Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/129
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2015.11.11.
Iktatószám: 23213/2015
CPV Kód: 45111100-9
Ajánlatkérő: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, CSÍKVÁRI ÚT 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Postai cím: Városház tér 1.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Bárdos Katalin irodavezető
Telefon: +36 22537296
E-mail: kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22316569
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„A Sóstói Stadion bontása vállalkozási szerződés keretében”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
x Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, CSÍKVÁRI ÚT 10.
NUTS-kód: HU211
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Az UEFA előírásoknak és a FIFA ajánlásoknak megfelelő UEFA IV. kategóriájú labdarúgó stadion építésével összefüggő meglévő stadion lelátókaréj bontási tervezési és bontási feladatai ki kell hogy elégítsék többek között az alábbi szempontokat:
- Környezettudatos és fenntartható, „zöld” szempontrendszer,
- „Zöld” épületminősítés megszerzéséhez szükséges bontási követelmények kielégítése.
Nyertes ajánlattevőnek különösen az alábbi feladatokat kell elvégeznie:
- 1. pont: Bontási tervezés során:
- A bontási tervek részeként bontás előtti audit készítése (egyetlen, önálló dokumentum), az alábbiakról:
- keletkező hulladékcsoportok (veszélyes és nem veszélyes), várható reális mennyiségek hulladékcsoportonként EWC kóddal összesen és fajlagosan (t/100m² lelátóterület)
- minden nem veszélyes hulladékcsoport esetében a hasznosíthatóság lehetőségeinek (felhasználás módja, felhasználható mennyiség) azonosítása, az alábbi hierarchiának megfelelően:
- helyszíni újrahasználat (változatlan formában - pl. föld)
- egyéb helyen újrahasználat (változatlan formában)
- helyszíni hasznosítás (átalakítva - pl. daráltbeton)
- egyéb helyen hasznosítás (átalakítva - pl. daráltbeton)
- megsemmisítés (amennyiben lehetséges, hulladékhasznosító műben)
- lerakó (rekultivációs célú elhelyezés is lerakónak minősül)
- A fentiek alapján hulladékkezelési terv készítése és hasznosítási célok kitűzése minden hulladékfajta esetében.
- 2. pont: Bontási kivitelezés során
- Helyszíni felelős kijelölése az 1. pontban és az alábbiakban meghatározottak megvalósításának és dokumentációjának biztosítása céljából.
- Bontás során a keletkező hulladék szétválogatása legalább 5 hulladékcsoportra (nem ideértve a vegyes, inert és veszélyes hulladékokat, de beleérthető a felvonulással járó kommunális hulladék).
- Bontás során a keletkező hulladékok mennyiségének dokumentálása legalább heti/szállításonkénti és hulladékfajtánkénti bontásban (legalább 5 hulladékfajta, nem ideértve a vegyes, inert és veszélyes hulladékokat, de beleérthető a felvonulással járó kommunális hulladék).
Amennyiben a mennyiség jelentősen eltér az 1. pont szerinti tervtől, azt felül kell vizsgálni.
- Föld deponálása, betonhulladék ledarálása és deponálása a helyszínen, helyszíni hasznosítás céljából (a felhasználható mennyiség erejéig). Helyszínen felhasznált hulladékok mennyiségének (tömeg) dokumentálása.
- A keletkező összes bontási hulladék legalább 50%-ának (tömegre vetítve) újrahasznosítása.
Amennyiben nem helyszíni újrahasznosítás történik, igazolás szükséges a végső hasznosítási helytől a hasznosítás módjára, mennyiségére vonatkozóan (nem a szállítótól).
A bontási kivitelezés rövid bemutatása:
A jelenleg meglévő székesfehérvári labdarúgó stadion lelátókaréj teljes elbontása.
A bontási kivitelezés időtartama ajánlattevő által megajánlottak szerint.
