Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/68
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.06.15.
Iktatószám: 6326/2016
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2016.07.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK03639
Postai cím: Kossuth tér tér 1.
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Mach Tamás
Telefon: +36 82501501
E-mail: palyref2@kaposvar.hu
Fax: +36 82501586
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://www.dropbox.com/sh/72j58in48lxp9hr/AAAozYyRnfVRfnwAdb_dPmYea?dl=0 (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: InTender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 63. 1. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1036
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Pongor Dániel
Telefon: +36 705054734
E-mail: kozbeszerzes@intender.hu
Fax: +36 19517682
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kaposvar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kaposvar.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés beruházás lebonyolítói és teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátására a Csiky Gergely színház felújítása tekintetében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződés beruházás lebonyolítói és teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátására a Csiky Gergely színház felújítása tekintetében.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 120000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Megbízási szerződés beruházás lebonyolítói és teljes körű műszaki ellenőri feladatok ellátására a Csiky Gergely színház felújítása tekintetében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356100-9
További tárgyak: 71631000-0
71500000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés fő helyszíne: 7400 Kaposvár, Rákóczi tér
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1911-ben épült műemléki védelem alatt álló színházépület teljes körű műemléki felújításához (3130 m2), előcsarnokának utólagos aláépítéséhez (432 m2), színpadtechnikájának teljes átépítéséhez/cseréjéhez, több ütemben bővített épületrész bontásához és a helyére új üzemi épületrész építéséhez (6073 m2) rendezéshez), környezetének rendezéséhez (út és parkoló építéséhez, térrendezés) műszaki ellenőri és lebonyolítói feladatok elvégzése. A tervezett beavatkozás eredményeként a jelenleg 5.764,42 m² hasznos alapterületű épület 4734 m² alapterülettel bővül (10.500 m²) és 482 fős nézőtér kerül kialakításra. A kivitelezés teljes nettó ellenértéke előzetes költségbecslés alapján 6.250.000.000,- Ft, amely összeg a kivitelezési közbeszerzési eljárás eredményétől függően változhat.
A feladat részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
Amennyiben a felhívás, illetve a közbeszerzési dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1 - M.2.8 alkalmassági. minimum követelmények igazolása tekintetében bevont állandó munkatársak száma (fő) 12
2 Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.1 pont szerinti szakember mű. ell.-i szervezetben szerzett projektvezetői tapasztalata min. 340 fő kapacitású színház funkciójú épület teljes körű felújításában (hónap) 12
3 Ajánlati felhívás III.1.3) M.2.2 pont szerinti szakember mű. ell-i szervezetben szerzett projektvezetői vagy projektvezető-helyettesi tapasztalata műemléki épület felújításának mű. ell.-e terén(hónap) 12
4 Késedelmi kötbér (%) 1
5 Meghiúsulási kötbér (%) 1
6 Szakmai ajánlat 22
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 40
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ajánlatkérő a közbeszerzési szerződés időtartamát 1 alkalommal jogosult további 12 hónappal meghosszabbítani.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6 pont kitöltése "1 HUF"-fal azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a kiadóhivatalnak, Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az előírt kizáró okok igazolási módja:
Ajánlattevők a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 1-16. §-ban foglaltaknak megfelelően kell igazolniuk.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének és 63. § (1) bekezdésének a hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetnek megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. §, valamint a Kbt. 63. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok tekintetében a részvételre jelentkezők, alvállalkozók, valamint részvételre jelentkező által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
További feltételek ismertetése:
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában [az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti (a továbbiakban: Kr.)], illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A 321/2015. (XI. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontjára vonatkozóan Ajánlattevő csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1 - P.2.A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását. A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel.P.1.A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt, vizsgált időszakra vonatkozó közbeszerzés tárgya (műemléki magasépítési beruházással kapcsolatos beruházás lebonyolítás és műszaki ellenőrzés) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló - adott esetben az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt - nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (3) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.P.2.A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2014. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlattevő a vizsgált időszakban aktív valamennyi bankszámlájáról szóló, a számlavezető pénzügyi intézménytől származó, a felhívás feladásánál nem régebbi nyilatkozat az alábbi tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- bankszámla száma, - mióta vezeti a bankszámlát, - a bankszámlán a felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás),Ajánlatkérő sorban állás (sorbaállítás) alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.Ajánlattevők kötelesek benyújtani a vizsgált időszakban létezett, de későbbiekben megszüntetett valamennyi bankszámla tekintetében a pénzügyi intézménytől származó igazolást, továbbá kötelesek a vizsgált időszakban egyaránt a cégkivonatban szereplő és nem szereplő aktív bankszámlákra vonatkozó nyilatkozatot benyújtani.A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.A P.2. pont esetében az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös ajánlattevők legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az adott követelménynek.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak továbbá különösen a Kbt. 65. § (7) - (11) bekezdéseinek, valamint a 321/2015. (X.30.) Kormány Rendelet 19. § -ainak a vonatkozó rendelkezése
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Az ajánlattevő Alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik összesen minimum nettó 30.000.000,- Ft közbeszerzés tárgya (műemléki magasépítési beruházással kapcsolatos beruházás lebonyolítás és műszaki ellenőrzés) szerinti árbevétellel a felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben.
Amennyiben ajánlattevő az előírt időszak kezdete után kezdte meg működését alkalmatlan az ajánlattevő, ha a működési ideje alatt a nem érte el az előírt összeget.
P.2. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben bármelyik bankszámláján a felhívás feladásának napját megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás (sorbaállítás) fordult elő.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1-M.2. A Kbt. 67. § (1) bekezdésében, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában a köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri részletes információk megadását.
A Kbt. 69. § (4)-(8) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) - (7) bekezdéseire is figyelemmel.
M.1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő köteles csatolni az alkalmassági követelmények között megjelölt időszak során felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónap) teljesített legjelentősebb referenciáinak ismertetését.
Az ismertetőben meg kell adni legalább (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen), (iii) a teljesítés idejét és (iv) helyét, továbbá (v) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők vagy projekttársaság általi teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak/ nyilatkozatnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Közös ajánlattevők általi teljesítés esetén ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Amennyiben a referencia szerinti munkát projekttársaság vagy közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás/nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban/nyilatkozatban a közös ajánlattevők egyetemleges kötelezettségvállalására hivatkozni kell, megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az igazolást/nyilatkozatot benyújtó ajánlattevő részvételi aránya (a teljesítés aránya). Ajánlatkérő az így benyújtott referenciaigazolást/nyilatkozatot a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltak szerint vizsgálja.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján tárgyi alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelést a következő módon kell igazolni:
a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;
b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a nevét, végzettségét/képzettségét, szakmai tapasztalatát, cégszerű nyilatkozattal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség/képzettség az iskolai vagy nem iskolai képzésről készült oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 65. § (6)]
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1 Alkalmatlan ajánlattevő ha nem rendelkezik a vizsgált időszakban az alábbi beruházás lebonyolítási és mű.ell.-zési, műszaki átadás-átvétellel lezárt ref.-ákkal:
M11 min 1db 3500 m2 hasznos alapterületű műemléki ép. magasépítési felújításával és egyidejűleg végzett 3500 m2 épületbővítéssel kapcs. feladatok ellátására von. ref.
M12 min 1db műemléki ép. magasépítési felújításával kapcs.-ban ellátott ref., ami kiterjedt festő és kőszobrász restaurátori szakág kivitelezési feladataira
M13 min 1db olyan ref., ami min 1500 m2 kültéri burkolat (beton, térkő v. term. kő) kivitelezésének mű.ell.-re is kiterjedt
M14 min 1db legalább nettó 4,5Md Ft értékű műemléki ép. magasépítési felújításával összefüggésben végzett kockázatelemzési feladatokra von. ref.
M15 min 1db ép. magasépítési felújítása során, színpadtechnikai eszközökkel felszerelt, színpadi alsó- és felső gépészettel rendelkező, min 340 fő kapacitású helység felújításával összefüggésben végzett feladatok ellátására von. ref.
M2 Alkalmatlan az ajánlattevő ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M21 1 fő aki
-266/2013. Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) szerinti ME-É jog-gal v. megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyak-i idővel rendelkezik,
-min 5 év mű.ell. szervezetben ellátott projektvezetői szakmai gyak.-tal rendelkezik magasépítési beruházások területén, amely beruházások felújításra vagy bővítésre irányultak,
-részt vett egy min nettó 4Md Ft bekerülési értékű magasépítési felújítási vagy bővítési beruházás magasépítési mű.ell.-zésében
M22 1 fő aki
-Kr. szerinti ME-É jog-gal v. megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyak-i idővel rendelkezik,
-és aki magasépítési felújításhoz vagy bővítéshez kapcsolódóan min 3 év lebonyolító vagy mű.ell. szervezetben ellátott projektvezetői vagy projektvezető helyettesi szakmai gyak.-tal rendelkezik,
-valamint részt vett egy min nettó 4Md Ft bekerülési értékű magasépítési felújítási vagy bővítési beruházás magasépítési mű.ell.-zésében
M23 1 fő aki
-Kr. szerinti ME-É jog-gal v. megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyak.-i idővel rendelkezik,
-rendelkezik egy ép. magasépítési felújításához vagy bővítéséhez kapcsolódóan min 3 év magasépítési mű.ell.-i szakmai tapasztalattal
-részt vett egy legalább nettó 4Md Ft bekerülési értékű magasépítési felújítási vagy bővítési beruházás magasépítési mű.ell.-zésében
M24 1 fő aki
-Kr. szerinti ME-M jog-gal v. megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyak-i idővel rendelkezik,
-rendelkezik egy ép. mélyépítési felújításához vagy bővítéséhez kapcsolódóan legalább 3 év mélyépítési mű.ell.-i szakmai tapasztalattal,
M25 1 fő aki
-Kr. szerinti ME-G jog-gal v. megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,
-rendelkezik magasépítési felújításához vagy bővítéséhez kapcsolódóan legalább 3 év ép.gépészeti mű.ell.-i szakmai tapasztalattal,
-valamint részt vett egy legalább nettó 4Md Ft bekerülési értékű magasépítési felújítási vagy bővítési beruházás ép.gépészeti mű.ell.-zésében
M26 1 fő aki
-Kr. szerinti ME-V jog-gal v. megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik,
-rendelkezik magasépítési felújításához vagy bővítéséhez kapcsolódóan min 3 év ép.villamossági mű.ell.-i szakmai tapasztalattal,
-részt vett egy legalább nettó 4Md Ft bekerülési értékű magasépítési felújítási vagy bővítési beruházás ép.villamossági mű.ell.-zésében
M27 1 fő szakember, aki a korábbi OKJ 54343602 sz. szerinti költségszakértő vagy költségkalkulátori képzettséggel, továbbá egy min 340 fő kapacitású színház vagy koncertterem felújítása során szerzett költségszakértői tapasztalattal rendelkezik
M28 1 fő felsőfokú végzettségű szakember, aki rendelkezik legalább 2db, egyenként legalább 340 fő kapacitású színház vagy koncertterem felújítása során szerzett színpadtechnikai szakértői tapasztalattal a lebonyolító vagy mű.ell. szervezeten belül
Szakemberek között AZ ÁTFEDÉS NEM MEGENGEDETT.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.
Az ellenszolgáltatás kiegyenlítése a Ptk. 6:130.§ (1)-(2), és a Kbt. 135.§ (5)-(6) szerint a teljesítést és annak igazolását követően a helyesen kiállított (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül történik.
Alvállalkozóigénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) helyett a Kbt. 135.§ (3) szerint történik a fizetés.
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó főbb jogszabályok:
-Ptk.
-Kbt.
-322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet
-2003. évi XCII. törvény
-2000. évi C. törvény
A fizetési feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A jelen eljárás a Kbt. 53. § (5) alapján feltételes közbeszerzés. Részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2016/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2016/07/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: InTender Consulting Kft.
(cím: 1036 Budapest, Bécsi út 63. 1. emelet - bejárat a Dereglye utca felől)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-ban foglaltak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
2. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (amely a Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. számában; 2012. június 1. napján jelent meg) az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás (III.A.1.ba.), a 2., 3. és 4. résszempontok és azok valamennyi alpontja esetében az egyenes arányosítás (III.A.1.bb) módszerét, az 5. résszempont esetében a közvetlen pontkiosztás módszerét alkalmazza, melynek során a pontszámokat 1-100 között osztja ki. Az értékelés további részletezése a közbeszerzési dokumentumban található.
3. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
1. az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
2. a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására von. (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást,
3. 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 13. § -a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett eredeti és aláírt nyilatkozatát és a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
5. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevőnek meg kell jelölni (i) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint (ii) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
Fentiekre való tekintettel az ajánlattevő köteles csatolni a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatát.
A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni kell!
6. Amennyiben ajánlattevő bármely alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy köteles csatolni a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozato(ka)t, szerződés(eke)t illetve előszerződés(eke)t.
7. A közbeszerzési dokumentumot bármely érdekelt gazdasági szereplő a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglalt előírásra való tekintettel a teljeskörűen és térítésmentesen átveheti (elérheti).
Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot teljes terjedelemben, elektronikus úton bocsátja rendelkezésre.
Ajánlatkérő a Kbt. 57 § (2) bekezdés alapján előírja, hogy az ajánlattételi határidő lejártáig a közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton el kell érnie.
Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha csak az egyik ajánlattevő veszi át a közbeszerzési dokumentumot.
A közbeszerzési dokumentum másra nem átruházható.
8. Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy az a szerződés teljesítésének gazdasági ésszerűségével ellentétes lenne.
9. Ajánlatkérő a pü-i és gazd-i és műsz-i szakmai alkalmasságot és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: III.1.2) - P.1.-P.2; III.1.3) - M.1.- M.2.
10. A „von.” rövidítés a „vonatkozó” szót jelöli.
Az „ép.” rövidítés az „építmény” szót jelöli.
A „mű.ell.” rövidítés a „műszaki ellenőr” szó kapcsolatot jelöli.
A „ref.” rövidítés a „referencia” szót jelöli.
A „jog.” rövidítés a „jogosultság” szót jelöli.
Az „Md.” rövidítés az „milliárd” szót jelöli.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2016/06/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák