Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/48
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.03.08.
Iktatószám: 3202/2018
CPV Kód: 45233141-9
Ajánlatkérő: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Teljesítés helye: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.04.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: útkezelő szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: útfenntartás, útfelújítás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Nemzeti azonosítószám: AK21509
Postai cím: Kálvária utca 4-10.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Prédl Antal
Telefon: +36 96516182
E-mail: titkarsag@utkezelogyor.hu
Fax: +36 96516199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.utkezelogyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.utkezelogyor.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://vanin.hu/cikk/77/utkezelo_utkarbantartas.html (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: VANIN Vezetési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Érmelléki utca 9. II. emelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Ludvigné Paczolay Ildikó
Telefon: +36 12251585
E-mail: ildiko.paczolay@vaninmc.com
Fax: +36 12251585
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.utkezelogyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kálvária utca 4-10. 1. emelet 2. szoba
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Prédl Antal
Telefon: +36 96516182
E-mail: titkarsag@utkezelogyor.hu
Fax: +36 96516199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.utkezelogyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: útkezelő szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: útfenntartás, útfelújítás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi útjainak folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására illetve átépítésére.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233141-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek illetve műtárgyaknak (híd) folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására illetve átépítésére.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Keretmegállapodás Győr Megyei Jogú Város önkormányzati tulajdonú/kezelésű bel-, és külterületi útjainak folyamatos fenntartására, karbantartására, és felújítására illetve átépítésére.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az összes önkormányzati tulajdonú/kezelésű - közbeszerzési műszaki leírásban bemutásra kerülő - bel-, és külterületi közútjainak, kerékpárútjainak, járdáinak, és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítményeknek illetve műtárgyaknak (híd) folyamatos fenntartása, karbantartása, és felújítása illetve átépítése.
A keretmegállapodás alapján, a konkrét munkára vonatkozóan, közvetlenül, vagy - adott esetben - ajánlatkérő kezdeményezésére lefolytatásra kerülő konzultáció eredményeként (VI.3./9. pont), egyedi megrendelések kerülnek kibocsátásra
A keretmegállapodás alapján elvégzendő munkák köre jellemzően, de nem kizárólagosan, kiterjed közterületi utak, járdák, különféle közművek, vízelvezetők és különféle alépítményi munkák (pályaszerkezeti, elektromos és távközlési), épületcsatlakozási megoldások, közúti jelző és forgalomirányítási rendszerek, utcabútorok bármilyen kombinációjával történő fenntartási, karbantartási, felújítási és kapcsolódó munkáinak ellátására. A konkrét munkára vonatkozó egyedi megrendelések műszaki tartalma, értéke, üteme, valamint az egy időben teljesítendő egyedi megrendelések nagyságrendje a beszerzési igény felmerülésétől függ, előzetesen nem meghatározható. Azaz a keretmegállapodásos eljárás megindításakor a Keretmegállapodás időtartama alatt megvalósítandó építési beruházásokra vonatkozó további információk még nem állnak rendelkezésre.
Várhatóan megrendelésre kerülő munkák nagyságrendje (a korábbi 4év tényadatai alapján, tájékoztató jelleggel) összesen: 650 db megrendelés keretében, 500 eltérő teljesítés helyszínen, 426.545 m2/db/fm.
- Útfelület 350.000 m²
- Kerékpárút: 4.500 m²
- Járda: 40.000 m²
- Műtárgy: 25 db
- Csapadék csatorna: 7000 fm
- Buszöböl: 20 db
- Kátyúzás 25.000 m²
Az adott évre vonatkozó költségvetés elfogadásakor kerül meghatározásra a rendelkezésre álló keret pontos összege, mely várhatóan évi nettó 1,6 milliárd HUF/év. Ajánlatkérő legfeljebb az adott évben ily módon rendelkezésére álló anyagi fedezetnek megfelelő keretösszeg - illetve, a rendelkezésre álló forrás kiegészítésre esetén ennek opciós jog gyakorlásával megnövelt - mértékéig jogosult megrendelést, illetve konzultációra irányuló felhívást kibocsátani.
