Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12299/2019
CPV Kód:85121100-4
Ajánlatkérő:FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Teljesítés helye:Füzesabony település közigazgatási területe. A szolgáltatás 1 központból - Füzesabony, Rákóczi u. 5-7. - kell ellátni.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39044073
Postai cím: Rákóczi Út 48
Város: Füzesabony
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3390
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schmetzné dr. Balogh Szilvia
Telefon: +36 36542510
E-mail: igazgatas@fuzesabony.hu
Fax: +36 36341752
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fuzesabony.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000665502019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000665502019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Központi orvosi ügyelet ellátása
Hivatkozási szám: EKR000665502019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Központi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szolgáltatás megrendelése Füzesabony település közigazgatási területére vonatkozóan. A szolgáltatást egy központból ( Füzesabony, Rákóczi u. 5-7.) kell ellátni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások szerint. A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumomban rendelkezésre bocsátott közbeszerzési műszaki leírás, és a szerződéstervezet tartalmazza.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Központi orvosi ügyelet ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 85121100-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312
A teljesítés helye: Füzesabony település közigazgatási területe. A szolgáltatás 1 központból - Füzesabony, Rákóczi u. 5-7. - kell ellátni.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Füzesabony település közigazgatási területére kiterjedő központi orvosi ügyelet ellátása
A központi orvosi ügyeleti szolgáltatást egy központból kell megvalósítani, az alábbiak szerint:
Az érintett lakosság száma 2019. január 01. napján 7729 fő. (*a legkésőbbi ismert adat szerint, a népességszám alakulásával változhat + 10%). Az ügyeleti ellátás az ügyeleti körbe tartozó önkormányzat területén az állandó és nem állandó lakosokra, valamint a felnőtt és a gyermek népességre egyaránt kiterjed (Vegyes körzet).
Szolgáltató az alábbi specifikáció szerint köteles a központi orvosi ügyeletet ellátni:
Ügyeleti idő:
o munkanapokon 16:00 órától következő nap 08:00 óráig, pénteken 16:00-tól szombaton 8:00-ig, hétvégén és munkaszüneti napokon 08:00 órától a következő munkanap 08:00 óráig.
Ügyeleti központ, központi ügyeleti rendelő: Ajánlatkérő által biztosított központi orvosi ügyeleti rendelő (Füzesabony, Rákóczi u.5-7.), amely mindenben megfelel a 60/2003. ESzCsM. rendeletben foglalt, a központi ügyelet szakmakódjára (4601) előírt feltételeknek, mind az épített infrastruktúra, mind a berendezés, mind pedig a felszereltség vonatkozásában.
Központi ügyeleti rendelőben szolgálatot teljesítő humán erőforrás a teljes ügyeleti időben:
• 1 fő, a 4/2000. EüM. rendelet 11.§ (9)-ben foglalt feltételeknek megfelelő ügyeletes orvos
• 1 fő, a 60/2003. ESzCsM. rendelet, központi ügyeletre vonatkozó mellékletében megjelölt ügyeletes szakdolgozó
• 1 fő ügyeletes gépkocsivezető
Az ajánlatkérő ügyeleti gépjárművet nem biztosít, a gépjárművet és annak üzemeltetését az ajánlattevőnek kell biztosítania. A Szolgáltató feladata továbbá az ügyeleti szolgálat ellátásához szükséges –megkülönböztető jelzéssel ellátott – ügyeleti gépkocsi folyamatos üzemeltetése és karbantartása.
Az ügyeleti ellátáshoz szükséges gyógyszerek, gyógyászati eszközök és egyéb egészségügyi anyagok folyamatos biztosítása a Szolgáltató feladata.
A Szolgáltató kötelezettségét képezi az ügyeleti ellátáshoz szükséges, a vonatkozó jogszabálynak megfelelő műszer és eszközpark folyamatos, a teljesítés helyén történő rendelkezésre tartása.
A szolgáltatás végzéséhez szükséges, (Füzesabony, Rákóczi u. 5-7.sz.), sz. alatti ügyeleti helyiségeket Füzesabony Város Önkormányzata biztosítja Szolgáltató részére, külön használati megállapodás alapján. A szolgáltatónak ezen ügyeleti helyiségekért bérleti díjat nem kell fizetnie, azonban a helyiségek közüzemi rezsiköltségei (fűtés, világítás, víz- és csatorna, telefon, internet) ill. a takarítás és mosatás, továbbá a kommunális, valamint veszélyes hulladék elszállítási díja szolgáltatót terhelik.
A beszerezni kívánt szolgáltatás időtartama 2 év.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Az egészségügyi ellátás magas minőségét,a jogszabályokban előírt adminisztratív kötelezettségek magas színvonalú ellátását biztosító szakmai terv minősége.(A részleteket a dokumentáció tartalmazza)  30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Havi nettó ár (a NEAk finanszírozáson felül) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/09/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2021/09/01 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) g)-k) továbbá m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek ajánlatában cégszerűen (képviseletre jogosult által) aláírt nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által
meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, azonban ajánlatkérő elfogadja a Kbt. 67. §. (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatot a Kbt. 114. §. (2) bekezdésében rögzítettek alapján. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontját ajánlattevőnek a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának
módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2011. Korm. rendelet) 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont
gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés g) pont gb) alpontja szerinti, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pont ra)-rb) vagy rc) alpontjára történő hivatkozás helyett a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti
hivatkozást szükséges érteni. A 321/2015. Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján a kizáró okok igazolására ajánlatkérő köteles
elfogadni, ha az ajánlattevő a 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési
dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a
kizáró okok igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk
valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján
ajánlattevőnek be kell nyújtania nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az eljárásban előírt
kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nem tartozik a
kizáró okok hatálya alá
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P/1 Az alkalmasság igazolható a Kbt. 65. § (1) a.) és a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) b.) pontja alapján az utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolóinak benyújtásával, ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (általános orvosi szolgáltatások) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P/2. Az ajánlattevőnek az ajánlatában csatolnia kell a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés d) pontja alapján az ajánlat benyújtásakor érvényes szakmai felelősségbiztosításának (biztosítási kötvény) egyszerű másolatát.
Ha az ajánlattevő a P.1. alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmények és igazolási módok helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltételekkel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. E körben az ajánlatkérő rögzíti, hogy egyéni vállalkozók vonatkozásában a P.1 alkalmassági feltétel esetében adóbevallás benyújtása az előírás (esetükben kiegészítő tájékoztatás kérés nem szükséges).
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Az alkalmassági feltétel(ek)nek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az ajánlatkérő felhívására kerülhet sor.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
P/1. a számviteli jogszabályok szerinti, az eljárást megelőző három lezárt üzleti év közül az adózott eredménye egynél több esetben negatív.
Ha az ajánlattevő a P/1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (általános orvosi szolgáltatások) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el a nettó 5.000.000,- Ft értéket.
P/2. Ha nem rendelkezik érvényes, minimum 10.000.000,-Ft/év fedezeti összegű szakmai felelősségbiztosítással.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek csatolnia kell:
M/1. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek bemutatását, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk az ismertetésével, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe (szakmai önéletrajz, képzettséget, végzettséget igazoló bizonyítványok másolata).
A fentiek szerint előírt, szakemberek - azok végzettségére vagy képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, és amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Az alkalmasság igazolása során az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), (8) (9)és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 2 Az ajánlattevőnek rendelkeznie kell az alábbi szakemberekkel:
M/1.
• 1 fő, a 4/2000. (II.25.) EüM. rendelet 11.§ (9) bekezdésében foglalt képzettséggel rendelkező orvos; aki legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkezik
• 1 fő, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet központi ügyeletre vonatkozó mellékletében előírt képzettséggel rendelkező ápoló.
• 1 fő, a hatályos jogszabályok szerinti képzettséggel rendelkező gépjárművezető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Meghiúsulási kötbér:A nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, ami neki felróható a szerződés teljesítése meghiúsul. Mértéke: a szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése meghiúsulásának tekinti, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésétől számított 60 napon belül nem rendelkezik az orvosi ügyelet ellátásához szükséges ÁNTSZ engedéllyel, majd ezt követő 30 napon belül az NEAK-kal megkötött finanszírozási szerződéssel.
Késedelmi kötbér: Amennyiben a szolgáltató (nyertes ajánlattevő) neki felróható okból a szerződésben foglaltakat nem teljesíti, úgy a mulasztással érintett napokra szolgáltatási díjra nem jogosult, és a mulasztással érintett napokra eső szolgáltatási díjjal megegyező összegű kötbér fizetésre kötelezhető. Ezen összeget a szolgáltatási díj havi esedékes összegéből a megrendelő (ajánlatkérő) jogosult levonni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A nyertes ajánlattevő Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) közvetlenül köt finanszírozási szerződést, az egészségügyi szolgáltatások egészségügyi alapból történő finanszírozás részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.03.) Korm. rendelet 19.§-ban meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő az ajánlattevő részére ezen kívül fix mértékű kiegészítő finanszírozást biztosít a nyertes ajánlattevő ajánlatában szereplő összegben. Ezt közvetlenül a szolgáltatónak havonta utólag fizeti meg a szolgáltató által kiállított számla alapján, átutalással, a havi teljesítést követő 30 napos fizetési határidőn belül, a Ptk. 6:130.§ (1) és(2) bekezdése alapján, a Kbt. 135.§ -ában foglaltakkal összhangban.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A projekttárság alapításának lehetőségét ajánlatkérő mind a közös, mind a nem közös ajánlattevők esetében kifejezetten kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
- Az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
- A Kötelező Egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. Törvény végrehajtási rendelete /217/1997. (XII. 01.) Korm. r./
- Az Egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. Törvény
- Az Egészségügyi szolgáltatások egészségbiztosítási alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 03.) Korm. r.
- Az Egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásáról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. r.
- Az Egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges minimum feltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM. r.
- Az Egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezeti kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 01.) ESZCSM. r.
- Az Orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009. (III. 17.) EüM. r.
- A Háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. r.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. A részajánlat tételének kizárásának indoka:
Az ügyeleti terület több részre osztásával az ellátandó terület és lakosságszám csökkenésével a megrendelők számára sokkal kedvezőtlenebb szerződési feltételeket eredményezne, és megdrágítaná a szolgáltatást. A szolgáltatási terület csökkentése indokolatlanul kis lakosságszámonként jelentene egy ügyeleti helyet, ami nyilvánvalóan megnövelné az egy lakosra jutó költséget. A nyertes ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez szükséges befektetések, beruházások (szolgálati gépjármű, orvosi felszerelés stb. beszerzésének megtérülése kisebb szolgáltatási területen aránytalanul hosszú ideig tartana.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: 1. Az értékelés módszere az 1. részszempont esetében a sorba rendezés. A benyújtott szakmai terv bírálatára független szakmai zsűri kerül felállításra .
A sorba rendezés a következő módszerrel történik: az egyes értékelt jellemzők külön kerülnek értékelésre, a jellemzőkre kapott pontok összeadásra kerülnek, a sorrend meghatározása az összpontszám alapján történik (a legtöbb pontot kapott ajánlat az első, a legkevesebbet az utolsó, a többi ajánlat a sorrendnek megfelelő arányos pontot kap. (pl. 3 ajánlat esetén a sorrendben első 100 pont, a második 50 pont, a harmadik 1 pont). Az így megállapított pontszámok kerülnek e felhívásban meghatározott súlyszámmal megszorzásra.
A szakmai terv értékelt jellemzői a következők:
A. Az ügyeletben feladatot ellátók tevékenységi körének meghatározása
B. Az ügyeleti tevékenység dokumentációs rendjének bemutatása
C. Az egyes ügyeleti betegellátásokról, a páciens háziorvosa irányába történő tájékoztatás tervezett rendszerének bemutatása
D. Az ügyeleti ellátással kapcsolatos beteg-panaszok ajánlattevő általi kivizsgálására vonatkozó szabályozás bemutatása:
E. Az Ajánlatkérő szakmai tervező tevékenységének támogatására alkalmas, az ügyeleti ellátás szakmai jellemzőit adekvátan leíró jelentési rendszer tervezetének bemutatása
F. Rendőrhatósági megkeresésre végzett ügyeleti tevékenység szabályozásának ismertetése
A második bírálati szempont esetén ajánlatkérő által felkért szakmai értékelők értékelik a szakmai tervet az ajánlati dokumentációban megadott részletes jellemzők és szempontok szerint, ahol Ajánlatkérő vizsgálja az adott jellemző teljes körű kifejtettségét.
A szakmai tervben leírtaknak összhangban kell lennie a hatályos jogszabályokkal és szakmai szabályokkal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy nem csupán az egyes jellemzők elemeinek teljes kifejtettségét, hanem a vonatkozó jogszabályoknak és szakmai szabályoknak való megfelelőséget is vizsgálja, és amennyiben valamely tartalmi elem jogszabályba vagy szakmai szabályba ütközik, az ajánlatot érvénytelennek nyilváníthatja.
A 2. bírálati szempont esetében a pontszámok számításának módszere a fordított értékarányosítás, vagyis a kapott pontszám a megajánlott értékkel fordítottan arányos. A legalacsonyabb és a legmagasabb ajánlati ár közötti pontszám a következő képlet szerint, két tizedesjegyig számolva, a kerekítés szabályait alkalmazva kerül kiosztásra: P=100 x legkedvezőbb ár/vizsgált ár.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 2. részszempont tekintetében kizárólag nem negatív egész számot lehetséges megajánlani, a NEAK finanszírozás összege alatti ajánlatot - negatív nettó ajánlati árat - ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja.
(kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/08/22 (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: a következő dátumtól számítva: (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 18:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontását az EKR automatikusan végzi
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
1-100
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont: Fordított arányosítás. 2. résszempont: Sorba rendezés - a benyújtott szakmai tervet független szakmai zsűri bírálja a dokumentációban foglaltak szerint. Folytatás karakterhiány miatt a IV.1.4 pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az eljárás a Kbt. 21. § alapján a Kbt III. része szerint kerül lefolytatásra. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) jelen eljárást a Kbt. 112. § (1)
bek. a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési szabályok alkalmazásával folytatja le, a Kbt. 112. § (1) b) pontja szerinti eljárás
szabályainak alkalmazásával a dokumentációban megadottak alapján. A Kbt. 117. § szerinti felhívás közzétételével indul az eljárás. Kiegészítő tájékoztatásra a 114.§(6) bek.ben irányadó. Az AK egyéb önálló szabályt nem határoz meg,
2. Hiánypótlás ill. felvilágosítás kérése a Kbt.71.§ szerint úgy,h.ha a hiánypótlás teljesítésével az ajánlattevő (a továbbiakban: AT) az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges újabb hiánypótlás, akkor az AK kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni (Kbt.71.§(6) bek.) Ez utóbbi hiánypótlás során újabb gazdasági szereplő bevonása nem lehetséges,
3. Dokumentáció rendelkezésre bocsátása: a Kbt.39.§(1) bek-re tekintettel az EKR-ben,elektronikus úton ingyenesen elérhető,
4. Az ajánlatot a 424/2017.(XII.19.)K.r.5.§(2)bek. szterint elektronikusan kell benyújtani. Az elektronikus példánynak a teljes ajánlatot elektronikusan megjeleníthető formátumban(pld:.pdf) kell tartalmaznia egy vagy több file-ban. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia,melyet AT az EKR-ben rendelkezésre bocsátott elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni (424/2017. (XII. 19.) K. r. 11. § (1) bek.)
5. Az ajánlatban meg kell jelölni (nemleges nyilatkozat is szükséges):a)a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, b)az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
6. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek-ben foglaltak szerint.
7.AK felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
8.Dokumentumok benyújtása a Kbt. 47.§ (2)bek.,ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm. rend.szerint.
9. Az Ajánlat érvénytelen a Kbt.73.§(1)-(2),(4),(6) bek. szerinti érvénytelenségi okok fennállása esetén,ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm rend. 20.§(5) bek. szerinti esetben
10.Irányadó jog: a felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2015.évi CXLIII. tv(Kbt.) és annak vh-i rendeletei (különösen a 321/2015.(X.30.) Korm rend.,a 424/2017 . (XII. 19.) Korm rend.)szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény
(Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
11.A szerződéskötés feltétele,hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés teljes időtartamára vonatkozó érvényes felelősségbiztosítással rendelkezzen.
12.Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt.41.§ (3) bekezdése ill. a 424/2017.(XII.19.) Korm rend.szerint az EKR-en bonyolítja le, ezért a nyilatkozattétel kizárólag elektronikus úton az EKR rendszerében lehetséges. Az EKR a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap címen érhető el
13. Az EKR használatához regisztráció szükséges, a gazdasági szereplőnek 424/2017.(XII.19.) Korm rendelet 6.§(7)-(8)bekezdése szerinti adatokat meg kell adnia.
14. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.
15.AK felhívja a figyelmet az EKR támogatás menüpontban elérhető oktatóvideókra és a felhasználói kézikönyvekre, különösen a II. kötetre. 1
16. AK felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlat elkészítésének és a szerződésnek is a kizárólagos nyelve a magyar.
17.Ha az AT a Kbt. 44. § szerint az ajánlatának egy részét üzleti titoknak minősíti és ezáltal annak nyilvánosságra hozatalát megtiltja, úgy erről nyilatkoznia kell ajánlatában. AK felhívja az AT figyelmét a Kbt. 44. § (2)-(4)-ben foglaltakra. AK felhívja a figyelmet, hogy ha az ajánlattevő valamely adatot a Kbt. 44. § (2)-(3)-be ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az AK hiánypótlási felhívását követően sem javítja, úgy ajánlata a Kbt. 73. § (1) fa) alapján
érvénytelen.
18. Az ATnek a Kbt. 66. § (4)-ben foglaltak alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a 2004.évi XXXIV.tv.szerint mikro-,kis vagy középvállalkozásnak minősül-e.
19.Ha a nyertes AT visszalép, az AK – amennyiben az összegezésben megjelölésre kerül – a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. 20.AK kizárja projekttársaság létrehozását.
21. Az elvégzendő feladatok összetettsége miatt indokolt a részajánlattétel kizárása.
22. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlattételi felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen - szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, AK a 321/2015.(X. 30.) Korm rend. 46.§ (3) alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.
23. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági (P1 és P/2)valamint műszaki illetve szakmai alkalmasságának feltételeit (M/1) és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
24. Az AT-nek az ajánlatában - adott esetben - csatolnia kell ajánlattevő (alvállalkozó/kapacitás nyújtó) aláírási címpéldányát/aláírásmintáját/.
25.A felhívás szövege az EKR karakter korlátai miatt helyenként rövidített, részletes információk a közbeszerzési dokumentumokban találhatók.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/07/08 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges