Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/82
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2017.05.22.
Iktatószám: 6787/2017
CPV Kód: 79821000-5
Ajánlatkérő: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Teljesítés helye: HU1, HU2, HU3; HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Dürer Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság;Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság;Szekszárdi Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság;Gyomai Kner Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Dürer Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság;Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság;Szekszárdi Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság;Gyomai Kner Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: közhasznú nonprofit szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: könyv-kiskereskedelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Könyvtárellátó Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK16962
Postai cím: Váci út 19.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tőczik Zsolt
Telefon: +36 12376900
E-mail: titkarsag@kello.hu
Fax: +36 13394791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kello.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kello.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közhasznú nonprofit szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: könyv-kiskereskedelem

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 10200000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására a nagy példányszámú megrendelések vonatkozásában
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Legfeljebb három magyarországi közigazgatási területen belül található helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
I. rész: nagy példányszámú megrendelések vonatkozásában
Beszerzés tárgya: Az iskolai tankönyvellátás biztosítása érdekében és az egyéb feladatainak ellátásáhozszükséges mennyiségű tankönyvek valamint egyéb nyomdai termékek előállítását szerzi be.
A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének és az attól valóeltérés százalékos mértékének meghatározásával közli a következők szerint: az I. rész vonatkozásában nettó8 200 000 000 HUF + ÁFA + (plusz) 20 %. A keretösszeg és a plusz 20 % felhasználása ajánlatkérő számáralehetőség és nem kötelezettség. Az elkészült termékek helyszínre szállítása a nyertes ajánlattevő feladata.A szállítás részletes feltételeit az ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. Aszállítás díját az ajánlati ár tartalmazza.
Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. A csomagolás részletes feltételeit az ajánlattételidokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A csomagolás költségét az ajánlati ár tartalmazza.
A közbeszerzési felhívásban az ajánlatkérő tájékoztatásként az elmúlt két év gyártás statisztikai adatai alapjánmegadja a következőket:
- a legyártásra kerülő tankönyvek várható összes darabszáma: évente 11 000 000 pld. (+20 %),
- a gyártásra kerülő tankönyvek címszáma: évente 900 cím (+20 %),
- a gyártásra kerülő tankönyvcímek megoszlása a jellemző terjedelem méret szerint:
- 0-9,99 nyomdai ív kb. 61 %,
- 10-15 nyomdai ív kb. 26 %,
- 15 < nyomdai ív kb. 13 %,
- az elmúlt két év összes tankönyvrendelés során a címek és darabszámok példányszámonkénti megoszlásaa következő volt átlagban évente:
- 501-8 000 pld. / 395 cím / 1 104 070 db,
- 8 000 < pld. / 361 cím / 9 238 564 db.
- a legnagyobb arányban felhasznált papírfajta: évente kb. 4 000 tonna 80 g ofszet papír (+20 %).
Ezen adatok azonban nem kötik az ajánlatkérőt, az információk kizárólagos célja, hogy az ajánlattevő tervezésifeladatához kiegészítő információt nyújtson.
Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendeléstleadni.
Ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket arról, hogy az eseti megrendelések száma hozzávetőlegesen évente 1000 és 1 400 között fog alakulni, melyek jelentős részét előreláthatólag évente május 01. és július 26. között kella nyertes ajánlattevőnek leszállítania ajánlatkérő megrendelései alapján.
A Tárolási Nyilatkozattal történő teljesítést Megrendelő kivételes esetben, összességében legfeljebb évente 2000 000 darab termék vonatkozásában jogosult kérni a Vállalkozótól.
Tárolással kapcsolatos költségek a nyertes ajánlattevőt terhelik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 37. számú értékelési szempont: késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap) 1
2 38. számú értékelési szempont: szakmai ajánlat részeként benyújtott tesztpéldányminősége 200
3 39. sz. érték. szempont: M.2. a) alkalmassági feltételben bemutatott 5 fő nyomdaipariegyetemi vagy főiskolai végzettségű szakemberek összesített, a végz. birtokában letöltött gyakorlati idő naptári hó 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1545
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5. pontban feltüntetett ár értékelési szempont súlyszáma(1545)az 1-36. ért. szempontok (egyes összesített képzett ár v ktg) össz. súlyszáma a karakterkorlát miatt.Ezen értékelési szempontokat a közbesz. dokumentumok tartalmazták.

II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására a kis példányszámú megrendelések vonatkozásában
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79821000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Legfeljebb három magyarországi közigazgatási területen belül található helyszín.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II. rész: kis példányszámú megrendelések vonatkozásában.
Beszerzés tárgya: Az iskolai tankönyvellátás biztosítása érdekében és az egyéb feladatainak ellátásáhozszükséges mennyiségű tankönyvek valamint egyéb nyomdai termékek előállítását szerzi be.
A beszerzés mennyiségét ajánlatkérő a megkötendő szerződés (keretmegállapodás) értékének és az attól valóeltérés százalékos mértékének meghatározásával közli a következők szerint: a II. rész vonatkozásában nettó300 000 000 HUF + ÁFA + (plusz) 20 %. A keretösszeg és a plusz 20 % felhasználása ajánlatkérő számáralehetőség és nem kötelezettség.
Az elkészült termékek helyszínre szállítása a nyertes ajánlattevő feladata. A szállítás részletes feltételeitaz ajánlattételi dokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A szállítás díját az ajánlati ártartalmazza.
Az elkészült készterméket egységcsomagba kell csomagolni. A csomagolás részletes feltételeit az ajánlattételidokumentáció részét képező szerződéstervezet tartalmazza. A csomagolás költségét az ajánlati ár tartalmazza.
A közbeszerzési felhívásban az ajánlatkérő tájékoztatásként az elmúlt két év gyártás statisztikai adatai alapjánmegadja a következőket:
- a legyártásra kerülő tankönyvek és nyomdai termékek várható összes darabszáma évente: 60 000 pld. (+20%),
- a gyártásra kerülő tankönyvek és nyomdai termékek címszáma évente: 340 cím (+20 %),
Ezen adatok azonban nem kötik az ajánlatkérőt, az információk kizárólagos célja, hogy az ajánlattevő tervezésifeladatához kiegészítő információt nyújtson.
Ajánlatkérő nem köteles minden terméktípusra, speciális termékre, valamint melléklettípusra megrendeléstleadni.
Ajánlatkérő tájékoztatja a jelentkezőket arról, hogy az eseti megrendelések száma hozzávetőlegesen évente250 és 500 között fog alakulni, melyek jelentős részét előreláthatólag évente május 01. és július 26. között kell anyertes ajánlattevőnek leszállítania ajánlatkérő megrendelései alapján.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 16. Késedelmi kötbér vállalt mértéke (%/naptári nap) 1
2 17. M.2. a) alkalmassági feltételben bemutatott nyomdaipari egyetemi vagy főiskolai végzettségű szakember végzettség birtokában letöltött gyakorlati ideje (naptári hónap) 1
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 1140
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5. pontban feltüntetett ár értékelési szempont súlyszáma (1140)az1-15. ért. szempontok (egyes összesített képzett ár v ktg) össz. súlyszáma a karakterkorlát miatt. Ezenértékelési szempontokat az ajánlati felhívás VI.4.3. pontja, illetve a közbesz. dokumentumok is tartalmazta.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő 2017.01.01. napjától a 2016. évi CIV. törvény alapján ellátja eddigi feladatain túl az állami tankönyvek
sokszorosításával összefüggő feladatokat is. Az állami tankönyvek sokszorosításával összefüggésben közbeszerzési eljárást kell
lefolytatni, amelynek előkészítése 2017.01.01. napját követően lehetséges. Tekintetbe véve a 2017/2018. tanév 2017.09.01.
napján történő tanévkezdési időpontját, valamint a tankönyvellátási rendszerrel összefüggő határidőket (iskolai rendelés
2017.04.30., tankönyvek szállítási határideje 2017 július-augusztus,
stb.) gyakorlatilag a legyártandó évi 10 milliós gyártási
feladatra 2017. július 23. napjáig van lehetőség. Tekintetbe véve a közbeszerzési eljárás időszükségletét
a gyártással kapcsolatos
feladatokat a nyertes ajánlattevővel el kell indítani 2017. május elején, annak érdekében, hogy fizikailag teljesíthető legyen a
gyártási és a tágabb értelemben vett tankönyvellátási feladat az iskolakezdésig.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 042 - 076932
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út. 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
E-mail: patakil@anyrt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52515749
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Dürer Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 5-7.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail: viktor.fekete@durer.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66463105
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Somogyi Béla u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
E-mail: titkarsag@mhk.hu
Telefon: +36 12669290
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12354548
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Szekszárdi Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egyetem u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: HU
E-mail: titkarsag@szekszardinyomda.hu
Telefon: +36 74411422
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74412153
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Gyomai Kner Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u.10-12.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: HU
E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu
Telefon: +36 66887400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66887445
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 105.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
E-mail: nyomda@dabasinyomda.hu
Telefon: +36 29360133
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29360134
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 9840000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9840000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Keretmegállapodás tankönyvek és egyéb nyomdai termékek előállítására
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Böszörményi út. 6.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4027
Ország: HU
E-mail: patakil@anyrt.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52515749
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Dürer Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jókai u. 5-7.
Város: Gyula
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5700
Ország: HU
E-mail: viktor.fekete@durer.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66463105
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Somogyi Béla u. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1085
Ország: HU
E-mail: titkarsag@mhk.hu
Telefon: +36 2669290
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 2354548
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Szekszárdi Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Egyetem u. 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7626
Ország: HU
E-mail: titkarsag@szekszardinyomda.hu
Telefon: +36 74411422
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 74412153
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Gyomai Kner Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kossuth u. 10-12.
Város: Gyomaendrőd
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5500
Ország: HU
E-mail: knernyomda@gyomaikner.hu
Telefon: +36 66887400
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66887445
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u.105.
Város: Dabas
NUTS-kód: HU102
Postai irányítószám: 2373
Ország: HU
E-mail: nyomda@dabasinyomda.hu
Telefon: +36 29360133
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 29360134
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 360000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 360000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A szerződés aláírásának időpontjában még nem ismert, ezért Nyertes Közös Ajánlattevők az alvállalkozók bejelentésénél a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján kötelesek eljárni.
A feladat, aminek teljesítésében az alvállalkozó közreműködik: CD gyártás, nem papír alapú termékek gyártása, boríték, szállítás.
2. A Közös Ajánlattevők - és egyben a Nyertes Közös Ajánlattevők - neve, címe és adószáma mindkét rész tekintetében:
Alföldi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-4027 Debrecen, Böszörményi út. 6.; 11147729-2-09)
Dürer Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság (H-5700 Gyula, Jókai u. 5-7., 10447693-2-04)
Magyar Közlöny Lap - és Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (H-1085 Budapest, Somogyi Béla u. 6., 10897706-2-42)
Szekszárdi Nyomda Korlátolt Felelősségű Társaság (H-7626 Pécs, Egyetem u. 4.; 10730038-2-02)
Gyomai Kner Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-5500 Gyomaendrőd, Kossuth u.10-12., 11048572-2-04)
Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zártkörűen Működő Részvénytársaság (H-2373 Dabas, Vasút u. 105.; 10798102-2-13)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
148. §a
szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +3618828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +3618828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/05/17 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)