Nyertes ajánlattevőnek az alábbi feladatokat is el kell végeznie:
- Közreműködés adatszolgáltatással az építmény zöld épületminősítéséhez,
- A nyertes ajánlattevő feladata az ajánlattételi dokumentációban meghatározott bontási engedélyek ajánlatkérő nevében történő beszerzése oly módon, hogy a szükséges szakmai munkát a nyertes ajánlattevő végzi el, míg az engedélyeztetés költségét ajánlatkérő viseli,
- A bontási kivitelezési munkákkal járó közüzemi díjak a nyertes ajánlattevőt terhelik.
Bontandó építmények:
1. LELÁTÓ
Szerkezeti méretek:
- lelátó területe: 6 357 m2
- körüljáró út területe - aszfalt: 3 605 m2
- betonozott burkolat: 1 486 m2
- útszegély: 640 fm
- előregyártott vasbeton lelátó és lépcsők: cca.: 3 400m3
- kitermelendő talaj: cca.: 44 040m3
- kitermelt talajból a helyszínen deponálandó, a létesítendő új stadion építéséhez, későbbi felhasználásra: cca.: 26 120m3
2. VILÁGÍTÓ PILONOK (3DB, alapozással együtt.)
Szerkezeti méretek: magasság: 51 m
becsült súly: cca.: 8 t / pilon
3. EREDMÉNYJELZŐ TÁBLA
Szerkezeti méretek: 5 db vb. pillér: 1,50 x 0,30 keresztmetszetű cca. 4 m magas
kijelző: 20 x 8 m / 2 m
4. VIZES BLOKKOK A LELÁTÓ MÖGÖTT
Méretek: 2 db építmény egyenként 67 m2-es (20,5 m2-es női, 46,4 m2-es férfi)
Burkolatok: padló - 30/30 cm csempe
fal - 20/30 cm csempe
5. VIZES BLOKK A BEJÁRAT MELLETT
Méretek: az építmény 68 m2-es (33,8 m2-es női, 27,3 m2-es férfi és egy 6,1 m2-es raktár)
Burkolatok: padló - 30/30 cm csempe
6. LABDARÚGÓPÁLYA ELBONTÁSA
A pálya mérete 68 m x 105,5 m + 3,5 m oldalt, 5,5 m kapuk mögött, cca.: 9200 m2
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték:
Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
x A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Kbt. 122/A. § szerinti eljárás
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 70
Teljesítési időtartam a munkaterület átadásától számítva naptári napokban megadva; minimum 105 naptári nap, maximum 155 naptári nap 7,5
Bontási organizációs terv minősége 15
Késedelmi kötbér vállalása minden késedelmesen eltelt naptári nap után (az egyösszegű nettó vállalkozói díj, azaz a teljes nettó ellenszolgáltatás %-a/naptári nap, két tizedes jegyig megadva; minimum 0,10%/ minden késedelmesen eltelt naptári nap vállalható, maximum 1,00%/ minden késedelmesen eltelt naptári nap értékelendő) 7,5
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
75-15-2483
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben igen
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
x Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 9108 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/06/15 (év/hó/nap)
x Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 11385 / 2015 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2015/06/29 (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
nem
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
Szerződéskötésre nem került sor, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő, valamint a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő a szerződés megkötésétől visszalépett.
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4)
A szerződéskötés időpontja: (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez:
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert  
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
  mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Opus Ingatlanszolgáltató és Kivitelező Kft. és SER GROUP Mélyépítő Kft. közös ajánlattevők (név) 1139 Budapest, Váci út. 99. és 1144 Budapest, Füredi út 74-76. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Bontás- és Kotrástechnika Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (név) 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

KIVSZER Kft. (név) 8200 Veszprém, Almádi út 3. fszt. 9. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

STRABAG-MML Magas- és Mérnöki Létesítmény Építő Kft. (név) 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D. épület) (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
A hirdetmény IV.1) pontja helyesen:
Az eljárás eredményes volt, de szerződéskötésre nem került sor, tekintettel arra, hogy a nyertes ajánlattevő, valamint a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevő a szerződés megkötésétől visszalépett.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/11/03 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------