Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/33
Beszerzés tárgya: Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.03.20.
Iktatószám: 4429/2015
CPV Kód: 71313400-9
Ajánlatkérő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Teljesítés helye: Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.04.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Postai cím: Váci út 45
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
x Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztése
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Kaposvár intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések értékelemzésének és CBA felülvizsgálatának készítése V041.02.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Budapest
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Tervezési szerződés az Kaposvár intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések értékelemzésének és CBA felülvizsgálatának készítése V041.02 tárgyában
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71313400-9
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Tervezési szerződés a Kaposvár intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések értékelemzésének és CBA felülvizsgálatának készítése V041.02 tárgyában
1 db értékelemzés és 1 db CBA felülvizsgálat készítése az alábbiak szerint:
A Tervezőnek javaslatot kell tennie a közbenső értékelemzés és CBA felülvizsgálat alapján a racionalizált műszaki tartalomra, melynek Megrendelői elfogadása után, azt Közlekedési Építmény Tervtanácson be is kell mutatnia. A Tervtanács Határozata és döntése alapján véglegesíteni kell a műszaki tartalmat és el kell készíteni az ehhez tartozó végleges értékelemzést és CBA felülvizsgálati dokumentációt
Tárgyi munka elvégzésének alapjául a már elkészült „Kaposvár város intermodális pályaudvar és kapcsolódó közösségi közlekedési fejlesztések” című RMT szolgál az alábbi rövid műszaki tartalommal:
A Dombóvár - Kaposvár - Gyékényes országos közforgalmú vasútvonal 262+50 - 325+27 vasúti szelvényei között elbontásra kerül a jelenlegi vasúthálózat. A régi 10 vágányos vasútállomás helyén, - attól délre tolódva - új 5 vágányos személypályaudvar épül 2 magasperonnal, gyalogos aluljáróval és gyalogos-kerékpáros felüljáróval. A felszabaduló területen kell megépíteni az intermodális csomópont létesítményeit: P+R parkoló, buszpályaudvar a különböző közlekedési ágak közötti átszállást, a közlekedők szabad áramlását biztosító közúti és egyéb létesítményeket. A 275 - 285 szelvények között 15 vágányos teherpályaudvar épül. Két közúti felüljáró épül a vasút felett, új közúti kapcsolatokkal. A projekt keretében összesen 21 km új vágány épül (ennek része egy 7 km egybefüggő kétvágányú szakasz), 43 egyszerű, 6 átszelési és 2 csoport nagysugarú kitérő épül. A vágányok felett 25 kV 50 Hz rendszerű villamos felsővezeték épül. A projekt tartalmazza a személypályaudvar és a teherpályaudvar új biztosítóberendezésének létesítését, a távközlő berendezések kiépítését, a térvilágítási hálózatok kiépítését, az új üzemi épületek megépítését, a meglévő épületek átépítését, felújítását
részleteket az Ajánlatkérési Dokumentáció tartalmaz.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 15000000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 60 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljesítési biztosíték (nettó tervezői díj 5%-a), jótállási biztosíték (nettó tervezői díj 5%-a) a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)-(4), (6) bekezdés a) pont szerint, jótállási idő: szerződésszerű teljesítéstől számított 3 év.
Ajánlatkérő előírja a teljesítési, jótállási- és az előleg-visszafizetési biztosíték vonatkozásában a Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtását az ajánlatkérési dokumentációban található minta alapján.
Szállítói előleg igénylése esetén a Tervező a nettó Tervező díj (szerződés elszámolható összege) 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani.

Amennyiben az előleg igénybevételéhez előleg-visszafizetési biztosíték nyújtása szükséges úgy az előleg-visszafizetési biztosítéknak az előleg teljes visszafizetését, az előleggel való teljes elszámolás napját követő 60. napig érvényesnek kell lennie.
Az előleg-visszafizetési biztosíték teljesíthető bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel, vagy nyújtható a Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése szerint a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség formájában is.

A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak.

