Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/17
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.01.24.
Iktatószám:1250/2020
CPV Kód:45211360-0
Ajánlatkérő:FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:3390 Füzesabony Rákóczi u (2242 hrsz) Baross G. u. (2446/1, 2446/2 hrsz), Baross G. tér (1647/29 hrsz), Arany János u. (1594, 1640/17, 1640/18, 1642/2, 1643 hrsz.), Széchenyi I. u. (2413)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság;Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39044073
Postai cím: Rákóczi Út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné Dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 36341013
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fuzesabony.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Füzesabony - Zöld város kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000620992019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45211360-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006 "Zöld város kialakítása, Füzesabony, a zöld város - belvárosi területek rehabilitációja " című projekt kivitelezési munkáinak ellátására
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1457782322 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Füzesabony - Zöld város kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45223000-6
További tárgyak:45233293-9
45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262310-7
45262500-6
45262600-7
45300000-0
45310000-3
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3390 Füzesabony Rákóczi u (2242 hrsz) Baross G. u. (2446/1, 2446/2 hrsz), Baross G. tér (1647/29 hrsz), Arany János u. (1594, 1640/17, 1640/18, 1642/2, 1643 hrsz.), Széchenyi I. u. (2413)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Kivitelezési munkák ellátása: szegélyépítési munkálatok, blokklépcsők és vízarchitektúra építési munkálatai, burkolatépítési
munkálatok, berendezési tárgyak beépítése, buszváró építése, napvédő tető építése a közösségi téren, közösségi tér térburkolása, piactető, és új árusítóhelyek kivitelezése, zöldfelületek kialakítása, növények telepítése, parkok építése, utak és közművek felújítása, építése az érintett szakaszokon, bontás, tereprendezés, építmények építése (gépészeti munkák), szennyvíz alapszerelés, csapadékvíz elvezetés, elektromos és építéselőkészítő munkák. 1.1 Járdabontás m3 m3 1 700,99 m3 1.2 Betonlapos burkolat visszabontása m3 m3
7,10 m3 1.3 Útburkolat bontása m3 m3 1 089,47 m3 1.4 Burkolat visszamarása új- és megmaradó burkolat határán m2 m2 31,00 m2
1.5 Élvágás a visszabontandó burkolatok határán fm fm 62,00 fm 1.6 Út- és járdaszegélyek elbontása fm fm 1 957,10 fm 1.7
Útburkolat felső rétegének bontása 10-12 cm vtg.-ban m3 m3 535,49 m3 1.8 Burkolatmarás nagyfelületen 3 cm vtg.-ban m3 m3
186,61 m3 1.9 Burkolt kapubejárók bontása m3 m3 129,51 m3 1.10 Csapadékcsatorna, átereszek bontása fm fm 488,80 fm 1.11
Csapadékcsatorna tisztítókanák, víznyelők elbontása db db 58,00 db 1.12 KRESZ-táblák visszabontása db db 14,00 db 1.13
Aszfaltozott parkolófelületek bontása 30 cm vtg.-ban m3 m3 739,96 m3 1.14 Földkitermelés tükörszintig útépítés, parkolók, járdák,
szegélyek alatt m3 m3 2 034,47 m3 1.15 Földkitermelés a csapadékcsatorna és víznyelők alatt m3 m3 1 811,31 m3 1.16
Földvisszatöltés tükörszintig útépítés, parkolók, járdák, szegélyek alatt m3 m3 453,10 m3 1.17 Kitermelt föld, törmelék járműre rakása
és elszállítása lerakóhelyre, 5 km-ig m3 m3 7 419,54 m3 1.18 Szakfelügyelet nap nap 30,00 nap 1.19 Forgalomterelés klt klt 9,00 klt
1.20 Fakivágás tuskóirtással db db 66,00 db 1.21 Meglévő fa kalodázás db db 110,00 db 1.22 Meglévő fa átültetés db db 261,40 db
1.23 Cserjeirtás m2 m2 550,30 m3 1.24 Gyepfelület eltávolítása m2 m2 1 953,60 m3 1.25. Építési munkák: 1. Buszpályaudvar 116,62
m2 2. Piactér: 164,0 m2 3. Napvédő tető: 138,36 m2 összesen 418,98 m2 bruttó alapterületű új építmény építése Főbb munkák
továbbá: Beton térkőburkolat: 7 900 m2 Csapadékcsatorna építése vasbetoncsőből: 1 420 fm Víznyelők építése: 235 db Betonlapos
folyóka építése 1 133 fm Süllyesztett út-, és járdaszegélyek: 4 457 fm Kiemelt szegély építése: 4 337 fm Aszfaltburkolatok készítése:
947 m3 Gyepesítés fűmagszórással: 7 443 m2 A jelen építési beruházás hatósági engedélyköteles. A részletes feladat meghatározást,
az építményegyüttes funkcionalitását, tervezett felépítését, eszközeit, kapcsolatait a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza, a
kivitelezési dokumentáció valamint a jogerős építési engedély a dokumentáció mellékleteként kiadásra kerülnek. A szerződés tárgya
által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével az árazatlan költségvetés nem hivatkozhat meghatározott
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott
szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási
folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás
csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. rendelet 46.§ (2)
bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell
szerepeltetni és érteni.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.a) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 60 hónap) 10
2 3. Az M.2.b) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember útépítésre vonatkozó szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb 60 hónap) 10
3 4. Az M.2.c) alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember alkalmassági minimumkövetelményen felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, legkedvezőtlenebb: 0 hónap, legkedvezőbb: 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.2-15-HE1-2016-00006
II.2.9) További információ:
Nyertes ajánlattevő előteljesítésre jogosult. A vállalkozási szerződés a hatálybalépése napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy jelen közbeszerzési eljárást a Kbt. 53.§ (6) bekezdése alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés).

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09739 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

10627 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Füzesabony - Zöld város kialakítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/01/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17110273
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12408553242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72813243
Postai cím: Bartók Béla Utca 14.
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: info@magyarmelyepito.hu
Telefon: +36 52270658
Internetcím(ek): (URL) www.magyarmelyepito.hu
Fax: +36 52270658
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22634812209
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 895334257
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1457782322
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: mélyépítés, villamos szerelés, egyéb építőmesteri munkák, MV-KÉ felelős műszaki vezetés, terület előkészítés részfeladatai, út és közműépítés részfeladatai
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17110273
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12408553242

Hivatalos név: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47867066
Postai cím: Teréz Utca 4
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU31
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13416058205

Hivatalos név: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95407867
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10683833241

Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30894325
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25575158202

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevő neve: D-Gesztor Építő és Acélszerkezet Gyártó Kft
Székhelye: 3527 Miskolc Teréz Utca 4
Ajánlattevő neve: Magyar Mélyépítő Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló Bartók Béla Utca 14.
Ajánlattevő neve: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1081 Budapest Kun Utca 4. fsz. 7.
Ajánlattevő neve: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 3300 Eger Árpád Út 64.
Ajánlattevő neve: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1133 Budapest Váci Út 76
Ajánlattevő neve: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhelye: 7800 Siklós Szentkút Utca 34.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/01/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges