Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/141
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.24.
Iktatószám:13856/2019
CPV Kód:45211360-0
Ajánlatkérő:FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39044073
Postai cím: Rákóczi Út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné Dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 36341013
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Füzesabony - Zöld város kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000620992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211360-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 "Zöld város kialakítása, Füzesabony, a zöld város - belvárosi területek rehabilitációja " című projekt kivitelezési munkáinak ellátására

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09739 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
Tervezési feladatok ellátása: területelőkészítés; közműkiváltások: víz és szennyvízhálózat gerincvezetékeinek cseréjének és a hozzá kapcsolódó bekötéseknek teljeskörű kiviteli tervezése az érintett szakaszokon.
Kivitelezési munkák ellátása: szegélyépítési munkálatok, blokklépcsők és vízarchitektúra építési munkálatai, burkolatépítési munkálatok, berendezési tárgyak beépítése, buszváró építése, napvédő tető építése a közösségi téren, közösségi tér térburkolása, piactető, és új árusítóhelyek kivitelezése, zöldfelületek kialakítása, növények telepítése, parkok építése, utak és közművek felújítása, építése az érintett szakaszokon, bontás, tereprendezés, építmények építése (gépészeti munkák), szennyvíz alapszerelés, csapadékvíz elvezetés, elektromos és építéselőkészítő munkák.
1.1 Járdabontás m3 m3 1 700,99 m3
1.2 Betonlapos burkolat visszabontása m3 m3 7,10 m3
1.3 Útburkolat bontása m3 m3 1 089,47 m3
1.4 Burkolat visszamarása új- és megmaradó burkolat határán m2 m2 31,00 m2
1.5 Élvágás a visszabontandó burkolatok határán fm fm 62,00 fm
1.6 Út- és járdaszegélyek elbontása fm fm 1 957,10 fm
1.7 Útburkolat felső rétegének bontása 10-12 cm vtg.-ban m3 m3 535,49 m3
1.8 Burkolatmarás nagyfelületen 3 cm vtg.-ban m3 m3 186,61 m3
1.9 Burkolt kapubejárók bontása m3 m3 129,51 m3
1.10 Csapadékcsatorna, átereszek bontása fm fm 488,80 fm
1.11 Csapadékcsatorna tisztítókanák, víznyelők elbontása db db 58,00 db
1.12 KRESZ-táblák visszabontása db db 14,00 db
1.13 Aszfaltozott parkolófelületek bontása 30 cm vtg.-ban m3 m3 739,96 m3
1.14 Földkitermelés tükörszintig útépítés, parkolók, járdák, szegélyek alatt m3 m3 2 034,47 m3
1.15 Földkitermelés a csapadékcsatorna és víznyelők alatt m3 m3 1 811,31 m3
1.16 Földvisszatöltés tükörszintig útépítés, parkolók, járdák, szegélyek alatt m3 m3 453,10 m3
1.17 Kitermelt föld, törmelék járműre rakása és elszállítása lerakóhelyre, 5 km-ig m3 m3 7 419,54 m3
1.18 Szakfelügyelet nap nap 30,00 nap
1.19 Forgalomterelés klt klt 9,00 klt
1.20 Fakivágás tuskóirtással db db 66,00 db
1.21 Meglévő fa kalodázás db db 110,00 db
1.22 Meglévő fa átültetés db db 261,40 db
1.23 Cserjeirtás m2 m2 550,30 m3
1.24 Gyepfelület eltávolítása m2 m2 1 953,60 m3
1.25. Építési munkák:
1. Buszpályaudvar 116,62 m2
2. Piactér: 164,0 m2
3. Napvédő tető: 138,36 m2
összesen 418,98 m2 bruttó alapterületű új építmény építése
Főbb munkák továbbá:
Beton térkőburkolat: 7 900 m2
Csapadékcsatorna építése vasbetoncsőből: 1 420 fm
Víznyelők építése: 235 db
Betonlapos folyóka építése 1 133 fm
Süllyesztett út-, és járdaszegélyek: 4 457 fm
Kiemelt szegély építése: 4 337 fm
Aszfaltburkolatok készítése: 947 m3
Gyepesítés fűmagszórással: 7 443 m2
A nyertes ajánlattevő feladata a tervezési fázist követően utólag felmerült közmű kiváltások tervezési feladata és költségviselése, mely költség külön nem számolható el jelen közbeszerzési eljárás keretében.
A jelen építési beruházás hatósági engedélyköteles. A részletes feladat meghatározást, az építményegyüttes funkcionalitását, tervezett felépítését, eszközeit, kapcsolatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, a kivitelezési dokumentáció valamint a jogerős építési engedély a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülnek.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével az árazatlan költségvetés nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni és érteni.
Helyesen:
Kivitelezési munkák ellátása: szegélyépítési munkálatok, blokklépcsők és vízarchitektúra építési munkálatai, burkolatépítési
munkálatok, berendezési tárgyak beépítése, buszváró építése, napvédő tető építése a közösségi téren, közösségi tér térburkolása, piactető, és új árusítóhelyek kivitelezése, zöldfelületek kialakítása, növények telepítése, parkok építése, utak és közművek felújítása, építése az érintett szakaszokon, bontás, tereprendezés, építmények építése (gépészeti munkák), szennyvíz alapszerelés, csapadékvíz elvezetés, elektromos és építéselőkészítő munkák. 1.1 Járdabontás m3 m3 1 700,99 m3 1.2 Betonlapos burkolat visszabontása m3 m3
7,10 m3 1.3 Útburkolat bontása m3 m3 1 089,47 m3 1.4 Burkolat visszamarása új- és megmaradó burkolat határán m2 m2 31,00 m2
1.5 Élvágás a visszabontandó burkolatok határán fm fm 62,00 fm 1.6 Út- és járdaszegélyek elbontása fm fm 1 957,10 fm 1.7
Útburkolat felső rétegének bontása 10-12 cm vtg.-ban m3 m3 535,49 m3 1.8 Burkolatmarás nagyfelületen 3 cm vtg.-ban m3 m3
186,61 m3 1.9 Burkolt kapubejárók bontása m3 m3 129,51 m3 1.10 Csapadékcsatorna, átereszek bontása fm fm 488,80 fm 1.11
Csapadékcsatorna tisztítókanák, víznyelők elbontása db db 58,00 db 1.12 KRESZ-táblák visszabontása db db 14,00 db 1.13
Aszfaltozott parkolófelületek bontása 30 cm vtg.-ban m3 m3 739,96 m3 1.14 Földkitermelés tükörszintig útépítés, parkolók, járdák,
szegélyek alatt m3 m3 2 034,47 m3 1.15 Földkitermelés a csapadékcsatorna és víznyelők alatt m3 m3 1 811,31 m3 1.16
Földvisszatöltés tükörszintig útépítés, parkolók, járdák, szegélyek alatt m3 m3 453,10 m3 1.17 Kitermelt föld, törmelék járműre rakása
és elszállítása lerakóhelyre, 5 km-ig m3 m3 7 419,54 m3 1.18 Szakfelügyelet nap nap 30,00 nap 1.19 Forgalomterelés klt klt 9,00 klt
1.20 Fakivágás tuskóirtással db db 66,00 db 1.21 Meglévő fa kalodázás db db 110,00 db 1.22 Meglévő fa átültetés db db 261,40 db
1.23 Cserjeirtás m2 m2 550,30 m3 1.24 Gyepfelület eltávolítása m2 m2 1 953,60 m3 1.25. Építési munkák: 1. Buszpályaudvar 116,62
m2 2. Piactér: 164,0 m2 3. Napvédő tető: 138,36 m2 összesen 418,98 m2 bruttó alapterületű új építmény építése Főbb munkák
továbbá: Beton térkőburkolat: 7 900 m2 Csapadékcsatorna építése vasbetoncsőből: 1 420 fm Víznyelők építése: 235 db Betonlapos
folyóka építése 1 133 fm Süllyesztett út-, és járdaszegélyek: 4 457 fm Kiemelt szegély építése: 4 337 fm Aszfaltburkolatok készítése:
947 m3 Gyepesítés fűmagszórással: 7 443 m2 A jelen építési beruházás hatósági engedélyköteles. A részletes feladat meghatározást,
az építményegyüttes funkcionalitását, tervezett felépítését, eszközeit, kapcsolatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, a
kivitelezési dokumentáció valamint a jogerős építési engedély a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülnek. A szerződés tárgya
által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével az árazatlan költségvetés nem hivatkozhat meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás
csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell
szerepeltetni és érteni.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/07/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 6
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A szerződés biztosítékai: A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
A következő helyett:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – késedelmet szenved, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A késedelembe esést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani vagy elállni attól, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni. A késedelmi kötbér kizárólag a véghatáridőre értelmezendő.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető.
A vállalkozási szerződésben rögzített bármely kötbér összegét az ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - az esedékes részszámla, valamint a végszámla összegéből jogosult visszatartani. Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincs, a kötbér összegét a nyertes ajánlattevő köteles az esedékes számla kiállítását követő 10 naptári napon belül az ajánlatkérőnek átutalni.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő megbízottjának, műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán, az ajánlatkérő által előírt határidőig – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – nem végzi el, úgy ajánlatkérőnek a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Jelentéktelennek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák minősülnek.
Kellékszavatosság:
A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal tartozik.
Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a vállalkozási szerződésben foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben ajánlatkérő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.
Jótállás:
A nyertes ajánlattevőt a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárását követően, az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerinti jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokra is figyelemmel megállapított - időpontjától számít a meghatározott 24 hónapon felül, nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő időtartam szerint.
Jóteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki.
Helyesen:
Késedelmi kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – késedelmet szenved, úgy a nyertes ajánlattevő a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni az ajánlatkérőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de legfeljebb 30 naptári napig. A késedelembe esést követő 30. nap után ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondási idő közbeiktatása nélkül felmondani vagy elállni attól, továbbá a teljesítés elmaradásából származó kárát a nyertes ajánlattevőtől követelni. A késedelmi kötbér kizárólag a véghatáridőre értelmezendő.
Meghiúsulási kötbér:
Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – meghiúsul, különösen, ha a nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelembe esik. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 30 %-a. Meghiúsulási kötbér igénylése esetén a teljesítés nem követelhető.
A vállalkozási szerződésben rögzített bármely kötbér összegét az ajánlatkérő - a Kbt. 135. § (6) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén - az esedékes részszámla, valamint a végszámla összegéből jogosult visszatartani. Amennyiben a számlából történő visszatartásra lehetőség nincs, a kötbér összegét a nyertes ajánlattevő köteles az esedékes számla kiállítását követő 10 naptári napon belül az ajánlatkérőnek átutalni.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékai:
Hibás teljesítési kötbér:
Amennyiben a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevő - az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő megbízottjának, műszaki ellenőrének kifogása, észrevétele, vagy felhívása ellenére - a jelentéktelennek nem minősülő hibák kijavítását legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás folyamán, az ajánlatkérő által előírt határidőig – olyan okból, amelyért a nyertes ajánlattevő felelős – nem végzi el, úgy ajánlatkérőnek a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. Jelentéktelennek a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibák minősülnek.
Kellékszavatosság:
A nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal tartozik.
Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák minősége a vállalkozási szerződésben foglalt előírásoknak, valamint a hatályban lévő építésügyi jogszabályok vonatkozó előírásainak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, úgy ajánlatkérő a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint választhat szavatossági igényei közül, így követelheti a munka kijavítását, vagy az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti. Ez utóbbi esetben ajánlatkérő az elvégzett munka ellenértékét a minőségcsökkenés arányában határozhatja meg.
Jótállás:
A nyertes ajánlattevőt a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárását követően, az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-ában foglaltak szerint 24 hónapos jótállási kötelezettség terheli, amelynek időtartama a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokra is figyelemmel megállapított - időpontjától kezdődik.
Jóteljesítési biztosíték:
Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/07/25 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/08/05 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
A Kbt. 56. § (4) bekezdése rögzíti, hogy: „Ha a tájékoztatást az ajánlatkérő nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni, vagy a kiegészítő tájékoztatással egyidejűleg a közbeszerzési dokumentumokat módosítja, az 52. § (4) és (5) bekezdése szerint kell eljárni.” Ajánlatkérő, a fentiekre tekintettel a Kbt. 55. § (1) bekezdése alapján módosította az ajánlati felhívás II.2.4), III.1.6) és IV.2.2) és IV.2.6) pontját; továbbá a közbeszerzési dokumentumokban ("IT-1111_KD_FINAL_MÓD") foglaltak, továbbá a műszaki dokumentáció (tervek, műleírások, engedélyek, árazatlan költségvetés) is módosul. A Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás megküldésével egyidejűleg (2019.07.19.) a Kbt. 55. § (2) bekezdése szerint a módosítási szándékról, valamint a módosító hirdetmény feladásáról egyidejűleg tájékoztatta azokat a gazdasági szereplőket, akik az ajánlatkérőnél az eljárás iránt érdeklődésüket jelezték. A Kbt. 52. § (4) és (5) bekezdésében rögzítetteknek, valamint a Kbt. 55. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlattételi határidő
meghosszabbításra kerül: A módosított ajánlattételi határidő: 2019. augusztus 5., 12:00 óra. A módosítások a közbeszerzési dokumentumban ("IT-1111_KD_FINAL_MÓD") korrektúrával látszanak.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben