Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/170
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.04.
Iktatószám:16837/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Füzesabony, hrsz.: 3032/2;Füzesabony, hrsz.: 586/22, 655, 0326/3;Füzesabony, hrsz.: 3038
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közérdekű tevékenységet végző jogképes szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Füzesabonyi Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36354175
Postai cím: Mátyás király Út 29
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 36123456
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001138272019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001138272019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Közérdekű tevékenységet végző jogképes szervezet
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Füzesabonyi iparterület fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001138272019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Az Ipari park területe 31,36 ha, amelynek még hasznosítható szabad területe 19,68 ha. Az Ipari Park infrastruktúrája hiányos: közvilágosítás, úthálózat fejlesztésre szorul. Ajánlatkérő a TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003 sz. „Füzesabony iparterület fejlesztése” című projekt keretén belül az Ipari Parkhoz vezető Kerecsendi út felújítását, belső út kiépítését és közművesítést, továbbá egy Inkubátorház felépítését szeretné megvalósítani.
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, illetve a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Ipari Park közművesítése, új út építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45100000-8
45110000-1
45111290-7
45231300-8
45233226-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312
A teljesítés helye: Füzesabony, hrsz.: 3032/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A tervezési terület Füzesabony északi részén, a létesülő Ipari Parkban kapott helyet. A 3032/2 hrsz-ú tervezendő Ipari Parkhoz vezető út a terület lealakítása után a megrendelő tájékoztatása szerint közforgalom elől elzárt magánútként fog üzemelni, ahol jelenleg a terület nem rendelkezik szilárd burkolatú úttal. A tervezett Ipari Parkhoz vezető út a Kerecsendi út aszfalt burkolatához csatlakozik szintben. Közművezetékek a Kerecsendi út területén találhatóak. Kivitelező feladata új aszfaltos burkolatú út építése 220 m hosszan, továbbá az adott útszakaszhoz tartozó külső közművesítési feladatok elvégzése. Külső közművesítés: csapadékvíz elvezetés kiépítése, erősáram és közvilágítás kiépítése, továbbá külső szennyvízvezeték és vízellátás kiépítése . A terveken 575 m szerepel a belső út vonatkozásában, azonban a jelen projekt keretén belül (TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003) Ajánlatkérő csak 220 m hosszúságú út megépítését és külső közművesítését kívánja megvalósítani.
Munkanem
Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 8 m szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-65 mm vastagságban terítve, Kopóréteg AC11(F) kopó 50/70 típusú bitumennel, F igénybevételi kategóriájú útszakaszok kopórétege, zúzalékkal
Mennyiség 220 m

A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az MSZ.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
2 3. Az MSZ.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
3 4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003
II.2.13) További információ A Felhívás I.1.) pont fax rovatát kötelező kitöltetni, azonban Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik!
A szerződés: kivitelezési szerződés: Füzesabony iparterület fejlesztése –1. rész Ipari Park közművesítése, új út építése.
II.2.7) pont: kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja, ez az eljárás lefolytatásának függvényében változhat, de ez a teljesítési határidőt (2020.05.31.) nem befolyásolja, erre hivatkozással annak módosítása nem kezdeményezhető.

II.2.1)
Elnevezés: Kerecsendi út felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45233220-7
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312
A teljesítés helye: Füzesabony, hrsz.: 586/22, 655, 0326/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
A meglévő úton cca. 1720 méter hosszon a meglévő aszfaltos burkolat felújítása indokolt, továbbá az úthoz tartozó kétoldali árok jókarbahelyezését is el kell végezni. A nevezett műveletek a tervezett létesítmény üzemszerű működését hivatott biztosítani.
Munkanem
Meglévő pályaszerkezet marása 6 cm vtg-ban, mart anyag elszállításával lerakóhelyre
Mennyiség: 619 m3
Hengerelt aszfaltburkolat készítése 6 cm vtg-ban AC11 KOPÓ jelű aszfaltkeverék
Mennyiség: 619 m3
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az MSZ.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
2 3. Az MSZ.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
3 4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/10/28 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/05/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003
II.2.13) További információ A Felhívás I.1.) pont fax rovatát kötelező kitöltetni, azonban Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik!
A szerződés kivitelezési szerződés: Füzesabony iparterület fejlesztése – 2. rész Kerecsendi út felújítása.
II.2.7) pont: kezdési időpont a szerződéskötés tervezett időpontja, ez az eljárás lefolytatásának függvényében változhat, de ez a teljesítési határidőt (2020.05.31.) nem befolyásolja, erre hivatkozással annak módosítása nem kezdeményezhető.

II.2.1)
Elnevezés: Inkubátorház építése a Füzesabonyi Ipari Parkban
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45210000-2
45213150-9
45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312
A teljesítés helye: Füzesabony, hrsz.: 3038
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Építési beruházás [322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
Egy 2000 m2-es új csarnok felhúzása lesz a Kivitelező feladata. A tervezett inkubátorház és csarnoképület acélszerkezetes, homlokzati hőszigetelt szendvicspaneles csarnoképület lesz, nyeregtetős alacsony hajlásszögű épülettömeggel.
A csarnok négy traktusból áll funkcionális rendszer szerint, tehát négy különböző felhasználói kört képes befogadni. Minden funkcionális egység egyformán felszerelt, rendelkezik kiszolgáló és iroda blokkal, raktárral és egy kb. 325m2-s csarnoktérrel. A tervezett csarnok jelen állapotában négytraktusú, de hatosztásúra is alakítható a komplett irodatechnikai funkciófelszereltséggel. Az irodafunkciók rendszerében jeleztük a hat részre bonthatóság egy lehetőségét. Külső közművesítés: csapadékvíz elvezetés kiépítése, erős- és gyengeáramú hálózat bevezetése, vízelvezetési, szennyvízelvezetési munkák, tűzívíz hálózat és tározó megépítése. Továbbá nyertes ajánlattevő feladatát képezi az Inkubátorházhoz tartozó megvalósulási tervek elkészítése.
Munkanem
Fejtett föld mozgatása I-IV. osztályú talajban, talicskával, 10,0 m távolságra
Mennyiség: 2200 m3
Magasprofilos rendszer elemeinek elhelyezése, önfúró csavarokkal rögzítve, 4,0 m²/db táblaméretig, 150 mm-es magastrapézprofil T 150/280/0,88 magasprofil horganyzott + 25 µm polyester bevonat, standard színben
Mennyiség: 1912,34 m2
Hőhídmentes alumínium ablak, külső párkány és belső könyöklő nélkül, hőszigetelő üvegezéssel, nyíló-bukó vasalattal, AWS 70.HI hőhídmentes, alumínium nyíló-bukó ablak, méret: 3000x1200 mm AB-03 ablak konszignáció szerint
Mennyiség: 20 db
Térburkolat készítése 8 cm-es vastagsággal, antik hatású vagy natúr kövekből, 7×7×8; 7x14x8; 14x14x8; 14x21x8; 21×21×8; 16x16x8; 16x20x8; 16x24x8; 40x20x8; 40x40x8; 60x20x8 cm-es méretekben natúr térkő, 14x14x8, 14x21x8, 21x21x8 cm, agyagszürke, palaszürke, téglavörös, Cikkszám: HUTX5431
Mennyiség: 355 m2
Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-RT/Al/PE-RT anyagból, préshüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe (horonyvésés külön tételben), DN 12-ig Uponor Uni Pipe MLC előszigetelt cső S4 4 mm szigetelt cső, 16x2 mm, Cikkszám: 1013623
Mennyiség: 40m
Komplett rendszerek telepítése, használati melegvíz előállítására, családi ház esetében, 12 fő ellátásáig, síkkollektor(ok) (szelektív bevonatú kollektor) elhelyezése, csővezeték nélkül (Szolár csővezetékek a 81-008 tételcsoportban), új használati melegvíz tárolóra csatlakoztatva, nyomáspróbával, napkollektoros rendszer 2 db 200-F álló síkkollektorral, állványozással lapostetőre vagy szabadon álló szereléshez (a betonlapokat a helyszínen kell biztosítani), felállítási szög: 25-45°, mikrobuborék-leválasztóval, 25 literes tágulási tartállyal, 25 liter hőhordozó közeggel, szerelőbarát 300 liter űrtartalmú 100-W CVUA két fűtő-csőkígyós kompakt melegvíz-tárolóval, ahol a tároló burkolata alá vannak rejtve a következő rendszerelemek: szivattyúállomás, biztonsági szelep, rotaméter, elzárók, Vitosolic 100 szabályozó KM-BUS rendszerrel.
Mennyiség: 1 db
Gerendazsaluzás, 60 cm oldalmagasság felett, fa zsaluzattal, alátámasztó állvánnyal, födémzsaluzattól függetlenül készítve, 3 m magasságig
Mennyiség: 148 m2
Egyéb Acél
Mennyiség: 81,5 t
A feladat részletes leírását a szerződéstervezet, a műszaki leírás valamint az árazatlan költségvetés tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az MSZ.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
2 3. Az MSZ.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
3 4. A kivitelezési munkákra kötelezően előírt 36 hónap jótálláson felül vállalt többletjótállás időtartama (hónap, min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-15-HE1-2016-00003
II.2.13) További információ A Felhívás I.1.) pont fax rovatát kötelező kitöltetni, azonban Ajánlatkérő fax számmal nem rendelkezik!
A szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés, tárgya: „Füzesabony iparterület fejlesztése – 3. rész Inkubátorház építése a Füzesabonyi Ipari Parkban”.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bek. b) pont].
A kizáró okok vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet az öntisztázás [Kbt. 64. §] lehetőségére.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Valamennyi rész tekintetében: Az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját egyszerű nyilatkozatával kell igazolnia.
Az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1) bek.].
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt - Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontok szerinti - kizáró okok [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (2) bek.].
A kizáró okok hiányára vonatkozó egyszerű nyilatkozat [321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1)-(2) bek.] vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 14. §-ában foglaltakra.
Az ajánlatban – EKR-ben létrehozott elektronikus űrlap formájában be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bek.].
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában a nemleges tartalmú nyilatkozat csatolása szükséges [321/2015. (X. 30.) Kr. 13. §]. A változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozatot AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (7) bek.]
Ajánlatkérő nem kéri olyan igazolás benyújtását, amelyet Ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozzon arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e a tárgyi közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki. – Kbt. 69. § (11a) bek.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Valamennyi rész tekintetében: Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a 322/2015. (X. 30.) Kr. 21. §-ára figyelemmel ajánlatkérő előírja az 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bek., 67. § (3) bek., 114. § (2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (2) bek. előírásaira.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Valamennyi rész tekintetében: Ajánlatkérő a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés tényét a http://regisztracio.kivreg.hu/web/index.php?frame=Search oldalon ellenőrzi.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagság meglétét igazoló dokumentum csatolása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 117. §-a alapján kialakított önálló eljárási szabályokra tekintettel felhívja a figyelmet arra, hogy a GP1., GP2., alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében az alkalmassági követelmény teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, alábbiak szerint előírt igazolásokat valamennyi rész esetén az ajánlatban be kell nyújtani.
GP1.: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói eredmény-kimutatás részeinek a benyújtása (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a GP1. szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (2) bek.].
Ha az ajánlattevő a GP1. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a GP1. szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek.].
GP2.: az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont].
Ha az ajánlattevő a GP2. szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a GP2. szerinti alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (3) bek.].
A projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt [Kbt. 140. § (9) bek.]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek. , 114. § (2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (7) bek. előírásaira.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő a szerződés teljesítésére gazdasági és pénzügyi szempontból alkalmatlan:
1. rész:
GP1.: Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak eredmény-kimutatásai szerint az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.
GP2.: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) összesen nem éri el a nettó 98.000.000 Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 73.000.000 Ft-ot.
2. rész:
GP1.: Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak eredmény-kimutatásai szerint az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.
GP2.: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) összesen nem éri el a nettó 72.000.000 Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 54.000.000 Ft-ot.
3. rész:
GP1.: Saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak eredmény-kimutatásai szerint az adózott eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három üzleti évben egynél több üzleti évben negatív volt.
GP2.: az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele (értékesítés nettó árbevétele) összesen nem éri el a nettó 400.000.000 Ft-ot, és a közbeszerzés tárgyából (építési beruházás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele összesen nem éri el legalább a nettó 300.000.000 Ft-ot.
A GP2. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azaz az árbevételi adatok összeadódhatnak.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 117. §-a alapján kialakított önálló eljárási szabályokra tekintettel az MSZ1., MSZ2., alk.-i követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, alábbiak szerinti igazolásokat valamennyi rész esetén az ajánlatban be kell nyújtani.
MSZ.1.: A 321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján az AF feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3) és a 23. § szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás.
Az igazolás(ok) minimálisan elvárt tartalma:
- Vállalkozó neve, székhelye,
- a szerződést kötő másik fél (Megrendelő) neve, székelye,
- a szerződés tárgya és mennyisége,
- az alk.-i minimumkövetelmény szempontjából releváns teljesítési igazolással lezárt munkák és mennyiségük,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap pontossággal),
- teljesítés helye;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
- a részteljesítés tényének jelzése, amennyiben releváns.
AK elfogadja annak igazolását is, ha a ref.köv-ben foglalt eredmény v. tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ha a ref.munkát az AT/AV/más szervezet közös AT-ként /AV-ként teljesítette, a teljesítésből kizárólag AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (4)-(5) bek. alkalmazandó.
Az ismertetés tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alk. megítéléséhez, az alk.-i minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.
MSZ2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (2) bek. b) pont)]. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alk.-i előírásoknak megfelelő szakemberekre.
Ha a bemutatott szakember szerepel a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti kamarai nyilvántartásban, a szakember végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum másolatának csatolása nem szükséges, azonban kérjük jelöljék meg az ajánlatban a szakember kamarai névjegyzéki számát.
Ha a szakember még nem szerepel a kamarai nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, abban az esetben csatolandó a szakember releváns végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által sk. aláírt szakmai önéletrajz.
AT egyúttal csatolja az ajánlatához a megnevezett szakemberek sk. aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
AT a 3. részben előírt MSZ2. alk.-i minimumkövetelmény tekintetében köteles a szakember önéletrajzát abban az esetben is benyújtani ajánlatában, ha az adott szakember már szerepel a kamarai nyilvántartásban.
Az MSZ2. alkalmassági követelmény igazolási módjainak részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok II. 4. pontjában.
Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek., 67. § (3) bek., 114. § (2) bek., 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1)-(2) bek. alkalmazandó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Ajánlattevő a szerződés teljesítésére műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan:
MSZ.1.: ha az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) nem rendelkezik az előírásoknak valamint a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt az alábbiaknak megfelelő referenciával:
1. rész: mélyépítési referencia, mely tartalmazott min. 165 m hosszú új építésű szilárd burkolatos útépítést és min. 165 m külső közmű kiépítést,
2. rész: mélyépítési referencia, mely tartalmazott min. 1290 méter hosszú szilárd burkolatú útfelújítást,
Az előírt referenciakövetelmény ajánlattevő több referenciából teljesítheti.
3. rész: magasépítési referencia, mely tartalmazott min. 1100 m2-es acél vagy vasbeton szerkezetű épület kivitelezését. .
A fenti előírásokat több referenciával együttesen is lehet teljesíteni.
AK az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt éves (60 hónap) vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc éven (96 hónap) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Befejezés alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő.
MSZ2.: ha nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberrel:
1. rész:
MSZ2.1. 1 (egy) fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-M felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
-aa) okleveles építőmérnök legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy
-ab) építőmérnök legalább négy éves szakmai gyakorlattal.

MSZ2.2. 1 (egy) fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
-aa) okleveles építőmérnök legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy
-ab) építőmérnök vagy mélyépítés mérnök vagy közlekedésépítés mérnök vagy vízellátás mérnök, vagy csatornázás mérnök legalább négy éves szakmai gyakorlattal
2. rész:
MSZ2.1. 1 (egy) fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
-aa) okleveles építőmérnök legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy
-ab) építőmérnök, mélyépítési mérnök, közlekedésépítési mérnök, vízellátási mérnök, csatornázási mérnök vagy vízgazdálkodási mérnök legalább négy éves szakmai gyakorlattal.
MSZ2.2. 1 (egy) fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
-aa) okleveles építőmérnök legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy
-ab) építőmérnök, vagy mélyépítés mérnök, vagy közlekedésépítés mérnök, vagy vízellátás mérnök, vagy csatornázás mérnök legalább négy éves szakmai gyakorlattal
3. rész:
MSZ2.1. 1 (egy) fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
-aa) okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy
-ab) építészmérnök vagy építőmérnök legalább négy éves szakmai gyakorlattal.
MSZ2.2. 1 (egy) fő műszaki szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges alábbi feltételek (szakképzettség és szakmai gyakorlati idő) valamelyikével:
-aa) okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány
legalább három éves szakmai gyakorlattal, vagy
-ab) gépészmérnök épületgépész szakirány legalább négy éves szakmai gyakorlattal.
Mindhárom rész esetében:
Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időszakok csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Az MSZ.2. pont szerinti szakember végzettségének meg kell felelnie a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 7. § (1) bek. ac) alpont szerinti képesítési követelménynek.
Ajánlatkérő egyenértékű végzettségeket, jogosultságokat is elfogad, az ezzel kapcsolatos információkat a dokumentáció tartalmazza.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Mindhárom rész esetén:
Késedelmi kötbér: a késedelem minden naptári napjára a nettó kivitelezői díj 1 %-a. Maximum: 20%.
Hibás teljesítési kötbér: Mértéke a hibás teljesítéssel érintett munkarész nettó értékének 20 %-a
Meghiúsulási kötbér: az általános forgalmi adó nélkül számított szerződés szerinti kivitelezői díj 20 %-a.
Teljesítési biztosíték: szerződés szerinti – tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatás 5 %-a.
Jótállás: 36 hónap + ..… (Kivitelező ajánlatában tett megajánlás szerinti) hónap. Amennyiben a teljesítés tárgya tekintetében irányadó jogszabályok (így különösen a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet) a jótállás időtartamát ettől eltérően szabályozzák, akkor a teljesítés érintett részei/elemei tekintetében a vonatkozó jogszabályok előírásai tekintendők irányadónak. A jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel napja.
Részletek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi részben:
Előleg: 30 % mindhárom rész esetén.
Tartalékkeret: nincs.
Előteljesítés elfogadott.
Részszámlázás:
1. rész: 1 db részszámla, 1 db végszámla.
2. rész: Kivitelező 2 db részszámla, 1 db végszámla.
3. rész: Kivitelező 3 db részszámla, 1 db végszámla.
Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
- Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(8) bek.
- Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. (ha alvállalkozó igénybevételére nem kerül sor);
- 322/2015. (X. 30.) Kr. 31. §
- 322/2015. (X. 30.) Kr. 32/A-32/B. § (alvállalkozó igénybevétele esetén);
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) – 2. rész esetén
- 2007. évi CXXVII. törvény (ÁFA tv.) 142. § (1) bek. b) pont
- 2011. évi CXCV. törvény
- 368/2011. (XII. 31.) Kr.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a forint (Ft).
Finanszírozás: európai uniós támogatásból, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet szerint utófinanszírozással történik, a támogatás intenzitása 97,343777 %.
Részletes fizetési feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Minősített ajánlattevők tájékoztatása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: GP1., GP2., MSZ1., MSZ2., Kbt. 65. § (1) bek. c) pont.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/09/19 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: Az 1. értékelési szempont: fordított arányosítás, 2. a 3. és a 4. értékelési szempont: egyenes arányosítás. A 4.részszempont esetén a kivitelezési munkákra előírt 36 hónapos jótállási időn felül vállalt többlet jótállás időtartamára kell megajánlást tenni
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.:980.000- Ft, 2.:720.0000- Ft, 3.:2.000.000- Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11739023-20021159-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot, a Bankgaranciát vagy a Kötelezvényt az ajánlathoz csatolni kell. Részletes információk a dokumentációban.
VI.3.4 )
További információk: 1) Eljárás fajtája: Kbt. 117. §-a szerinti, Kbt. Harmadik Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok szerinti eljárás. Kbt. 117. § (2) bek. alapján önállóan kialakított eljárási szabályok:
Kbt. 112. § (1) bek. b) pontja szerint az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 54. § (4) bek. második mondatát, a Kbt. 113. § (1)-(5) bek.-eit nem alkalmazza.
- A Kbt. 113. § (6) bek.-e az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
- Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján végzi. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat kérjük az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtani.
- Ha nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, az EKR-ben közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
2) Ajánlatkérő helyszíni bejárást, konzultációt nem tart, ugyanakkor a munkák helyszíne megtekinthető. Ajánlatkérő javasolja, hogy az Ajánlattevők a megalapozott ajánlattétel érdekében az építési munkák helyszínét előzetesen tekintsék meg.
3) Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját, de alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bek.-eit.
4) Felelősségbiztosítás mindhárom rész esetén: A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapján a nyertes ajánlattevő(k)nek a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési felelősségbiztosítást kell kötnie (vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjesztenie) a szerződés teljes időtartamára az 1. rész esetében legalább 90 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény értékhatárig, a 2. rész esetében legalább 70 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény értékhatárig, a 3. rész esetében,legalább 200 millió Ft/év és 70 millió Ft/káresemény értékhatárig. A felelősségbiztosítással kapcsolatos részletes követelményeket a Szerződéstervezet tartalmazza.
5) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Stumpf Gábor, lajstromszám: 00063, ANPAST Europroject Kft., 1053 Budapest, Ferenciek tere 2., II. em. 13.
6)
Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5)-(6) és a Kbt. 135. § (12) alapján a közbeszerzés eredményességét és a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését a következő feltételtől teszi függővé a 3. rész esetében: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a 17/2017. (II.1.) Korm. rendeletben foglalt lehetőségek szerint igényelhető hazai költségvetési többletforrást igényel, melyre tekintettel a szerződés a Kbt. 53. § (6) bekezdése és a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (1) bekezdése alapján azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozóan, a szerződés pénzügyi fedezetét a hazai költségvetési többletforrás biztosítja. További információk a II. kötetben (szerződéstervezet) találhatóak.
7. Rövidítések: AK – ajánlatkérő, AT – ajánlattevő, AV – alvállalkozó, GSZ – gazdasági szereplő, alk.-i – alkalmassági, ill. - illetve
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/09/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges