Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/99
Beszerzés tárgya:Szolgáltatás megrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:Hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közzététel dátuma:2013.08.24.
Iktatószám:14624/2013
CPV Kód:71310000-4
Ajánlatkérő:Füzesabony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Füzesabony Heves megye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Metakomplex Bt.
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

1. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
tájékoztató
az eljárás eredményéről
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Füzesabony Város Önkormányzata
Postai cím: Rákóczi út 48
Város/Község: Füzesabony
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok): Képviselő-testületének Közbeszerzési Döntőbizottsága
Címzett: Gulyás László polgármester
Telefon: +36 36542512
E-mail: polgarmester@fuzesabony.hu
Fax: +36 36542512
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű  
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű x
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
„Vállalkozási szerződés a KEOP-7.1.0/11-2013-0008 azonosító számú, ”Füzesabony Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése” című projekt tervezői feladatainak ellátására, vízjogi létesítési engedélyes tervek és a kivitelezői közbeszerzési dokumentáció III-IV-V. kötetének FIDIC Piros könyv szerinti készítésére”
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye ( Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatás megrendelés
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatási kategória száma 12
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
Füzesabony
Heves megye
NUTS-kód: HU312
II.1.3) Keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszeren (DBR) alapuló szerződés(ek)re irányul
II.1.4) A szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgya, mennyisége:
Tárgya:
„Vállalkozási szerződés a KEOP-7.1.0/11-2013-0008 azonosító számú, ”Füzesabony Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése” című projekt tervezői feladatainak ellátására, vízjogi létesítési engedélyes tervek és a kivitelezői közbeszerzési dokumentáció III-IV-V. kötetének FIDIC Piros könyv szerinti készítésére”
Mennyisége:
Jelenlegi helyzet, a probléma meghatározása:
Az 1998. évben fejlesztett szennyvíztisztító telep hidraulikai kapacitását 1100 m3/d + 50 m3/d (települési folyékony hulladék) míg lakosegyenértékben (BOI5) kifejezett tervezett tisztítási kapacitását 6175 Leé-re méretezték. A szennyvíztisztító telep építésével egy időben csatornahálózati fejlesztést is végrehajtottak, így került sor Füzesabony 90%-os, Besenyőtelek 100 %-os és későbbi időpontban Dormánd 100 %-os szennyvíz csatornahálózattal történő ellátására. A rákötések növekedésével folyamatosan nőtt a szennyvíztisztító telep terhelése és 2009-re meg is haladta a tervezett kapacitást, melynek eredményeként az elfolyó, tisztított szennyvíz minősége már nem tudta kielégíteni az üzemeltetési engedélyben előírt határértékeket. A szennyvíztisztító telep 2001-2010 között szennyvízbírságos volt. A Heves Megyei Vízmű Zrt. folyamatos technológiai fejlesztéseinek (statikus sűrítő térfogat növelése, recirkuláció átalakítása, finombuborékos levegőztetés beépítése az oxidációs árokba) hatására a 2011. és 2012. években az elfolyó, tisztított szennyvíz minősége nem haladta meg a hatósági előírásokat, így ezekben az években megszűnt a szennyvízbírság. A fent említett fejlesztések azonban alapvetően a szennyvíz minőségének javítását szolgálták, kényszermegoldások voltak, melyek a telep energiafelhasználásának jelentős növekedését okozták. A Füzesabony városi szennyvíztisztító telep jelenlegi szervesanyagban mért terhelése 9393 Leé, mely a tervezett kapacitást több mint 50 %-kal haladja meg.
A telepen keletkező iszap mezőgazdasági elhelyezésére 2013. évtől van hatósági engedélye a szennyvíztisztító telepnek, azonban az iszap teljes mennyiségének ilyen irányú elhelyezésére a tárolási kapacitás hiánya miatt jelenleg nincs lehetőség. Az engedély szerint a teljes iszap mennyiségének elhelyezéséhez legalább egy éves betározási időt kellene biztosítani, jelenleg azonban csak féléves betárolásra van lehetőség.
A szennyvíztisztító telep fejlesztési szükséglete:
- A Kristály Kft. által tervezett tápanyag-eltávolítással kiépített technológiai sor 1150 m3/d bejövő szennyvízmennyiségből a valós terhelhetősége alapján 305 m3/d kommunális és 50 m3/d szippantott szennyvizet tud fogadni. A hatékony tápanyag-eltávolítással nem rendelkező, korszerűtlen oxidációs árok kiváltása szükséges, egy korszerű, a legjobb elérhető technológiával kiépített, és a jelenlegi technológiához illeszkedő teleprésszel. A bővítendő teleprész hidraulikai kapacitása 800 m3/d-ban míg lakosegyenértékben kifejezett kapacitása 5350 Leé-ben határozható meg.
- 750 t/év szennyvíziszap elhelyezéséhez szükséges fedett depónia
A szennyvízcsatorna hálózat fejlesztési szükséglete:
- A város egyes utcáiba, Kossuth út, Széchenyi út, Csillag út, Hősök út, Szabadság út, Szent János tér, a szennyvízcsatornára rácsatlakozás csak nagy távolságra biztosított, több tíz méterről, irreális költséggel, ezért ott kívánatos gerincvezeték csatornát építeni. Tervezendő csatorna építés cc 500 fm.
- Füzesabony közigazgatási területéhez tartozik Pusztaszikszó településrész, ahol nincs szennyvízcsatorna hálózat. Építendő cc 500 fm csatorna és egy szennyvízátemelő (automatikával, GPRS kapcsolattal), mely a városi hálózatba továbbítja a keletkező szennyvizet.
Szennyvízcsatorna hálózat szükséges rekonstrukciója:
- A meglévő szennyvízcsatorna hálózat legkritikusabb szakaszain rekonstrukciós munkák végrehajtása szükséges.
A rekonstrukció műszaki tartalma: a projekt összköltségének 5 % - os mértékéig.

Az ellátandó feladatok:
• vízjogi létesítési engedélyes tervek készítése a csatornahálózat bővítése, rekonstrukciója, valamint a szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése és a szennyvíziszap elhelyezéséhez szükséges fedett depónia tárgyában
• a vízjogi létesítési engedélyezési eljárás lefolytatása
• létesítési engedélyes dokumentációkat 8-8 példányban összefűzve papíralapon, 1 példányban pdf formátumban és 3 példányban elektronikus (CD/DVD-n) továbbszerkeszthető- excel, word, és „dwg” vagy „dxf” - formátumban kell szállítani
• a kivitelezői közbeszerzési dokumentáció III-IV-V. kötetének FIDIC Piros könyv szerinti elkészítése, és 8 példányban összefűzve papíralapon, 1 példányban pdf formátumban és 3 példányban elektronikus (CD/DVD-n) továbbszerkeszthető- excel, word, és „dwg” vagy „dxf” - formátumban történő leszállítása
• engedélyek költségeinek viselése;
• az engedélyezés során a hatóság által előírt vizsgálatok, tanulmányok, dokumentációk elkészítése
• tervezői adatszolgáltatás a Megvalósíthatósági tanulmány készítője részére.
A műszaki tervek elkészítésének költsége magában foglalja az engedélyeztetési költségeket.
A tervező - annak érdekében, hogy a Felügyelőség az engedélyezési eljárást a projekt támogatói okiratában rögzített időpontig le tudja folytatni - az engedélyezési eljárás hiánypótlását a lehető legrövidebb határidőn belül köteles teljesíteni.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71310000-4
II.2) A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1) A szerződés(ek) végleges összértéke (Csak a végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve; az egyes szerződésekre vonatkozó információkkal kapcsolatban a IV.szakaszt (Az eljárás eredménye) kérjük kitölteni)
Érték: 18 500 000
Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
II.2.2.) Építési koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:
II.2.3.) Szolgáltatási koncesszió esetén az ellenszolgáltatás leírása:

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
A Kbt. 121. § (1) b) pontja szerinti, a Kbt. Második Részében meghatározott szabályok alapján lefolytatott eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
x Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2.) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása: (adott esetben) :
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás-megrendelés becsült értéke nem éri el a huszonöt millió forintot.
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY (adott esetben a Kbt. 123. §-a szerinti eljárásban)
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. A teljes nettó ajánlati ár egy összegben, HUF-ban kifejezve100
2. Meghiúsulási kötbér mértéke HUF-ban kifejezve (legalább 500.000, legfeljebb 2.500.000,-Ft)10
VAGY
  Egyéb:
III.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak nem
III.3) Adminisztratív információk
III.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
III.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a HL-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Ajánlati/részvételi felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
III.3.3)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre a KÉ-ben nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás   Dinamikus beszerzési rendszerben használt egyszerűsített hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
 