A teljesítendő feladat ismertetését a közbeszerzési dokumentumok részeként kiadásra kerülő műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata 30
2 2.1 (értékelési szempont megnevezése a VI.4.3) pontban) 15
3 2.2 (értékelési szempont megnevezése a VI.4.3) pontban) 15
4 3. Környezetterhelési érték (környezetterhelés minimalizálása érdekben): beépítendő aszfalt beszállításával kapcsolatos környezetterhelési érték (összesített CO érték) 15
5 4. Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása (fő; Kbt. 77.§ (1) szerint min0/max3 fő) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő jogosult - Győr Megyei Jogú Város által a számára biztosított éves költségvetés függvényében - a keretmegállapodás éves keretösszegét, az adott költségvetési évre vonatkozóan, évente legfeljebb három alkalommal, megemelni, oly módon, hogy a teljes futamidő alatt érvényesített opciók összesített mértéke nem haladhatja meg a keretmegállapodás teljes értékének +70%-t.
Az opció lehívása esetén ajánlatkérőnek a keretmegállapodás alapján legfeljebb az adott évben az érvényesített opcióval növelt keretösszeg kimerüléséig van lehetősége a II.2.4 pont szerinti tevékenység elvégezésére megrendelést/konzultációra vonatkozó felhívást kibocsátani.
A beruházás részeként megrendelhető elemek adatait a közbeszerzési dokumentáció részeként kiadásra kerülő műszaki leírás, az opció lehívásának szabályait a szerződés tervezet tartalmazza.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Teljesítéssel kapcs. feltételek:
-1997. évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről
-191/2009.(IX.15.) Korm.rend. az építőipari kivitelezési tev.-ről
-266/2013.(VII.11.) Korm.rend. az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyak. tev.-ről
-12/1988.(XII.27.) ÉVM-IPM-KM-MÉM-KVM.számú együttes rendelet az egyes nyomvonal jell. építményszerk. kötelező alkalmassági idejéről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
1. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben fennáll a Kbt. 62.§ (1) bekezdésben foglalt kizáró feltételek valamelyike;
2. az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2)bekezdése szerinti kizáró ok fennáll.
Igazolási módok:
Ajánlattevőnek és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági (gazd.) szereplőnek az ajánlatban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) Második Része szerinti közbesz. eljárásban ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról -továbbiakban Kormányrendelet) II. Fejezetének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)és(2) bek.-ei hatálya alá. Az előzetes igazolásra a Kbt. 64.§ rendelkezései is irányadók.
Ajánlattevőnek az ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatában nyilatkozni kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62.§ szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69.§ (4)-(8) bek. alapján a kizáró okok igazolása benyújtására felhívott gazd. szereplőnek a Kormányrendelet III. Fejezet 8.és 10.§ szerint kell igazolni, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá -figyelemmel a 12-16.§-ban foglaltakra és nyilatkoznia kell, van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt, ha igen, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kormányrendelet III. Fejezetében feltüntetett igazolások nem kérhetők, ha ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (11)bek.-ben foglaltak szerint közvetlenül hozzáfér az érintett Fejezetekben nem említett, a kizáró okok hiányát vagy a gazd. szereplő alkalmasságát igazoló adatbázisokhoz és a gazd. szereplő ezek elérhetőségét az ESPD-ben megadta.
A Kormányrendelet III. Fejezet szerinti igazolási módok az V. Fejezet szerint kiválthatók, ha az érintett gazd. szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek.
A kizáró okokra vonatkozóan jelen közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, ill. adat tartalma valós. Ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig- az adat valóságtartalmát ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság/Kbt. 65.§ (1) bek.c) pont
Építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd. szereplőknek szerepelniük kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd. szereplőknek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Igazolás az ajánlatban:
Az ESPD benyújtásával. Nem elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, elvárt a formanyomtatvány IV. részének kitöltése az alkalmassági követelmények feltüntetésével.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
-Magyarországon letelepedett gazd. szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét ajánlatkérő ellenőrzi;
-nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást kell benyújtani-figyelemmel a Kormányrendelet 1.§(2)-(5)-re is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7),(9),(11),és a Kbt. 69.§(11) is irányadó.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a gazdasági és pénzügyi, alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában, valamint a Kormányrendelet 19.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Igazolás az ajánlatban
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával. Nem elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, elvárt a formanyomtatvány IV. részének kitöltése az alkalmassági követelmények feltüntetésével. Igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint válthatók ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
P1) valamennyi - jelen felhívás feladásának napjáig le nem zárt - pénzforgalmi számlájára vonatkozó, számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó,jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű (attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre,illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak) nyilatkozat(ok), amiből megállapítható, hogy „a - jelen felhívás feladásának napjáig le nem zárt - pénzforgalmi számláin az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő”. (Kbt.65.§(1)a, Kormányrendelet 19.§(1)a)
P2) Benyújtandó az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolója a kiegészítő melléklet és a független könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül, jelen felhívás közzétételét megelőző három - számviteli beszámolóval - lezárt üzleti év vonatkozásában, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha ez a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló benyújtása nem szükséges.
Amennyiben az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga nem írja elő a beszámoló közzétételét, úgy nyilatkozatának benyújtása szükséges a vonatkozó minimumkövetelmények tekintetében, az előző három lezárt üzleti év tevékenységének eredménye vonatkozásában.
Ha az ajánlattevő a fentiekben meghatározott irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. (Kbt.65.§(1) a), Kormányrendelet 19.§(1) b))
P3) benyújtandó az alkalmassági feltételt igazoló gazdasági szereplő nyilatkozata a közbeszerzés tárgyából származó - ÁFA nélküli - árbevételéről az előző legfeljebb három, mérlegfordulónappal lezárt, üzleti évre visszamenőleg, attól függően, hogy mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. (Kbt.65.§(1) a), Kormányrendelet 19.§(1) c))
Ha a P2) P3) pontban előírt iratokkal, adatokkal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a Kormányrendelet 19.§(3) szerint járhat el.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattevő, ha
P1) valamennyi számlavezető pénzügyi intézményének nyilatkozata szerint a - jelen felhívás feladásának napjáig le nem zárt - pénzforgalmi számláin az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állítás nem fordult elő. (Sorba állítás: 2009. évi LXXXV. törvény 2. §. 25. pont.)
P2) adózott eredménye a felhívás feladásának napjától visszafele számított 3 lezárt üzleti évben legfeljebb 1 évben negatív.
Ha az alkalmasságot a vizsgálati időszak kezdetét követően létrejött gazdasági szereplő igazolja -, alkalmas, ha működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (bel-, és külterületi közút, kerékpárút, járda, csapadékvíz elvezető létesítmény és az utakhoz tartozó műtárgyaknak (híd) - közül bármely(ek) fenntartása és/vagy karbantartása és/vagy felújítása és/vagy átépítése) származó, ÁFA nélkül számított árbevétele eléri a 3.600.000.000 HUF-ot.
P3) rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafele számított 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év átlagában legalább 1.200.000.000 HUF/év - általános forgalmi adó nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából (bel-, és külterületi közút, kerékpárút, járda, csapadékvíz elvezető létesítmény és az utakhoz tartozó műtárgyaknak (híd) - közül bármely(ek) / fenntartása és/vagy karbantartása és/vagy felújítása és/vagy átépítése) származó árbevétellel;
Alanyi kör:
III.1.2./P1) és P2) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők közül elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt.65.§(6)).
III.1.2./P3) pontban meghatározott követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (Kbt.65.§(6)).
A gazdasági szereplők közül elegendő csak annak nyújtani a vonatkozó igazolást, aki az adott alkalmassági feltétel igazolásában részt vesz.
Az előírt alkalmassági feltételnek ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül (Kbt. 65.§ (7)-(8) és (11)).
Fogalommagyarázat:
közút: 1988. évi I. TÖRVÉNY a közúti közlekedésről 32. § (1) bekezdésében foglalt fogalom. A közutak hálózati útosztályokba (a továbbiakban: útosztály) sorolása a 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet a közutak igazgatásáról 2. § szerint.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek a műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65. §, 67. § és 69.§-ában valamint a Kormányrendelet 21-22.§-ában foglaltak alapján kell eljárnia.
Igazolás az ajánlatban:
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával. Nem elfogadott a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozata, elvárt a formanyomtatvány IV. részének kitöltése az alkalmassági követelmények feltüntetésével. Igazolás Kormányrendelet V. Fejezetében előírtak szerint válthatók ki minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel.
Kbt. 69.§ szerinti igazolások:
Benyújtandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet
M1) jogszabály szerinti igazolása(i) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb (alkalmassági feltétel szerinti) korábbi - a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett - építési beruházásainak ismertetéséről, mely tartalmazza a jogszabályban előírtakon túl az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges további adatokat is. (Kbt.65.§(1) b), és Kormányrendelet 21.§(2)a), 22.§(3)).
M2) nyilatkozata - mely tartalmazza az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges adatokat - azon szakemberek megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. (Kbt.65.§(1)b), és Kormányrendelet 21.§(2)b)) Benyújtandók továbbá a nevezett szakemberek által aláírt, az alkalmassági feltételnek való megfeleléshez szükséges adatokat tartalmazó nyilatkozat(ok), rendelkezésre állási nyilatkozat(ok), valamint a képzettséget igazoló dokumentum(ok).
Az M2.1) alkalmassági követelmény esetében a megfelelő képzettség igazolására benyújtandó a képzettséget igazoló okirat másolati példánya, ez alól kivételt képez a művezető, amely mint beosztás a szakember saját nyilatkozatával (szakmai önéletrajz) igazolandó.
Az M2.2) és M2.3) alkalmassági követelmény esetében a képzettség és szakmai tapasztalat igazolására elfogadott - adott esetben - a jogosultságot igazoló dokumentum benyújtása vagy a jogosultság elérési útvonalának megadása is.
M3) részéről az előírt időszakra vonatkozóan az éves átlagos statisztikai állományi létszámáról készült kimutatás (Kbt. 65.§ (1)b), és Kormányrendelet 21.§(2)g))
M4) nyilatkozata a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, illetve műszaki felszereltség leírásáról (bemutatásáról) az alkalmassági feltételnek való megfeleltetéshez szükséges tartalommal: az eszközök, illetve a műszaki felszereltség műszaki adatainak bemutatása, igazolása (forgalmi engedély, műszaki specifikáció (bármilyen gyártó/forgalmazó által kibocsátott, vagy nyilvános internetes adatbázisból elérhető terméklap, vagy termék ismertető, amelyből az alkalmassági feltételben szereplő előírásnak való megfelelés megállapítható), továbbá tulajdoni lap vagy eszköznyilvántartás, nem saját tulajdon esetén a rendelkezésre állás igazolása (Kbt. 65.§ (1)b), és Kormányrendelet 21.§(2)h));
Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági feltételnek más szervezet kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, az ajánlatban csatolandók a Kbt. 65.§(7) szerinti releváns nyilatkozatok és igazolások is benyújtandók az ajánlatban. Továbbá a gazdasági szereplő köteles az adott - általa igazolandó - alkalmassági feltételnek való megfelelést a fentiekben előírtak szerint igazolni. (Kbt.67.§(3).
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas ajánlattevő, ha
M1) rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazoltan - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - lezárt, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyára (bel- vagy külterületi közút, buszöböl, kerékpárút, járda, csapadékvíz elvezető létesítmény, illetve ezekhez tartozó műtárgyak közül bármely(ek) fenntartása és/vagy karbantartása és/vagy felújítása és/vagy átépítése tevékenységre) vonatkozó
M1.1) legalább 200 db teljesített szerződéssel (vagy megrendeléssel), amelyek összesen legalább 250.000 m2 útfelületre vonatkoztak
M1.2) legalább 5 db belterületi környezetben végzett tevékenységre vonatkozó teljesített szerződéssel (vagy megrendeléssel), amelyek összetettek (a felsoroltakból legalább 3-3 tevékenységet foglaltak magukban) voltak, és ezek közül legalább 1 db legalább 5 tevékenységet tartalmazott;
M1.3) legalább 50 db teljesített szerződéssel (vagy megrendeléssel), amelyek összesen legalább 5200 fm csapadékvíz elvezető létesítményre vonatkoztak;
M1.4) legalább 5 db szerződéssel (vagy megrendeléssel), amelyek összesen legalább 15 db buszmegálló (buszöböl) kialakítására, vagy átépítésére vonatkoztak;
M.1.5) rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazoltan - az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - lezárt, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó egy vagy több szerződéssel (vagy megrendeléssel), amely(ek) tartalma összesen legalább 18.000 m2 útfelület kátyúzásra volt.
M2) rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonandó alábbi szakemberrel
M2.1) legalább
M2.1.1) 10 fő kőműves: OKJ, vagy szakmunkásképző intézetben szerzett végzettséggel;
M2.1.2) 3 fő művezető: legalább középfokú, szakirányú végzettséggel, legalább egy éves művezetői tapasztalattal;
M2.1.3) 2 fő finiserkezelő: OKJ és kezelhető gépcsoport bejegyzéssel,
M2.1.4) 6 fő hengerkezelő: OKJ és kezelhető gépcsoport bejegyzéssel,
M2.1.5) 1 fő gréderkezelő: OKJ és kezelhető gépcsoport bejegyzéssel,
M2.1.6) 1 fő kotrógépkezelő: OKJ és kezelhető gépcsoport bejegyzéssel,
M2.1.7) 2 fő kötöző vizsgával (vizsgabizonyítvány) rendelkező munkás;
M2.2) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M2.3) legalább 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
M3) az előző 3 évben (2016., 2015., 2014.) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma elérte a 15 főt.
M4) rendelkezik az alábbi, a teljesítéshez rendelkezésre álló, üzemképes és a teljesítésre alkalmas állapotú eszközzel, berendezéssel, illetőleg műszaki felszereltséggel:
- 1 db aszfalt finiserrel 100 KW; terítőszélesség: 2,55-5 m)
- 1 db aszfalt finiserrel 40 KW, terítőszélesség: 1,1-2 m
- 4 db vibrohengerrel 60 KW;
- 2 db kombinált hengerrel 60 KW;
- 1 db aszfaltvágóval 9 KW;
- 1 db padkahengerrel 6 KW;
- 1 db kompresszorral 24 KW;
- 1 db lapvibrátorral 4 KW;
- 1 db hidraulikus kotróval 120 KW;
- 1 db tehergépkocsi 300 KW;
- 1 db szintvezérelt gréder 80 KW;
- 1 db hidraulikus bontókalapács;
- 1 db mérőállomás vagy GPS mérőeszköz;
- 1 db szintező műszer;
- 1 db padkaterítő gép;
- 1 db fűnyíró 2 KW;
- 1 db veszélyes anyagtároló konténer;
- 1 db fémkereső detektor
- 1 db fúgamaró
- 1 db hézagkiöntő
- 1 db magasnyomású, szívófejes útburkolat tisztító gép (minimum 2,0 m szélességű, 250 bar nyomású)
Alanyi kör:
(Alanyi kör és Fogalommagyarázat a karakterkorlátozás okán a dokumentációban került elhelyezésre).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér, teljesítési biztosíték, jóteljesítési biztosíték, jótállás a keretmegállapodás tervezetben részletezettek szerint.
Az előírt biztosíték(ok) határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlatban nyilatkozni kell.
Finanszírozási, fizetési feltételek: Ajánlat, szerződés, kifizetések pénzneme: HUF.
Jogszabályok:
Kbt. 135.§(1)-(3),(5)-(7)
322/2015 (X.30) Kr. 30-32/B.§
2007. évi CXXVII. tv
Ptk. 6:130.§(1)-(2)
Az előírások részletezése a keretmegállapodás tervezetben!
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/04/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete 9024 Győr, Kálvária út 4-10. 2. emelet 34. szoba.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti szervezetek/személyek jogosultak részt venni.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A IV.2.6) esetében 2hónap=60nap a Kbt.81.§ (11)bek. alapján.
2.Ajánlati biztosíték: az ajánlattételi határidő lejártáig kell rendelkezésre bocsátani, ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Mérték: 50.000.000 Ft. Mód: befizetés (OTP Bank 11737007-16718005 számlára) vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség vagy biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó- kötelezvény. Közös ajánlattevőknek elegendő egyszer. Lásd még Kbt.54.§(4)-(7).
3.Az ajánlatban korábban nem szereplő gazd. szereplő hiánypótlás útján való bevonása esetén ajánlatkérő(AK) e szereplőre tekintettel nem rendel el újabb hiánypótlást.
4.AK nem írja elő a Kbt.66.§(6) szerinti nyilatkozattételt, felhívja a figyelmet a Kbt.138.§(1)-(2) és (4)-(5)re.
5.Értékelési ponthatárok:1-10. Pontkiosztás módszere:1. és 3: relatív fordított arányosítás, 2. és 4: abszolút, folytonos hasznossági függvény. „Ár” szempont alatt a kiadott „útfenntartás költségvetés” táblázat valamennyi vonatkozó cellájában adott megajánlások összegét (nettó HUF) vonja értékelés alá AK.Részletes ismertetések a dokumentációban.
6.Kbt.61.§(4) bek. szerinti indokolás: AK a részajánlattételt nem biztosítja, mivel a beszerzés tárgya olyan összetett közbesz. igény, amely a megrendelések /szerződések időbeli-,térbeli-,műszaki kivitelezésének összehangolt megvalósítását igényli. A kivitelezéssel érintett terület magas beépítettségi szintje,a teljesítések szakszerű és organizáció szempontjából optimális megvalósítása indokolja, hogy egy felelősségi körbe tartozó ajánlattevő végezze. A közbesz. tárgya szerinti munkák és feladatok -jellegük,összetettségük,előírt műszaki paramétereik,időbeli tartamaik alapján -szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. Több vállalkozó egyidőben történő teljesítése esetén a vállalkozók részére önálló munkaterület a munkaterület megosztásával az esetek döntő többségében nem biztosítható,ill. AK részéről a különböző vállalkozók egyazon munkaterületen történő munkavégzése esetén a jogszabályokban előírt munkavédelmi koordinátori feladatok ellátása jelentős többletfeladattal és többletkiadással járna.
7.AK az aránytalanul alacsony ár/költség vizsgálatát az értékelést követően végzi el.Kbt.81.§(4)
8.AK a közbesz.dokumentumokban tájékoztat a szervezetekről, amelyektől az ajánlattevő(AT) tájékoztatást kaphat.
9.AK tájékoztat, hogy a Kbt.98.§(3)bek. meghatározott feltételek fennállása esetén hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat. AK ilyen közbesz.eljárást folytathat le e felhívásban előírt teljesítési,fizetési,szerződéses feltételek mellett későbbiekben felmerülő, e keretmegállapodás mennyiségi keretein túlmutató,e felhívás II.2.4 pontjában definiált tartalmú további megrendelésre.
10.AK tájékoztat, hogy az eljárás eredményeként egy ajánlattevővel,a Kbt.105.§(1)bek.b)pontja szerint jön létre a keretmegállapodás.
11.A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban került meghatározásra: III.1.2)P1-P3 pont,III.1.3)M1-M4.
12.Ajánlattevő, Kbt.65.§(7) szerinti szervezet által,ha esetükben cégszerű aláírás értelmezhető egyszerű másolatban benyújtandó: hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásminta, vagy 2 tanú aláírásával ellátott igazoló dokumentum vagy -adott esetben- dokumentációban előírtak szerinti meghatalmazás.
13.Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a feladat teljeskörű megvalósítása minden költségét. Kereskedelmi-szakmai ajánlat benyújtása elvárás. AT által a szakmai ajánlat részeként benyújtandó a keretmegállapodás működtetésére vonatkozó „Intézkedési terv”.Elvárt tartalom részletezése a dokumentációban.
14.A közbesz.dokumentumokban megadott határidők tekintetében irányadó:magyar helyi idő/CET.
15.Közös ajánlattétel esetén projekttársaság létrehozása Kbt.35.§(8) alapján: nem megengedett és nem megkövetelt.
Folyt: VI.4.3)pont.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt.148.§.
II.2.5) pontban az ért. szempontok megnevezése:
2.1 Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M2.2) pont szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó beszerzés tárgya szerinti projektvezetői tapasztalata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min.0/max. 60 hónap).
2.2 Az ajánlati felhívás III.1.3) pontjának M2.3) pont szerinti feltételnek való megfeleléshez megnevezett szakember jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó, útépítés építésvezetői tapasztalata (hónap; Kbt. 77.§ (1) szerint min.0/max. 60 hónap).
Fogalommagyarázat II.2.5) ponthoz:
Ajánlatkérő(AK) a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamot meghaladó idő alatt a jogosultság megszerzésének dátumát követően megvalósult,értékeltnek megfelelő tartalmú korábbi teljesítéseket értékeli.
AK az értékelés során az alábbi tevékenysége(ke)t értékeli pontszámmal-mint beszerzés tárgya szerinti projektvezetői tapasztalat:
- beszerzés tárgya: bel-, és külterületi közutak,kerékpárutak,járdák,és az utakhoz tartozó csapadékvíz elvezető létesítmények ill. műtárgyak (híd) folyamatos fenntartására,karbantartására,és felújítására,ill. átépítésére vonatkozó teljesítés;
- projektvezető: egy időben több építésvezető és/vagy művezető irányítása,vagy főépítésvezetői tevékenység végzése.
AK az útépítés építésvezetői tapasztalat körében az alábbiak szerint végzi az értékelést:
-útépítés: bármilyen méretű,besorolású utak,utcák,terek,járdák,kerékpárutak, parkok burkolt felületei,parkolók és kapcsolódó csapadékelvezető létesítmények,ill. műtárgyak kivitelezésének/felújításának komplett vagy részmunkálatai;
- építésvezető: adott kivitelezésben ilyen beosztásban részt vevő.
Igazolás: a nevezett pozíciókban alkalmazás/pozíciók ellátásával való megbízás időtartama. Párhuzamos,több egyidejűleg ellátott tevékenység esetében a tapasztalat időtartam egyszeresen vehető figyelembe.
VI.3) folyt:
16.AK a nyertessel köt keretmegállapodást, nyertes visszalépése esetén az ért. sorrendben következő szervezettel/személlyel ha -a Kbt.69.§(6)-ra is tekintettel- a Kbt.79.§(2) szerinti összegezésben megjelölte. Kbt.131.§(4).
17.Keretmegállapodás feltétele: a nyertes /közös ajánlattételnél min. az egyik AT rendelkezzen a megállapodás időtartamával megegyező érvényességi idejű vagy a megkötés időpontjában érvényes és a teljesítés alatt folyamatosan fenntartásra kerülő min. 2MrdFt/év és 200 millió Ft/káresemény értékű általános felelősségbiztosítással. Ennek hiányát AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, a Kbt.131.§(4) szerint jár el.
18.AK elvárása: a nyertes a keretmegállapodás aláírásának időpontjára rendelkezzen Győr MJV közigazgatási területén belül, eszközök, anyagok gépek ideiglenes tárolására szolgáló telephellyel. Az ajánlatában nyilatkozni kell a fentiek szerinti telephelyről vagy a létesítését nyilatkozatban kell vállalni nyertesség esetére. AK az előírt telephely hiányát a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi, és a Kbt.131.§(4) szerint jár el.
19.AK nem alkalmazza a Kbt.75.§(2)e) pontot.
20.Ajánlatok benyújtásának helye,ideje: az ajánlattételi határidőig munkanapokon hétfő-csüt. 10:00-14:00, péntek 10:00-12:00 között a felhívás I.3) pontjában „Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó” címnél megadott helyszín; a határidő lejárta napján az utolsó fél órában a felhívás IV.2.7 pontban a bontás helyszínén.
21.FAKSZ: Ludvigné Paczolay Ildikó(00195)
22.A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes (közös ajánlattételkor legalább az egyik AT) rendelkezzen:
-ISO9001
-ISO14001:2004 +Cor1:2009
-OHSAS 18001:2007
-ISO 50001:2011
vagy ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal/intézkedések bizonyítékaival. Az egyes feltételnek való megfelelést AT-nek/ közös AT-k egyikének kell megfelelően igazolni.
Fentiek hiányát AK a szerződéskötéstől való visszalépésként értelmezi és a Kbt. 131.§ (4) szerint jár el.
E felhívás nem tartalmaz minden előírást, az a közbesz.dokumentumokkal együtt értelmezendő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: + 36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: + 36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/03/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák