Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/31
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.02.15.
Iktatószám: 2646/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Külterület, Hrsz.: 0459/3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.03.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Sátoraljaújhely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13222002
Postai cím: Kossuth Tér 5
Város: Sátoraljaújhely
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szamosvölgyi Péter
Telefon: +36 47525100
E-mail: pmtitkarsag@satoraljaujhely.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.satoraljaujhely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000016232021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000016232021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Logisztikai raktárcsarnok építése
Hivatkozási szám: EKR000016232021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely, Külterület, Hrsz: 0459/3 ingatlanon zöldmezős beruházásként logisztikai raktárcsarnok épületet kíván építeni.
Az épület paraméterei:
Szintszám: Földszint
Magasságok: Földszinti belmagasságok: 2,70 m, illetve 5,88-9,26 m
Mértékadó szintmagasság: +- 0,00 m / Tervezett csarnokszint padlóvonal /
Földszinti padlómagasság: +- 0,00 m = Bf:107,143 m
Ereszmagasság: +6,99 m
Gerincmagasság: +10,08
Tetőidom: Egyszerű nyeregtető ( Kéthajós kialakítás )
Bruttó alapterület: 1335,54 m2
Hasznos alapterület: (Raktár = 1167,37 m2 )+(Szoc.= 97,93 m2)= 1265,30 m2
Ingatlan alapterülete: 140931 m2
Ingatlan beépítettsége tervezetten: 1,11 %
Beépítési mód: szabadon álló
Építmény magassága: 7,48 m
Főbb munkanemek mennyiségei:
Raktárcsarnok 1 335,54 m2
Földszintes iroda az épületen belül 97,93 m2
Külső víz 139 fm
Külső szennyvíz 28 fm
Tűzcsap kiépítés 2 db
Elektromos áram bekötés 1 db
Vagyonvédelmi kerítés kerítés 383 fm
Tolókapu 1 db
Kiszolgáló út kiépítése főbejárathoz ( útkapcsolat ) 713 m2
Térburkolat forgalommal terhelt 1 859 m2
Térvilágítás kiépítése ingatlanon belül 140 fm
Kandeláberek elhelyezése ( 25 fm / db ) 7 db
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 1 859 m2
Alakító földmunka és feltöltés 2 860 m3
Parkosítás, zöldfelület kialakítás/ füvesítés 6 978 m2
Véderdő sáv telepítése / fásítás 35 db
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.

II.1.5) Becsült érték:
Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás egy építési engedély alapján valósul meg, az engedélyben szereplő műszaki tartalom egy műszaki-funkcionális egységet képez, annak részekre bontása sem időbeli ütemezés útján, sem munkanemek szerint, sem földrajzi elhatárolás útján nem lehetséges. Az engedélyes terv alapján épülő logisztikai raktárcsarnok egy épülettömeget alkot, annak valamennyi tervdokumentáció szerinti műszaki tartalma csak együttesen alkalmas az építmény funkcionális megvalósítására. A műszaki tartalom alapján megvalósítandó munkanemeknek nincs olyan része, amely szétbontható, leválasztható lenne a többi munkanemtől, azok összességében, egymásra épülve valósítják meg a kivitelezést. Az épület egy helyrajzi számon, egy térbeli lehatárolás útján jön létre, azaz földrajzilag szintén nem bontható kivitelezési elemeket tartalmaz. Időben az egyes munkanemek a technológiai sorrend betartásával együttesen alkalmasak csak a beruházás egészének megvalósítására. Az engedélyes tervdokumentáció szerinti kivitelezési feladatok csak együttesen, egy beruházás megvalósítása során alkalmasak arra, hogy a raktárcsarnok használatbavételi engedélyt kapjon, a beruházásnak nincs olyan része amely a részajánlattétel érdekében leválasztható lenne.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Logisztikai raktárcsarnok építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Külterület, Hrsz.: 0459/3
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sátoraljaújhely Város Önkormányzata a Sátoraljaújhely, Külterület, Hrsz: 0459/3 ingatlanon zöldmezős beruházásként logisztikai raktárcsarnok épületet kíván építeni.
Az épület paraméterei:
Szintszám: Földszint
Magasságok: Földszinti belmagasságok: 2,70 m, illetve 5,88-9,26 m
Mértékadó szintmagasság: +- 0,00 m / Tervezett csarnokszint padlóvonal /
Földszinti padlómagasság: +- 0,00 m = Bf:107,143 m
Ereszmagasság: +6,99 m
Gerincmagasság: +10,08
Tetőidom: Egyszerű nyeregtető ( Kéthajós kialakítás )
Bruttó alapterület: 1335,54 m2
Hasznos alapterület: (Raktár = 1167,37 m2 )+(Szoc.= 97,93 m2)= 1265,30 m2
Ingatlan alapterülete: 140931 m2
Ingatlan beépítettsége tervezetten: 1,11 %
Beépítési mód: szabadon álló
Építmény magassága: 7,48 m

Főbb munkanemek mennyiségei:
Raktárcsarnok 1 335,54 m2
Földszintes iroda az épületen belül 97,93 m2
Külső víz 139 fm
Külső szennyvíz 28 fm
Tűzcsap kiépítés 2 db
Elektromos áram bekötés 1 db
Vagyonvédelmi kerítés kerítés 383 fm
Tolókapu 1 db
Kiszolgáló út kiépítése főbejárathoz ( útkapcsolat ) 713 m2
Térburkolat forgalommal terhelt 1 859 m2
Térvilágítás kiépítése ingatlanon belül 140 fm
Kandeláberek elhelyezése ( 25 fm / db ) 7 db
Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése 1 859 m2
Alakító földmunka és feltöltés 2 860 m3
Parkosítás, zöldfelület kialakítás/ füvesítés 6 978 m2
Véderdő sáv telepítése / fásítás 35 db
Részletes műszaki paramétereket a közbeszerzési dokumentumok részét képező tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 36 hónap) 10
2 M.2.2 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 36 hónap) 10
3 M.2.3 alkalmassági feltétel szerinti szakember többlettapasztalata (egész hónapokban, min. 0 max. 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.1-16-BO1-2019-00016
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi elemei: árazott tételes költségvetés. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. A II.2.5. értékelési szempontok esetében (szakmai többlettapasztalat) a párhuzamos szakmai tapasztalatokat Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Szakmai tapasztalat esetében csak egész szám ajánlható meg. Az ajánlatok értékelési, bírálati szempontja a Kbt. 76. § (2) bekezdésének c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány. A kiosztható értékelési pontszám: 0-100. A ponthatárok közötti pontszám megadásának módszere: Az ajánlati ár esetében fordított arányosítással történik a pontszámok kiosztása: mivel a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb, az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. - alapján.). A szakmai többlettapasztalat értékelési szempont esetében ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás M.2.1), M.2.2.). M.2.3.) pontok (alkalmassági feltétel) szerinti szakember többlettapasztalatát (alkalmassági minimumfeltétel feletti tapasztalatot)értékeli, mely során egyenes arányosítással történik a pontszám kiosztása: a szakember esetében Ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (felső ponthatár) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyeneses arányosan számolja ki a pontszámokat (A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról - KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25. - alapján.).
Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (9a) pontja alapján tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint meghatározta a szakemberek tapasztalatára vonatkozó ajánlati elem legkedvezőbb szintjét, és erre tekintettel ha az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71.§ (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.