Késedelmes (rész)teljesítés esetén a Tervező a szerződés „Határidő” nevű fejezetében rögzített határidőn belül nem teljesített.
Tervező a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes (rész)teljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a. Ha a Tervező késedelme az első kötbérterhes (rész)határidő - kötbérterhes (rész)határidők [(rész)teljesítések] hiányában a teljesítési határidő - vonatkozásában a 30 napot meghaladja, úgy a Megrendelő a szerződést felmondhatja, és a nettó szerződéses ár 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet Tervezőtől, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti. Ebben az esetben a Megrendelő késedelmi kötbért nem érvényesíthet.
Amennyiben a Tervező a szolgáltatás késedelmére tekintettel a teljesítésre póthatáridőt kapott, de a póthatáridőn belül sem történt meg a teljesítés a Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, valamint jogosulttá válik a késedelmi kötbér és a meghiúsulási kötbér érvényesítésére is.
Amennyiben a Tervező késedelme az első kötbérterhes részhatáridőt követő bármely további kötbérterhes részhatáridő vonatkozásában összesen a 30 napot meghaladja, úgy a Megrendelő - mérlegelése szerint - a szerződést felmondhatja, s a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított 15.1.1 pontban meghatározott mértékű késedelmi, illetve a meghiúsulási kötbért és az azon felüli kárait és költségeit is követelheti.
Tervező hibásan teljesít, ha az általa szolgáltatott munkarészek/tervek a teljesítés időpontjában nem felelnek meg a szerződésben vagy a jogszabályban foglaltaknak, illetve engedélyezésre nem alkalmas. (Ptk. 6:157. §)
Hibás teljesítés esetén a Megrendelő a hibák, hiányosságok jegyzékének megküldésével egyidejűleg felszólítja a Tervezőt a hibák kijavítására, hiányosságok pótlására a kijavítás elvégzéséhez szükséges határidő tűzésével, amely nem lehet több, mint 20 nap. A Tervező a hibák kijavításán, hiányosságok pótlásán túl hibás teljesítési kötbérrel és kártérítési felelősséggel is tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díja.
Amennyiben a Tervező az előírt póthatáridőben a hibák kijavítását, a hiányosságok pótlását elmulasztja, késedelembe esik, az érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 1 % késedelmi kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek, a teljesítési határidőt követő első naptól, mint kezdő időponttól számítva. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 20 %-a.
Ha a Tervező a póthatáridő tekintetében késedelembe esik, úgy Megrendelő a szerződést felmondhatja, és a nettó tervezői díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért követelhet Tervezőtől, valamint a szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is érvényesítheti. Ebben az esetben a Megrendelő késedelmi kötbért is érvényesíthet.
Tervezői szerződésszegésre tekintettel történt megrendelői felmondás esetén - amennyiben a szerződés osztható szolgáltatás teljesítésére irányul, azaz a teljesítés önállóan is felhasználható részteljesítésekre (tervezési munkarészekre) oszlik - a Ptk. 6:149. § értelmében a szerződésszegés következményei csak arra a részteljesítésre következnek be, amellyel a Tervező késedelembe esett. Megrendelő azonban ebben az esetben is követelheti az SZF 15.2.4 pont szerint megállapított kötbéren felül - a Ptk. 6:154. § (3) bekezdése alapján - a késedelemből eredő teljes kárát, továbbá a szerződésszegésből származó költségeit is.
A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Tervező hibás teljesítéséből eredő jogai érvényesítéséről sem.
A Ptk. 6:180. § (2) bekezdés értelmében, ha a teljesítés olyan okból vált lehetetlenné, amelyért a Tervező felelős, a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó tervezői díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.
Megrendelő a meghiúsulási kötbér összegén felül felmerülő kárainak megtérítésére is igényt tarthat.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a dokumentáció, valamint a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő által aláírt teljesítésigazolás alapján a kifizetést teljesítő közreműködő szervezet az ellenszolgáltatást átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36./A. § rendelkezéseinek és a Kbt. 130. § (1), (4), valamint (6) bekezdése, a Ptk. 6:130. §, valamint a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011 Korm. rendelet alapján a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.
A szerződés szállítói finanszírozású. EU finanszírozás várható aránya 85 % /hazai finanszírozás várható aránya: 15%
Az ellenszolgáltatás összege magyar forintban kerül kifizetésre. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Tervező 2 darab részszámla (ide értve a végszámlát is) benyújtására jogosult a szerződéstervezet szerinti ütemezésnek megfelelően.
A Tervező a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A. § szerint a nettó Tervező díj (szerződés elszámolható összege) 30%-ának megfelelő összegű szállítói előleg igénylésére jogosult. Az előleg fizetésére, az előleg visszafizetésének biztosítására az előleg elszámolására a Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. Az igényelt előleget (előlegbekérő dokumentumon keresztül) Tervező közvetlenül a közreműködő szervezettől igényelheti Megrendelő egyidejű értesítése mellett. A szállítói előleggel történő elszámolás részletszabályait a központi koordinációs szerv határozza meg.
Tervező köteles a részére folyósított szállítói előlegnek a biztosítéknyújtással nem fedezett összegét is a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Tervező tudomásul veszi, hogy a közreműködő szervezet a szállítói előleg ezen nem biztosított részének felhasználást is jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán - ideértve Tervező szerződésszegésének eseteit is - fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére. Amennyiben a szállítói előleg összegét a Tervező szerződés teljesítését biztosító céltól eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza, úgy az előleg-visszafizetési biztosítékkal fedezett előleg-rész tekintetében a biztosítékot a közreműködő szervezet jogosult azonnali hatállyal lehívni. Ilyen esetben az előleg-visszafizetési biztosítékkal nem fedezett előleg vagy előleg-rész visszakövetelése érdekében a szerződésszegés minden következményének alkalmazása mellett az igény érvényesítésére peres úton is sor kerül, illetve a követelés behajtására nyitva álló jogi lehetőségek igénybevételére kerül sor.
A Tervező köteles az előleget a Tervezési feladat megvalósítására felhasználni, továbbá köteles az előleget az előleg kifizetését követő első rész-számlától oly módon törleszteni, hogy az egyes rész-számlák összegéből levonásra kerüljön mindaddig, amíg az előleg maradéktalanul visszafizetésre nem kerül.
Abban az esetben, ha a rész-számlákból levont előleg nem fedezi a kifizetett előleg teljes összegét, vagy az utolsó rész-számláig nem kerül az előleg teljes összege visszafizetésre/levonásra, úgy a még vissza nem fizetett előleg összege az utolsó rész-számla (végszámla) esedékességének napján, de legkésőbb az előleg-visszafizetési biztosíték lejárati időpontja előtti 30. napon egy összegben esedékessé válik.
A szállítói előleggel kapcsolatos tájékoztatók és dokumentáció elérhető www.palyazat.gov.hu weboldalon. A fenti dokumentumok a jogszabályváltozásokra figyelemmel alkalmazandóak.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Nincs rá lehetőség.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 122. § (1) bekezdésére figyelemmel a kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll,
b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll.
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 12. § alapján ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról csak nyilatkoznia kell, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontjára vonatkozóan a 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 2. § i) pont ib) valamint 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolást benyújtania.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában a 310/2011 (XII. 23.) Korm. r. 10. §-a szerint kell eljárni az alábbiak szerint.
Ajánlattevő a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pontja szerinti kizáró okok tekintetében az alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő választása szerint
a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a-d) pont szerinti kizáró okok hatálya alá [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §].
Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdése vonatkozásában nyilatkozni köteles.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A kizáró okok igazolása tekintetében benyújtandó nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás feladásának dátuma.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő:

1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő cégkivonatában szereplő valamennyi pénzforgalmi számla vonatkozásában valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati igazolást az alábbi tartalommal:
- számlaszám(ok) megjelölése
- számláján/számláin az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Sorban állás alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pont szerinti fogalmat érti.
2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évből származó, közbeszerzés tárgyából (értékelemzés készítése és CBA készítése és/vagy CBA felülvizsgálat) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése alapján jár el.


Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglaltaktól eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:

1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt;


2. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (értékelemzés és CBA készítése és/vagy CBA felülvizsgálat) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az elmúlt 3 évben összesen nem éri el a nettó 10 M Ft értéket,Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre (1. pont), elegendő, ha közülük egy felel teljes mértékben meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan

1. az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző utolsó 3 év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján.
A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés alapján a referenciákat az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- az ellenszolgáltatás összegét,
- a szerződés teljesítésének helyét,
- a szerződés teljesítésének időpontját /év, hónap, nap/,
- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a fenti adatokat a referenciaigazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az Ajánlattevő saját teljesítése alapján az alkalmassága egyértelműen megállapítható legyen. Amennyiben a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy a referenciaigazolásban a konzorciumi tagok egyetemleges felelősségvállalására hivatkozni kell megjelölve, hogy hány százalékos volt a teljesítésben az ajánlattevő részvételi aránya
A Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján a referenciamunka projekttársaság tagjaként történt teljesítése esetén a referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a szerződést kötő másik fél nyilatkozatát arról, hogy a projekttársaság tagjai által elvégzett munka a projekttársaság tagjai általi teljesítés szerint elkülöníthetőek-e. Amennyiben elkülöníthetőek, akkor a referenciaigazolásnak külön az ajánlatot benyújtó ajánlattevőre vonatkozóan kell tartalmaznia a fentiekben megadott kötelező tartalmi elemeket.
Amennyiben nem különíthetőek el, akkor a referenciaigazolásnak a projekttársaság tagjai által elvégzett munkák egészére kell kiterjednie, és külön meg kell adni az ajánlatot adó tag teljesítésének arányát.


2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük / és vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
A 2.1. pont szerinti szakember esetén szükséges csatolni az érvényes CVS minősítés meglétét igazoló dokumentum egyszerű másolati példányát.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Az ajánlat értékelésekor ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot vizsgálja.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:


1. az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 évben összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdés szerint igazolt referenciákkal:
1.1 saját teljesítésben végzett legalább 1 db infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó értékelemzési dokumentáció készítése tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített referencia.
1.2 saját teljesítésben végzett legalább 1 db infrastruktúra fejlesztéshez kapcsolódó CBA (költség-haszon elemzés) készítés és/vagy felülvizsgálat tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített referencia.
Infrastruktúra fejlesztés alatt Ajánlatkérő vasút, közút és gyorsforgalmi utak építését, átépítését érti
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az Ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe.
Amennyiben a referencia szerinti munkát közös ajánlattevők teljesítették és a referenciaigazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy Ajánlatkérő a szerződés tárgyát képező szolgáltatás egészét minden egyes közös ajánlattevő saját teljesítésének tekinti minden olyan esetben, amikor a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot.
A referenciakövetelmények egy referenciával is teljesíthetőek.

