Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2014.11.19.
Iktatószám: 24114/2014
CPV Kód: 71240000-2;71245000-7;71241000-9
Ajánlatkérő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Teljesítés helye: Magyarország, Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.01.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +361 4368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 1 4368560
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): közlekedési infrastruktúra fejlesztés
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Tervezési szerződés
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 12
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Magyarország, Budapest
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Tervezési szerződés: a 67. sz. főút Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod elkerülő (III, V, VII, IX), valamint a köztes szakaszok 11,5 tonnás burkolatmegerősítése (II, IV, VI, VIII) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a jogerős építési engedélyek megszerzésében történő közreműködés, továbbá a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatának tárgyában.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71245000-7
71241000-9
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Tervezési szerződés a 67. sz. főút Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod elkerülő (III, V, VII, IX), valamint a köztes szakaszok 11,5 tonnás burkolatmegerősítése (II, IV, VI, VIII) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, a jogerős építési engedélyek megszerzésében történő közreműködés, továbbá a megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálatának tárgyában.
Az alábbi feladatok megvalósítása szükséges:
8 db útszakasz engedélyezési tervdokumentációja, 8db útszakasz építési engedélyének beszerzése, 8 db útszakasz kiviteli tervdokumentációjának elkészítése, valamint 9 útszakaszra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
El kell készíteni a 67.sz. főút Mernye, Mernyeszentmiklós, Vadépuszta és Somogybabod elkerülő (III, V, VII, IX), valamint a köztes szakaszok 11,5 tonnás burkolatmegerősítése (II, IV, VI, VIII) engedélyezési terveit a jelenleg érvényben lévő útügyi műszaki előírások és jogszabályi környezetet figyelembe véve. Az engedélyezési tervek készítése során a tervezési diszpozícióban felsorolt - a tervezéshez ajánlatkérő által szolgáltatott adatok - előzmény terveket, építési engedélyeket, előzetes környezeti vizsgálati eljárást lezáró határozatban foglaltakat, valamint az Útügyi Műszaki Előírás alóli felmentést figyelembe kell venni. Szükség esetén az Útügyi Műszaki Előírás alóli felmentést ki kell egészíteni és ismételten felmentést kell kérni.
A jelen tervezési feladat részeként elkészített engedélyezési tervek alapján az építési engedélyeket meg kell hosszabbítani, illetve szükség esetén az építési engedélyeket módosítani kell, illetve új engedélyt kell szerezni.
A tervezési feladat részeként mindösszesen 25,77 km hosszúságú útszakasz engedélyezési és kiviteli terveit kell elkészíteni, melyből az új nyomvonalú települést elkerülő útszakaszok hossza 13,70 km, a tervezett elkerülő utak közötti 11.5 tonnás burkolat-megerősítésre tervezett meglévő útszakaszok hossza 12,07 km.
A tervezés során mindösszesen 28 db műtárgy engedélyezési és kiviteli terveit kell elkészíteni, melyből 19 db új híd, 8 db meglévő híd bontása és 1 db meglévő híd átépítése. A 30 m szabad nyílást meghaladó műtárgyak száma 4 db. Az engedélyköteles műtárgyak száma 19 db. A tervezési szakaszon mindösszesen 6 db különszintű csomópontot kell tervezni.
A tervezési feladat részeként az alábbi jelentősebb közmű kiváltásokat kell megtervezni és engedélyeztetni: hírközlés (gerinc, körzet optika és helyi hálózat), elektromos vezetékek (400 kV, 20 kV és 0,4 kV), közvilágítás létesítése, vízvezeték, szennyvíz vezeték, szénhidrogén vezetékek (termékvezeték és annak hírközlő kábele, továbbá elosztó vezetékek, Adria kőolajvezeték).
A tervezési feladat részeként készítendő megvalósíthatósági tanulmányt
32,62 km hosszúságú útszakaszra kell elkészíteni.
A tervezési feladat részeként készítendő megvalósíthatósági tanulmányt 32,62 km hosszúságú útszakaszra kell elkészíteni. Az EU támogatás elnyeréséhez szükséges megvalósíthatósági tanulmányt a Közreműködő Szervezettel jóvá kell hagyatni (minőségbiztosítás).
A feladat részletes leírását a Tervezési Szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) igen
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
Amennyiben a Tervező által elkészített tervdokumentáció (pl. engedélyezési terv, vagy kiviteli terv vagy egyesített engedélyezési és kiviteli terv) alapján összeállított költségvetés vagy költségbecslés a Tervezési feladat alapján történő kivitelezés elindításakor 12 hónapnál régebbi, Megrendelő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 1 %-nak megfelelő összegért, azaz 499.842.-Ft ellenében Tervezőtől megrendelje a tervdokumentáció és az ez alapján készített költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát (A Kbt. 11. § (1) bek. szerinti opcionális rész). Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást a Megrendelő írásban jelen szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A Megrendelő és a Tervező között az opció lehívására irányuló szerződés a Megrendelőtől kézhez kapott megrendelés Tervező általi elfogadásával jön létre.
Az opciós tervezői feladat teljesítésére vonatkozó számláját Tervező a tervezői feladat Megrendelő általi elfogadását (teljesítésigazolás) követően nyújthatja be.
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: 60 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés 2015/11/19 (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Teljesítési biztosíték (áfa nélkül számított nettó tervezői díj 5%-a), jótállási biztosíték (áfa nélkül számított nettó tervezői díj 5%-a), a szerződésben foglaltak, illetve a Kbt. 126. § (1)-(4), valamint a (6) bekezdés a) pont szerint. Jótállási idő: a szerződés teljesítését (a szerződésben meghatározott feladatok maradéktalan teljesítése) követő 36 hónap. A jótállás kezdő időpontja: 2015. november 19. A teljesítési biztosítéknak a teljesítést követő 60 napig kell érvényben maradnia.
Késedelmes (rész)teljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett (rész)teljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 0,5 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes (rész)teljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott (rész)teljesítés nettó tervezői díjának 15%-a. Ennek elérése esetén a Megrendelőt megilleti a szerződés felmondásának joga.
Amennyiben a Vállalkozó az előírt határidőben a hibák kijavítását elmulasztja, a hibák kijavításával késedelembe esik, és az érintett részteljesítés nettó tervezői díja alapján számított napi 1 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó tervezői díjának 20 %-a.
Hibás teljesítés esetén a Tervező a hibák kijavításán túl, kötbérfizetési kötelezettséggel és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja a (rész)teljesítés nettó tervezői díjának ellenértéke.
Ajánlatkérő a részteljesítés fogalmán, a szerződéstervezet 1. sz. melléklete alapján, a szerződés teljesítése során, külön leszállítandó „Teljesítendő feladat” szerinti munkarészek Tervező általi átadását, valamint annak Megrendelő részéről történő ellenőrzését követően, az arra vonatkozó teljesítés-igazolás kiállítását érti.
Ha a teljesítés olyan okból válik lehetetlenné, amelyért a Tervező felelős, a Megrendelő a teljesítés elmaradása miatt Megrendelőt a nettó tervezői díj 20%-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbér illeti meg.
A kötbér Tervező felróható magatartása esetén kerül felszámításra.
Valamennyi biztosíték vonatkozásában, ajánlattevő köteles nyilatkozni továbbá a Kbt. 126. § (5) bekezdése tekintetében.
A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésekor, a jótállási biztosítokot a teljesítési határidőhöz kötött teljesítésigazolás átvételét követő 15 napon belül kell rendelkezésre bocsátani.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Szerződésszerű teljesítést követően, az Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást forintban, átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül (Kbt. 130. § (1) és (5)-(6) bek. valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek.), figyelemmel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36./A. § és a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet rendelkezéseire.
Ajánlattevő előlegre nem jogosult.
A nyertes ajánlattevő a szerződésben meghatározottak szerint három részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult az alábbiak szerint: (35% -10% - 50% - 5%) A rész-számlák egyidejűleg tartalmazzák a szerzői jog ellenértékét is, az alábbiak szerint: (45% - 0% - 50% - 5%)
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
A finanszírozás módja: kedvezményezetti finanszírozás. (utófinanszírozás)
A projekt azonosítószáma (PST): K067.02 és K067.03
KÖZOP azonosító: KÖZOP-3.4.0-09-2010-0001, (szerződésszám: 4500006348).
A támogatás intenzitása: 85,000000% EU és 15,000000% hazai forrás.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Gazdálkodó szervezet létrehozását ajánlatkérő kizárja.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
a) ha ajánlattevő vagy alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjában vagy a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll;
b) ha ajánlattevő a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok hatálya alatt áll
A kizáró okokról a megkövetelt igazolási mód:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-3.§ és 5-8.§ valamint a 11§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a)-d) pontjai hatálya alá.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek, az ajánlatban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§ és 5-8.§ valamint a 11.§-a szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésének, és az 57. § (1) a)-d) pontjai hatálya alá.
Az alvállalkozó, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlatban a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 10. §-a szerint kell igazolni, hogy nem tartoznak a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) pontjai hatálya alá.
Ajánlattevő, amennyiben alvállalkozót vagy alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet vesz igénybe, a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állására egyszerű nyilatkozatot köteles csatolni. Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 2-6. §-aiban illetve a Közbeszerzési Hatóság a Kormányrendelet 13.§-a alapján kiadott útmutatóban meghatározott kizáró okokat maga ellenőrzi magyar nyelven elérhető hatósági elektronikus nyilvántartásokból.
Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevő folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén, az ajánlathoz, csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 7.§)
Egyébiránt a kizáró okok fenn nem állását - a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2014. évi 57. szám; 2014.05.16.) közzétett “A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A kizáró okok fenn nem állását - az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában - a Közbeszerzési Hatóság által (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012.06.01.) közzétett „a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett ajánlattevők vonatkozásában” tárgyú útmutató alapján szükséges igazolni.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatoknak az eljárást megindító felhívás feladásának napja szerinti vagy azt követő időpontban kell keletkeznie.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
1. Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. a) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított eredeti vagy másolati nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- számlaszám(ok) megjelölése
- számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 12 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorban állás (a „sorban állás” vagy sorba állítás kitétel alatt ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti), attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
2. Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. b) pontja alapján csatolni kell az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának meghatározott részét (mérleg és eredménykimutatás) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján (ceginformaciosszolgalat.kim.gov.hu) megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
Ha az ajánlattevő 2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát
- a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (2) bek. alapján - a közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út vagy első vagy másodrendű főút engedélyezési terv(ek) elkészítése, kiviteli terv(ek) elkészítése, és megvalósíthatósági tanulmány(ok) készítése) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az ajánlattevő pénzügyi-gazdasági alkalmasságát ebben az esetben ajánlatkérő megállapítja, amennyiben működésének ideje alatt legalább nettó 40.000.000.- Ft, közbeszerzés tárgyából (gyorsforgalmi út vagy első vagy másodrendű főút engedélyezési terv(ek) elkészítése, kiviteli terv(ek) elkészítése, és megvalósíthatósági tanulmány(ok) készítése) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétellel rendelkezik.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) bek. pontja alapján, ha az ajánlattevő olyan jogi formában
működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
3. Az ajánlathoz a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (1) bek. c) pontja alapján csatolni kell az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évből származó, teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (3) bek. pontja alapján, ha az ajánlattevő olyan jogi formában
működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a
beszámoló, illetve árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni
az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő a Kbt. 55.§ (4) bekezdésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az 1. és 2. alkalmassági követelmény kizárólag egyenként vonatkoztatható a gazdasági szereplőkre, míg a 3. alkalmassági követelmény együttesen is teljesíthető.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy
- a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 14. § (5) bek szerint:
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni az (1) bekezdésben foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1. bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 12 hónapban 15 napot meghaladó sorban állás volt;
2. saját vagy jogelődjének mérleg szerinti eredménye alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye egynél több lezárt üzleti évben negatív volt;
3. az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 üzleti évre vonatkozóan a teljes, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele az elmúlt 3 üzleti évben összesen nem éri el a nettó 50.000.000 Ft értéket.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, az gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőre vonatkozóan
1) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három év legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák igazolását a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. a) pontja alapján.
A referenciaigazolásnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- az elvégzett munkák nevesítését és szükség esetében mennyiségét (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
- az ellenszolgáltatás összegét,
- a szerződés teljesítésének időpontját /év, hónap, nap/,
- a referencia igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciákat a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint, a fenti tartalommal, továbbá az alkalmassági minimum-követelménynek megfelelő részletezettséggel az igazolás/nyilatkozat eredeti vagy másolati példány csatolásával kell igazolni;
Ajánlatkérő a referencia elbírálásánál csak az Ajánlattevő saját teljesítését veszi figyelembe. Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben közös ajánlattevőként teljesített, és a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében fogadja el, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. (Kbt. 16.§ (6) bekezdés)
2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. d) pontja alapján.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházás ismertetését, adott szakember által a hivatkozott beruházáson ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetését, a tevékenység ke,zdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.


Amennyiben bármely alkalmasságot igazoló dokumentum nem magyar nyelven kerül benyújtásra, úgy e dokumentum hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítását is csatolni kell. Ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. A gyakorlati idő a műszaki felsőfokú végzettség megszerzését követően teljesített beruházások vonatkozásában számítható. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos beruházások vonatkozásában szerzett gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (6) bekezdés szerint az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került (Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pont),
vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során (Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pont).

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy
- a 310/2011. (XII. 23.) Korm. r. 17. § (1) bek szerint:
Azokban az esetekben, amelyekben a 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja - figyelemmel a 18. §-ban és 20. §-ban foglaltakra is -, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 15. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
1) az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három évben összesen nem rendelkezik az alábbi, befejezett munkákra vonatkozó, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdés szerint igazolt referenciával/referenciákkal:
1.1. legalább 1 db, legalább 30 km hosszú országos első vagy másodrendű főút fejlesztésére vonatkozó, EU társfinanszírozásban megvalósuló projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány készítése tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó (a 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 16 § (1) bekezdése szerint igazolt) referenciával.
Ajánlatkérő a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 2.§. (1) bekezdés szerinti ba) elsőrendű főutat és bb) másodrendű főutat értjük „országos első vagy másodrendű főút" alatt.
1.2. legalább 1db, legalább 20 km hosszú országos első vagy másodrendű főút fejlesztésére (11,5 to-s megerősítés vagy négynyomúsítás) vonatkozó engedélyezési és kiviteli terv elkészítése tárgyú (amely tartalmaz legalább 4 db különszintű csomópont, és legalább 10 km új elkerülő út tervezését) befejezett, saját teljesítésben elvégzett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó, 310/2011 (XII.23.) Korm.rendelet 16. § (1) bekezdése szerint igazolt referenciával.
Ajánlatkérő „saját teljesítésben elvégzett” munka alatt az adott referenciát igazoló gazdasági szereplő által önállóan, saját maga által elvégzett mennyiséget tekinti mérvadónak.
2) nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
2.1. legalább 1 fő projektvezető, aki rendelkezik:
- egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki végzettséggel vagy a VI.3.16. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és
- a végzettség (diploma) megszerzésétől számítottan minimum 5 év gyorsforgalmi út vagy főút tervezési projekt irányítása területén szerzett projektvezetői gyakorlattal;
2.2. legalább 1 fő vezető tervező szakember, aki rendelkezik:
- egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki végzettséggel vagy a VI.3.16. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és
- a végzettség s (diploma) megszerzésétől számítottan minimum 5 év gyorsforgalmi út vagy főút úttervezés szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal;
2.3. legalább 1 fő hídépítő mérnök szakember, aki rendelkezik
- egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki végzettséggel vagy a VI.3.16. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és
- a végzettség (diploma) megszerzésétől számítottan minimum 3 év gyorsforgalmi út vagy főút alul- vagy felüljáró hídtervezésében szerzett szakmai gyakorlattal;
2.4. legalább 1 fő vízépítési tervező szakember, aki rendelkezik:
- egyetemi vagy főiskolai építőmérnöki végzettséggel vagy a VI.3.16. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és
- a végzettség (diploma) megszerzésétől számítottan minimum 3 év gyorsforgalmi út vagy főút vízelvezetési rendszer tervezésében szerzett szakmai tapasztalattal;
2.5. legalább 1 fő gáz- és olajmérnöki tervező szakember, aki rendelkezik:
- a VI.3.16. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és
- a végzettség (diploma) megszerzésétől számítottan minimum 3 év gyorsforgalmi út vagy főút gáz- és olajvezeték tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal;
2.6. legalább 1 fő geodéziai tervező szakember, aki rendelkezik:
- a VI.3.16. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és
- a végzettség (diploma) megszerzésétől számítottan minimum 3 év gyorsforgalmi út vagy főút geodéziai tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal;
2.7. legalább 1 fő geotechnikai tervező szakember, aki rendelkezik:
- a VI.3.16. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és
- a végzettség (diploma) megszerzésétől számítottan minimum 3 év gyorsforgalmi út vagy főút geotechnikai tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal;
2.8. legalább 1 fő villamosmérnök szakember, aki rendelkezik:
- a VI.3.16. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és
- a végzettség (diploma) megszerzésétől számítottan minimum 3 év gyorsforgalmi út vagy főút villamosmérnöki tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal;
2.9. legalább 1 fő hírközlési tervező szakember, aki rendelkezik:
- a VI.3.16. pontban a tárgyi szakemberrel kapcsolatban megjelölt jogosultság megszerzéséhez szükséges felsőfokú végzettséggel és
- a végzettség (diploma) megszerzésétől számítottan minimum 3 év gyorsforgalmi út vagy főút hírközlési tervezésében szerzett szakmai gyakorlattal;
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlatban ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 55. § (4)).
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve igen
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
A 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben és a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendeletben előírt feltételek
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/01/07 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 19 050 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A bruttó 19.050,-Ft-ot (illetve Magyarországon kívül, egyéb EU tagállamból történő utalás esetén a nettó 15.000,-Ft-ot) ajánlatkérő 10300002-20609931-00003285 (MKB Bank Zrt.) számú számlájára kell átutalni, a jogcím (közbeszerzés tárgya, felhívás TED azonosítója) feltüntetésével. A dokumentáció ellenértékét kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles megfizetni. A dokumentáció ellenértékét az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától számított 15 napon belül kell befizetnie és az átutalást igazoló okmányt Ajánlatkérő számára benyújtania.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/01/07 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/01/07 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: 1134 Budapest, Váci út 45. Átrium Park Irodaház „B” ép. 464. sz.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Az ajánlatok felbontására a Kbt. 62. §.-ban foglaltak az iránymutatóak.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Azonosító: KÖZOP-3.4.0-09-2010-0001, szerződésszám: 4500006348.
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az ajánlat benyújtásának feltétele, a felhívás ajánlatkérési dokumentációjának - ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozója általi - átvétele. A dokumentáció személyesen átvehető munkanapokon 9.00-12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejárata napján 9.00-től az ajánlattételi határidő lejártáig az „A” mellékletben meghatározott címen. A dokumentáció másra nem ruházható át és nem tehető közzé. A Kbt. 50.§ (3) bek. megfelelően irányadó. Ajánlatkérő a dokumentációba az ingyenes betekintés lehetőségét biztosítja.
2. Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti.
3. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) és b) pontja, a Kbt. 60. § (3), és (5) bekezdésében foglaltak, továbbá a Kbt. 126.§ (5) bekezdése szerint. A Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontja tekintetében a nemleges nyilatkozatot is kérjük csatolni. A Kbt. 60.§ (3) bekezdésében foglalt nyilatkozatot az ajánattevőnek eredetiben kell becsatolnia.
4. Ajánlatkérő előírja a Kbt. 54.§ (1) bekezdése alapján, hogy az ajánlattevő tájékozódjon a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó, a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során alkalmazandó kötelezettségekről.
5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőket képviselő gazdasági társaságot meg kell jelölni, és közös ajánlattevőknek egyetemleges felelősséget kell vállalniuk, valamint együttműködési megállapodást kell kötni a dokumentációban foglaltak szerint.
6. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági (III.2.2. 1-3. pont), valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit (III.2.3. 1-2. pont) és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. Az ajánlat részeként csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében aláíró és szignáló személy aláírási címpéldányának vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9.§ (3) bekezdése előírásainak megfelelően ügyvéd által készített és ellenjegyzett aláírás-minta eredeti vagy másolati példányát. Nem cégformában működő ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet esetében az ajánlathoz csatolni kell közjegyző által hitelesített aláírási minta eredeti vagy egyszerű másolati példányát. Amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló, ill. szignáló személye különböző, a kötelezettségvállaló, a szignáló aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti vagy másolati példányát csatolni kell a dokumentációban foglaltak szerint.
8. Amennyiben az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nevében az ajánlatban -átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolnia kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
9. A jelen közbeszerzési eljárás hivatalos nyelve a magyar. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződés teljesítése során a hivatalos nyelv a magyar. Az Ajánlatkérési dokumentáció és annak kötetei magyar nyelven lettek elkészítve és az ajánlattevők részére biztosítva. Az eljárás során minden iratot, levelet és tájékoztatást magyar nyelven kell kérni, illetve megadni.
Az eredetileg idegen nyelven készült dokumentumokat hiteles magyar nyelvű vagy szakfordító vagy szakfordító lektor által készített fordítással javasolt benyújtani azzal, hogy Ajánlatkérő elfogadja a Kbt 36. § (3) bekezdése szerinti ajánlattevői felelős fordítást is.
A dokumentumok - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújthatók.A Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
10. Az ajánlatot 1 db eredeti példányban kell benyújtani. Az Ajánlatkérő kéri, hogy az Ajánlattevők ajánlatukat négy elektronikus példányban, egy vagy több elektronikus adathordozón (CD-n, DVD-n, vagy pendrive-on) is nyújtsák be. Az elektronikus adathordozónak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető képformátumban (.tif, vagy .jpeg, vagy .pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Ajánlatkérő az ajánlatok nyomtatott formáját ellenőrzi. Amennyiben az eredeti illetve az elektronikus adathordozón beadott ajánlat között eltérés van, úgy az ajánlat az eredeti nyomtatott példány szerint kerül értékelésre, ajánlatkérő ezt tekinti irányadónak.
11. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a Kbt. 67. § rendelkezései szerint biztosít lehetőséget hiánypótlásra, a következő korlátozással. Amennyiben ajánlattevő a hiánypótlás során az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, úgy Ajánlatkérő ezen gazdasági szereplő vonatkozásában kizárólag egy alkalommal biztosít lehetőséget hiánypótlásra.
12. Forintról devizára, illetve devizáról forintra történő átváltás esetén az adott év fordulónapján érvényes hivatalos (MNB) árfolyamot kell alapul venni. Ajánlatkérő referenciák esetében az azok teljesítésekor, árbevételre vonatkozó adatok esetében a tárgyév utolsó napján hatályos árfolyamot veszi figyelembe. Átszámítás esetén ajánlattevőnek nyilatkozatot kell csatolnia az alkalmazott árfolyam tekintetében.
13. A nyertes Ajánlattevőnek a szerződés hatálybalépésének időpontjára rendelkezésre kell bocsátania jelen felhívás III.1.1 pontja szerinti teljesítési biztosítékot a dokumentációban szereplő feltételek szerint.
14. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a közbeszerzési eljárás nyertesével a Kbt 94. § (3) bekezdés b) pontja szerint - amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak - hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást folytasson le.
15. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők (ideértve azon gazdasági szereplőt is, aki érdeklődését az eljárás iránt az ajánlatkérőnél jelezte) között minden nyilatkozattétel - ha e törvényből más nem következik - írásban, faxon vagy elektronikus úton történik. Amennyiben az Ajánlatkérő által a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentum nagy terjedelmére vagy speciális méretére (A3 vagy annál nagyobb) tekintettel a faxon továbbítás nehézkes vagy nem lehetséges Ajánlatkérő postai úton megküldi a kiegészítő tájékoztatás során átadandó dokumentumokat ( A postai kézbesítés késedelméből eredő kockázatok ajánlattevőt terhelik) és ezzel egyidejűleg a személyes átvételre is lehetőséget biztosít Ajánlatkérő székhelyén, a felhívásban megjelölt címen.
16. Az ajánlathoz ajánlattevőnek a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában összefoglaló táblázat benyújtásával kell nyilatkoznia arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely pozícióra kívánja megajánlani, (nyertesség esetén melyik alkalmassági feltétel teljesítésére vonja be), a pozíció (alkalmassági feltétel) pontos megjelölése, a szakemberek nevének, annak a személynek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattétel időpontjában. Ajánlattevőnek nyilatkoznia szükséges továbbá arról, hogy nyertessége esetén az általa megajánlott szakemberek az adott pozíciónak (alkalmassági feltételnek) megfelelő érvényes jogosultsággal, az adott pozícióhoz elvárt érvényes kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fognak. (A dokumentáció tartalmaz erre vonatkozó javasolt mintát).
Szerződéskötés feltétele, hogy az ajánlati felhívás III.2.3 pont 2. alpontjában felsorolt szakemberek rendelkezzenek a következő (az adott pozícióhoz elvárt) érvényes jogosultságokkal:
- A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1. alpontban és 2.2. alpontban előírt pozícióra jelölt szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint KÉ-K vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV. 28) Korm. rendelet szerinti KÉ-T (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
- A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.3. alpontban előírt pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint HT vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV. 28) Korm. rendelet szerinti Th-T (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
- A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.4. alpontban előírt pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint VZ (Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterület) vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti VZ (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
- A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.5. alpontban előírt pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint GO (Gáz- és olajipari építmények tervezési szakterület) vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti GO-T (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
- A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.6. alpontban előírt pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti GD-T (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
- A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.7. alpontban előírt pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint GT (Geotechnikai tervezési szakterület) vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV.28.) Korm. rendelet szerinti GT-T (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
- A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.8. alpontban előírt pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint EN-VI (Energiaellátási építmények tervezési szakterület villamosenergetikai építmények tervezési részszakterület) vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti VT (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
- A III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.9. alpontban előírt pozícióra jelölt szakember rendelkezzen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerint HI-V (Hírközlési építmények tervezési szakterület vezetékes hírközlési építmények tervezési részszakterület) vagy átsorolás előtt a 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti HI (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljen.
Az Ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1-2.9. alpontjaiban előírt alkalmassági feltételek igazolására bemutatott szakemberek bármelyike esetében megállapítható, hogy az adott pozícióhoz előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötéséig, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az Ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 124.§ (4) bekezdése alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Ajánlattevővel köti meg Ajánlatkérő a szerződést, feltéve, hogy azt az Összegezésben megjelölte.
A felhívás III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság 2) pont 2.1-2.9. alpontjaiban előírt alkalmassági feltételeknek - a tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megküldött Összegezés szerint - megfelelt szakemberek vonatkozásában az előírt jogosultság meglétét és érvényességét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 36. § (5)-(6) bekezdése alapján. Az ellenőrzés eredménye dokumentum alapon a Szerződés függelékét fogja képezni. Ajánlattevő felelőssége, hogy a megajánlott szakember a Szerződés megkötéséig az előírt jogosultsággal rendelkezzen, és jogosultsága a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében is megjelenjen a valóságnak megfelelő, valódi adatokkal.
A jogosultság meglétére valamint a szakmagyakorlás feltételeire a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet, és a 104/2006. (IV. 28) Korm. rendelet az irányadó..
17. Nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződés hatálya és a jótállás időtartalma alatt érvényes, legalább 50.000.000.-Ft/év és 25.000.000.-Ft/káresemény limit értékű tervezői felelősségbiztosítással. A biztosítási kötvénynek a következő adatokat kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit (Ft/káresemény; Ft/év;). Ajánlattevő, mint Tervező a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötésre kerülő szerződés aláírásával kijelenti és jótáll azért, hogy rendelkezik a szerződés hatálya és a jótállás időtartalma alatt érvényes tervezői felelősségbiztosítással.
18. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a beszerzés fedezetét biztosító támogatási szerződés rendelkezésre áll. A támogatási szerződés azonosító száma: KÖZOP-3.4.0-09-2010-0001. A támogatási szerződés 2015. december 31-ig van hatályban. A támogatási szerződés terhére történő elszámolás figyelembevételével, a tervezési feladat végteljesítési határideje 2015. november 19.
19. A jelen felhívás III.2.3. 1. pontja tekintetében ajánlatkérő az ellenszolgáltatás mértékére vonatkozó minimum követelményt nem határoz meg.
20. Amennyiben a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésétől visszalép, ilyennek minősül az is, ha a nyertes ajánlattevő nem fizeti meg ajánlatkérő részére a Kbt. 52. § (2) bekezdés szerint a dokumentáció ellenértékét, akkor az Ajánlatkérő (Megrendelő) jogosult a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevővel szerződést kötni, feltéve, hogy az összegezésben második legkedvezőbb ajánlatot tevőként megjelölésre került.
Amennyiben a nyertes Ajánlattevő nem írja alá a szerződést Ajánlatkérő által megjelölt időpontban, ajánlatkérő úgy tekinti, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződés megkötésétől visszalépett.
21. Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy a jelen eljárással érintett tervezési feladat alapjául szolgáló előzmény tervdokumentációk megtekinthetők az alábbi címen előzetes időpont egyeztetést követően: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Fejlesztési Programiroda Utak Projektiroda 2, 7100 Szekszárd, Bajcsy-Zsilinszky utca 7. (MAGYARORSZÁG)
Címzett: Táczi Józsefné; Telefon: +36 205322408; E-mail: taczi.jozsefne@nif.hu; Fax: +36 74512093.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Kbt. 137. § szerint
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/11/14 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 45. "B" épület 464. sz.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 12360848
E-mail: kozbeszerzes@drszaboivan.hu
Fax: +36 12360849
Internetcím (URL): www.drszaboivan.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 45. "B" épület 464. sz.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 12360848
E-mail: kozbeszerzes@drszaboivan.hu
Fax: +36 12360849
Internetcím (URL): www.drszaboivan.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Váci út 45. "B" épület 464. sz.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 12360848
E-mail: kozbeszerzes@drszaboivan.hu
Fax: +36 12360849
Internetcím (URL): www.drszaboivan.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.