Az értékelési módszerre vonatkozó részletes leírásokat a dokumentáció tartalmazza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a felhívásban előírt kizáró okok [ Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontja] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl , amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése által hivatkozott Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, illetőleg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdésében meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni. A Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel. A Korm. rendelet 17.§ (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A kizáró okokra és adott esetben az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (7) bekezdése szerinti előírás alapján. Ajánlattevő a Kbt. 64. §-a alapján élhet az öntisztázás lehetőségével a kizáró okok tekintetében. A Kbt. 69.§ (11a) bekezdésében foglalt esetben a gazdasági szereplőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Előzetesen Ajánlattevőnek – a Kbt. 67. § (2) bekezdése és a 114. § (2) bekezdése alapján – az ajánlat benyújtásakor nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel a P.1 pontban előírt alkalmassági követelménynek. Utólagosan a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdése alapján Ajánlatkérő felhívására, a P.1 pontban előírt alkalmassági követelmény igazolására, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján szükséges benyújtani a felhívás megküldését megelőző előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés a) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha az előző három mérlegforduló nappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri összesen legalább a 300 millió forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1. Előzetesen, az ajánlat benyújtásakor Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles az alkalmassági feltételeknek való megfelelésről nyilatkozni. Utólagosan a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja, 21.§ (2a) bekezdésének a) pontja, illetőleg a 23.§ által hivatkozott 22.§ ( 3) bekezdése, továbbá a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján, az Ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás) , melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat: " az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye; " a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei; " az építési beruházás tárgya, mennyisége, illetőleg az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés; " teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével; " a teljesítés helye; " nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. M2. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30. ) Korm . rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő cégszerű nyilatkozattal ismertesse annak a szakembernek nevét, adott esetben az előírt jogosultságának számát, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt jogosultság megléte esetén szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető. A szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a jogosultság érvényességét igazoló dokumentum(ok) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni. Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát. A szakmai önéletrajzban vagy ajánlattevői nyilatkozatban ismertetni kell, hogy az ajánlattételi határidő időpontjában a szakembernek ki a munkáltatója, illetőleg ismertetni kell azt a szervezetet, amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal még nem rendelkezik, úgy csatolnia kell: - a végzettségét igazoló okiratot, valamint a gyakorlati időt (havi részletezettséggel) igazoló szakember által aláírt szakmai önéletrajzot. Egy szakemberrel több alkalmassági feltétel is igazolható (több pozícióban is bemutatható), a szakemberek közötti átfedés megengedett. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján a legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik . A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben teljesített, legalább 600 m2 hasznos alapterületű épület építése és/vagy kivitelezése és/vagy felújításából származó referenciával, melynek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. Az akalmasság igazolása több szerződés teljesítéséből is származhat.
M .2. A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmas az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha rendelkezik/rendelkeznek M.2.1. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-É - Általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési- szerelési munkák felelős műszaki vezetése" kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a szakmai gyakorlati idővel; M.2.2. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉG Építmények fűtési, szellőzési, valamint az építményen, illetőleg telekhatáron belüli vízellátási, csatornázási és gázhálózat-szerelési központi, klímaberendezéseinek építés-szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése a mérőóráig korlátozás nélkül szakterületi jogosultság" kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a szakmai gyakorlati idővel; M.2.3. legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki a 266/2013. (VII . 11.) Korm. rendelet szerinti "MV-ÉV Építmények és szabad terek közép- és kisfeszültségű rendszerei (kül- és beltéri világítás, villámvédelem, folyamatirányítás, építményautomatika, távközlési és informatikai hálózat, villamos energiaellátó rendszerek a fogyasztói oldaltól a közcélú csatlakozási pontig) szerelési munkáinak felelős műszaki vezetése szakterületi jogosultság" kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a szakmai gyakorlati idővel. Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai gyakorlat idejét év/hónap pontossággal szükséges megadni.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Ptk. VI. Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat és egyéb szerződési biztosítékokat köti ki: - késedelmi kötbér - meghiúsulási kötbér Késedelmi kötbér (Ptk. 6 :186.§): A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett nettó ajánlati ár 0,5%-a / késedelmes nap, melynek maximális mértéke a szerződéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni. Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a, melyet Ajánlatkérő értesítésére, 15 napon belül kell Vállalkozónak megfizetni. A Ptk. VI. Könyv XXIV. Fejezet szerinti jótállás: Nyertes ajánlattevőnek 24 hónap jótállást kell vállalnia, mely időtartam alatt az esetleges meghibásodások javítása, elhárítása díjtalan. A jótállási idő alatt fellépő hiányosságot, hibát haladéktalanul a nyertes ajánlattevő tudomására kell hozni, a nyertes ajánlattevő pedig köteles haladéktalanul – az értesítést követő első munkanaptól – intézkedni, a hibát, hiányt kiküszöbölni. A Kbt. szerinti biztosítékok: Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi egyéb biztosítékokat köti ki: - teljesítési biztosíték - jóteljesítési biztosíték Teljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (2) bekezdésének értelmében a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül Ajánlatkérő számára, Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a szerződés hatálybalépésétől a szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 3 %-a. Jóteljesítési biztosíték: Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134 . § (3) bekezdésének értelmében jóteljesítési biztosíték nyújtásával jótállást vállalni a jótállási időszakra a nettó vállalkozói díj 3 %-ának megfelelő összegben, az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának biztosítékaként. A jótállás idejére szóló biztosíték nyújtása a végszámla benyújtásának feltétele. A Kbt. 134.§ (6) bekezdés a) pontja alapján a biztosítékok Nyertes Ajánlattevő választása szerint teljesíthető bármely alább megjelölt formában és módokon: - óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével, átutalásával, - pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, - biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosítékokra vonatkozó részletes feltételeket karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő az ellenértéket a szabályszerűen kiállított és igazolt számla ellenében a szerződésben meghatározott módon és tartalommal való teljesítést követően a Kbt. 135. § (1)-(2) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, Ptk. 6:155.§-ában , illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-32/B.§-ában előírtakra figyelemmel, banki átutalással teljesíti. Az ellenérték kifizetése európai uniós támogatási forrásból történik, a finanszírozás módja: utófinanszírozás (közvetlen ajánlatkérői kifizetés). Előlegszámla: az ellenérték legfeljebb 30%-ának megfelelő összeg
1. részszámla: legalább 25%-ot elérő igazolt teljesítés esetén a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
2. részszámla: legalább 50%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
3. részszámla: legalább 75%-ot elérő igazolt teljesítés esetén további, a teljesítéssel arányos ellenérték erejéig
végszámla: igazolt 100%-ot elérő teljesítés esetén.
Az előlegszámlát a részszámlákban kell elszámolni.
Ajánlatkérő a megkötendő szerződésben tartaklékkeretet nem irányoz elő.
A részletes finanszírozási feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem írja elő közös ajánlattevők esetében gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/03/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000016232021/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 500.000 Ft
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11734138-15350105
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: a biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló irat csatolása az ajánlat benyújtásával egyidejűleg (az igazolás tartalmára vonatkozó előírásokat karakterkorlát miatt a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza)
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
ajánlati ár: fordított arányosítás; szakemberek tapasztalata: egyenes arányosítás; karakterkorlát miatt a módszerek leírását a dokumentáció tartalmazza
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli.
2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melynek tartalmai elemei:
- közös ajánlattevők neve, székhelye (címe)
- közös ajánlattételre vonatkozó egyértelmű megállapodást
- vezető tag (Kbt. 35. § (2) bekezdése szerint eljárni jogosult), és a további tag(ok) egyértelmű megjelölése
- egyetemlegesen és korlátlanul felelősségre vonatkozó egyértelmű kötelezettségvállalást
- a teljesítés megosztását/részesedés mértékét
- meghatalmazást, hogy vezető tag az EKR-ben teendő nyilatkozatok esetében a közös ajánlattevők nevében eljárhat.
A Kbt. 35.§ (7) bekezdése alapján a közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők közül az ajánlattételi határidő lejárta után valamely gazdasági szereplő kiválása esetén a fennmaradó gazdasági szereplők akkor vehetnek részt az eljárás további részében, ha továbbra is megfelelnek az eljárásban előírt valamennyi alkalmassági feltételnek és a változás nem jár a verseny tisztaságának sérelmével.
3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai ( CET) idő szerint értendő. 5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi fordítását is az ajánlathoz csatolni. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza. 8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt teljes körű (építés szerelés biztosítás, C.A.R.) felelősségbiztosítás mértéke: legalább 300 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény. A felelősségbiztosítás igazolása kizárólag a nyertes ajánlattevő feladata. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés hatályba lépésének feltétele. A biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződés hatályba lépéséig rendelkezésre kell állnia. 9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes költségvetés (szkennelt, aláírt, pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthető formátumban is). A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 10. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak. 11. FAKSZ: dr. Kovács Péter, lajstromszám: 00628.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges