Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/118
Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.10.16.
Iktatószám: 20321/2015
CPV Kód: 45000000-7;45212200-8;45212000-6
Ajánlatkérő: Nemzeti Sportközpontok
Teljesítés helye: Fehér úti Sporttelep, 1106 Budapest, Fehér út 9-11. Hrsz.:39206/11
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2015.11.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Postai cím: Hermina út 49.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Práth-Lévai Erzsébet
Telefon: +36 14714105
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Fax: +36 14714120
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Közszolgáltató
  Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
x Egyéb (nevezze meg): Sport
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Fehér úti Sporttelep, 1106 Budapest, Fehér út 9-11. Hrsz.:39206/11
NUTS-kód: HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés a Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45212200-8
45212000-6
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
A beruházás keretén belül kerül megvalósításra a meglévő lőtér bővítése fedett illetve nyitott 50 méteres lőtérrel, kiszolgáló funkciókkal, úgy, hogy a meglévő 25 m-es lőtér és az újonnan kialakított lőterek egymással párhuzamosan tudjanak üzemelni, fontos az átjárás fedett biztosítása. Ennek érdekében egy új fogadó épület létrehozása valósul meg, az épülettömegek között elhelyezve, melyben recepció és egy büfé kap helyet.
A gazdaságos üzemeltetés érdekében a lehetőségeket figyelembe véve a legtöbb helyiség természetes szellőzést kap.
A nyitott 50 méteres lőtér területe: 3508,26 m2, a fedett 50 métres lőtér területe: 1245,93 m2, a fogadó épület területe: 210,1 m2.meglévő 25 méteres lőtér raktár blokk felújítása területe: 112, 1 m2.
A teljes alapterület a régi épület felújításával együtt: 5076,39 m2
Alkalmazandó épületszerkezetek
A lőtereknél nagy fesztávolságú (18 ill. 22 m) üreges födémpallók, a fogadó épületnél monolit vb. födémlemez készül.
A lőtér falazatát körben 30 cm vtg. vasbeton vázszerkezetű zsaluzóelemes, a nyitott lőtér déli oldalán ugyanilyen struktúrájú 40 cm vtg. zsalukő falazat adja.
A lőterek padlóburkolata koptató réteggel ellátott EQ2 felületi minőségben kialakított beton aljzat, míg a vizesblokkoknál csúszásmentes sajtolt kőkerámia lapburkolatok kerülnek kialakításra.
Az épület általánosságban EPS hab homlokzati hőszigetelő rendszerrel van ellátva, így a külső homlokzatburkolatot kapart felületű nemes vakolati rendszer adja majd.
Az épületek nem járható lapostetővel rendelkeznek, egyenes rétegrendű leterhelt UV álló PVC vízszigeteléssel készülnek.
A zsalukő falazatok valamint a belső YTONG válaszfalak vakolat nélkül jelennek meg. A lőállások valamint a vizesblokkokat elválasztó gipszkarton falazat szürke festéssel lesz ellátva. A vizesblokkoknál a falazatra kerámia burkolat kerül 2,0 m magasságig.
Hőhíd-mentes, min. 5 kamrás műanyag szerkezetű hőszigetelő üvegezésű nyílászárók készülnek. Minden ablak és portál hőhíd-mentes, a gyártó által méretezett műanyag profilból kell, hogy készüljön. Az üvegezés minimum k=1.1 W/m2K hőszigetelő értékű, a gyártó által méretezett üvegvastagságú hőszigetelő üvegezéssel.
Az épületeket egységesen expandált polisztirol habbal kell hőszigetelni. A külső falazaton 14 cm, a tetőn 20 cm vastagságban. A belső fűtött és fűtetlen térelválasztó gipszkarton falazat 12 cm hőszigeteléssel fog rendelkezni.
Környezetrendezés
A beépítés a teljes teleknek csak egy szűkebb részét érinti, valamint a bevezető út és a parkoló állások kialakítása jelent még jelentősebb beavatkozást. Az ezeken kívüli telekrészeken nem történik környezetalakítás.
A bevezető út 6 méter szélességűre történő kiszélesítésével alkalmassá válik kétirányú forgalomra és a merőleges állású (50db) parkoló szabványos használatára. A mozgássérült 2db parkoló az építészeti koncepció szerint a főbejárati épületekkel közrefogott bejárati út előtt a régi lőtér oldalán kerül kijelölésre.
Gépészet
Az épület hőigényét 2db 105 kW-os kondenzációs falikazán fedezi, külső hőmérsékletfüggő módon. A kazán 2 db 750 l-es HMV tároló segítségével biztosítja a használati meleg vizet. Az épület hőleadói a termosztatikus radiátor szeleppel ellátott lapradiátorok.
A szellőztetésről általános terekben gravitációs módon szükséges gondoskodni. Azokban a terekben ahol lőpor szabadul fel (zárt lőállások) kényszeráramlás biztosítja a lövő állásban elhelyezkedő személy megfelelő környezetét. A belső lőállásoknál gépi szellőzéssel, szűrt levegő keringtetésével, a szükséges friss levegő bejuttatásával lesz biztosítva a belső légállapotot.
Elektromos munkák
A létesítményen belüli villamos energia elosztás, az épületen belüli teljes villamos installációs (világítási, csatlakozó aljzat, erőátviteli és gépészeti áramkörök) hálózatok, a gyengeáramú hálózatok, valamint az érintésvédelmi hálózat kerülnek kiépítésre.
