000 HUF.
7. A benyújtandó dokumentumok tekintetében alkalmazható a Kbt. 47. § (2) bekezdése, azaz a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak. Ajánlatkérő előírja az alábbi dokumentumok esetében az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását: garanciavállaló nyilatkozat, a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat.
8. Tárgyalásos eljárás indoka: Kbt. 85.§ (2) bekezdés c) pont alapján a szerződés jellegével, összetettségével vagy jogi és pénzügyi kialakításával kapcsolatos sajátos körülmények vagy az ezekhez kötődő kockázatok miatt előzetes tárgyalások nélkül nem választható ki a legkedvezőbb ajánlat, mivel a szerződés tárgya komplex és részben egyedi fejlesztést és innovációt igénylő szolgáltatás.
9. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a részvételre jelentkezők pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetőleg szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg [P1); M1) alkalmassági feltételek].
10. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4) bekezdése alapján a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költségvizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
11. A legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztásának bírálati szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható minimális pontszám 1 (egy), a maximális pontszám 10 (tíz). Ajánlatkérő törtek esetén a pontszámot két tizedes jegyre kerekíti.
12. Részvételi jelentkezések felbontásnak helye: 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21. V. emelet. A részvételi jelentkezések bontása a Kbt. 68. § (5) bekezdésében foglaltak szerint történik.
13. A részvételi szakaszban a részvételre jelentkező nem tehet ajánlatot.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont alapján a részajánlat-tétel lehetőségét kizárja az alábbi indokokra tekintettel: A beszerezni kívánt szolgáltatás az ajánlatkérőnél működő egységes, komplex egész díjfizetési rendszert szolgál ki, mely az ajánlatkérő működési környezetének kötöttségei miatt nem osztható, így az azt támogató, beszerezni kívánt szolgáltatás sem osztható.
15. A nettó ajánlati ár az alábbi értékelési alszempontok szerint kerül értékelésre, illetve az alszempontok között a súlyszámok az alábbiak szerint kerülnek megosztásra:
- Valamennyi VISA és MasterCard kártyával bonyolított vásárlási és tranzakció esetén a jutalék mértéke (% -ban megadva), Súlyszám:48
- Valamennyi VISA és MasterCard bankkártyával bonyolított közvetlen viteldíj-fizetéses tranzakció (tranzit modell) esetén a jutalék mértéke (%-ban megadva) Súlyszám:12
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/08/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák