Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2015/84
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2015.07.27.
Iktatószám:13304/2015
CPV Kód:79400000-8;79300000-7;73200000-4;79416200-5;79411000-8
Ajánlatkérő:Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Teljesítés helye:1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2015.09.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fejlesztéspolitika
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK09934
Postai cím: Fő u. út 44-50.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1011
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Merklné Szeiler Orsolya
Telefon: +36 17955334
E-mail: orsolya.szeiler.merklne@nfm.gov.hu
Fax: +36 17950129
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfm.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Fejlesztéspolitika
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése tárgyában
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés  
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés x
Szolgáltatási kategória száma 11
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
1011 Budapest, Fő utca 44-50.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó közvélemény-kutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, a dokumentációban részletezettek szerint, vállalkozási szerződés keretében.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:79400000-8
További tárgyak:79300000-7
73200000-4
79416200-5
79411000-8
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: nem
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre   egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Vállalkozási szerződés - a Magyar Kormány tevékenységét, illetőleg magas szintű állami döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó közvélemény-kutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok ellátása, valamint a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése tárgyában, a következő fő mennyiségekben, részajánlattételi lehetőség biztosítása nélkül.
1. Közvélemény-kutatás
A kormányzati stratégiai tevékenységet segítő szakpolitikai, stratégiai és politikai közvélemény-kutatások készítése az alábbi mennyiségekben és gyakorisággal, a negyedéves munkatervben foglalt határidők szerint:
a) havi 4 db, 800 fős CATI-módszerű szakpolitikai omnibusz lekérdezés
b) havi 1 db, 1000 fős, 20 perces személyes (PAPI) lekérdezés
c) havi 1 db, 1000 fős CATI-módszerű lekérdezés 15 perces kérdőíven
d) negyedévente 4 db, 1000 fős CATI-módszerű lekérdezés 15 perces kérdőíven
e) havi 1 db, 1000 fős, CATI-módszerű lekérdezés 30 perces kérdőíven
f) havi 8 db, 500 fős, CATI-módszerű lekérdezés 10 perces kérdőíven
2. Közvélemény-kutatással alátámasztott rendszeres szakpolitikai tanulmánykészítési tevékenység
A Magyar Kormány részére a napi szintű szakpolitikai döntéshozatalt stratégiai szempontból támogató, egyes szakpolitikai területek legfontosabb aktuális fejleményeit, dilemmáit havonta/negyedévente, nemzetközi kitekintéssel és hazai közvélemény-kutatással támogatott komplex módszertani megközelítéssel bemutató tanulmányok készítése az alábbi mennyiségekben és az ajánlatkérővel 3 hónapos ciklus(ok)ra előre egyeztetett témákban (tématerületeken), a negyedéves munkatervben foglalt határidők szerint:
a) havi 1 db szakpolitikai tanulmány honvédelem és biztonságpolitika területen
b) havi 1 db szakpolitikai tanulmány oktatáspolitika területen
c) havi 1 db szakpolitikai tanulmány rendvédelem és közbiztonság területen
d) havi 1 db szakpolitikai tanulmány szociálpolitika és ifjúságpolitika területen
e) havi 1 db szakpolitikai tanulmány külpolitika és nemzetközi kapcsolatok területen
f) havi 1 db szakpolitikai tanulmány közigazgatás és önkormányzatok területen
g) havi 1 db szakpolitikai tanulmány energiapolitika területen
h) havi 1 db szakpolitikai tanulmány egészségügy-politika területen
i) havi 1 db szakpolitikai tanulmány EU-s fejlesztéspolitika területen
j) havi 1 db szakpolitikai tanulmány infokommunikáció és hírközlés területen
k) negyedévente 1 db szakpolitikai tanulmány makrogazdasági területen
Terjedelem a havi rendszerességgel készülő tanulmányok esetében: legalább 60.000, legfeljebb 75.000 leütés.
Terjedelem a negyedéves rendszerességgel készülő tanulmányok esetében: legalább 75.000, legfeljebb 100.000 leütés.
3. Társadalomtudományi kutatással alátámasztott stratégiai tanulmánykészítés
A Magyar Kormány részére társadalomtudományi (különösen: szociológiai, közgazdaságtudományi, államtudományi és nemzetközi kapcsolatokra vonatkozó) kutatással alátámasztott stratégiai jellegű tanulmányok elkészítése, amelyek az előzetesen egyeztetett igények alapján az ajánlatkérő, illetőleg a Magyar Kormány számára kiemelkedően fontos szakpolitika dilemmákat dolgoznak fel nemzetközi kitekintéssel támogatott komplex módszertani megközelítéssel.
Mennyiség: évente 13 db, az ajánlatkérővel 9 hónapos ciklus(ok)ra előre egyeztetett témákban és menetrendben (a munkatervben foglalt határidők szerint), a következő szakpolitikai területek (tématerületek) valamelyikében:
- honvédelem és biztonságpolitika
- oktatáspolitika
- rendvédelem és közbiztonság
- szociálpolitika és ifjúságpolitika
- külpolitika és nemzetközi kapcsolatok
- közigazgatás és önkormányzatok
- energiapolitika
- egészségügy
- EU-s fejlesztéspolitika
- infokommunikáció és hírközlés
- makrogazdaság és gazdaságpolitika
Terjedelem: tanulmányonként legalább 400.000 leütés.
4. Szakpolitikai kutatással alátámasztott stratégiai tanácsadás
A Magyar Kormány számára az aktuális szakpolitikai tanácsadási szükségletek alapján, egyedi igénybejelentés alapján vállalt, óradíjas elszámolású, írásbeli tanácsadási dokumentumokkal alátámasztott tanácsadási tevékenység az alábbi szakpolitikai területeken (tématerületeken):
- honvédelem és biztonságpolitika
- oktatáspolitika
- rendvédelem és közbiztonság
- szociálpolitika és ifjúságpolitika
- külpolitika és nemzetközi kapcsolatok
- közigazgatás és önkormányzatok
- energiapolitika
- egészségügy
- EU-s fejlesztéspolitika
- infokommunikációs szakpolitika
- makrogazdaság és gazdaságpolitika
Mennyiség: legfeljebb 4920 szakértői óra/év, amely egy vagy több (összes) szakpolitikai terület (tématerület) vonatkozásában kerül megrendelésre.
5. Projektmenedzsment
A projektmenedzsment tevékenység célja a szolgáltatás során létrejövő termékekkel kapcsolatos projektmenedzsment feladatok elvégzése, azaz a szolgáltatáshoz kapcsolódó megrendelések befogadása, nyilvántartása, a teljesítés folyamatában az átláthatóság és a határidő-betartás biztosítása, az elkészült termékek eljuttatása az ajánlatkérő (megrendelő, illetőleg az általa kijelölt minisztériumok/kormányzati szervek részére, valamint az ajánlatkérői (megrendelői), illetőleg minisztériumi/kormányzati észrevételek, egyéni igények befogadásának, kezelésének és adminisztrálásának biztosítása, valamint ezek teljesítésének megszervezése azzal, hogy a nyertes ajánlattevő által biztosított projektmenedzsment szervezet elérhetőségét az év 365 napjában, 24 órás rendelkezésre állás mellett kell biztosítani.
A Kormány részére végzett tevékenységet megrendelőként az ajánlatkérő rendeli meg, illetőleg közvetíti a minisztériumi/kormányzati igényeket a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) felé és igazolja a teljesítést.
A fentiek teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) a jelen szerződés teljes időtartama alatt köteles rendelkezni a makrogazdasági kutatások végzését szolgáló olyan érvényes megállapodással, amely biztosítja számára valamely egyedi azonosításra alkalmatlan, egyedi adatokat tartalmazó állami adatbázishoz való hozzáférést, illetőleg amely biztosítja konkrét adókötelezettséggel vagy eljárási cselekménnyel kapcsolatba hozható adatok vagy legalább három egyedi azonosításra alkalmatlan elemből összevont összesített adatok elérését.
A nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell makrogazdasági elemzések elkészítéséhez szükséges modellel, amely alkalmas
- rövidtávú előrejelzés készítésére a főbb makrováltozók tekintetében (GDP, keresleti komponensek, kamatok, infláció, bérek, foglalkoztatottak);
- feltételes előrejelzés készítésére;
- potenciális GDP becslésre (az egyensúlyi növekedési pálya becslése, a kibocsátási rés meghatározása);
- hatástanulmányok készítésére (keresletoldali sokkok esetén);
- szcenárióelemzésre.
A szolgáltatással, illetőleg az egyes termékekkel összefüggő részletes elvárásokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 1 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 38 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 40 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) késedelmi, hibás teljesítési, illetve meghiúsulási kötbér fizetésére köteles az alábbiak szerint.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) a vállalkozási szerződés szerinti kötelezettségét határidőben nem teljesíti, illetve feladatainak teljesítésével olyan okból esik késedelembe, amelyért felelős, késedelmi kötbért köteles fizetni. [Ptk. 6:186. § (1)] A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett szolgáltatás eredményeként létrejövő termékre vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj (egységdíj) 1 %-a naponként (a késedelem megszűnésének napjáig), de összesen legfeljebb a késedelemmel érintett szolgáltatás eredményeként létrejövő termékre vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj (egységdíj) 10 %-a, a teljes hónap tekintetében. Amennyiben a fizetendő késedelmi kötbér eléri a maximális mértéket (vállalkozási díj (egységdíj) 10 %-át), Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Amennyiben a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) a vállalkozási szerződés szerinti kötelezettségét hibásan teljesíti (így különösen akkor, ha a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) által nyújtott szolgáltatás olyan okból nem felel meg az ajánlati felhívásban vagy az ajánlattételi dokumentációban meghatározott feltételeknek vagy az ajánlat részeként benyújtott módszertannak vagy minta-kérdőív/minta-tanulmány tervezeteknek amelyért felelős), hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. [Ptk. 6:186. § (1)] A hibás teljesítési kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás eredményeként létrejövő termékre vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj (egységdíj) 1 %-a naponként (a hiba kijavításának időpontjáig), de összesen legfeljebb a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás eredményeként létrejövő termékre vonatkozó általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj (egységdíj) 10 %-a, a teljes hónap tekintetében. Amennyiben a fizetendő hibás teljesítési kötbér eléri a maximális mértéket (vállalkozási díj (egységdíj) 10 %-át), Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.
Amennyiben a nyertes ajánlattevővel (szerződést teljesítő vállalkozóval) kötött vállalkozási szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) felelős, úgy a nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) meghiúsulási kötbért köteles fizetni az ajánlatkérő (megrendelő) részére. [Ptk. 6:186. § (1)] A meghiúsulási kötbér mértéke a nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) fizetendő/fizetett, a rendszeres havi szolgáltatások általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díjai (egységdíjai) összegének a tízszeresével megegyező összeg.
Ajánlattevő előleg igénylése esetén az előleg visszafizetésének biztosítékaként köteles az igényelt előleggel megegyező mértékű előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani. Az előleg-visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint a következő módok valamelyikével, a nyertes ajánlattevő (az ajánlattevőként szerződő fél) választása szerint:
(1) az ajánlatkérő javára szóló azonnali beszedést (inkasszót) lehetővé tevő, feltétel nélküli felhatalmazó nyilatkozat biztosításával az ajánlattevő valamennyi pénzintézeti számlájára vonatkozóan (pénzintézeti számlá(ka)t érintő változás esetén bejelentési kötelezettség mellett),
(2) az ajánlatkérő bankszámlájára történő óvadékként történő befizetéssel (utalással),
(3) az ajánlatkérő javára szóló bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával,
(4) az ajánlatkérő javára szóló banki készfizető kezesség biztosításával,
(5) az ajánlatkérő javára szóló biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel,
(6) garanciaszervezet által vállalt kezességgel.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában előleg igénylése esetén a választott előleg-visszafizetési biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatában nyilatkoznia kell [Kbt. 126. § (5)].
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (szerződést megerősítő biztosítékok) részletes szabályait az ajánlattételi dokumentáció részeként a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő rendelkezik a szerződés teljesítését biztosító anyagi fedezettel.
Ajánlatkérő a negyedéves és éves gyakoriság szerint meghatározott termékekre vonatkozóan előleget biztosít, legfeljebb a szolgáltatás eredményeként létrejövő termékre vonatkozó, általános forgalmi adó nélkül számított vállalkozási díj (egységdíj) 10 %-os mértékéig, az ajánlati felhívás III.1.1) pontjában meghatározott előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátása mellett, előlegbekérő alapján. Előleg igénylése esetén az előleg a teljesítést követően, a szolgáltatás eredményeként létrejövő termékre vonatkozó vállalkozási díjba (egységdíjba) kerül beszámításra.
A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) havonta jogosult számlát kiállítani, a tényleges teljesítés alapján azzal, hogy az ajánlatkérő (megrendelő) és a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) az időszaki teljesítésre vonatkozóan (havi, negyedéves és éves) a tárgyidőszakot követő 5. napig teljesítési jegyzőkönyvben rögzíti a tárgyidőszakban elvégzett feladatokat és teljesített tanácsadói tevékenységet. A nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) a havi teljesítési jegyzőkönyvben beszámol a negyedéves és éves időszaki feladatok szerződés szerint elvégzett teljesítéséről is, amelynek ellenértékére jogosult a havi elszámolás során. A teljesítés(ek) igazolása az előbbiek szerint havonta, a Kbt. 130. § (1) bekezdés szerint történik.
A számla (számlák) ellenértékét az ajánlatkérő (megrendelő) a teljesítést követően havonta utólag, a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla (számlák) ellenében, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, illetőleg a Kbt. 130. § (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, a számla (számlák) kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.
Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. § (1) és (2) bekezdései szerinti késedelmi kamatok és behajtási költségátalány érvényesek.
A fizetés feltétele a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ban foglaltak teljesítése.
A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat az ajánlattételi dokumentáció, illetőleg az annak részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (Kbt. 27. § (2)).
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Az eljárásban nem lehet továbbá ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok fennállnak.
Az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjaiban szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be. Ugyancsak kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről (részükről) a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén minden ajánlattevő külön-külön), a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. §-i szerint köteles igazolni, illetve nyilatkozni arról, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő tekintetében az ajánlattevő köteles nyilatkozni az ajánlatban arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő sem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjai szerinti kizáró okok hatálya alá (Kbt. 58. § (3)).
A kizáró okok igazolására ajánlattevőknek az ajánlati felhívás VI.5) pontja szerinti feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat(ok)at kell benyújtaniuk.
A kizáró okok hatálya alatt nem állás igazolása tekintetében a Közbeszerzési Hatóság által közzétett útmutató(k)ra (Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. szám (V. 16.), illetve 2012. évi 61. szám (VI. 1.)) tekintettel kell eljárni.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolható:
P1) az előző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (magas szintű állami döntéshozatalt előkészítő és/vagy közvetlen kormányzati területen megvalósuló szakpolitikai tanácsadás és/vagy szakpolitikai tanulmányok készítése az ajánlati felhívás II.2.1) pont 3-4. alpontja szerinti tématerülete(ke)n) általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozat benyújtása attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. [Kbt. 55. § (1) d) és 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) c)]
Amennyiben az ajánlattevő a fentiek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, akkor alkalmazandó a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése.
Azokban az esetekben, amelyekben a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke bizonyítja, hogy az ajánlattevő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő a fenti igazolási módok helyett elfogadja az ajánlattevő(k) tekintetében a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást, figyelemmel az ajánlati felhívás VI.3.4) pontjában foglaltakra is [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (5)].
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági szempontból:
P1) ha a közbeszerzés tárgya szerinti szolgáltatások (magas szintű állami döntéshozatalt előkészítő és/vagy közvetlen kormányzati területen megvalósuló szakpolitikai tanácsadás és/vagy szakpolitikai tanulmányok készítése az ajánlati felhívás II.2.1) pont 3-4. alpontja szerinti tématerülete(ke)n) nyújtásából származó nettó árbevétele az előző három üzleti évben összességében nem érte el az 1.000.000.000,- Ft összeget.
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő a teljes árbevétel tekintetében nem határoz meg alkalmassági minimumkövetelményt.
A P1) pontban megjelölt alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlattevő kapacitás biztosító szervezetre támaszkodva is megfelelhet [Kbt. 55. § (5), (6) c)].
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 55. § (4)].
Az Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés szempontjából releváns egyes fogalmakat az ajánlati felhívás VI.3.9) pont ötödik francia bekezdésében határozta meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható:
M1) Az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) teljesített, az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében előírt szolgáltatások bemutatásával, megjelölve a szerződést kötő másik fél (megrendelő) nevét, címét, elérhetőségét, kapcsolattartó megnevezését, az ellenszolgáltatás összegét, a szolgáltatás műszaki tartalmát olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés megállapítható legyen (e körben az M1.2) és M1.3) alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában annak megjelölésével, hogy a nyújtott szolgáltatás milyen nyelven valósult meg (több nyelv esetén a nyújtott szolgáltatás során létrejött termékekre (azok karakterszámára) vonatkozóan a százalékos megoszlás megjelölésével), illetve hogy a teljesítés mely tématerület(ek)re vonatkozott), a teljesítés helyét és idejét (a szolgáltatás időpontjának kezdetét és befejezését (év, hó, nap) megjelölésével) és hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) a), figyelembe véve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (1)-(2) bekezdésben foglaltakat is azzal, hogy a referencia igazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a referencia bemutatása tekintetében előírt adatokat kell tartalmaznia]
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben olyan referencia (referenciák) kerül(nek) bemutatásra, amelye(ke)t az ajánlattevő projekttársaság vagy konzorcium tagjaként teljesített, úgy az adott referenciát a projekttársaság vagy konzorcium mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt. [Kbt. 129. § (7)]
Ajánlatkérő ugyancsak felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a nyertes közös ajánlattevőként teljesített referencia igazolás, vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást, vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (6)]
M2) A teljesítésbe bevonni kívánt szakember(ek) megnevezésének, végzettségének és szakmai tapasztalatuk ismertetésével (az igénybe venni kívánt szakember(ek) vonatkozásában a végzettségüket és nyelvtudást (amennyiben az adott szakember tekintetében releváns) igazoló dokumentumok másolatának, saját kezűleg aláírt önéletrajzának - benne a gyakorlati időszak kezdetének és időtartamának megjelölésével - és saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolásával). [Kbt. 55. § (1) a); 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (3) d)]
A szakemberek önéletrajzát olyan részletességgel szükséges összeállítani, hogy abból egyértelműen kiderüljön az alkalmassági követelményeknek való megfelelés az elvárt szakmai tapasztalatot illetően (amennyiben az adott szakember tekintetében releváns).
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatban megjelölt szakembereket kötelező a szerződés teljesítése során a teljesítésbe bevonni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai szempontból, ha
M1) az ajánlati felhívás feladásától visszaszámított három évben (36 hónapban) összességében nem rendelkezik a következő szolgáltatási referenciákkal:
M1.1) 2 darab, referenciamunkánként legalább 6 alkalommal, havonta egyenként legalább 1000 fős mintán CATI rendszerben elvégzett közvélemény-kutatási referenciákkal, összességében legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 180.000.000,- Ft értékben, amelyek közül legalább 1 darab magas szintű állami döntéshozatalt előkészítő és/vagy közvetlen kormányzati területen valósult meg, legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 80.000.000,- Ft értékben,
M1.2) 1 darab, a nyújtott szolgáltatás során létrejött termékekre (azok karakterszámára) vonatkozóan legalább 75 %-ban magyar nyelven megvalósult és/vagy magyarországi folyamatok feldolgozására irányuló magas szintű állami döntéshozatalt előkészítő és/vagy közvetlen kormányzati területen, az ajánlati felhívás II.2.1) pont 3-4. alpontja szerinti tématerülete(ke)n megvalósuló szakpolitikai tanácsadás tárgyú referenciával, legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 600.000.000,- Ft értékben, amelyből legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 75.000.000,- Ft értékű tanácsadás egyetlen/ugyanazon tématerületen valósult meg;
M1.3) 1 darab, a nyújtott szolgáltatás során létrejött termékekre (azok karakterszámára) vonatkozóan legalább 75 %-ban magyar nyelven megvalósult és/vagy magyarországi folyamatok feldolgozására irányuló magas szintű állami döntéshozatalt előkészítő és/vagy közvetlen kormányzati területen, az ajánlati felhívás II.2.1) pont 3-4. alpontja szerinti tématerülete(ke)n megvalósuló szakpolitikai tanulmányok készítése tárgyú referenciával, legalább nettó (általános forgalmi adó nélkül számított) 200.000.000,- Ft értékben, amely teljesítetés során 2 tématerületen a szakpolitikai tanulmánykészítés havi rendszerességgel, egyenként legalább 12 egymást követő alkalommal (hónapban) valósult meg, valamint további 1 tématerületen a szakpolitikai tanulmánykészítés negyedéves rendszerességgel, legalább 4 egymást követő alkalommal (negyedévben) valósult meg;
M2) nem vonja be a teljesítésbe a következő szakembereket, akik az alábbi szakmai képzettséggel és/vagy szakmai tapasztalattal rendelkeznek:
M2.1) 1 fő szakember (közvélemény-kutatási vezető szakember), aki rendelkezik
- felsőfokú magyar nyelvtudással (amennyiben az adott szakember nem magyar anyanyelvű),
- felsőfokú (legalább BA) közgazdasági végzettséggel és
- legalább 3 éves szakmai tapasztalattal közvélemény és/vagy piackutatási projektek vezetésében, illetve piackutatási tevékenység közvetlen végzésében;
M2.2) 1 fő szakember (nemzetközi kapcsolatok szakértő), aki rendelkezik
- felsőfokú magyar nyelvtudással (amennyiben az adott szakember nem magyar anyanyelvű) és
- felsőfokú (legalább BA) nemzetközi kapcsolatok szakértő végzettséggel,
- felsőfokú angol nyelvtudással, valamint az alábbi idegen nyelvek legalább egyikének felsőfokú ismeretével: német, francia, spanyol, orosz, lengyel, arab vagy kínai,
- legalább 1 éves szakmai tapasztalattal a közbeszerzés tárgya szerinti magas szintű állami döntéshozatalt támogató és/vagy közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó tevékenységekben (tanácsadás és/vagy tanulmánykésztítés),
M2.3) 3 fő szakember (közvélemény-kutatási szakemberek), akik külön-külön rendelkeznek
- felsőfokú magyar nyelvtudással (amennyiben az adott szakember nem magyar anyanyelvű),
- felsőfokú (legalább BA) szociológus végzettséggel és
- legalább 3 éves szakmai tapasztalattal közvélemény és/vagy piackutatási tevékenység közvetlen végzésében,
- közülük legalább 3 fő rendelkezik legalább 2 éves, magas szintű állami döntéshozatalt támogató és/vagy közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó, előbbiek szerinti szakmai tapasztalattal is,
M2.4) 2 fő szakember (gazdaságpolitikai szakértők), akik külön-külön rendelkeznek
- felsőfokú magyar nyelvtudással (amennyiben az adott szakember nem magyar anyanyelvű),
- felsőfokú (legalább BA) közgazdasági végzettséggel,
- legalább középfokú angol nyelvtudással,
- legalább 2 éves magas szintű állami döntéshozatalt támogató nemzetközi gazdaságfejlesztési és/vagy makrogazdasági és/vagy gazdaságpolitikai tárgyú szakpolitikai tanulmányok készítésére irányuló szakmai tapasztalattal;
M2.5) 1 fő szakember (energiapolitikai szakértő), aki rendelkezik
- felsőfokú magyar nyelvtudással (amennyiben az adott szakember nem magyar anyanyelvű),
- felsőfokú (legalább BA) végzettséggel és
- legalább 2 éves magas szintű állami döntéshozatalt támogató energetikai tárgyú szakpolitikai tanulmányok készítésére irányuló szakmai tapasztalattal;
M2.6) 3 fő szakember (társadalompolitikai szakértők), akik külön-külön rendelkeznek
- felsőfokú magyar nyelvtudással (amennyiben az adott szakember nem magyar anyanyelvű),
- felsőfokú (legalább BA) szociológus végzettséggel és
- legalább 2 éves magas szintű állami döntéshozatalt támogató társadalompolitikai és/vagy szociálpolitikai és/vagy ifjúságpolitikai tanácsadásban szerzett szakmai tapasztalattal;
M2.7) 3 fő szakember (politikai elemzők), akik külön-külön rendelkeznek
- felsőfokú magyar nyelvtudással (amennyiben az adott szakember nem magyar anyanyelvű),
- felsőfokú (legalább BA) politológus végzettséggel és
- egyikük legalább 3 éves, míg a másik két szakember legalább 1 éves politikai elemzői szakmai tapasztalattal,
- legalább 2 fő rendelkezik legalább középfokú angol nyelvtudással.
Ugyanaz a szakember több pozícióra is jelölhető, de az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében legalább 10 fő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakembert kell az ajánlatban bemutatni.
Az M1) és M2) pontokban megjelölt alkalmassági minimumkövetelményeknek az ajánlattevő kapacitás biztosító szervezetre támaszkodva is megfelelhet [Kbt. 55. § (5), (6) a), b)].
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek [Kbt. 55. § (4)].
Az Ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelmény(ek)nek való megfelelés szempontjából releváns egyes fogalmakat az ajánlati felhívás VI.3.9) pont ötödik francia bekezdésében határozta meg.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét igen

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
1. Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlat (a vállalkozási díjak (egységdíjak) összege az ajánlati felhívás II.2.1) pont 1., 2., 3., 5. alpont szerinti feladatokra vonatkozóan - nettó Ft)45
2. Vállalkozói díjra vonatkozó ajánlat (szakértői óradíj az ajánlati felhívás II.2.1) pont 4. alpont szerinti feladatokra vonatkozóan - nettó Ft/szakértői óra)15
3. A II.2.1) pont 1.a), 1.b), 1.c) alpontja szerinti tevékenységek végzésére vonatkozó módszertan és II.2.1) pont 1.a) és 1.c) alpontja szerint mintakérdőív(ek) értékelése az alábbi alszempontok szerint24
3.1 A II.2.1) pont 1.a), 1.b), 1.c) alpontja szerinti tevékenységek módszertanának leírása10
3.2 CATI-módszerű szakpolitikai omnibusz lekérdezés mintakérdőívének szakmai minősége7
3.3 CATI-módszerű 15 perces közvéleménykutatás mintakérdőívének szakmai minősége7
4. A II.2.1) pont 2., 3. alpontjai szerinti tevékenységek végzésére vonatkozó minta-tanulmány(ok) szakmai minőségének értékelése az alábbi alszempontok szerint16
4.1 Energiapolitikai témájú havi szakpolitikai mintatanulmány szakmai minősége8
4.2 Ifjúságpolitikai témájú stratégiai szakpolitikai mintatanulmány szakmai minősége8
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2015/09/07 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2015/09/07 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2015/09/07 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: ENYD - Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. (ajánlatkérő nevében eljáró szervezet), 1015 Budapest, Toldy Ferenc u. 80., II. tárgyaló
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Ajánlatkérő képviselői, ajánlattevők, az általuk meghívott személyek. [Kbt. 62. § (2)]
Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe, valamint azok a főbb számszerűsíthető adatok, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerülnek (jelen eljárásban: az ajánlati ár (a vállalkozási díjak (egységdíjak) összege az ajánlati felhívás II.2.1) pont 1., 2., 3., 5. alpont szerinti feladatokra vonatkozóan, illetőleg szakértői óradíj az ajánlati felhívás II.2.1) pont 4. alpont szerinti feladatokra vonatkozóan). [Kbt. 62. § (3)]
Ajánlatkérő az ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a közbeszerzés becsült értékét és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét. [Kbt. 62. § (4)]
Az ajánlatok bontásán az ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti személy - kérésére - azonnal betekinthet a felolvasólapba. [Kbt. 62. § (6)]
Ajánlatkérő a bontásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a bontástól számított öt napon belül megküld az ajánlattevőknek. [Kbt. 62. § (7)]

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
VI.3.1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattételi dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak a fentiek szerint át kell vennie (az ajánlattételi dokumentáció előbbiek szerinti átvétele az eljárásban való részvétel feltétele). A dokumentáció másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a dokumentációt az egyik ajánlattevő átveszi [Kbt. 49. § (6)].
A dokumentációt az Ajánlatkérő kizárólag elektronikus úton bocsátja rendelkezésre (adja át vagy küldi meg) Ajánlattevő részére, elektronikus adathordozón, az ajánlattételi dokumentáció megküldésére irányuló kérelem kézhezvételétől számított két munkanapon belül, vagy a dokumentáció átvehető személyesen az Ajánlatkérő A melléklet II. pontjában címén minden munkanapon 9.00-16.00 óra között (az ajánlattétel lejártának napján 9.00-10.00 óra között). A dokumentáció elektronikus megküldése kérhető e-mail-ben az iroda@enyd.hu címen, illetve postai megküldése kérhető (Kbt. 50. § (3) bekezdés).
VI.3.2) Hiánypótlás
Hiánypótlásra ajánlatkérő a Kbt. 67. § -ában foglaltak szerint biztosít lehetőséget azzal, hogy nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.
VI.3.3) Az ajánlathoz csatolni szükséges az egyéb előírt dokumentumokon kívül
- Felolvasólapot a Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkkal.
- Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által meghatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, úgy az előbbieken túl teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást (is) kell csatolni, illetőleg csatolni kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet. 7. §) eredeti vagy egyszerű másolati példányát. Amennyiben az ajánlattevőnél (közös ajánlattevőknél) nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy az ajánlatban csatolandó az erre vonatkozó (nemleges) nyilatkozat (a nyilatkozatmintát az ajánlattételi dokumentáció nem tartalmazza).
- Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60. § (3)].
- A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerinti nyilatkozatot, amelyben nyilatkoznia kell arról is, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
- A Kbt. 40. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (az ajánlattevő az ajánlatában jelölje meg a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni, valamint az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni), nemleges nyilatkozat is csatolandó,
- Közös ajánlattevők esetén a felelősségi hatásköröket bemutató együttműködésről szóló megállapodást, illetve a közös ajánlattevők nyilatkozatát arról, hogy közülük melyik ajánlattevő a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselő, akit a Kbt. 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint megjelölnek. Az együttműködési megállapodásnak tartalmaznia kell a közös ajánlattevők szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalási nyilatkozatát.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 26. § alkalmazására, amely szerint abban az esetben, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen azzal, hogy egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből
- Az ajánlattételi dokumentáció és az esetleges kiegészítő tájékoztatások átvételéről szóló igazolások másolatát.