A beruházást a Kormány a 237/2014. (IX. 18.) Korm. rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak nyilvánította.
Irányadó a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése.
A közbeszerzési eljárás műszaki dokumentációjában meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás, kizárólag a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében volt szükséges, minden esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata.
A részletes szakági műszaki leírásokat/terveket az ajánlati dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 180 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára és a jótállásvállalás időtartamára - az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki:
a) Teljesítési biztosíték
Nyertes ajánlattevő köteles a Szerződés hatálybalépésekor ajánlatkérő számára, az ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés szerinti teljes, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Szerződéstől a nyertes ajánlattevő szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés teljesítése a nyertes ajánlattevőnek felróható okból meghiúsul, vagy ha a Szerződés szerinti munkák valamely részét a nyertes ajánlattevő mulasztása miatt harmadik személlyel kell ajánlatkérőnek elvégeztetnie. A nyertes ajánlattevő a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint. A teljesítési biztosítéknak a jótállási idő kezdőnapjáig kell érvényesnek lennie.
b) Jótállási biztosíték
Nyertes ajánlattevő köteles a teljesítéskor, azaz a hiba- és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárásakor ajánlatkérő számára, az ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés szerinti teljes, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 5 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a nyertes ajánlattevő a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget. A nyertes ajánlattevő a biztosítékot teljesítheti a Kbt. 126. § (6) bekezdése a) pontja szerint. A jótállási biztosítéknak a jótállási idő utolsó napjától számított 30. (harmincadik) napig kell érvényesnek lennie.
c) Előleg-visszafizetési biztosíték
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a Szerződésben foglalt teljes, tartalékkeret és áfa nélkül számított nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő, de legfeljebb 68 millió forint összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevőnek. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlatkérőként szerződő fél, azaz a Megrendelő az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni az előlegbekérő és az előleg összegével azonos összegű, előleg visszafizetési biztosíték előzetes rendelkezésre bocsátása ellenében. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték Megrendelő részére eredeti példányban történő nyújtása. Az előleg visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig, mindig a még el nem számolt előleg összegével azonos mértékben rendelkezésre kell állnia.
Az előleg-visszafizetési biztosíték a nyertes ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában hivatkozottak szerint.
A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról (Kbt. 126.§ (5) bekezdés) ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) a biztosítékokat saját választása szerint teljesítheti bármelyik alábbi formában, azzal, hogy a Vállalkozó az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítékoknak azonban a Kbt. 126. § (8) bekezdésének megfelelően a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia:
a) óvadékként az előírt pénzösszegnek az NSK Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú forint számlájára történő befizetésével/átutalással, vagy
b) bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával, vagy
c) banki készfizető kezesség biztosításával, vagy
d) biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
A biztosítékok kedvezményezettje a Nemzeti Sportközpontok.
Amennyiben a Vállalkozó bármely biztosítékot bank vagy biztosító által vállalt garancia nyújtásával biztosítja, úgy a biztosítéknak az alábbi együttes feltételeknek kell megfelelnie:
- a Megrendelő, mint jogosult és/vagy kedvezményezett részére szól;
- a biztosítékot kiállító bank vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás nyújtására jogosult;
- tartalmazza a biztosítékot kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezet általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre;
- a biztosíték kiállítója nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozó esetleges kifogásolásainak érvényesítésére;
- a garancia okirat nem tartalmazhat a Ptk. rendelkezéseitől eltérő feltételeket, különös tekintettel a Ptk. 6:431-6:438. § -okban írtakra.
d) Késedelmi kötbér
Amennyiben nyertes ajánlattevő neki felróható módon a Szerződésben meghatározott bármely kötbérterhes teljesítési idő tekintetében késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 1 %-a naponta, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj 15%-a. A késedelmi kötbér a kötbérterhes teljesítési idő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, és akkor válik esedékessé, amikor a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a maximumát. A késedelmi kötbér érvényesítése a teljesítés követelését nem zárja ki.
Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát az a szerződés szerint súlyos szerződésszegésnek minősül és Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
e) Hibás teljesítési kötbér
Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevő a Szerződés szerinti szavatossági, és/vagy jótállási kötelezettségeit megsérti, a nyertes ajánlattevő hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér mértéke a (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 5 %-a, minden egyes hibás teljesítéssel érintett munkarész után. A hibás teljesítési kötbér a szavatossági és/vagy jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes. A Ptk. 6:187.§ (2) bekezdésétől eltérően, ajánlatkérő a hibás teljesítési kötbér mellett szavatossági igényt is érvényesíthet.
f) Meghiúsulási kötbér
Abban az esetben, ha a nyertes ajánlattevőnek felróható okból a Szerződés teljesítése elmarad, különösen ha ajánlatkérő a Szerződéstől a nyertes ajánlattevő szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt felmondja, a Szerződés meghiúsultnak tekintendő, és a nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 25 %-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés meghiúsulásával egyidejűleg esedékes. A meghiúsulási kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapján a Szerződésben foglalt teljes (tartalékkeret nélkül számított) nettó vállalkozói díj 5%-ának megfelelő, de legfeljebb 68 millió forint összegű előleget biztosít a nyertes ajánlattevőnek. A 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlatkérőként szerződő fél, azaz a Megrendelő az előleget a Vállalkozó kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles kifizetni az előlegbekérő és az előleg összegével azonos összegű, előleg visszafizetési biztosíték előzetes rendelkezésre bocsátása ellenében. Az előleg kifizetésének feltétele az előleg-visszafizetési biztosíték Megrendelő részére eredeti példányban történő nyújtása. Az előleg visszafizetési biztosítéknak az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig, mindig a még el nem számolt előleg összegével azonos mértékben rendelkezésre kell állnia.
Az előleg a végszámlából kerül elszámolásra.
Nyertes ajánlattevő a kivitelezés műszaki előrehaladásának megfelelő ütemezésben, azzal arányosan, kettő (2) darab részszámla, és egy (1) darab végszámla benyújtására jogosult az alábbiak szerint:
1) az első részszámla benyújtható, a (tartalékkeret nélkül számított) vállalkozói díj 30%-ának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 30%-os műszaki készültségét követően,
2) a második részszámla benyújtható, a (tartalékkeret nélkül számított) vállalkozói díj további 25%-ának megfelelő összegről, a kivitelezés építési műszaki ellenőr által igazolt 55%-os műszaki készültségét követően,
A végszámla benyújtható a (tartalékkeret nélkül számított) vállalkozói díj fennmaradó 45%-ának megfelelő összegről (az esetlegesen igénybe vett előleg összegével csökkentve), valamint a tartalékkeret terhére elszámolható munkák ellenértékéről, a Szerződés hiba és hiánymentes teljesítésének feltételével, a műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követően, azaz a végszámla benyújtásának feltétele a hiánypótlás-mentes műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása. A végszámla benyújtásának további feltétele a jelen Szerződés jótállási biztosíték nyújtását előíró kötelezettségének teljesítése.
A számla alapja az elkészült munkáról készült, építési műszaki ellenőr által kiállított műszaki igazolás, elektronikus teljesítésigazolás és - a végszámla tekintetében - a Szerződés hiba és hiánymentes teljesítése, a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása, illetve a jótállási kötelezettség teljesítésének biztosítására előírt biztosíték rendelkezésre állásának igazolása.
A pótmunka ellenértéket is tartalmazó számla esetén a számla alapja az elkészült pótmunkáról készült, a műszaki ellenőrök által igazolt teljesítésigazolási jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv melléklete a műszaki ellenőr által jóváhagyott, a Megrendelő által aláírt pótmunka megrendelés és a felmérési napló oldalak.
A részszámlák és a végszámla kifizetése a Kbt. 130. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) foglaltak szerint történik. Amennyiben nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el az ajánlatkérő.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még:
Az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.23.) Kormányrendelet.
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a.
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (kizárólag amennyiben a kivitelezés építési hatósági engedélyhez, vagy bejelentéshez kötött.)
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar Forint (HUF).
A részletes finanszírozási feltételeket a vállalkozási szerződés tervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő önálló és közös nyertes ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében valamint az 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok áll fenn.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolása:
- Az ajánlattevőnek a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1)-(2) bekezdésében, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá:
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a Kbt. 56. § (1)-(2) bekezdésében és a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdésének kc) alpontját a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontjában és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
- A Kbt. 58. (3) bekezdése szerint ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe olyan alvállalkozót/alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezetet, aki a Kbt. 56.§ (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
- Ajánlattevőnek választása szerint:
a) nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá,
vagy
b) be kell nyújtania az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében az a) pont szerinti ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát arról, hogy az alvállalkozó/más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bek. d) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján egyszerű másolatban is benyújthatóak.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó nyilatkozatok keltezésével kapcsolatosan ajánlatkérő az alábbiakra hívja fel a T. Ajánlattevők figyelmét: A jelen eljárásban alkalmazott Kbt. 56. § (1)-(2) bek. és Kbt. 57. § (1) bek. d) pont akként rendelkezik, hogy az eljárásban ki és mely ok(ok)ból nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő. A Kbt. 4. § 14. pontja rögzíti, hogy mi tekintendő a közbeszerzési eljárás megindításának, másként a közbeszerzési eljárás kezdő napjának. Ebből következően a becsatolt nyilatkozatoknak alkalmasnak kell lenniük arra, hogy azokból egyértelmű következtetés legyen levonható a kizáró okoknak az ajánlatkérő tárgyi, az eljárást megindító felhívás V.5) pontjában szereplő időpontban megindított közbeszerzési eljárásában való fenn nem állása igazolására.
A kizáró okok tekintetében az eljárást megindító felhívás feladásánál (felhívás V. 5) pontja) nem régebbi keltezésű nyilatkozatokat kell az ajánlathoz csatolni.
A kizáró okok igazolása tekintetében ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét az alábbi útmutatóira:
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” [KÉ 2014. évi 57. lapszám, kibocsátás dátuma: 2014.05.16.];
„A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában [KÉ 2012. évi 61. lapszám, kibocsátás dátuma: 2012.06.01.].
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1) A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének a jelen felhívás feladását (felhívás V.5. pontja) követően kiállított nyilatkozata az alábbi tartalommal:
• a pénzügyi intézmény(ek) által vezetett valamennyi pénzforgalmi számla száma,
• a pénzforgalmi számla/számlák megnyitásának időpontja,
• ajánlattevő bármely pénzforgalmi számláján volt-e a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti, 30 napot meghaladó sorba állítás a jelen felhívás feladásának napjától (felhívás V. 5. pontja) visszaszámított egy év (12 hónap) során,
attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2) Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolására az ajánlathoz csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját (lásd a felhívás V.5 pontját) közvetlenül megelőző három üzleti évre vonatkozóan építési kivitelezési tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A fenti alkalmassági minimumkövetelmény esetében ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) és (5) bekezdésében foglaltakra is.
A P1) és P2) alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdésében rögzítettek is megfelelően alkalmazandók.
Ajánlattevő a Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitását rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási móddal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A P1) és P2) alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján vonható be.
A Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontja alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmény igazolásához felhasználta, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában is benyújthatók.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4a) bekezdése szerint, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az alkalmasság igazolására az általa előírt dokumentumok helyett.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
P1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben valamelyik pénzforgalmi számláján a pénzügyi intézmény nyilatkozata szerint az eljárást megindító felhívás feladásának napját (felhívás V. 5. pontja) megelőző egy év (12 hónap) során 30 napot meghaladó sorban álló tétele volt.
P2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az eljárást megindító felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pontja) közvetlenül megelőző három üzleti évben az építési kivitelezési tevékenységből származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el évente a 219 millió HUF összeget, valamint amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő (azaz legalább három lezárt üzleti évvel nem rendelkező ajánlattevő) működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (építési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a 350 millió forintot.
Közös ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 55. § (4) bekezdésben előírtak szerint történik.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M1) Ajánlattevőnek az alkalmasság igazolására az ajánlathoz csatolnia kell a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pontja alapján, az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás V. 5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban megvalósított (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárult, befejezett), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb, építési kivitelezési munkára vonatkozó szerződéseinek ismertetésére a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése alapján alkalmazandó (3) bekezdés szerinti módon kiállított és legalább az alábbiakat tartalmazó, a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolásokat:
a) a szerződést teljesítő kedvezményezett neve,
b) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve és címe, valamint a referenciát adó személy neve és elérhetősége (telefon vagy telefax vagy e-mail),
c) a teljesítés befejezésének (a műszaki átadás-átvétel megtörténtének) időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a teljesítés helye,
e) a referencia szerződés tárgya, az elvégzett munkák részletes ismertetése az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal,
f) a referencia szerződés szerinti ellenszolgáltatás (vállalkozói díj) teljes nettó összege (HUF-ban),
g) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
h) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, az igazolást benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének nettó összegét is kéri ajánlatkérő megadni (HUF-ban),
i) közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén - amennyiben a közösen teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által elvégzett munkák elkülönítésével, - a saját teljesítésre vonatkozó vállalkozói díj helyett nyilatkozat arról, hogy a szerződés tárgyát képező munka osztatlan jellegű volt-e és a közös ajánlattevői tagok egyetemleges felelősségvállalására került-e sor a teljesítés során, továbbá nyilatkozat arról, hogy az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés értelmében: Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében köteles elfogadni, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15 %-ot.
Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell az igazolás(ok)nak tartalmazni, hogy azokból az igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Befejezettnek minősül a szerződés tárgyát képező referencia, amelynek műszaki átadás-átvételére a jelen felhívás feladásának napját (felhívás V.5. pont) megelőző 60 hónapban került sor.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdéseiben rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Az M1) alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontja alapján vonható be.
A 306/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 10 § (2) bekezdése szerint az a szervezet, amelynek korábbi teljesítéseit a Kbt. 55. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint az alkalmasság igazolásához ajánlattevő felhasználta, a szerződés teljesítése során a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlattevő teljesítése azon részének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben az ajánlatkérőt ért kár megtérítéséért, amelyre vonatkozóan az ajánlattevő alkalmasságát a korábbi teljesítések bemutatása igazolta.
A 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdésében előírtak alapján ajánlatkérő rögzíti, hogy az M1) szerinti referenciák a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazolnak.
Az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
M2) A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- az M2)1 - M2)3 pontok szerinti szakember esetében amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel - a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége,
- az M2)1 - M2)3 pontok szerinti szakember esetében amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog.
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
- valamennyi szakember esetében a végzettségét igazoló okiratok másolatát, valamint
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve, címe, végzettsége,
- annak érdekében, hogy a szakember teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (az ajánlattevő szakembereként vagy alvállalkozó szervezet szakembereként venne részt e teljesítésben) a szakember munkaadójának/foglalkoztatójának a neve, akivel/amellyel az adott szakember az ajánlattételkor munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy kerül megbízási szerződéssel alvállalkozóként bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
- a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná,
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Az M2) alkalmassági minimumkövetelményekkel összefüggésben a Kbt. 55. § (4) - (6) bekezdéseiben rögzítettek is megfelelően alkalmazandók. Az M2) alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés érdekében erőforrás a Kbt. 55. § (6) bekezdés a) pontja alapján vonható be.

Irányadó a 310/2011 (XII.23.) Korm. rendelet. 17. § (1a) bekezdése.
Irányadó továbbá a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységről.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
M1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlatban nem kerül(nek) bemutatásra (ismertetésre) az eljárást megindító felhívás feladásától (felhívás V.5. pontja) visszafelé számított 60 hónapban megvalósított (azaz műszaki átadás-átvétellel lezárult, befejezett), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési kivitelezési munkára vonatkozó, a szerződést kötő másik fél által kiállított (310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése), az alábbi feltételeknek megfelelő referencia szerződés(ek)re vonatkozó igazolás(ok):
M1)1 olyan építési kivitelezési munkára vonatkozó referencia szerződés, amelynek tárgyát képezte legalább egy vasbetonváz szerkezetű épület kivitelezési munka, mely munka legalább nettó 493 millió HUF ellenszolgáltatási értékben vagy legalább 3000 m2 alapterületen valósult meg;
M1)2 olyan építési kivitelezési munkára vonatkozó referencia szerződés, amelynek tárgyát képezte legalább egy vasbetonváz szerkezetű lakó vagy középület, vagy egyéb sport célú épület szerkezetépítésére vonatkozó kivitelezési munka, mely munka legalább nettó 128 millió HUF ellenszolgáltatási értékben vagy legalább 3000 m2 alapterületen valósult meg;
M1)3 olyan építési kivitelezési munkára vonatkozó referencia szerződés, amelynek tárgyát képezte épületgépészeti kivitelezési munka, mely munka legalább nettó 62 millió HUF ellenszolgáltatási értékben vagy legalább 3000 m2 alapterületen valósult meg;
M1)4 olyan építési kivitelezési munkára vonatkozó referencia szerződés, amelynek tárgyát képezte épületvillamossági rendszer kiépítésére vonatkozó kivitelezési munka, mely munka legalább nettó 68 millió HUF ellenszolgáltatási értékben vagy legalább 3000 m2 alapterületen valósult meg.
Ajánlatkérő nem írja elő a referenciák számát, egy megfelelő tartalmú referenciával az M1)1-4 pontok szerinti feltételek közül több vagy azok mindegyike igazolható.
Közös ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 55. § (4) bekezdésben előírtak szerint történik.

M2) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutatja be az ajánlatban az alábbi előírásoknak megfelelő szakembereket:
M2)1 Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. pontja „Építési szakterület” MV-É kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik.
M2)2 Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. pontja „Építési szakterület” MV-ÉV kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik.
M2)3 Legalább 1 fő szakembert, aki a 266/2013. Korm rendelet 1. sz. melléklet IV. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. pontja „Építési szakterület” MV-ÉG kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik.
Egy szakember legfeljebb kettő pozícióra [M.2)1-M.2)3] jelölhető.
Közös ajánlattevők alkalmasságának vizsgálata a Kbt. 55. § (4) bekezdésben előírtak szerint történik.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
Nettó vállalkozói díj (HUF) 90
Teljesítési időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum 150 naptári nap, maximum 180 naptári nap 10
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
75-14-2439
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/11/13 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 80000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A Kbt. 52.§ (2) bekezdése alapján a dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen veheti át. A dokumentáció nettó 80.000,- forint ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet (nyertes ajánlattevő) köteles a szerződéskötés időpontjáig, az eljárást lebonyolító BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.) MKB Bank Nyrt.-nél vezetett 10300002-20260206-00003285 sz. számlájára történő átutalással kiegyenlíteni. Az átutaláskor a befizetés jogcímét („A Budapest, Fehér út 9-11. sz. alatti Nemzeti Lőtér bővítése, 75-14-2439”) fel kell tüntetni.
Az átutalásról szóló igazolás:
- átutalásnál: az átutalás megtörténtét igazoló terhelési értesítő pénzintézet által hitelesített (pénzintézeti bélyegző lenyomat + aláírás) példánya,
- E-bank használata esetén: a tranzakcióról készült nyomtatott visszaigazolás.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/11/13 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2015/11/13 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: BMSK. Zrt., 1146 Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek képviselői lehetnek jelen. Az ajánlatok felbontására a Kbt. 62. § rendelkezései irányadók.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
nem
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető a jelen hirdetmény közzétételének napjától kezdve munkanapokon 9:00-14:00 óra között (helyi idő szerint), illetve az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óra között (helyi idő szerint).
A dokumentáció ajánlatonként legalább egy ajánlattevő vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozó általi átvétele az érvényes ajánlattétel feltétele.
A dokumentáció átvehető személyesen a BMSK Zrt., 1146 Hermina út 49., I. em. 117. sz. iroda címen, vagy a Kbt. 50. § (3) bekezdése alapján kérhető a dokumentáció postai úton történő megküldése.
Az ajánlati dokumentáció a műszaki dokumentáció kivételével papír alapon, továbbá teljes terjedelmében elektronikus adathordozón (a papír alapú dokumentáció .doc formátumban, a műszaki dokumentáció .pdf formátumban, az árazatlan költségvetés .xls formátumban) kerül átadásra. Az ajánlatadás során a papír alapon átadott dokumentáció, valamint az elektronikusan .pdf formátumban átadott műszaki dokumentáció az irányadó. A szakmai ajánlat részét képező tételes árazott költségvetés elkészítése során ajánlatkérő a műszaki dokumentáció részét képező és .xls formátumban rendelkezésre bocsátott tételes árazatlan költségvetést kéri használni és az előírtaknak megfelelően az ajánlatban benyújtani.
Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba történő előzetes betekintést munkanapokon 9:00-12:00 óra között, az ajánlattételi határidő napján 9:00-10:00 óra között a BMSK Zrt., 1146 Hermina út 49. I. em. 117. sz. iroda címen.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-100 pont.
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. és 2. bírálati részszempont esetében a legkedvezőbb (a legalacsonyabb „nettó vállalkozói díj (HUF)” összeget, vagy legrövidebb teljesítési határidőt tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló Útmutatója alapján.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2) P1)-P2) és a III.2.3) M1)-M2) pontok.
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az ajánlatban 9 millió Ft összegű ajánlati biztosíték nyújtását írja elő. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattevőnek ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59. § (2) bekezdése szerint nyújtható.
Fizetési számlára történő befizetés esetében az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00287962-00000000 számú fizetési számlájára kell az ajánlati biztosítékot megfizetni, feltüntetve a befizetés jogcímét.
Az ajánlati biztosíték teljesíthető emellett, az ajánlattevő választása szerint az alábbi módok egyikén:
- feltétel nélküli, visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy
- biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték teljesítésének igazolása:
- átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat, egyszerű másolat) becsatolásával,
- biztosító vagy bank által vállalt garancia szerződéssel való teljesítés esetén a biztosító vagy a bank által vállalt garanciáról szóló eredeti igazolással,
- biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén az eredeti kötelezvénnyel.
Az eredeti, biztosító vagy bank által vállalt garanciáról szóló igazolást vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvényt az ajánlattevő befűzés nélkül köteles az ajánlat eredeti papír alapú példányához, zárt borítékban/csomagolásban csatolni. Amennyiben a biztosíték nem átutalás útján kerül biztosításra, úgy a biztosító vagy bank által vállalt garanciának, illetve a biztosítási szerződésnek vagy kötelezvénynek a Kbt-ben, valamint a dokumentációban előírt követelményeknek kell megfelelnie.
A Kbt. 25. § (5) bekezdésének megfelelően közös ajánlattevőknek az ajánlati biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 59. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
Az ajánlati biztosíték a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé nem válhat.
A Kbt. 74. § (2) bekezdés c) pontja szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
1. Az ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 67.§ (5) bekezdés alapján, hiánypótlás keretében bevont új gazdasági szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.
2. A felhívásban és a dokumentációban valamennyi órában megadott határidő a magyarországi helyi idő szerint értendő.
3. Ajánlatkérő a Kbt. 45. § és a 122. § (5) bekezdése szerint biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. Ajánlattevők kérdéseiket kizárólag írásban, az eljárást megindító felhívásban megjelölt kapcsolattartó BMSK Zrt. részére címezve, telefax útján (telefaxszám: +36 14714290) vagy e-mail útján (.pdf. formátumban, a markek.viktor@bmsk.hu címen) tehetik fel, az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű határidőben. Ajánlatkérő kéri továbbá a kérdéseket elektronikus úton .doc vagy azzal egyenértékű, szerkeszthető formátumban is megküldeni a markek.viktor@bmsk.hu címre.
4. Az ajánlatot magyar nyelven, 1 eredeti papír alapú példányban kell benyújtani a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117 sz. iroda címen. Az ajánlatot továbbá 1 példányban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható .pdf, vagy azzal egyenértékű file formátumban, valamint az árazott tételes költségvetést az ajánlatkérő által kiadott .xls formátumban is a költségvetés ajánlatkérő általi ellenőrzése céljából). Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. Amennyiben az ajánlat papír alapú példánya és az elektronikus példánya között eltérés van, a papír alapú példány az irányadó. A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás tárgyát, az ajánlattevő cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét, az ajánlattétel határidejét, valamint - „Az ajánlattételi határidőig nem bontható fel!” megjegyzést.
Az ajánlatot oldalszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget, vagy számokat, vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható, és az iratok helyére a bírálat során alkalmazandó esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni.
A dokumentumok benyújtásának formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdése alapján a dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók, ugyanakkor lehetőség van a dokumentumok eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtására is. Az alkalmasság megítéléséhez szükséges dokumentumokat szintén elegendő egyszerű másolatban benyújtani. A követelés érvényesítésének alapjául szolgáló irato(ka)t (különösen: garancia) ajánlatkérő eredeti, vagy hiteles másolati példányban kéri benyújtani. A felolvasólap tekintetében ajánlattevőnek az ajánlattétel során az ajánlatkérő által biztosított nyilatkozatmintát (az ajánlati dokumentáció 1. sz. melléklete) kell alkalmazni.
Az ajánlatban lévő minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosultszemély(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata ajánlattevőt terheli.
A postai úton továbbított ajánlatot ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejárta előtt megtörténik a BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 117 sz. iroda címen. Az ajánlati felhívásban meghatározott helyen kívül (pl.: portaszolgálat, stb.) benyújtott ajánlatok beérkezéséért az ajánlatkérő nem vállal felelősséget.
5. A felhívásban és a kiegészítő iratokban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.
6. Az ajánlathoz- többek között - csatolni kell az alábbiakat (A benyújtandó dokumentumok, nyilatkozatok jegyzékét részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.):
- Tartalomjegyzék.
- Felolvasólap cégszerűen aláírva, melyben ajánlattevő feltünteti a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
- Ajánlattevő Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozata, melyben nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 58.§ (3) bekezdésére vonatkozóan.
- Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) a)-b) pontjai tekintetében (nemleges tartalmú válasz esetén is csatolandó a nyilatkozat).
- Az alkalmasság megállapítására szolgáló iratok.
- A kizáró okok fenn nem állásának igazolására vonatkozó iratok.
- Amennyiben ajánlattevő a felhívásban előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (=alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet, és meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Jelen előírás kapcsán a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak is alkalmazandók.
- Ajánlattevő, az ajánlatban nevesített alvállalkozó szervezet és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet tekintetében:
a) cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata az ajánlatot aláíró (vagy arra meghatalmazást adó), jogosultsággal rendelkező személytől; a cégkivonatban vagy a letelepedés országában elfogadott más, a cégjegyzésre jogosultságot igazoló dokumentumban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás eredeti vagy egyszerű másolati példánya (ajánlatkérő kizárólag azon személye(ek) aláírási címpéldányát, aláírás mintáját kéri benyújtani, aki(k) az ajánlatban kötelezettségvállaló nyilatkozatot teszn(nek), vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, aki(k) az ajánlatban meghatalmazottként ír(nak) alá), továbbá
b) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás[=ún. „e-tértivevény” és/vagy az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentum 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomtatott példányát (mellékletek nélkül)], vagy a letelepedés országában elfogadott más, a változásbejegyzési kérelemről és annak érkeztetéséről szóló dokumentum egyszerű másolati példánya. Amennyiben cégbírósági változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell csatolni az ajánlathoz.
- Amennyiben ajánlattevő - átalakulásra hivatkozással - jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményeit bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
- Ajánlattevő a Kbt. 80. § (1) bekezdés szerint az ajánlatában közölt üzleti titok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja, erre vonatkozóan az ajánlatban nyilatkoznia kell. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot nem tartalmaz, nemleges nyilatkozat csatolandó.
Ajánlattevőnek az ajánlatában árazott tételes költségvetést kell benyújtania, az ajánlatkérő által kiadott formában, (az ajánlatkérő által kiadott árazatlan költségvetést köteles ajánlattevő kitöltve ajánlatába becsatolni).
Ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell továbbá projekttervet, melynek részei:
- pénzügyi ütemterv- és műszaki ütemterv,
- térbeli organizációt.
Az ütemterveket hálótechnikai alapokon kell készíteni, megjelenési formájaként pedig a könnyen értelmezhető Gantt-diagrammot (sávos ütemtervet) kéri ajánlatkérő alkalmazni. Ajánlatkérő a projektterv összeállításával kapcsolatban szempontokat és iránymutatást ad a dokumentációban. E szempontokat a projekttervnek tartalmaznia kell. A projektterv nem képezi a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pontja szerinti szakmai ajánlat részét, kizárólag az ajánlatkérő informálására szolgál, melynek változásához nem kapcsolódik szerződéses szankció, szerződésmódosítás tárgyát sem képezi. Jelen dokumentumok hiányossága vagy tartalmi eltérése esetén a Kbt. 67. § szerinti hiánypótlásnak van helye.
7. Ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy mely pénzügyi intézményeknél és milyen pénzforgalmi számlaszám(ok)on vezet számlát.
Valamennyi pénzintézettől csatolni kell az ajánlathoz a P1) szerinti alkalmassági minimumkövetelmények igazolására előírt pénzintézeti nyilatkozatot.
8. Közös ajánlattevők kötelesek az ajánlatban megjelölni a nevükben eljárni jogosult képviselőt a Kbt. 25.§ (2) bekezdése szerint, valamint a nevükben tett valamennyi nyilatkozatnak tartalmazni kell a közös ajánlattevők megjelölését (Kbt. 25.§ (3) bekezdés). Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodásának egy példányát be kell nyújtani az ajánlattal együtt az ajánlati dokumentációban meghatározott tartalommal.
9. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos további információkat és előírásokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
10. Amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást szintén csatolni kell az ajánlathoz.
11. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az M2)1 pontban előírt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-É, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig; az M2)2 pontban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-ÉV, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig, az M2)3 pontban előírt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelethez kiadott mellékletben meghatározottak szerint MV-ÉG, vagy azzal egyenértékű regisztrációt (névjegyzékbe vételt) kell biztosítani szerződéskötés időpontjáig. Ajánlattevőnek az ajánlatban e pontban foglaltakról nyilatkoznia szükséges.
Amennyiben a megajánlott szakember már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, az előírt érvényes jogosultság meglétének igazolására a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy a kamarai nyilvántartási számáról szóló nyilatkozatot kell csatolni az ajánlathoz. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Amennyiben a megajánlott szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, akkor csatolni kell ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel elmaradása esetén az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján. Ajánlatkérő ebben az esetben a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval kötheti meg a szerződést, amennyiben az eljárást lezáró összegezésben azt megjelölte.
12. Ajánlatkérő a 306/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen a beruházás teljes nettó értékére vonatkozóan érvényes, építőipari kivitelezésre vonatkozó felelősségbiztosítással, valamint harmadik személyekkel szembeni felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 50 millió Ft/káresemény és legalább 300 millió Ft/kárév. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevőtől származó szándéknyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén a megkövetelt felelősségbiztosítást megköti, vagy a meglévő felelősségbiztosítását a feltételeknek megfelelően kiterjeszti.
13.A tartalékkeret felhasználásának módja a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése alapján: A nettó vállalkozói díj 5 %-a mértékű tartalékkeret az építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel.
14. Ajánlatkérő Kbt. 94.§ (3) bekezdés b) pontjába foglalt rendelkezés alapján hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat.
15. Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdés alapján tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, továbbá a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni, melyről az ajánlatban nyilatkoznia is kell.
16. Az ajánlatok bírálati szempontja az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint:
Részszempont: Súlyszám:
1. Nettó vállalkozói díj (HUF) 90
2. Teljesítési időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum 150 naptári nap, maximum 180 naptári nap 10
Az 1. és a 2. bírálati részszempont esetében a legjobb (legalacsonyabb nettó vállalkozói díjat, vagy legrövidebb teljesítési határidőt tartalmazó) ajánlat a maximális 100 pontot kapja, többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva, a fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az ajánlatkérő, a Közbeszerzési Hatóságnak az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatója, (KÉ 2012.évi 61. szám, 2012. június 1. alapján).
Az adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 1-100 pont.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 71.§ (7) bekezdése alapján a 2. bírálati részszempont esetében (Teljesítési időtartam a szerződéskötéstől számítva naptári napokban megadva; minimum 150 naptári nap, maximum 180 naptári nap) 150 naptári napot tekint az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad. A 180 naptári napnál hosszabb teljesítési időtartam megajánlása esetén az ajánlat érvénytelen.
Az egyes részszempontokra adott pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Az ajánlatonként így összegzett pontszámok kerülnek összevetésre.
17. Árfolyamok: A különböző devizák magyar forintra (HUF) történő átváltásánál az ajánlattevőnek az árbevétel tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes hivatalos, Magyar Nemzeti Bank által meghatározott deviza középárfolyamokat kell alapul venni. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját nemzeti bankja (központi bankja) által, a forgalom tekintetében a beszámoló fordulónapján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon), a referenciák tekintetében pedig a teljesítés napján (ha ez nem munkanap, akkor az azt megelőző munkanapon) érvényes középárfolyamon számított EUR ellenértéket kell ajánlattevőnek alapul venni, majd a fentiek alapján magyar forintra váltani. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
18. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
19. Ajánlatkérő helyszíni bejárásra biztosít lehetőséget a jelen felhívás II.1.2) pontjában megjelölt teljesítési hely tekintetében. A helyszíni bejárás időpontja: 2015. október 22. (csütörtök) 10:00 óra. Találkozás helyszíne: Fehér úti Sporttelep, 1106 Budapest, Fehér út 9-11. a sporttelep főbejárata. A helyszíni bejárás során az eljárás iránt érdeklődő gazdasági szereplőknek nincs lehetőségük kérdéseket feltenni, kérdéseiket kiegészítő tájékoztatás kérés keretében, írásban tehetik fel a felhívásban és a dokumentációban előírtak szerint.
20. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot teszi azzal, hogy a nyertes visszalépése esetén a Kbt. 124. § (4) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köt szerződést, ha őt az összegezésben megjelölte.
21. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar. Ajánlatkérő az idegen nyelvű iratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani, apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tatalmának helyességéért az ajánlattevő a felelős. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek is magyar nyelven kell benyújtani az ajánlatot, annak valamennyi dokumentumával együtt.
22. Ajánlattevőnek ajánlatához tételes árazott költségvetést kell csatolnia. Ajánlatkérő az eljárás eredményeképpen a kivitelezésre átalánydíjas kivitelezési szerződést kíván kötni.
A Kbt. 67. § (8) bekezdés értelmében átalánydíjas szerződés esetén hiánypótlás vagy felvilágosítás során a szakmai ajánlat részeként benyújtott árazott költségvetés tételei és egységárai pótolhatóak, módosíthatóak, kiegészíthetőek, vagy törölhetőek, feltéve hogy a javítás a teljes ajánlati ár vagy annak értékelés alá eső összege változását nem eredményezi.
Ajánlatkérő felhívja T. Ajánlattevők figyelmét, hogy hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés alkalmazása nélkül is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után:
a) a kiadott árazatlan költségvetésben bármelyik költségvetési sorhoz (tételhez) tartozó mennyiségi adat átírása,
b) bármelyik teljes költségvetési sor (tétel) valamennyi költség cellájának (anyag és díj, esetleg gépköltség is) „0”-val történő szerepeltetése,
c) bármelyik költségvetési sor (tétel) nem szerepeltetése vagy plusz költségvetési sor (tétel) szerepeltetése a költségvetésben,
amennyiben az nem az ajánlatkérő kérésén vagy tájékoztatásán alapul.
Ajánlatkérő felhívja továbbá Ajánlattevők figyelmét, hogy a dokumentáció részeként kiadott árazatlan költségvetés írásvédett cellákat tartalmaz, a nullával („0’’) ellátott, az írásvédett cellák feltörése és beárazása szintén hiánypótlás vagy felvilágosítás kérés alkalmazása nélkül is az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/10/14 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Markek Viktor
Telefon: +36 4714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály; Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 117. sz. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Markek Viktor
Telefon: +36 4714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BMSK Zrt.)
Postai cím: Istvánmezei út 1-3., Közbeszerzési Osztály; Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49., I. em. 117. sz. iroda
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Markek Viktor
Telefon: +36 4714159
E-mail: markek.viktor@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------