2 nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek:
2.1. legalább 1 fő értékelemző szakember, aki rendelkezik érvényes CVS minősítéssel és aki az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 36 hónapban legalább 1 db értékelemzési projektben részt vett.
2.2. legalább 1 fő vezető tervező, aki rendelkezik a V.4.14. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és aki vasúti szakterületen legalább 36 hónap tervezői gyakorlattal bír
A 2.1-2.2. pontokban előírt szakemberek közül egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő az időtartamot a Kbt. 37. §-ban rögzített határidő-számítási módszer alkalmazásával vizsgálja.
A végzettségek egyenértékűségének igazolása az ajánlatban ajánlattevő kötelessége és felelőssége.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét
igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/04/09 (év/hó/nap ) Időpont: 10.00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 63500 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
Az ajánlatkérési dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti. A Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti szervezetnek a bruttó 63.500,- HUF-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 50.000- HUF-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás KÉ azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/04/09 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb:
  Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/04/09 (év/hó/nap) Időpont: 10.00
Hely: 1134 Budapest, Váci út 45. „Átrium Park Irodaház” III. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek. Az ajánlatok bontásán a Kbt. 62.§ (1) - (7) bekezdése szerinti eljárási cselekmények lefolytatására kerül sor.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KÖZOP 2.5.0-09-11-2011-0002
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - megvásárlása. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az A mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50.§ (3) bek. megfelelően irányadó.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a jelen eljárást megindító felhívás III.2.2.1-3. és III.2.3. 1 - 2 pontjaiban foglaltak szerint.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke: 150 000,- forint. Az ajánlati biztosítékot ajánlattevő egyösszegben köteles rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosíték teljesíthető - az ajánlattevő választása szerint - átutalással az Ajánlatkérőnek 10300002-20609931-49020322 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű bank vagy biztosító által nyújtott garancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
A garanciának, kötelezvénynek minimális tartalmi elemként a következő adatokat kell tartalmaznia:
- Megbízó (Ajánlattevő) neve, székhelye
- garanciát/kötelezvényt adó pénzintézet/biztosító neve, székhelye
- garanciát/kötelezvény kedvezményezettjeként a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-t kell megnevezni
- közbeszerzési eljárás megnevezése, mellyel kapcsolatban a biztosítékot adják
- kifizetési határidő (garancia esetén nem lehet több mint 15 banki nap, kötelezvény esetén nem lehet több mint 15 munkanap)
- ajánlati biztosíték összege (felhívásban meghatározott összegben)
- ajánlati biztosíték kezdő napja (legkésőbb ajánlattételi határidő lejártakor)
- ajánlati biztosíték lejárata (legalább ajánlati kötöttség utolsó napja)
- garancia esetén: a pénzintézet/biztosító azon kijelentése, mely szerint kifizetést teljesít Ajánlatkérő (NIF Zrt.) első írásbeli felszólítására, melyben kijelenti, hogy Megbízó (Ajánlattevő) az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonta, vagy a szerződéskötés Megbízó (Ajánlattevő) érdekkörében felmerülő okból hiúsult meg, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, tekintet nélkül a Megbízó (Ajánlattevő), a bank/biztosító vagy bármely más fél, harmadik személy ellenvetéseire, amennyiben felszólításában kijelentik, hogy a Megbízó teljesítési kötelezettsége beállt.
- kötelezvény esetén: Kezes azon kijelentése, mely szerint visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Kedvezményezettnek - tekintettel arra, hogy a Szerződő ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése érdekkörében felmerült más okból hiúsult meg - a Szerződővel szemben követelése keletkezik, akkor a Kezes a Szerződő helyett a Kedvezményezett számára a Kedvezményezett első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a lehívás benyújtására előírt címre megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő bankszámla javára.
- garancia és kötelezvény esetén: a pénzintézet (biztosító) / Kezes kijelentése, mely szerint az ajánlati garancia/kötelezvény érvényességi ideje (lejárata) 30 nappal meghosszabbodik, amennyiben a biztosíték lejárta előtt Ajánlatkérő Megbízót (Ajánlattevőt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegzésében nyertes Ajánlattevőként vagy második legkedvezőbb ajánlatot tett Ajánlattevőként megnevezte.
A garancia vagy a kötelezvény maga testesíti meg az ajánlati biztosítékot, azaz csak az eredeti példány birtokában biztosított ajánlatkérő számára az, hogy az ajánlati kötöttség ideje alatt élhessen lehívási jogaival. Erre és a Kbt. 36.§ (3) bekezdésére tekintettel a garanciaokmányt illetve a kötelezvényt EREDETI példányban kérjük az ajánlathoz csatolni.
A biztosítéknak az ajánlat beadásakor az ajánlattételi határidő lejártának időpontjától számítva az ajánlati felhívásban megjelölt ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényesnek lennie. Amennyiben az Ajánlatkérő a Kbt 59.§ (7) bekezdése alapján felkéri ajánlattevőket a meghosszabbított ajánlati kötöttség idejére a biztosíték fenntartására, azt ajánlattevőnek ajánlata fenntartása esetén az eredetileg benyújtott biztosítékkal megegyező (fenti tartalmi elemeket tartalmazó) ajánlati biztosítékot kell nyújtania.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Ajánlattevő, mint Tervező a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a szerződéses feladat teljesítéséhez szükséges tervezői jogosultsággal és a szerződés hatálya és a jótállás időtartalma alatt érvényes tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit (Ft/káresemény). A felelősségbiztosítási kötvény másolata a szerződés melléklete.
Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítást a jelen szerződés hatálya alatt - melybe beleértendő a jótállás időtartama is - fenntartja.
2. Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására, az ajánlati kötöttség kiterjesztése azonban nem haladhatja meg az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontjától számított 60 napot. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.
Amennyiben az ajánlatkérő az előző bekezdés szerint felkéri az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására, és valamely vagy az összes ajánlattevő nem tartja fenn ajánlatát, a biztosítékot - a Kbt 59. § (6) bekezdés alkalmazása nélkül - vissza kell fizetni az ajánlattevő nyilatkozatának kézhezvételét, illetve az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül. Az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőket az ajánlatkérő a 65. § (2) bekezdése szerinti felkérésben felhívja az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartására.
Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és - a Kbt 124.§ (4) bekezdés szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevő ajánlati kötöttsége további harminc nappal meghosszabbodik.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126.§ 5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni.
4. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint, melyben a képviselő konzorciumi tagot meg kell jelölni, és a közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
6. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát.
7. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
8. A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással kérjük benyújtani. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is. Amennyiben Ajánlattevő által készített felelős fordításban kerül az eredetileg idegen nyelven készült dokumentum benyújtásra, Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy a magyar fordítás megfelel az idegen nyelven csatolt dokumentumnak.
Amennyiben Ajánlattevő az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű fordításban kívánja benyújtani, az 1991. évi XLI. tv és végrehajtására kiadott 13/1991.(IX.26.) IM rendelet, valamint 24/1986. (VI.26.) MT rendelet és a végrehajtására kiadott 7/1986. (VI.26.) számú IM rendeletek az irányadóak.
9. Az ajánlatot 1 db nyomtatott eredeti és 3 db elektronikus másolati példányban kell benyújtani. Az elektronikus másolati példányokat, egy vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is benyújtani. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi.
10. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén a referenciák esetében azok teljesítésének időpontjában érvényes, más esetben az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni.
11. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjára rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot a dokumentációban szereplő feltételek szerint. A teljesítési biztosíték határidőre benyújtása a szerződés hatálybalépésének feltétele.
12. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
13. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, fax útján (ajánlatkérő faxszáma: +36 1 436-8560) történik, kivéve, ha az Ajánlatkérő által átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges, ezért személyes átvétel szükséges. A személyes átadás-átvétel minden esetben Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen történik, amennyiben ajánlattevő személyesen nem veszi át postai úton megküldésre kerül. (A postai kézbesítés késedelméből eredő kockázatok ajánlattevőt terhelik).
14. Az ajánlatban Ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölése, a szakemberek nevének, végzettségének/képzettségének megjelölése, a bevonás módja és a szakember jogosultságának megjelölése mellett. Az Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba-vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak.
(A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2 pont 1 - 2 alpontjaira megjelölt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:
A III.2.3. 2. 1. pont értékelemző pozícióra jelölt szakember a szerződéskötéskor is rendelkezzen érvényes CVS (Certified Value Specialist) minősítéssel.
A III.2.3. 2. 2. pont vezető tervező pozícióra jelölt szakember rendelkezzen 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti érvényes KE-VA vagy ezzel egyenértékű tervezői jogosultsággal/jogosultságokkal és szerepeljen a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékben.
Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2 pont 1-2 alpontjaiban előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2 pont 1-2 alpontjaiban előírt alkalmassági feltételeknek - a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés szerint - megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
15. Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy a tervezői felelősségbiztosítást (a kártérítési limit legalább 6 millió forint éves valamint káreseményenként 3 millió forint ) a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés hatálya alatt - melybe beleértendő a jótállás időtartama is - fenntartja.
16. Ajánlatkérő a nem közös ajánlattevő ajánlattevők részére sem teszi lehetővé a szerződés teljesítéséhez gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását.
17. Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, úgy Ajánlatkérő ezen gazdasági szereplő vonatkozásában kizárólag egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra. Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása az eljárásban nem lehetséges.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/03/19 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325 iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325 iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
Postai cím: Váci út 45. Átrium Park Irodaház "B" ép. 325 iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368100
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------