Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/102
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.05.31.
Iktatószám: 9874/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház, Ligeti bekötőút (Hunyadi utca, 13646/9, 10856/2, 021 és 08/1 hrsz utak)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.06.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Nemzeti azonosítószám: 15728537209
Postai cím: Bocskai Tér 1
Város: Hajdúhadház
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4242
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csáfordi Dénes
Telefon: +36 52583411
E-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu
Fax: +36 52384290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hajduhadhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000587422021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000587422021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Hunyadi útrehabilitálás, Ligeti bekötőút felújítás
Hivatkozási szám: EKR000587422021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Hajdúhadház Hunyadi utca útrehabilitációjának az ahhoz kapcsolódó csapadékvíz elvezetés és a Hajdúhadház Ligeti bekötő út burkolat-felújítási munkálatokhoz kapcsolódó építési kivitelezési feladatok ellátása.
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Hajdúhadház Város Önkormányzatának tulajdonában álló Hajdúhadház, külterület, 021 helyrajzi számon felvett „kivett helyi közút” művelési ágú ingatlan Hunyadi utca-Ligeti út elnevezésű szakasz – mely nagyrészt a Magyar Honvédség használatában van, és állapota a rendszeres használat és az elmaradt felújítások folytán megromlott – központi költségvetési forrásból történő megújítása.
A tervezendő út jellemzői alapján három jól elkülönített szakaszra bontható:
1. szakasz:
- út jellemzők: belterület kiemelt szegéllyel határolt
- építési szakasz kezdete: 0+003,00
- építési szakasz vége: 0+766,34
- hossz (m): 763,34
- szélesség (m): 6,5
2. szakasz:
- út jellemzők: belterület kiemelt szegély nélkül (vasúti iparvágány környezetének kivételével)
- építési szakasz kezdete: 0+790,81
- építési szakasz vége: 1+164,07
- hossz (m): 356,68
- szélesség (m): 6
3. szakasz:
- út jellemzők: külterület
- építési szakasz kezdete: 1+164,07
- építési szakasz vége: 3+462,39
- hossz (m): 2298,32
- szélesség (m): 5
A tervezett pályaszerkezet burkolatfelújítás esetén
- 6,0 cm AC 11 kopó(F) kopó aszfalt kopóréteg
- Változó vastagságú AC 11 kopó(F) kopó aszfaltréteg kiegyenlítő rétegként építve.
A tervezett szélesítések szerkezete:
- 6,0 cm AC 11 kopó (F) kopó aszfaltréteg
- 9,0 cm AC 22 alap (F) alap aszfaltréteg
- 20 cm Ckt-4 útalap
- 20 cm homokos kavics ágyazati réteg.
A tervezett lokális pályaszerkezet cserék szerkezete:
- 9,0 cm AC 22 alap (F) alap aszfaltréteg
- 20 cm Ckt-4 útalap
- 20 cm homokos kavics ágyazati réteg.
A tervezett pályaszerkezet kapubejárók esetén
- 4,0 cm AC 8 kopó(N) aszfaltréteg
- 4,0 cm M22 zúzottkő kiékelés
- 20 cm M63 zúzottkő útalap
A tervezett padka pályaszerkezete:
- 15,0 cm M22 zúzottkő stabilizáció
A lokális burkolatcserék helyét a felmérés és az építés közötti idő miatt bekövetkező további burkolatromlások miatt az építési munkák megkezdése előtt helyszíni bejárás során kell kijelölni a műszaki ellenőr-önkormányzat–kivitelező jelenlétével.

Ligeti bekötő út burkolatfelújítás kapcsolódó távközlési alépítmény építés:
Hajdúhadház (Önkormányzati) Ligeti u. útfelújítására, szélesítésére kerül sor, a település központjától mintegy 2,3km hosszban.
Az út délnyugati oldalában az 1+150 nyomvonal szelvénytől, a Magyar Telekom légkábeles oszlopsora üzemel.
Hajdúhadház Önkormányzatának megbízása alapján, a tervezett út mellett párhuzamosan, hírközlési alépítmény kiépítése szükséges, a későbbi kábelbehúzással kiépítendő infokommunikációs hálózat kiépíthetősége céljából, mely a város tulajdonába kerül.
A megbízása alapján a KONTIPLÁN Kft. elkészítette tárgyi hírközlési építési tender tervet. A kiviteli terv készítése a nyertes ajánlattevő feladata.
Az 1+150 nyomvonalszelvényben lévő MT kiindulási oszlophoz réz földkábeles és optikai alépítménye hálózat épült ki.
A meglévő oszlop mellett N2 szekrény építése szükséges, melybe feltárás után, „be kell fogni”a 2 nyomvonalat.
Ettől a ponttól a tervezési szakasz végéig 48 db Magyar Telekom oszlop üzemel, légkábeles hálózattal.
A tervezett 4LPE40 alépítmény a helyszínrajzon feltüntetett nyomvonalon vezet úttal párhuzamosan.
Burkolt utakat, bejárókat KPE 200 védőcső irányított átfúrásával kell keresztezni, földutak, bejárók esetében KPE 200 fektetésére kerül sor. Továbbá a Magyar Telekom oszlopsora mellett, ahol a védőtávolság kisebb, mint 1 méter, szintén KPE 200 védőcső elhelyezése szükséges az oszlopsor majdani bontásakor keletkező esetleges bontási kár kivédése érdekében.
Tervezett útpadka, illetve árokszél 0,5m-es megközelítése és merevítő szerkezetek alatti átvezetés esetében KPE200 elhelyezése szükséges.
A tervezett 4LPE40 alépítmény szakasz 2 hosszban épül meg, az 1+772 nyomvonalszelvényig 625m, a további szakaszon a végponton építendő N2 szekrényig 1700m kerül fektetésre.
A közbenső ponton Szfv optikai szekrény („koporsó”) elhelyezésére kerül sor.
Átlagos fektetési mélység 0,9m, a nyomvonal fölé a megjelölt pontokban „markerek” elhelyezése szükséges.
Az 1+800 nyomvonalszelvény környezetében az FGSZ üzemeltetésében lévő Országhatár-Mezőtúr DN800 gázvezeték (vele párhozamosan bányaüzemi kábel), továbbá Beregdaróc-Hajdúszoboszló DN1000 gázvezeték található.
Az adatszolgáltatások a helyszínrajzra és a csatolt keresztszelvényre felvezetésre kerültek.
A keresztezést a helyszínrajzon és keresztszelvényen feltüntetett hosszban KPE200 védőcső irányított átfúrásával kell kiépíteni.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának és jellegének megfelelően megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja gazdaságilag ésszerűnek, a beszerzési igény, a beszerzés tárgyának jellege, valamint a beruházás mérete, műszaki tartalma nem teszik célszerűvé a részekre történő megbontást és a részajánlat tétel lehetőségének biztosítását. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, a felvonulási létesítmények mozgatása, az építési anyagok biztosítása költségtakarékosabb egy részre történő ajánlatadás esetében. Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező építési beruházás olyan gazdasági és műszaki egységet alkot, amely nem teszi lehetővé az építés részegységekre való szétbontását, az egyes részfeladatok különböző vállalkozások általi ellátása a munkaszervezés szempontjából nehezen kivitelezhető továbbá a beszerzés tárgyának jellege sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A kivitelezés ütemezése egy ajánlattevő esetében oldható meg a legoptimálisabban. Az építési beruházás keretében elvégzendő munkanemekre, illetve a munkavégzés időbeli feltételeire tekintettel a részekre történő ajánlattétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé. A kivitelezési feladatban foglalt munkarészek kivitelezés-szervezésben és műszakilag összefonódnak, így a beruházás munkaszervezése valamint az esetleges garanciális jogok érvényesítése egy ajánlattevő esetében hatékonyabban megoldhatóak.
A részekre bontás tilalmát indokolja továbbá az adminisztratív, számlázási, számviteli terhek csökkentése.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Hunyadi útrehab és Ligeti bekötőút felújítás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45100000-8
45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4242 Hajdúhadház, Ligeti bekötőút (Hunyadi utca, 13646/9, 10856/2, 021 és 08/1 hrsz utak)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzési eljárásban nyertes ajánlattevő feladata a Hajdúhadház Város Önkormányzatának tulajdonában álló Hajdúhadház, külterület, 021 helyrajzi számon felvett „kivett helyi közút” művelési ágú ingatlan Hunyadi utca-Ligeti út elnevezésű szakasz – mely nagyrészt a Magyar Honvédség használatában van, és állapota a rendszeres használat és az elmaradt felújítások folytán megromlott – központi költségvetési forrásból történő megújítása.
A tervezendő út jellemzői alapján három jól elkülönített szakaszra bontható:
1. szakasz:
- út jellemzők: belterület kiemelt szegéllyel határolt
- építési szakasz kezdete: 0+003,00
- építési szakasz vége: 0+766,34
- hossz (m): 763,34
- szélesség (m): 6,5
2. szakasz:
- út jellemzők: belterület kiemelt szegély nélkül (vasúti iparvágány környezetének kivételével)
- építési szakasz kezdete: 0+790,81
- építési szakasz vége: 1+164,07
- hossz (m): 356,68
- szélesség (m): 6
3. szakasz:
- út jellemzők: külterület
- építési szakasz kezdete: 1+164,07
- építési szakasz vége: 3+462,39
- hossz (m): 2298,32
- szélesség (m): 5
A tervezett pályaszerkezet burkolatfelújítás esetén
- 6,0 cm AC 11 kopó(F) kopó aszfalt kopóréteg
- Változó vastagságú AC 11 kopó(F) kopó aszfaltréteg kiegyenlítő rétegként építve.
A tervezett szélesítések szerkezete:
- 6,0 cm AC 11 kopó (F) kopó aszfaltréteg
- 9,0 cm AC 22 alap (F) alap aszfaltréteg
- 20 cm Ckt-4 útalap
- 20 cm homokos kavics ágyazati réteg.
A tervezett lokális pályaszerkezet cserék szerkezete:
- 9,0 cm AC 22 alap (F) alap aszfaltréteg
- 20 cm Ckt-4 útalap
- 20 cm homokos kavics ágyazati réteg.
A tervezett pályaszerkezet kapubejárók esetén
- 4,0 cm AC 8 kopó(N) aszfaltréteg
- 4,0 cm M22 zúzottkő kiékelés
- 20 cm M63 zúzottkő útalap
A tervezett padka pályaszerkezete:
- 15,0 cm M22 zúzottkő stabilizáció
A lokális burkolatcserék helyét a felmérés és az építés közötti idő miatt bekövetkező további burkolatromlások miatt az építési munkák megkezdése előtt helyszíni bejárás során kell kijelölni a műszaki ellenőr-önkormányzat–kivitelező jelenlétével.

Ligeti bekötő út burkolatfelújítás kapcsolódó távközlési alépítmény építés:
Hajdúhadház (Önkormányzati) Ligeti u. útfelújítására, szélesítésére kerül sor, a település központjától mintegy 2,3km hosszban.
Az út délnyugati oldalában az 1+150 nyomvonal szelvénytől, a Magyar Telekom légkábeles oszlopsora üzemel.
Hajdúhadház Önkormányzatának megbízása alapján, a tervezett út mellett párhuzamosan, hírközlési alépítmény kiépítése szükséges, a későbbi kábelbehúzással kiépítendő infokommunikációs hálózat kiépíthetősége céljából, mely a város tulajdonába kerül.
A megbízása alapján a KONTIPLÁN Kft. elkészítette tárgyi hírközlési építési tender tervet. A kiviteli terv készítése a nyertes ajánlattevő feladata.
Az 1+150 nyomvonalszelvényben lévő MT kiindulási oszlophoz réz földkábeles és optikai alépítménye hálózat épült ki.
A meglévő oszlop mellett N2 szekrény építése szükséges, melybe feltárás után, „be kell fogni”a 2 nyomvonalat.
Ettől a ponttól a tervezési szakasz végéig 48 db Magyar Telekom oszlop üzemel, légkábeles hálózattal.
A tervezett 4LPE40 alépítmény a helyszínrajzon feltüntetett nyomvonalon vezet úttal párhuzamosan.
Burkolt utakat, bejárókat KPE 200 védőcső irányított átfúrásával kell keresztezni, földutak, bejárók esetében KPE 200 fektetésére kerül sor. Továbbá a Magyar Telekom oszlopsora mellett, ahol a védőtávolság kisebb, mint 1 méter, szintén KPE 200 védőcső elhelyezése szükséges az oszlopsor majdani bontásakor keletkező esetleges bontási kár kivédése érdekében.
Tervezett útpadka, illetve árokszél 0,5m-es megközelítése és merevítő szerkezetek alatti átvezetés esetében KPE200 elhelyezése szükséges.
A tervezett 4LPE40 alépítmény szakasz 2 hosszban épül meg, az 1+772 nyomvonalszelvényig 625m, a további szakaszon a végponton építendő N2 szekrényig 1700m kerül fektetésre.
A közbenső ponton Szfv optikai szekrény („koporsó”) elhelyezésére kerül sor.
Átlagos fektetési mélység 0,9m, a nyomvonal fölé a megjelölt pontokban „markerek” elhelyezése szükséges.
Az 1+800 nyomvonalszelvény környezetében az FGSZ üzemeltetésében lévő Országhatár-Mezőtúr DN800 gázvezeték (vele párhozamosan bányaüzemi kábel), továbbá Beregdaróc-Hajdúszoboszló DN1000 gázvezeték található.
Az adatszolgáltatások a helyszínrajzra és a csatolt keresztszelvényre felvezetésre kerültek.
A keresztezést a helyszínrajzon és keresztszelvényen feltüntetett hosszban KPE200 védőcső irányított átfúrásával kell kiépíteni.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
Ajánlatkérő bármely, a műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki rendelkezik távközlési alépítmény építést is tartalmazó építési beruházások területén szerzett tapasztalattal (igen/nem) 10
2 A teljesítésbe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki rendelkezik mélyépítési projektek vonatkozásában megvalósult építési beruházások irányításában szerzett tapasztalattal (igen/nem) 10
3 Vállalt teljes körű jótállási időszak a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően (hó): (12 hónap kötelező jótállási időn felül, minimum 0, maximum 12 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó vállalkozási díj (Ft) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Keret-megállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer alkalmazására, elektronikus árlejtés alkalmazására nem kerül sor.
Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése alapján, ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
Az Ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok az eljárás során következnek be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. Kr.) 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja vonatkozásában a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. a)-b) vagy d) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos neve és lakóhelye tekintetében köteles nyilatkozni.
A Kbt. 67.§ (1) bekezdésében meghatározott egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. Kr. 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételéhez az EKR rendszerben található űrlap kitöltése szükséges.
A nem magyarországi letelepedésű ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell arról, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében az eljárásban előírt kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg, és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, az eljárásban előírt kizáró okokra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani. Az EKR-ben erre űrlap található, mely az ajánlatba benyújtandó.
A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők a kizáró okok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 64. § alapján élhet ajánlattevő az öntisztázás jogintézményével.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozat, igazolás keltezése tekintetében a 321/2015. Kr. 1. § (7) bekezdése irányadó.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés alapján az Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ1) Alkalmas az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges – szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkeznek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
SZ2) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában ajánlatkérő előírja, az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén – amennyiben a szerződés teljesítéséhez szükséges - a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Fentiekre tekintettel ajánlattevő csatoljon ajánlatában nyilatkozatot arról, hogy az ajánlatban megjelölt mely gazdasági szereplők fognak a teljesítés során építőipari kivitelezési tevékenységet végezni, és adja meg ezen szervezetek regisztrációs/nyilvántartási számát.
Amennyiben a nyilvántartásban szereplés tényének a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti ellenőrzésére nincsen mód, akkor a nyilvántartás kivonata, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolás vagy a nyilvántartásban szerepléstényét igazoló dokumentum csatolandó egyszerű másolatban.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását kell benyújtani.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ.1. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az eljárást megindító felhívás SZ.1. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
SZ2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése alapján a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság vonatkozásában előírt követelmény tekintetében
- Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján;
- nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Amennyiben az ajánlattevő az eljárást megindító felhívás SZ.2. pontjaiban előírt alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván támaszkodni a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltaknak megfelelően csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az eljárást megindító felhívás SZ2) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Az ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be. A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben teljesített építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint meghatározott formában benyújtott igazolás szerint, az alábbi tartalommal:
- a szerződést kötő másik fél neve és címe;
- referenciát adó neve, elérhetőségei (telefonszám, faxszám, e-mail cím);
- az építési beruházás tárgya (a beruházás pontos megnevezése);
- a teljesítés helye;
- kezdő és befejező időpontja (ÉV/HÓ/NAP-tól ÉV/HÓ/NAP-ig);
- a teljesített mennyiségi adatok;
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnak a jogszabályi minimumon túl tartalmaznia kell minden olyan adatot, amely alapján az előírt alkalmassági minimum követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.
A 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (5) bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevő által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ismertetésben az alábbiaknak is szerepelnie kell:
- nyilatkozat arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt, valamint
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés aránya százalékban.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7), illetve (11) bekezdésében, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdését, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdését megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében, továbbá az M1) pontban előírt alkalmassági minimumkövetelmény vonatkozásában a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltakra.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazza.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Az ajánlattevő rendelkezzen
- az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 éves időtartamon belül,
- sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult,
- szerződésszerűen teljesített,
- összesen minimum 2.500 m
- útépítési, és/vagy útfelújítási, és/vagy útátalakítási, és/vagy útkorszerűsítési,
- távközlési alépítmény építést is tartalmazó
referenciával.
A meghatározott mennyiség több referenciával is teljesíthető.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A.§ alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Jótállás: A teljeskörű jótállás időtartama kötelezően minimum 12 hónap. A vállalt jótállás időtartama értékelési szempont.
Késedelem esetére kikötött kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból előálló késedelem esetére késedelmi kötbér megfizetésére köteles Megrendelő részére. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %/nap. A késedelmi kötbér maximum 30 napig kerül felszámításra.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér: A Vállalkozó a neki felróható okból történő meghiúsulás esetére (teljesítés jogos ok nélküli megtagadása, vagy Megrendelő szankciós elállása vagy felmondása Vállalkozó szerződésszegése okán, vagy ha a meghatározott teljesítési véghatáridő vonatkozásában Vállalkozó 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik) meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles. Mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj összegének 25,00%-a.
A Megrendelő a késedelmi kötbér maximumának eléréséhez fűződő jogkövetkezmények esetére a meghiúsulási kötbérbe történő beszámítását alkalmazza.
A szerződés biztosítékaival kapcsolatos előírásokra vonatkozó részletes szabályokat a Szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Megrendelő előteljesítést elfogad, tartalékkeretet nem biztosít.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Előleg: nettó szerződéses ár összegének max. 30%-a.
Ajánlatkérő előleg-visszafizetési biztosítékot nem ír elő.
A szerződés finanszírozása központi költségvetési forrásból, utófinanszírozással történik.
A teljesítés során összesen 4 számla (3 részszámla és 1 végszámla) nyújtható be.
A részszámlák minimum 25%, 50% és 75% teljesítés esetén állíthatóak ki, de a végszámla maximum 30%-os teljesítésre kell, hogy vonatkozzon.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ában foglaltakra.
Az esetlegesen igénybe vett előleg a benyújtásra kerülő első részszámla összegéből 20%-os arányban, a második és a harmadik részszámla összegéből pedig 40-40%-os arányban kerül levonásra, azaz az előleg 20%-át az első részszámlából, míg a 40-40%-át a második és harmadik részszámlából. Amennyiben bármelyik részszámla nem éri el az előleg meghatározott százalékának megfelelő összeget, úgy a fennmaradó összeget a következő részszámlából (adott esetben a végszámlából) vonja le Megrendelő.
A fizetési feltételek tekintetében a Kbt. 135. § (1)-(3); (5)-(7) és (10)-(11); a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 31-32. és 32/A. § 32/B. §, Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdés szabályai alkalmazandók.
A további előírások a szerződéstervezetben.
A tárgyi munka engedélyköteles építési tevékenység.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§ (2) bekezdése szerint a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A Kbt. 35.§ (2a) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a (2) bekezdés szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/06/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az elektronikus közbeszerzési rendszerben elektronikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül nyújtható be.
Az elektronikus bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§-ban előírtak szerint történik.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés alapján az ajánlatok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Folytatás: VI.3.9.22. pontban.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a tárgyi projekt tekintetében Hajdúhadház Város infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására előterjesztést nyújtott be a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium felé annak érdekében, hogy a tulajdonában álló Hajdúhadház, külterület, 021 helyrajzi számon felvett „kivett helyi közút” művelési ágú ingatlan Hunyadi utca-Ligeti út elnevezésű szakasza (a továbbiakban: Út) – mely nagyrészt a Magyar Honvédség használatában van, és állapota a rendszeres használat és az elmaradt felújítások folytán megromlott – központi költségvetési forrásból megújításra kerülhessen.
Az előterjesztés előzményeként a Magyar Honvédség, a Honvédelmi Minisztérium és az Önkormányzat több éves egyeztetése, illetve az Önkormányzat 2020. október 8-án kelt írásos megkeresése szolgált.
A 2021. évben, – kapcsolódva a Honvédelmi és Haderőfejlesztési Programhoz, a beérkező új eszközök fogadására készülve –, a Honvédelmi Minisztérium a Hajdúhadház külterületén fekvő Bocskai István Lövészdandár hajdúhadházi Vay Ádám kiképzőbázisán (a továbbiakban: Bázis) különböző infrastrukturális beruházások tervezését kezdi meg. A tervezések és a kivitelezések első ütemének megvalósítására elkülönített forrásból, a fejlesztések első lépéseként, a Bázishoz vezető Út felújítása jelent meg prioritásként.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre Ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a támogatási kérelem elutasításra kerül. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként is kiköti.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 4000000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 60600149-11091109-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetés esetén fel kell tüntetni: „Ajánlati biztosíték Ligeti bekötőút".
Az átutalásról szóló igazolást, vagy a bank vagy biztosító általi garancia-levelet, vagy a készfizető kezességet vállaló kötvényt csatolni kell az ajánlathoz.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ár: fordított arányosítás. Jótállás: egyenes arányosítás, Szakember: abszolút értékelés.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a KD elérhetőségét az EKR rendszerben.
2) Az EKR használatához az EKR rendelet 6.§-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/.
3) Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
4) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR rendelet 11. §-a tartalmaz.
5) A Kbt. 71.§ (6) bek-ben foglaltak alapján nem rendel el az AK újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6) Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerint.
7) A Kbt. 66.§ (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11.§ (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap kitöltésével történik.
8) Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!
9) Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá – adott esetben – az ajánlatban cégszerűen nyilatkozó erőforrást képviselő személy(ek) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek. szerinti aláírás-mintáját.
10) Az elvégzendő munkákat tartalmazó árazott költségvetést csatolni kell az ajánlathoz.
11) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást (tartalmi követelményeit a KD tartalmazza).
12) A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb feltételek: III.1.3) M1) pont.
13) Ajánlatkérő bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
14) Ajánlatkérő a Kbt. 35.§ (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
15) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10.
Módszer:
Nettó vállalkozási díj: fordított arányosítás.
Vállalt teljes körű jótállási idő: egyenes arányosítás.
Szakember 1, 2: abszolút értékelés.
Az értékelés módszerének részletes ismertetését a Közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
16) Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy az ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára, a szerződés teljes időtartamára vonatkozóan érvényes - felelősségbiztosítást is tartalmazó - építési-szerelési (C.A.R.= "Construction All Risks") biztosítást kötni, vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni.
A minimális kártérítési összeg káreseményenként: 20.000.000 Ft/káresemény, minimális éves kártérítési összeg: 40.000.000 Ft/év.
17) Jelen felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott ajánlati kötöttség az EKR rendelet szerint érvényesül.
18) AK felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73.§ (4) bek-ben foglaltakra!
19) AK a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.
20) AK felhívja a figyelmet a Kbt. 138.§ (1)-(3) bek-ben foglaltakra.
21) FAKSZ: Galamb Csaba (Lajstromszám: 01196).
22) A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal - elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek- az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
23) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt., valamint annak végrehajtási rendeletei szerint kell eljárni. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
24) A 2-es és 3-as értékelési részszempont vonatkozásában amennyiben a vállalás ''igen'', a szakember nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges