Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2006/112
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2006.09.27.
Iktatószám:21329/2006
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		

KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (21329/2006)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz.: D. 551/4/2006. 

Tárgy: az Állami Számvevőszék által hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárás a Göd Város Önkormányzata beszerzése ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság az Állami Számvevőszék (1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 10., a továbbiakban: kezdeményező) által a Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81., a továbbiakban: kérelmezett) „Főszerkesztői teendők ellátása“ tárgyú beszerzése ellen hivatalból kezdeményezett jogorvoslati eljárást jogsértés hiányában megszünteti.
Az eljárás során felmerült költségeket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottságnál kell benyújtani.
INDOKOLÁS

A Döntőbizottság az irodaszerek beszerzése folyamatában keletkezett iratok, a felek írásbeli észrevételei, nyilatkozatai alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Kérelmezett 2004. május 1-jei keltezéssel határozatlan idejű szerződést kötött Kiss Kása Éva vállalkozóval a Gödi Körkép c. lap főszerkesztői teendőinek ellátásával 220 000 Ft/hó megbízási díj ellenében. A felek szerződést 2005. április 1-jével akként módosították, hogy a megbízási díj első alkalommal 2005. április 1-jén, ezt követően pedig mindenév január 2-án a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével emelkedik, minden további szerződésmódosítás nélkül.
Kezdeményező 2006. augusztus 4-én postára adott és 2006. augusztus 8-án beérkezett iratában jogorvoslati eljárást kezdeményezett kérelmezettnek a rendelkező részben meghatározott beszerzése ellen. Kérte jogsértés megállapítását a közbeszerzési eljárás jogtalan mellőzése miatt.
Előadta, hogy a V-1003-5/2006. számú folyamatban lévő ellenőrzése keretében végzett helyszíni vizsgálat során 2006. június 21-én tudomást szerzett arról, hogy kérelmezett a csatolt megbízási szerződés szerint 2004. május l-jén határozatlan idejű szerződést kötött Kiss Kása Évával, a Gödi Körkép c. lap főszerkesztői teendőinek ellátása tárgyában. A megbízási díjat a felek 220 E Ft/hóban állapították meg, ebből következően a szerződés értéke – a Kbt. 38. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint összesen 10 560 000 Ft + áfa volt. Hivatkozott arra, hogy az önkormányzat a Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja alapján a Kbt. alanyi hatálya alá tartozó szervezet, tárgyi beszerzések megvalósításával azonban a beszerzések idején hatályos értékhatárt meghaladó beszerzéseket valósított meg, így álláspontja szerint kérelmezett megsértette a Kbt. 292. § (1) bekezdésében meghatározott közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
Kérelmezett kérte az alaptalan kérelem elutasítását, valamint a jogorvoslati költségekről való rendelkezést. Észrevételében előadta, hogy a 2004. május 1-jén hatályba lépő Kbt. szerint a VI. fejezet vonatkozásában a nemzeti közbeszerzési értékhatár 2004. január 1-jétől 2004. december 31-ig szolgáltatás megrendelése esetében 15 millió Ft, tehát jelen beszerzésre a Kbt. negyedik részét kell alkalmazni. A szolgáltatás tartalma, valamint a CPV-kódokat tartalmazó nómenklatúra szerint „kiadványszerkesztési szolgáltatások“ közé sorolható, melynek CPV-száma 74.83.15.30-7. Ez a szolgáltatás tehát a Kbt. 4. sz. mellékletének 27.  kategóriájába, az egyéb szolgáltatások közé tartozik. A Kbt. 296. § g) pontja szerint kérelmezett nem volt köteles tárgyi szolgáltatás esetében az egyszerű eljárás lefolytatására, mivel a szerződés nettó értéke a Kbt. 38. § (1) bekezdése b) pontja alapján 10 560 000 Ft volt.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a hivatalbóli kezdeményezés nem alapos.
A Kbt. 2. § (1) bekezdése szerint e törvény szerint kell eljárni a közbeszerzési eljárásokban, amelyeket az ajánlatkérőként meghatározott szervezetek visszterhes szerződés megkötése céljából kötelesek lefolytatni megadott tárgyú és értékű beszerzések megvalósítása érdekében (közbeszerzés). A közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslat különös szabályaira is e törvény alkalmazandó.
A Kbt. 293. § a) pontja szerint a negyedik rész alkalmazásában ajánlatkérő a Kbt. 22. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők.
A Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontja szerint ajánlatkérő a helyi önkormányzat, és a helyi önkormányzati költségvetési szerv.
A Kbt. 298. § (1) bekezdése szerint a közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált – általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 36-40. §-ban foglaltakra tekintettel megállapított – legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték).
A Kbt. 38. § (1)  bekezdés b) pontja szerint a szolgáltatás becsült értéke olyan szerződés esetében, amely nem tartalmazza a teljes díjat határozatlan időre kötött szerződés vagy négy évnél hosszabb időre kötött szerződés esetén a havi ellenszolgáltatás negyvennyolcszorosa.
A Kbt. 292. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. negyedik része szerint kell eljárni a 293. §-ban meghatározott szervezeteknek (ajánlatkérők), ha megadott tárgyú közbeszerzéseik értéke a közbeszerzés megkezdésekor eléri vagy meghaladja az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárait, és nem a IV. vagy a VI. fejezet szerint kell eljárni.
A Kbt. 296. § g) pontja szerint e rész szerinti eljárást nem kell alkalmazni a 4. melléklet szerinti szolgáltatás megrendelése esetében, ha az ajánlatkérő nem központi költségvetési szerv.
A Kbt. 4. § 20. pontja szerint e törvény alkalmazásában központi költségvetési szerv: a minisztérium, a központi költségvetésben fejezettel rendelkező országos hatáskörű és egyéb szerv, valamint más, külön jogszabályban meghatározott fejezeti jogosítványokkal rendelkező szerv, továbbá a fentieknek, a kormánynak, annak kijelölt tagjának a felügyelete alatt működő költségvetési szerv.
A Kbt. 402. § (4) bekezdés a) pontja szerint a Kbt. negyedik része alkalmazásában az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatára 2004. január 1-jétől 2005. december 31-ig árubeszerzés esetében 2 millió  forint.
A Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmezett a Kbt. 293. § a) pontja szerint – figyelemmel a Kbt. 22. § (1) bekezdés d) pontjára – a Kbt. negyedik része vonatkozásában ajánlatkérőnek minősül. A Kbt. 4. § 20) pontja alapján az is megállapítható, hogy kérelmezett nem központi költségvetési szerv.
A felek egyezően adták elő – és ezt a Döntőbizottság is megállapította –, hogy a szerződés becsült értéke 10 560 000 Ft, amely összeg még a szerződésmódosítás következtében sem emelkedik 48 hónap viszonylatában nettó 15 M Ft fölé.
Az is megállapítható, hogy tárgy beszerzését kérelmezett saját forrásból valósította meg, így a jelen esetben a Kbt. negyedik része szerint kellett kérelmezettnek eljárnia.
A beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése, a Döntőbizottság kérelmezettel egyezően állapította meg, hogy tárgyi szolgáltatás megrendelése a kiadványszerkesztési nomenklatúrába tartozik, a 74.83.15.30-7. a CPV-számon, amely 27. szolgáltatási kategória számon, mint egyéb szolgáltatás a Kbt. 4. sz. mellékletébe tartozik.
Mindezek alapján a Döntőbizottság megállapította, hogy kérelmezettnek a rendelkező részben meghatározott tárgyban a Kbt. 296. § g) pontja alapján nem kellett a Kbt. negyedik része szerinti egyszerű eljárást lefolytatnia. 
A fentiek szerint tehát tárgyi beszerzése során kérelmezett jogszerűen nem alkalmazta a Kbt.-t, így a kezdeményező irat nem alapos.
A Döntőbizottság a fentiek alapján a Kbt. 318. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés b) pontja alapján megállapította a jogsértés hiányát, az eljárást megszüntette, a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pont, valamint a Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján pedig a költségek viseléséről.
A bírósági jogorvoslatot a Kbt. 346. § (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2006. augusztus 23.

Dr. Puskás Dóra Hildegard s. k.,  Dr. Tukacs László s. k.,
   közbeszerzési biztos        közbeszerzési biztos


Dr. Telek Katalin s. k.,
közbeszerzési biztos