- Ajánlattevő csatolja az Ajánlatkérő által az ajánlattételi dokumentációban megadott táblázat szerinti részletes, vállalkozási díjra (egységdíjakra) és szakértői óradíjakra vonatkozó árajánlatát.
- Ajánlattevő az ajánlathoz csatolja a tevékenysége végzésére vonatkozó, az ajánlati felhívás II.2.1) pont 1. alpontja szerinti alábbi, megjelölt tevékenységek végzésére vonatkozó módszertan leírását és a II.2.1) pont 1. alpontja szerinti, külön megjelölt minta-kérdőíveket, valamint a II.2.1) pont 2., 3. alpontjai szerinti alábbi, megjelölt tevékenységek végzésére vonatkozó minta-tanulmányokat (szakmai ajánlat) a következőkre vonatkozóan.
Az ajánlati felhívás II.2.1) pont 1.a), 1.b), 1.c) alpontjai szerinti kutatások végzésére irányuló módszertanra vonatkozó szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell egy komplex kutatási tervet a lekérdezések szakmai minőségére, amelynek elemei (3.1. bírálati alszempont):
• az alkalmazott módszertan részletes bemutatása, beleértve a mintavételt, a kiválasztás módját, a reprezentativitás szintjét, az adatfelvételi protokoll leírását;
• a kutatásokra vonatkozó munkafolyamatok és időzítés/ütemezés részletes bemutatása (folyamatábrával);
• a kutatások során alkalmazott minőségbiztosítási módszerek bemutatása;
• CATI-módszerű szakpolitikai omnibusz lekérdezés (1. a) alpont) és a CATI-módszerű 15 perces közvéleménykutatás (1.c) alpont) szakmai minőségére vonatkozóan egy-egy mintakérdőív, amely részletesen bemutatja a kérdőívek fontos részelemeit, szerkezetét és a kutatási outputba való beépülésének módját.
Az ajánlati felhívás II.2.1) pont 1.a) és 1.c) alpontjai szerinti kutatások végzéséhez felhasznált kérdőív mintára vonatkozó szakmai ajánlatnak tartalmaznia kell:
a) A CATI módszerű szakpolitikai omnibusz kutatás (1.a) szerint) kérdőív esetében (3.2. bírálati alszempont):
• az egyes témák szerint strukturált kérdéssor
• megfelelő mélységű szociodemográfiai kérdésblokk
• megfelelő mélységű pártpreferencia, illetve választási részvételi szándékot mérő kérdésblokk
• megfelelő mélységű politikai attitűdöket felmérő kérdésblokk
• megfelelő mélységű kormány és tevékenységének megítélése
b) Az 1000 fős CATI módszerű lakossági kutatás (1.c) alpont) kérdőív esetében (3.3. bírálati alszempont):
• az adott téma szerint strukturált kérdéssor
• megfelelő mélységű szocio-demográfiai kérdésblokk
• az aktuális kormányzati stratégiai folyamatok feltérképezése
• megfelelő mélységű pártpreferencia, illetve választási részvételi szándékot mérő kérdésblokk
• megfelelő mélységű politikai attitűdöket felmérő kérdésblokk
• megfelelő mélységű kormány és tevékenységének megítélése
Az ajánlati felhívás II.2.1) pont 2. alpontja szerinti minta-tanulmányt energiapolitika témakörben, a rendszeres havi szakpolitikai tanulmány tekintetében előírt elvárásoknak megfelelően kell elkészíteni az ajánlati felhívás megjelenésének naptári hónapjára vonatkozóan (4.1. bírálati alszempont). A minta-tanulmány tervezet azonos mélységű az ajánlattevő által megfelelőnek tartott szakmai tartalommal és figyelembe veszi a módszertanban leírtakat.
Az energetikai minta-tanulmány struktúrája leképezi a szakpolitikai tanulmányt, a mintafeladat két részből áll, egy piacelemző és egy tanulmányi részből.
• Első rész - állandó monitoring: Energiapiaci változások elemzése
A mintafeladat első részében kerüljenek bemutatásra az energetika egyik részpiacának tárgyidőszakra vonatkozó változása.
• Második rész - eseti kutatás
A mintafeladat második részében a vizsgált szakpolitikák szempontjából kiemelt jelentőségű egyedi szaktéma (szaktémák) részletes kibontására kerül sor.
Az ajánlati felhívás II.2.1) pont 3. alpontja szerinti minta-tanulmányt ifjúságpolitika témakörben kell elkészíteni az ajánlattételi határidő napjáig bezárólag megjelent források alapján (4.2. bírálati alszempont). A minta-tanulmány tervezet azonos mélységű az ajánlattevő által megfelelőnek tartott szakmai tartalommal. A tanulmány formai jellemzői az ajánlattételi dokumentációban kerültek meghatározásra (akadémiai szintű dolgozatokkal szemben támasztott követelményeknek).
A módszertanra és kérdőívekre vonatkozó szakmai ajánlat nem haladhatja meg - termékenként és módszertani leírásonként - a bruttó 10.000 karakter terjedelmet (5 oldal) terjedelmet, a kérdőív mintára vonatkozó szakmai ajánlatnak legfeljebb 15 (CATI-lekérdezés) illetve 20 (omnibusz) perces kérdésfelvételt lehetővé tevőnek kell lennie, illetőleg a minta-tanulmányok közül a a II.2.1) pont 2. alpontja szerinti minta-tanulmány terjedelme nem haladhatja meg a bruttó 20.000 karakter (10 oldal) terjedelmet, míg a II.2.1) pont 3. alpontja szerinti minta-tanulmány terjedelme nem haladhatja meg a bruttó 40.000 karakter (20 oldal) terjedelmet azzal, hogy amennyiben ezen megjelölt terjedelmet meghaladó szakmai ajánlatok kerülnek benyújtásra, úgy az ajánlatkérő az előírt terjedelmet meghaladó tartalmat az értékelés során nem veszi figyelembe. Az előbbiek ellenőrizhetősége érdekében az ajánlatkérő előírja, hogy a szakmai ajánlatok szerkeszthető formában (is) kerüljenek benyújtásra.
VI.3.4) Minősített ajánlattevők jegyzéke
Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét, hogy a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 18. §-ban a minősített ajánlattevők jegyzéke tekintetében meghatározottakhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevők gazdasági és pénzügyi, valamint a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeit, azok igazolását az alábbiak szerint. [310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4)].
Ajánlati felhívás III.2.2) szerinti feltételek P1) pontja, valamint az ajánlati felhívás III.2.3) szerinti feltételek M1) és M2) pontjai.
VI.3.5) Az ajánlatra vonatkozó formai előírások
Az ajánlatot a következő formai követelmények szerint kell benyújtani. [Kbt. 60. § (1)]
Az ajánlatot tartalomjegyzékkel, keltezéssel, folyamatos oldal sorszámozással ellátva az ajánlattevő(k) aláírásra jogosultak által cégszerűen aláírva, azaz olyan személy(ek), aláírásával ellátva, aki(k) szerepel(nek) a cégkivonatban, aláírási címpéldányon, vagy aláírás-mintán, vagy meghatalmazással rendelkez(nek) ahhoz, hogy az ajánlattevő nevében eljárhat(nak) (a meghatalmazást az ajánlathoz csatolni szükséges) kell benyújtani.
Az ajánlatokat zárt csomagban kell benyújtani. A csomagoláson fel kell tüntetni az eljárás tárgyát („Ajánlat - szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint tanulmánykészítési feladatok elvégzése”), az ajánlattevő megnevezését, illetőleg figyelmeztetést, hogy „az ajánlat csak az ajánlattételi határidő időpontjában bontható fel!”.
Az ajánlatokat 1 papír alapú és az eredeti aláírt papír alapú példánnyal mindenben megegyező 1 db elektronikus példányban (például pdf formátumban, illetve a VI.3.3) pontban foglaltak szerinti ajánlati részek tekintetében szerkeszthető (például MS word) formátumban is) kell benyújtani. Eltérés esetén az aláírt papír alapon benyújtott eredeti példány az irányadó. Az ajánlat aláírt papír alapú eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen; az ajánlat eredeti példányát oldalszámozással kell ellátni olyan módon, hogy az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen azzal, hogy elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet, a címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni - az Ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni; az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, amely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak; az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
Az ajánlat elektronikus példányát jelszó nélkül olvashatóan kell elkészíteni és benyújtani, és az eredeti példányú ajánlatról készített, nem módosítható .pdf file formátumú fájl(oka)t kell tartalmaznia.
Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ide értve a védett ismeretet is) [Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:47. §] tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, és azokat az ajánlatban lehetőleg elkülönítetten elhelyezni, hogy azok az információs önrendelkezési jogról es az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)-(3) bekezdése szerinti elemeket (Kbt. 80. § (1)).
VI.3.6) Az igazolások benyújtásának formája és nyelve
Az ajánlat eredetiként megjelölt példányában valamennyi benyújtandó dokumentumot eredetiben vagy egyszerű másolatban is be lehet nyújtani [Kbt. 36. § (3)] azzal, hogy az ajánlat Kbt. 61. § (1) bekezdése szerint benyújtott eredeti, papír alapú példányának a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozat, továbbá minden olyan dokumentum, amely valamely követelés alapjául szolgál, az eredeti példányát kell tartalmaznia.
Az ajánlatkérő jogosult az ajánlatban benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében más állami szervtől vagy gazdasági szereplőtől információt kérni [Kbt. 58. § (4)].
Az ajánlat benyújtásának nyelve az ajánlati felhívás IV.3.6) pontja szerint a magyar. Az ajánlatkérő kizárja, hogy magyar nyelven kívül más nyelven is benyújtásra kerüljön az ajánlat.
Nem magyar nyelvű dokumentum csatolása esetén az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak ajánlattevő általi felelős (nem hiteles magyar nyelvű) fordítását is be kell nyújtani, amelynek egyezőségét (teljes szöveghűségét) cégszerű aláírással kell igazolni [Kbt. 36. § (3)]. Az ajánlattevő általi felelős fordítás az idegen nyelvű dokumentumok magyar nyelvre történő fordításának egyik, de nem kizárólagos módja.
VI.3.7) Ajánlati biztosíték előírása
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek mértéke 15.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlattételi határidőig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 10032000-00290737-50000005 számú fizetési számlájára történő befizetésével, bank vagy biztosító által vállalt garancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlat eredeti példányához csatolni kell a banki vagy biztosítói garancia eredeti példányát, a biztosítási szerződés alapján kiállított eredeti kötelezvényt, vagy átutalás esetén az átutalási bizonylat eredeti vagy egyszerű másolati példányát azzal, hogy az igazolás lehetőség szerint szerepelnie kell az eljárás TED vagy KÉ számának. [Kbt. 59. § (1)-(2); 36. § (3)]
A biztosíték visszafizetésére a Kbt. 59. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezések irányadók. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk azzal, hogy az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg [Kbt. 25. § (5)].
VI.3.8) Az ajánlatok értékelésének módszere
Az értékelés során adható pontszám valamennyi részszempont és alszempont esetén: 1-10.
Az Ajánlatkérő az 1. és 2. részszempontokat olyan módon értékeli, hogy a legjobb (legalacsonyabb) ajánlati tartalmi elemre a maximális, a többi ajánlatra pedig arányosan kevesebb pontszámot, de legalább a minimális pontszámot adja, az értékarányosítás (fordított arányosítás) módszere szerint.
Ajánlatkérő a 3. és 4. részszempontokat és azok alszempontjait a sorbarendezés (értékelési) módszerével értékeli. Az ajánlatkérő a 3. és 4. részszempont és azok alszempontjai tekintetében a dokumentációban meghatározta azokat a szakmai követelményeken alapuló szempontokat (kérdéseket), amelye(ke)t az ajánlatkérő saját vagy független szakember(ek)/szakmai zsűri bevonásával értékel, és amelyek alapján a szakmai ajánlatokat sorba rendezi. Az elért helyezések pontszámokká történő átalakítása során az ajánlatkérő a relatív arányosítás módszerét alkalmazza, az így kapott pontszámokat kell az adott részszemponthoz rendelt súlyszámmal megszorozni.
Ajánlatkérő a pontszámokat - törtek esetén, ahol ez értelmezhető - két tizedes jegyre kerekíti.
Ajánlatkérő jelzi, hogy valamennyi részszempont tekintetében az ajánlattételi dokumentációban közli azokat, a Közbeszerzési Hatóság összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról szóló útmutatójával (Közbeszerzési Értesítő 2012. évi 61. szám, 2012. VI. 1.) összangban álló képleteket, amelyeket az értékelési pontszámok kiszámítása során alkalmazni fog.
Ajánlatkérő valamennyi, számszerűsíthető értékkel kifejezhető részszempont tekintetében a megajánlásokat legfeljebb kettő tizedes jegy pontossággal kéri meghatározni, illetve amennyiben kerekítés szükséges, akkor a kerekítést az előbbiekre figyelemmel kéri elvégezni, a kerekítés általános matematikai szabályai szerint.
VI.3.9) Egyéb információk
- Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdésére figyelemmel tájékozódnia kell a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni. Az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől az ajánlattevő megfelelő tájékoztatást kaphat.
- Az Ajánlatkérő előírja, hogy a jelen közbeszerzéshez, mint alapprojekttel összhangban álló azonos vagy hasonló szolgáltatás megrendelésére alkalmazhatja a Kbt. 94. § (3) bekezdésének b) pontja szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási fajtát.
- Az ajánlati felhívás II.3) pontja kiegészítéseként az Ajánlatkérő közli, hogy a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) a szerződés hatálybalépésétől számított 40 (negyven) hónap, de legkésőbb 2018. december 31. napjáig tartó határozott időtartamban köteles ellátni a szerződés szerinti feladatait. Az ajánlati felhívás II.2.3) pontja szerinti lehetőséget az Ajánlatkérő a következők szerint kívánja alkalmazni: az ajánlatkérő (megrendelő) és a nyertes ajánlattevő (szerződést teljesítő vállalkozó) közös akaratnyilatkozatával (szerződésmódosítással) a szerződésben meghatározott időtartamot (40 hónap) legfeljebb 1 (egy) alkalommal, további 12 (tizenkettő) hónappal meghosszabbíthatják azzal, hogy a meghosszabbításra vonatkozó közös nyilatkozatot (szerződésmódosítást) a feleknek a szerződés időtartamának lejárta előtt legalább 60 (hatvan) nappal meg kell tenniük (el kell fogadniuk).
- Az ajánlati felhívás III.2.2) és III.2.3) pont kiegészítéseként ajánlatkérő előírja, hogy a nem forintban megadott árbevétel és referenciában szereplő adatok eredeti devizanemben kerüljenek feltüntetésre azzal, hogy az idegen devizanemben megadott referenciák forintra történő átszámítására ajánlatkérő a jelen hirdetmény feladásának napján érvényes MNB deviza közép- árfolyamot alkalmazza.
- Alkalmasság igazolása: az alkalmassági feltételek igazolása körében az ajánlatkérő az alábbi fogalom magyarázatot alkalmazza, illetve az alábbiakra hívja fel a figyelmet, az alábbi tájékoztatást adja:
• III.2.2/P1), III.2.3/M1.1), III.2.3/M1.2), III.2.3/M1.3) és III.2.3/M2.4)-III.2.3/M2.6) alkalmassági feltételek tekintetében: magas szintű állami döntéshozatalnak tekinti a jogalkotói tevékenységet végző, a jegybanki tevékenységet végző és az önálló szabályozó hatósági feladatot végző intézmények tevékenységét. Ugyanezen pontok tekintetében közvetlen kormányzati területen megvalósulónak minősülnek a Kormány tevékenységét, a Kormány tagjainak tevékenységét, illetve a kormányzó pártok tevékenységét támogató tanácsadói tevékenységek és szakpolitikai tanulmányok készítése.
• III.2.3/M2) alkalmassági feltétel tekintetében felsőfokú végzettség: legalább BA szintű diploma vagy osztatlan képzés esetén egyetemi vagy főiskolai diploma.
• III.2.3/M2) alkalmassági feltételek esetében felsőfokú magyar nyelvtudás feltétel igazolása: magyar anyanyelvű szakember esetében erre vonatkozó nyilatkozat; nem magyar anyanyelvű szakember esetén nyelvvizsga meglétét igazoló dokumentummal igazolandó.
• III.2.3/M2) alkalmassági feltételek esetében felsőfokú idegennyelv-tudás feltétel igazolása: nyelvvizsga meglétét igazoló dokumentummal igazolandó.
- Ajánlatkérő a Kbt. 45. §-a szerint nyújt kiegészítő tájékoztatást.
- Az Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő(k) figyelmét a szerződés teljesítésére vonatkozó azon feltételre, amely szerint a nyertes ajánlattevőnek (szerződést teljesítő vállalkozónak) nem lehet alkalmazottja vagy alvállalkozója (teljesítési segédje) az, aki a kötendő szerződés teljesítésének időtartama alatt az ajánlatkérő (megrendelő), a Kormány irányítása alá tartozó bármely közigazgatási szerv vagy intézmény kormánytisztviselője, közalkalmazottja vagy munkavállalója.
- Valamennyi időpont/határidő tekintetében az Ajánlatkérő a közép-európai idő (CET) szerinti időpontokat tekinti irányadónak.
- Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli. A közbeszerzési eljárás eredményétől függetlenül az ajánlatkérő nem tehető felelőssé az ajánlattétel költségeivel összefüggésben.
- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a IV.3.7) pont szerinti ajánlati kötöttség időtartamát a jelen eljárásra irányadó, a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló 46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet szerinti, folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel állapította meg.
- Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és annak végrehajtási rendeletei, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatói és ajánlásai szerint kell eljárni.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2015/07/22 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: ENYD-Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Toldy Ferenc u. 80., Recepció
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Daczuk Balázs ügyvezető
Telefon: +36 12698134
E-mail: iroda@enyd.hu
Fax: +36 12012861
Internetcím (URL): www.enyd.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség:
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.