IV. szakasz : AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYE
A Szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: „VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A KEOP-7.1.0/11-2013-0008 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, ”FÜZESABONY VÁROS SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK ÉS TISZTÍTÁSÁNAK BŐVÍTÉSE, KORSZERŰSÍTÉSE” CÍMŰ PROJEKT TERVEZŐI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA, VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYES TERVEK ÉS A KIVITELEZŐI KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ III-IV-V. KÖTETÉNEK FIDIC PIROS KÖNYV SZERINTI KÉSZÍTÉSÉRE”
IV.1) Az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredményes volt:
igen
IV.2) Ha az eljárás (részajánlat-tételi lehetőség esetén az adott rész vonatkozásában) eredménytelen, illetve szerződéskötésre nem került sor, ennek indoka:
IV.3) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
IV.4) A szerződéskötés időpontja: 2013/08/21 (év/hó/nap)
IV.5) A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Metakomplex Bt.
Postai cím: Gvadányi utca 38
Város/Község: Rudabánya
Postai irányítószám: 3733
Ország: HU
Telefon: + 36 48568233
E-mail: nagy.gyula@metakomplex.hu
Fax: + 36 48568233
Internetcím (URL):
IV.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (csak számokkal)
A szerződés eredetileg becsült összértéke (adott esetben)
Érték: 19 500 000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
A szerződés végleges összértéke
Érték: 18 500 000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
és
a figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 18 500 000 /
és a legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 19 200 000 Pénznem: HUF
Áfa nélkül x
Áfával  
Áfa (%) ,
Éves vagy havi érték esetén: (adja meg)
Az évek száma: VAGY a hónapok száma:
A szerződés határozatlan időtartamra szól nem
IV.7) Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződéshez: igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek igénybevételével történő teljesítésének értékét vagy arányát (részét):
Érték áfa nélkül: (arab számmal) Pénznem:
Arány (rész): , (%)
Nem ismert x
Az alvállalkozásba adandó érték/arány rövid meghatározása: (ha ismert)
Talajmechanika, geodézia, víz szakági tervezés
IV.8) A nyertes ajánlattevő kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerinti minősítése
x mikro vállalkozás
  kisvállalkozás
  középvállalkozás
  egyéb
IV.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege (adott esetben)
Név:
Cím:
Ellenszolgáltatás összege (csak számokkal):
Érték: Pénznem:
Áfa nélkül  
Áfával  
Áfa (%) ,
IV.10) Az ajánlattevők neve és címe (ország is): (adott esetben)
 
Mélyépterv Komplex Zrt. (név) 1012 Budapest, Várfok u. 14. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

Metakomplex Bt. (név) 3733 Rudabánya, Gvadányi utca 38. (cím)
HU (székhely szerinti ország)

DOMOVOI IMMO KFT (név) 1051 Budapest, Hercegprímás u. 12. I/1. (cím)
HU (székhely szerinti ország)
----------------------------------(E pontból az ajánlattevők számától függően több használandó)-----------------------------------
IV.11)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
IV.12) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem
---------------(Ez a szakasz szükség szerint több példányban is használható. Részajánlat-tételi lehetőség esetén ez a szakasz valamennyi részajánlati kör tekintetében, külön-külön töltendő ki.)-------------------

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
KEOP-7.1.0/11-2013-0008 azonosító számú, ”Füzesabony Város szennyvízelvezetésének és tisztításának bővítése, korszerűsítése” tárgyú projekt.
V.2) További információk (adott esetben)
V.2.1) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja:
Dátum: 2013/06/28 (év/hó/nap)
V.2.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok (adott esetben)
Az eljárásban környezetvédelmi szempontok kerültek meghatározásra:
x szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi intézkedések alkalmazásának előírásával (építési beruházás és szolgáltatás megrendelés esetén)
  az alkalmassági feltételek körében környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés igazolásával
V.2.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok (adott esetben)
Az eljárásban szociális szempontok kerültek meghatározásra:
  szerződéses feltételként
  bírálati részszempontként/alszempontként
  a műszaki leírás részeként
  alkalmassági feltételként
  védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés útján
V.2.4) Egyéb információk:
Az érvényes ajánlatot tevők neve, címe:
1) Ajánlattevő neve: Mélyépterv Komplex Zrt.
Ajánlattevő címe: 1012 Budapest, Várfok u. 14.
2) Ajánlattevő neve: Metakomplex Bt.
Ajánlattevő címe: 3733 Rudabánya, Gvadányi utca 38.
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe:
Ajánlattevő neve: DOMOVOI IMMO KFT
Ajánlattevő címe: 1051 Budapest, Hercegprímás u. 12. I/1.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2013/08/16 (év/hó/nap)
 
A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Ez a melléklet szükség szerint több példányban is használható)------------------